Hotărârea nr. 269/2013

hotarirea 269 - 28 octombrie 2013 - desemnare reprezentant AGA ETA in locul lui Persu

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 269

privind desemnarea unui membru al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 34198 din 17.10.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001, prin care se propune eliberarea domnului Persu Mihai din calitatea sa de reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) la societatea ETA S.A, precum și desemnarea unui nou membru;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului Costinescu Bogdan llie ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) la societatea ETA S.A;

Având în vedere faptul că prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 173/22/2012 au fost desemnați dl Cocoș Vasile, dl Gherghinaru Ion, dl Pruteanu Costel Bogdan, dl Pandurașu Adrian Iulian și dl Persu Mihai, ca reprezentanți ai Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A., pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar unic, iar prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 34198 din 08.10.2013, domnul Persu Mihai a comunicat ca și-a dat demisia din calitatea de reprezentant al Consiliului Local în A.G.A la societatea ETA S.A;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/1998, prin care s-a înființat societatea ETA S.A, având acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3, punctul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.{1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Domnul Persu Mihai se eliberează din funcția de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Se desemnează domnul Costinescu Bogdan IIie ca reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A.t pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar unic.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Economico-Financiare;

  • • Societății ETA S.A ;

  • • Persoanelor prevăzute la art.1 și 2.