Hotărârea nr. 268/2013

hotarirea 268 - 28 octombrie 2013 - modificare stat de functii Filarmonica

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 268 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii «Ion Dumitrescu» Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 3887 din 18.10.2013, întocmit de Filarmonica «Ion Dumitrescu», prin care se propune modificarea, începând cu data de 1 noiembrie 2013, a statului de funcții al acestei instituții de cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2013, prin transformarea unui număr de 8 (opt) posturi, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 284/2010 priovind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în baza art.36, alin.(2), lita), alin.(3), litb), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 1 noiembrie 2013, se modifică statul de funcții al Filarmonicii «Ion Dumitrescu », aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/2013, prin transformarea a 8 (opt) posturi, după cum urmează:

  • a) 1 (un) post de artist instrumentist, debutant se transformă în postul de artist instrumentist, grad II;

  • b) 1 (un) post de artist instrumentist, grad II se transformă în postul de artist instrumentist, grad I;

  • c) 2 (două) posturi de corist (S), grad II se transformă în posturi de corist (S), grad I;

  • d) 3 (trei) posturi de referent de specialitate, grad IUI se transformă în posturi de referent de specialitate, grad II;

  • e) postul vacant de muncitor cultură, treapta I - Compartimentul Administrativ se transformă în postul de dirijor, grad I A - Compartimentul Artistic.

  • (2) Consecință a prevederilor alin.(1) se modifică organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii «Ion Dumitrescu», conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Filarmonicii ”lon Dumitrescu”.

CONSILIUL LOGAL AL MUNICIPIULUI                     Anexa nr......la H.C.L. nr...................................

RM. VÂLCEA                               \

! ■ ANEXA Nr. / la j

’HOTĂHAKEA CONSILIUUJI LOCAL I ''W''

£L       I ORGANIGRAMA

și numărul de personal al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”

01 noiembrie 2013


Total posturi, din care: 70

-funcții de conducere: 3

-funcții de execuție: 67


DIRECTOR ECONOMIC, Ec.CIaudiajBunea


____,la I local I

Anexa

STAT DE FUNCȚII FILARMONICA 'ION DUMITRESCU' RAMNICU VALCEA 01 NOIEMBRIE 2013

NR. CRT

STRUCTURA

Funcția contractuala

Treapta profesion ala/grad

Nivelul studiilor

observatii

de conducere

de execuție

1

manager (contract de management nr. 12838/ 29.04.2011)

2

director economic

II

S

____________ BIROU FINANCIAR-CONTABIL

TATE, RESURSE UMĂM

E SI JURI

DIC

3

sef birou

II

S

4

economist

IA

S

5

referent de specialitate

II

S

6

referent de specialitate

II

S

7

referent de specialitate

II

s

8

consilier juridic

II

s

9

controlor bilete

M

_______ COMPART

MENT ARTISTIC              ______ ____________

10

consultant artistic

I

s

11

bibliotecar

IA

s

12

dirijor

IA

s

13

dirijor

IA

S

14

dirijor cor

IA

S

SECȚIUNEA ORCHESTRA SIMFONICA

15

"concert maestru

IA

s

16

sef partida

IA

s

17

sef partida

IA

s

18

sef partida

IA

s

19

sef partida

IA

s

20

sef partida

I

s

21

sef partida

I

s

22

sef partida

II

s

Conform cap.Vl pct.B din Legea 284/2010

23

artist instrumentist

IA

s

24

artist instrumentist

IA

s

25

artist instrumentist

IA

s

26

artist instrumentist

I

s

27

artist instrumentist

I

s

28

artist instrumentist

I

s

29

artist instrumentist

I

s

30

artist instrumentist

I

s

31

artist instrumentist

I

s

32

artist instrumentist

I

s

33

artist instrumentist

s

34

artist instrumentist

s

35

artist instrumentist

I

s

36

artist instrumentist

I

s

37

artist instrumentist

II

s

38

• artist instrumentist

II

s

39

artist instrumentist

II

s

/ .

40

artist instrumentist

II

S

41

artist instrumentist

II

s

42

instrumentist

I

M

43

*

instrumentis’t

I

M

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV         _________________________

44

recuziter

I

M

45

recuziter

I

M

46

recuziter

I

M

47

îngrijitor

M

SECT

UNEA COR            _______________________

48

corist

I

S

49

corist

I

S

50

corist

l

S

51

corist

I

S

52

corist

I

S

53

corist

I

S

54

corist

I

S

55

corist

I

S

56

corist

II

S

57

corist

II

S

58

corist

II

S

59

corist

II

S

60

corist

II

S

61

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

62

corist

II

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

63

corist

II

Conform cap.VI pct.B

Legea 284/2010 f . .          1                                                            A

3S"

64

corist

li

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

65

corist

II *

S

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

66

corist

II

s

Conform cap.VI pct.B din Legea 284/2010

67

corist

1

M

68

corist

El

M

69

corist

II

M

70

corist

II

M