Hotărârea nr. 267/2013

hotarirea 267 - 28 octombrie 2013 - modificare stat de functii aparat primar

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 267 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35904 din 21.10.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2013, prin transformarea a 2 (două) posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Dezvoltare Locală - Serviciul Managementul Proiectelor în posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent, precum și prin transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Relații îndrumare Asociații de Proprietari - Direcția Dezvoltare Locală în postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze econojnico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.11.2013, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2013, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

 • - 2 (două) posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Dezvoltare Locală - Serviciul Managementul Proiectelor se transformă posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent;

 • - 1 (un) post de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Relații îndrumare Asociații de Proprietari - Direcția Dezvoltare Locală se transformă în postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane.
  CONSILIUL LO(

  PRIMĂRIA MUN


  CAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA . RM. VALCEA


  2013


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUII $1 AL DIRECȚIEI DE EVIDENȚA A PERSOANELOR •                                                                                                                              i’ ••

! Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa _____

Grad profesional

1_______________

Clasă de salarizare

1

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

| Clasă de salarizare

1

Nivel studii j

Total funcții

i

1 î

de conduc ere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

!            a

1

s

4

5

s

7

*

9

w- o

11

tî ..

13

14

a               ______ 1                                          ;                              3               _________________a                I s I . s ț 7 . $ . .I___________________L_  li .p____ h l n » w                <5

DEMNITARI                 ________ 3

1

PRIMAR

S

1

2

VICEPRIMAR

S

1

3

V1CEPRIMAR

s

1

; 4

|                                          j

ADMINISTRATOR j

PUBLIC    |

s

1

i 5

SECRETAR MUNICIPIU

II

i

1

85

S

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

21

I 6

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGLEMENTARI Și APLICARE LEGEA 10/2001

9

i 7

Șef serviciu

II

1

76

S

1

j 8

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

S

1

9

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

! w

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

i ți

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

। 12

CONS. JURIDIC

1

Debutant

24

s

1

i 13

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

____i___1 _ _

14

INSPECTOR

.1

Principal

39

s

1

I 15

CONS. JURIDIC

1 j Asistent j 34

s

1

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE

3

16

INSPECTOR

l

Asistent

34

s

1

1

17

REFERENT

III

Superior

23

M

1

18

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

____ 1

BIROUL ADMINISTRATIV

13

j 35

Șef Birou

II

72

S

1

36

REFERENT

IA

21

M

1

37

ȘOFER

l

15

M

1

, 38

ȘOFER

I

15

M

1

39

ȘOFER

I

15

M

1

40

ȘOFER

I

15

M

1

41

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

. 42

ÎNGRIJITOR

12

G

1

43

îngrijitor

12

G

1

44

îngrijitor

12

G

1

45

îngrijitor

12

G i

1

46

îngrijitor

12

G

1

47

îngrijitor

12

G

1

COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII

1

48

INSP.SPEC. I

ii !

I

33 |

S

1 ' !

■ Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

1

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

I

Nivel studii I

Total funcții

i

de conducere

de execuție/niveiul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradui)

de conducere

de execuție

1

5

1

4

5

fi

7

.. î

10

H

1->

14

15

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN                                          2

. 49

CONSILIER

1

Principal

39

S

i

1

’ 50

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

I

1

BIROUL INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR                                      8

i 51

Șef Birou

II

74

s

1

: 52

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

j 53

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

! 54

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

: 55

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

56

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

I 57

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

’ 58

INSP.SPEC.

II

33

s

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN                                                      4

59

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

: 60

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

i 61

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

* 62

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

CABINET PRIMAR                                                              4

63

CONSILIER

IA

48

S

1

i 64

CONSILIER

IA

48

s

1

| 65

CONSILIER

IA

48

s

1

; 66

CONSILIER

IA

48

s

1

COMPARTIMENT COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ                                              3

i 67

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

î 68

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

! 69

REFERENT

III

Superior

23

M

1

DIRECȚIA ECONOMICO * FINANCIARĂ

73

. 70

Director Executiv

II

I 80

S

î

i 1

: 71

-

Director Executiv

Adjunct

II

i 78

S

I i

i 1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

10

72

Șef Serviciu

II

i 76

s

_ . I 1

73

INSPECTOR

I

Superior ' 50

s

I 1

74

INSPECTOR

I

Superior i 50

s

?               1

i Nr. cit

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa       I

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(g radul)

j Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivetul de salatizare ptr. funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

1

2 .

4

3

9

10

11

14

75

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

76

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

: 77

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

' 78

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

; 79

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

! 80

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

; 81

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE

16

: 82

Șef Serviciu

II

76

s

1

; 83

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

'■ 84

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

: 85

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

: 86

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

! 87

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

: 88

INSPECTOR

1

Principal.

39

s

1

। 89

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

i 90

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

■ 91

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

92

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

i 93

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

■ 94

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

i 95

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

96

INSPECTOR

1

Principal

39

_s._

1

: 97

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE

16

98

. . .....

Șef Serviciu

II

76

s

1

: 99

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

; 100

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

s

1

: 101

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

i 102

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

; 103

INSPECTOR

1

Superior

50

s

i 1

104

REFERENT

III

Superior

23

M

i 1

105

INSPECTOR

1

Asistent :

34

s '

1 1

106

REFERENT

III

Superior j

23

M

i i

i

1

107

INSPECTOR

1

Principal ■

39

s

1

1

1

■ Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa       j

Grad profesional

Clasă de salarizare

- ■ ... . । Nivel studii j

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

T otai funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerefgradui)

de conducere

de execuție

j

2

3

rj

8

9

..

II

13

11

14

Ț5

108

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

109

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

110

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

111

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

. 112

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

! 113

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , OPERATORI GHIȘEU

13

114

Șef Serviciu

II

76

S

1

' 115

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

116

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

' 117

REFERENT

III

Superior

23

M

1

118

REFERENT

III

Superior

23

M

1

119

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

120

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

i 121

REFERENT

III

Superior

23

M

1

122

REFERENT

III

Superior

23

M

1

123

REFERENT

III

Superior

23

M,

1

124

REFERENT

III

Superior

23

M

1

125

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

: 126

REFERENT

III

Superior

23

M

I

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET                                                        12

. 127

Șef Serviciu

II

76

S

1

1 128

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

129

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

130

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

î 131

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

: 132

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

. 133

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

134

REFERENT

III

Superior

23

M

1

135

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

136

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

137

INSPECTOR

1

Superior

50

s

i             1

138

REFERENT

III

Superior

23

M

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURA                                              4

139

REFERENT

IA

21

M

1

140

1

ÎNGRIJITOR

12;

G

1

: Nr. crt.

STRUCTURA        1

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa      j

Grad profesional

1

Clasă de salarizare ______ _

j Nivel studii

i____________

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

i

de conducere

de execuție/nivelui de salaltzare ptr. funcțiile de conducerețgradut)

de conducere

de execuție

1

4

f

7

5

y

10

11

13

14

. 141

1NSP.SPEC.

I

38

s

1

142

ARHIVAR

13

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

58

; 143 I                                       |                   | Director Executiv            ||                               j 80 | S                       |                 |                     |

I            1

I                  Director Executiv                                                    ;

i

>’ 144                                      |                       Adjunct                H                              78 S |                  |

i 1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL

2

145

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

l. 1

- 146

INSPECTOR

I

Principal

39

S

l

1

! 1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ

Șl REGISTRUL AGRICOL

8

, 147

Șef Serviciu

II

76

s

1

: 148

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

. 149

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

150

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

151

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

152

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

; 153

REFERENT

III

Superior

23

M

1

. 154

INSP.SPEC.

1

38

S

1

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

8

155

Șef Serviciu

II

76

S

1

i 156

INSPECTOR

1

Debutant

24

S

1

: 157

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

158

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

REFERENT

III

Superior

23

M

1

161

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

162

REFERENT

IA

21

M

1

SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

8

163

Șef Serviciu

II

74

S

1

164

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

165

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

166

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

167

REFERENT

III

Superior

23

M

1

168

REFERENT

III

Superior

23

M |

1

1

169

INSPECTOR

1

Principal

39

s I

1

i

1 î

Mr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa       !

Grad profesional

Clasă de salarizare ___ _ _

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

I

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelui de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

1

2

4

c

7

*

9

10

ii

1?

14

15

170

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

COMPARTIMENT CONTRACTE                                                    3

.• 171

INSPECTOR

1

Superior

50

S

I               1

172

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

173

___

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE                                                      3

1 174

INSPECTOR

I

Principal

39

S

! 1

175

INSPECTOR

I

Principal

39

S

I 1

■ 176

CONSILIER

I

Principal

39

S

I 1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC

1

177

| INSPECTOR

[ I

| Superior

50

I s

]

r 1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

12

; 178

Șef Serviciu

II

76

S

1

: 179

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

180

CONSILIER

I

Principal

39

s

1

181

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

: 182

CONSILIER

I

Asistent

34

S

1

: 183

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

î 184

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

185

INSP.SPEC.

I

38

S

1

: 186

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

i 187

INSP.SPEC.

II

33

s

1

i 188

INSPECTOR

II

33

s

1

‘ 189

INSPECTOR

II

33

s

1

BIROUL PROIECTE, PROGRAME

11

: 190

Șef Birou

II

74

s

1

; 191

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

192

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

193

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

: 194

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

*

1

195

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

196

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

197

INSP.SPEC.

II

33

s

1

198

INSP.SPEC.

IA

48

s i

1

199

INSP.SPEC,

I

38

S i

1

200

INSPECTOR

II

33

s !

1

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa _______ _

Grad profesional j ______ J

Clasă de salarizare I

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salaiizare ptr.

funcțiile de conducerețgradut)

de conducere

de execuție

o

4         ..

■s

7

s

Q

10

li

1-1

13

14

t5

DIRECȚIA URBANISM                                                       19

■ 201

Arhitect Șef

II

81

S

1

! 202

Director Executiv

II

80

s

1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE                                       9

203

Șef Serviciu

II

76

S

1

204

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

205

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

206

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

207

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

208

CONSILIER

l

Superior

50

S

1

209

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

210

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

211

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.I.S.

6

212

Șef Birou

II

74

s

1

213

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

214

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

215

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

216

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

217

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI

2

218

INSPECTOR | 1 | Superior

50

S 1.

1

1

219

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE

18

, 220

Director Executiv

II

80

s

_ 1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

8

221

Șef Serviciu

II

76

s

1

; 222

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

. 223

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

, 224

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

i 225 _

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

226

CONSILIER

I

Superior

50

s

:             1

227

REF. DE SPEC?

II

Principal

28

SSD

..

1

Nr. cit

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare j ■ I

-                        ■■ -1

Nivel studii j

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/niveiul de salalizare ptr. funcțiile de conducerefgradui)

de conducere

de execuție

4

5

7

a

q

IC

11

12

13

14

15

228

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAI

rn

2

229

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

230

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

7

231

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

232

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

233

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

234

CONS.JURIDIC

I

Asistent

34

s

1

235

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

236

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

237

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI

11

238

Șef Serviciu

II

76

s

1

239

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

240

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

241

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

242

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

243

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

244

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

245

REFERENT

III

Superior

23

M

1

246

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

247

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

248

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ              ___ 2

I 249

REFERENT

III

Superior| 23

M

1

. 250

I i

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

23

’ 251

Director Executiv

II

i 80

s

..1..

BIROUL STARE CIVILĂ

8

! 252 '

Șef Birou

II

74

S !

!               1

253

INSPECTOR

I Superior

50

s

I

1

! 254

REFERENT

III Superior

23

M

1

; 255                                                              ;

REFERENT

III Superior

23

M

1

i 256 |                                                           .                                __

INSPECTOR

I Superior

50

S

1

: Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii ___.

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere (gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

!

de conducere

de execuție/nivelul de sa la li za re ptr. funcțiile de conducerețg radul)

de conducere

de execuție

1

3

-4

5

5

5

tc

11

13

14

257

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

258

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

; 259

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR___________________ _____ 14

! 260

Șef Serviciu

II

76

S

1

' 261

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

; 262

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

î 263

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

! 264

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

i 265

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

Ș 266

INSPECTOR

I

Superior

50

S

î

j 267

REFERENT

III

Superior

23

M

1

I 268

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

[ 269

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

! 270

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

j 271

INSP.SPEC.

I

38

S

1

! 272

REFERENT

IA

21

M

1

! 273

REFERENT

II

13

M

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

30

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

199

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE       _______________

273


DIRECȚIA RESURSE UMANE, BORLEANU
PRIMAR, ing. Emțfi^n FRÂNCU