Hotărârea nr. 266/2013

hotarirea 266 - 28 octombrie 2013 - completare HCL 13 din 2013

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 266

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a hotărârii nr. 244 din 31.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36122 din 23.10.2013 întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune completarea art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 13/2013 referitoare la preluarea în administrarea Consiliului Local a Bazei de agrement Ostroveni;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că în perioada imediat următoare urmează a fi semnat Contractul de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni", iar sezonul estival 2013 s-a încheiat, astfel că administrarea Bazei de agrement Ostroveni poate fi făcută de către Consiliul Local, prin Direcția Administrării Domeniului Public, fiind necesară în acest sens și preluarea de la societatea PIEȚE PREST, a personalului aferent acestei activități;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 30.01.2013, care va avea următorul conținut:

“Art. 1. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului prin Direcția Administrării Domeniului Public, de la societatea PIEȚE PREST S.A. a Bazei de Agrement Ostroveni.

(2) Personalul aferent activității de administrare a Bazei de Agrement Ostroveni, va fi preluat de către Direcția Administrării Domeniului Public, după emiterea avizului Guvernului privind suplimentarea numărului de posturi".

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Evidență Dezvoltare Locală;

Direcției Resurse Umane;

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Administrării Domeniului Public;

Societății PIEȚE PREST SA. 1                         1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Florentina Adina DOBRETE


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /

MIHAESC

Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2013