Hotărârea nr. 265/2013

hotarirea 265 - 28 octombrie 2013 - preluare gradina zoologica

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 265

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244 din 31.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36139 din 23.10.2013 întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune preluarea în administrarea Consiliului Local, prin direcția Administrării Domeniului Public, a Grădinii zoologice, precum și modificarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către societatea PIEȚE PREST S.A. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din hotărârea consiliului local nr. 244/31.08.2010, referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local în sensul radierii din această listă, a bunurilor și dotărilor aferente grădinii zoologice;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat după cum urmează:construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare și a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice; amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, precum și contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat în a cărui anexă sunt înscrise și dotările și bunurile aferente grădinii zoologice, ca bunuri aparținând domeniului public al municipiului, concesionate către societatea PIEȚE PREST S.Â;

Ținând seama de adresa nr. 10400 din 22.10.2013, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36069 din 22.10.2013 prin care societatea PIEȚE PREST SA a solicitat ca activitatea de administrare a grădinii zoologice să fie preluată de Consiliul Local, întrucât aceasta nu poate funcționa pe principii comerciale, fiind mai degrabă o activitate cultural-educativă, de agrement și recreativă care nu aduce profit;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a acestei ordonanțe;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului, prin Direcția Administrării Domeniului Public, a Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea împreună cu personalul aferent.

  • (2) Prevederile alin. (1) se vor aplica după obținerea avizului Guvernului privind suplimentarea numărului de posturi la Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.2. Consecință a prevederilor art, 1, se modifică Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către societatea PIEȚE PREST SA. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08.2010, în sensul radierii din această listă, a bunurilor și dotărilor aferente grădinii zoologice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public;

  • - Societății PIEȚE PREST SA.