Hotărârea nr. 264/2013

hotarirea 264 - 28 octombrie 2013 - demolare magazie gradinita Colonie

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 264 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unui imobil în vederea demolării

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35846 din 21.10.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea demolării, a imobilului - construcție « magazie », aparținând Grădiniței nr. 8 Colonia Nuci, în suprafață construită de 24,59 m.p;

Având în vedere că prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 34052/07.10.2013, conducerea Grădiniței nr.8 Colonia Nuci a solicitat efectuarea demersurilor necesare pentru dezafectarea magaziei descrisă mai sus, întrucât aceasta, în prezent, nu mai este folosită potrivit utilității inițiale, respectiv aceea de a depozita lemnele necesare încălzirii imobilului - clădire «grădiniță», încălzirea fiind asigurată de centrala alimentată cu gaze naturale;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale și ale art.1O alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.”c", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilului - construcție « magazie », în suprafață construită de 24,59 m.p., aparținând Grădiniței nr. 8 Colonia Nuci (poziția 999 din anexa 1 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008).

  • (2) Trecerea în domeniul privat al municipiului a imobilului-construcție prevăzut la alin. (1) se face în vederea demolării acesteia.

  • Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se modifică lista bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007.

  • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Grădiniței nr. 8 Colonia Nuci.