Hotărârea nr. 263/2013

hotarirea 263 - 28 octombrie 2013 - aprobare concesiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul rămnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 263

privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.35936 din 22.10.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unei suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de speciaiitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 1,70 m.p. (rot.), situat în strada Rapsodiei nr.27, bLG 105, sc.A, ap.3, parter, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul apartamentului, în vederea realizării unui acces din exterior. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

  • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 1,70 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

  • Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art.1.

  • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Economico - Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

Florentina Adina DOBRETE                 SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Torn^MIHĂES’

Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2013

SPECIFICAȚIE |NUME          SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA . NR./CCA

VERIFICATOR

....    . .._L                                    ___

VERIFICATOR

EXPER1

■ ÎNTREPRINDERE lNDIVIDt^ĂgÂ;^>°fe^S>ahoo.cOm *'                                            ?-6.U.I.«3^/910 F38/18/2010

:4',BBdaK&m. Golești, iud. Valcea

BENEFICIAR:                       PI

AVRAM NICOLAE OCTAVIAN

RaVALCEA4nLG0MrANTMBRAMCUS,Nfia,aLiM,3C.B.AP ■

SPECIFICAȚIE |nUME

SCARA

1:5000

TITLU PROIECT                    "/

ACCES DIN EXTERIOR PENTRU AMENAjAR£ SALON FRIZERIE H AP ARTAmENT-CONCESKJHARE TIRt      I

RM.VALCEA3TR RAPS0tXF..r+R^T,BLQ1MAP3,P*-'r

SEF PROIECT Lrh. Mîhaela Popescu

! 2'-

(PROIECTAT

arh. Mihaela Popescu

/r

DATA 02.2013

TITLU PLANȘA                    f

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

* ----

/u../ țar

PLAN APARTAMENT- PROPUNERE Sc. 1:100

LEGENDA

:==r închidere balcon ce se va desființa

| I Scara acces propusa

! I Teren ce se va concesiona S=1 >o8mp.

SPECIFICAȚIE

NUME         ‘SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA    NRJDATA

VERIFICATOR

VERIFICATOR

EXPERT

ÎNTREPRINDERE INDIViDuiÂiL3^®g^,LSi@,.Boa.oom

BENEFICIAR.

AVRAM NICOLAE OCTaVIAN

' PR.

: /:: *. 2

AUSOI IMVIWXI              F38J18/2010

Blftiarfctom. Goiaati, [ud. Vaicea

•H1VAUXMTH. CONSTANTIN BRANCUS1, Nft, V BL SM.3C. 8, M> H

SPECIFICAȚIE

NUME

SCARA

TITLU PROIECT

ACCES DIN EXTERIOR PENTRU AMENAJARE

’FAL,.

SEF PROIECT

arh. Mihaald Popescuj

1:100

SALON FfflZEFBE M APAfflWENHXX£E90KU!E TEREN

C ->

RKVALCEASTK RAPSiODIE.NfUT.BUVitl^APAPAffTER

PROIECTAT

arh. Mihaeia Popescul

OATA 02.2013

TITLU PLANȘA

- u ....      r-

PL-ipS,

A^âhxMlA Susai! / / (j / 'Ct

PLAN APWnAMENT-PROP.NERI

i

: AN

' 'OTĂF


XA Nr.


la


ÂREA CONSILIULUI LOCAL dinADRARE IN ZONA

SC. 1:5.000