Hotărârea nr. 262/2013

hotarirea 262 - 28 octombrie 2013 - stabilire redeventa pentru bunurile concesionate catre SC APAVIL SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 262

privind stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate către S.C. APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.36066 din 22.10.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune stabilirea redevenței lunare, datorată de către societatea APAVIL S.A., pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate pentru realizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.380/2010, modificată prin hotărârea nr. 116/2011, s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Râmnicu Vâlcea către societatea APAVIL S.A, precum și contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, iar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA” a fost mandatată să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional la contractul de delegare; de asemenea, potrivit art.4 din hotărârea susmenționată, s-a aprobat lista bunurilor din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin Contractul de delegare către societatea APAVIL S.A.; având în vedere că până la această dată în lista bunurilor concesionate către societatea APAVIL S.A. au intervenit numeroase modificări, fie ca urmare a realizării unor investiții noi în sistem sau casarea unor bunuri, fie ca urmare a reevaluării bunurilor și ținând cont de faptul că valoarea bunurilor concesionate influențează cuantumul redevenței datorate;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale cu următoarele amendamente ca la art.1 să se scoată expresia « la care se adaugă TVA », iar la art.2 în loc de regularizarea redevenței să se treacă « modificarea redevenței să se facă în conformitate cu contractul nr. 1/2008 pe bază de act adițional»;

Având în vedere adresa nr.28850/22.08.2013 prin care ADI "APA VÂLCEA” a solicitat Consiliului Local stabilirea redevenței lunare pentru bunurile care aparțin domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL S.A;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza ari.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți pentru amendamentul propus de comisia nr.2,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Redevența lunară datorată de către societatea APAVIL S.A. pentru bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate pentru realizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se calculează prin aplicarea procentului de 0,012%, stabilit prin contractul de delegare la valoarea bunurilor concesionate și se achită Autorității delegante lunar, până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs. La această dată valoarea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, concesionate de Consiliul Local către societatea APAVIL S.A., este de 267.117.585,56 lei.

Art.2. (1) Modificarea redevenței lunare datorate Municipiului de către societatea APAVIL S.A ca urmare a modificărilor apărute în structura bunurilor concesionate (rețele noi, modernizări de rețele, casări, declasări, demolări, etc) se face anual după aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea funcție de valoarea bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrată în balanțele contabile lunare ale Municipiului, în termen de 30 zile de la aprobarea de către Consiliul Local a rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, în baza unui act adițional la contract.

(2) Prin excepție, modificarea redevenței pentru anul 2012 se va face în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii Consiliului Local.

Art.3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage o penalizare asupra sumei datorate de 2% pe lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată. Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat prin hotărâri de guvern sau ordine ale Ministerului Finanțelor, sau alte acte normative specifice și va fi la nivelul celor stabilite pentru impozitele și taxele datorate bugetului local.

Art.4. Consecință a prevederilor art.1-3, se va încheia act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de Primarul municipiului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Dezvoltare Locală;

Direcției Economico - Financiare;

Societății APAVIL S.A;

ADI ”APA Vâlcea”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LE<


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCtJ


Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2013