Hotărârea nr. 260/2013

hotarirea 260 - 28 octombrie 2013 - rectificare buget si lista 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 260 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 55224 din 22.10.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, prin redistribuiri de sume între poziții între capitole bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin. (1), va avea valoarea totală de 236.585.220 lei, la partea de venituri, din care 226.331,110 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 236.585.220 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 86.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.963.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 » în plus cu suma de 87.400 lei, ajungând la valoarea totală de 1.381.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 59.430 lei, ajungând la valoarea totală de 25.928.480 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofmanțare buget local în plus cu suma de 4.000.000 lei, ajungând la valoarea totală de 42.681.250 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 - 5, iar anexele 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013t nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr.9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat»rămân nemodificate.

Art.7. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

236,585,220.00

66,678,570.00

63,760,550.00

61,268,520.00

44,877,580.00

1. VENITURI PROPRII

124,604,230.00

41,649,510.00

27,063,250.00

32,334,040.00

23,557,430.00

A.VENITURI FISCALE

104,419,460.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,563,460.00

21,215,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

65,000,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,165,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

450,000.00

__6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

__7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,250,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

70,000.00

__8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

300,000.00

__9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

623,460.00

0.00

32,000.00

541,460.00

50,000.00

_12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20.000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

14,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

700,000.00

700(000.00

820,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

50,000.00!

18

Alte impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

35,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,505,540.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,277,430.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,326,000.00

794,000.00

1,200,000.00

1,232,000.00

100,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,790,000.00

700,000.00

570,000.00

1,090,000.00

430,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

254,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

108,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,346,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

396,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000.000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,550,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,256,430.00

300,000.00

300,000.00

450,000.00

206,430.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

284,110.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

0.00b

C. VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000,00

130,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

. 32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

111,980,990.00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,480.00

21,320,150.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,382,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1.177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,979,680.00

1,150,000.00

5,031,700.00

1,577,830.00

1,220,150,00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

1,226,580.00

0.00

56,430.00

0.00

1,170,150.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

6,146,400.00

1,100,000.00

3,468,570.00

1,577,830.00

0.00

4

Ajutoare încălzire .

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

21,983,250.00

1,800,000.00

10,066,600.00

10,116,650.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

21,233,250.00

1,800,000.00

9,643,600.00

9,789,650.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0,00

0.00

0.00

Anexa nr. 2

HCL


ING. EM


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIEL A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

/ *»•

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

236,585,220

66,678,570

63,760,550

61,268,520

44,877,580

din care:

DIN SURSE PROPRII

133,947,690

41,723,970

30,096,250

38,570,040

23,557,430

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

102,637,530

24,954,600

33,664,300

22,698,480

21,320,150

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

133,947,690

41,723,970

30,096,250

38,570,040

23,557,430

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

21,419,600

5,071,000

5,198,000

6,910,000

4,240,600

din care:

____1

Autoritati executive

CAP.51

7,208,600

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,548,600

___2

Evidenta persoanei

CAP.54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

___3

Politia Locala

CAP.61

2,285,000

625,000

625,000

625,000

410,000

___4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

_ 5

Invatamant

CAP.65

1,700,000

0

0

1,700,000

0

___6

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,835,000

485,000

485,000

485,000

380,000

___7

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

180,000

170,000

8

Filarmonica "Ion Dlimîtrescu"

CAP.67

1,654,000

401,000

412,000

466,000

375,000

9

Cultura, recreere - DADP

CAP.67

' 34,000

0

0

, 0

34,000

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

810,000

210,000

210,000

210,000

180,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

12

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

13

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,782,000

450,000

450,000

450,000

432,000

14

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

15

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

16

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,266,000

302,000

310,000

332,000

322,000

17

Protecția mediului - DADP

CAP,74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

18

Străzi - DADP

CAP.84

1,063,000

271,000

271,000

251,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

87,774,190

15,845,590

30,124,350

25,441,420

16,362,830

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

12,444,020

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,559,430

- aparat propriu

4,638,020

1,200,000

1,918,030

560,560

959,430

- despăgubiri civile

106,000

0

0

106,000

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,050,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

775,000

- dobanda împrumut

3,900,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

750,000

- comisioane *

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

___3

Ordine publica

CAP. 61

646,000

91,000

301,000

120,000

134,000

- Politia Locala

405,000

61,000

276,000

-36,000

104,000

- aparat propriu

136,000

0

0

136,000

0

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

___5

Invatamant

CAP. 65

6,754,350

1,085,000

2,191,350

1,559,000

1,919,000

- cheltuieli functionale-reparatii scoli

767,000

473,000

201,000

0

93,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,043,350

0

888,350

155,000

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

- internate

550,000

|      125,000

200,000

75,000

150,000

DIRECTOR EXECUTIV,

EC. ION LEPAQÂȚ


SEF SERV. CONTABILITATE,


EC. NARCISA COLȚOȘ


- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

311,000

53,000

69,000

141,000

48,000

- dispensare medicale scoli

228,000

35,000

47,000

121,000

25,000

- dispensar TBC'

83,000

18,000

22,000

20,000

23,000

7

Cultura si recreare

CAP. 67

9,545,660

2,332,590

2,523,670

2,913,400

1,776,000

- obiecte inventar+reparatii

960,000

110,000

200,000

450,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,245,500

196,000

350,000

346,500

353,000

- întreținere spatii verzi

2,680,000

754,000

941,000

705,000

280,000

- Clubui Sportiv Municipal

600,000

171.000

150,000

150,000

_______129,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

___________q

- Asoc. Handbal Club Municipal Rm. Valcea

600,000

0

0

250,000

350,000

- Forumul Cultural

4,500

0

0

3,500

1 .ooo

- cheltuieli din sponsorizări

283,660

72,590

13,670

197,400

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

282,000

66,000

66,000

138,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,840,000

325,000

505,000

726,000

■ 284,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

125,000

185,000

85,000

105,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

3,463,900

1,494,000

544,500

865,000

560,400

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

198,000

28,000

52,000

50,000

68,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

27,000

0

17,000

10,000

0

- crese - cheltuieli funcționale

330,400

63,000

113,000

25,000

129,400

- Cantina ajutor social

500,000

110,000

110,000

160,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

250,000

40,000

60,000

60,000

90,000

- abonamente însoțitori

590,000

120,000

120,000

230,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,431,000

1,123,000

0

303,000

5,000

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,382,800

2,320,000

2,382,800

2,400,000

2,280,000

-DADP

8,310,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,230,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație +alte ch. zona metropolitana

58,000

0

38,000

20,000

0

- fond IID

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,640,000

835,000

1,135,000

785,000

885,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,270,000

770,000

1,000,000

700,000

800,000

-cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

8,382,460

700,000

6,241,000

1,441,460

0

12

Transporturi

CAP. 84

29,154,000

2,460,000

10,118,000

11,160,000

5,426,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- rambursare credit intern

10,000,000

0

4,000,000

6,000,000

0

- subvenție ETA

4,654,000

1,060,000

1,718,000

800,000

1,076,000

C. CHELTUIELI INVESTIjll

70

24,753,900

20,807,380

-5,226,100

6,218,620

2,954,000

din care

1

Autoritari executive

CAP. 51

614,640

500,000

268,690

72,000

-226,050

____2

Ordine publica

CAP. 61

243,380

200,000

-96,400

154,500

-14,720

3

Invatamant

CAP. 65

526,800

200,000

-70,000

282,000

114,800

4

Invatamant

CAP. 65

52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

5

Sanatate

CAP. 66

53,000

0

C

53,000

0

____e

Cultura recreere

CAP. 67

989,380

744,000

-27,000

110,000

162,380

____7

Majorare capital social - Handbal Club Mun.

CAP. 67

1,000

1,000

0

0

___ș

Asistenta sociala

CAP. 68

766,030

500,000

-17,500

148,000

135,530

____ș

Dezvoltare publica

CAP. 70

8,285,510

3,000,000

1.921.88C

1,365,400

1,998,230

10

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

11

Proiecția mediului

CAP. 74

150,000

1,000,000

-860,000

70,000

-60,000

12

Străzi

CAP. 84

13,071,180

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

840,830

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

102,637,530

24,954,600

33,664,300

22,698,480

21,320,150

A. SUME DIN TVA

76,123,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,100,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

57,974,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alta cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP,65

8,204,000

1,177.000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,833,280

50,000

1,563,130

0

1,220,150

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP .70

1,226,580

0

56,430

0

1,170,150

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

23,681,250

7,720,600

10,502,170

5,458,480

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

AP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

___3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

JaP. 84

19,694,100

5,045,500

9,190,120

5,458,480

0

DIRECTOR EMOTIV,             SEF SERV. CONTABILITATE,
ec. ion lepXhaț                 EC. NARCISA COLȚOS

7


ING. EMIL


SITUAȚIE privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

Nr. crt

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,119,756

8,963,350

1,834,000

2,913,350

2,138,000

2,078,000

din care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget local

3,220,083

1,613,350

424,000

953,350

150,000

86,000

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

506,000

75,000

209,000

111,000

111,000

-sursa buget de stat

309,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget local

121,000

98,000

0

98,000

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

700,000

100,000

243,000

169,000

188,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget local

308,839

94,000

0

74,000

0

20,000

3

COLEGIUL "ENERGETIC"

588,951

514,000

80,000

233,000

100,000

101,000

-sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget local

274,951

133,000

0

133,000

0

0

4

COLEGIUL "FORESTIER"

585,997

451,000

125,000

119,000

104,000

103,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget local

255,997

60,000

45,000

15,000

0

0

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget local

0

61,000

0

61,000

0

0

6

COLEGIUL "ECONOMIC"

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget local

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL "OLTCHIM"

830,434

594,000

126,000

222,000

175,000

71,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget local

549,434

309,000

56,000

150,000

103,000

0

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

572,000

145,000

227,000

100,000

100,000

-sursa buget de stat

399,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget local

283,982

172,000

45,000

127,000

0

0

9

LICEUL. "ANTIM IVIREANUL"

239,739

256,500

60,000

77,500

59,000

60,000

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget local

68,739

18,500

0

18,500

0

0

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

459,403

459,450

114,000

166,450

100,000

79,000

-sursa buget de stat

240,000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

__ -sursa buget local

219,403

209,450

54,000

. 103,450

37,000

15,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget de stat

196,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget local

29,000

0

0

0

0

0

12

GRUP ȘC. "N. PLEȘOIANU"

388,040

413,000

60,000

114,000

109,000

130,000

-sursa buget de stat

341,000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget local

47,040

25,000

0

5,000

0

20,000

13

LICEUL DE ARTĂ

148,891

178,000

40,000

43,000

42,000

53,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42.00Q

-sursa buget local

9,891

11,000

0

0

0

11,000

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

226,000

65,000

74,000

34,000

53,000

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget local

95,000

91,000

20,000

51,000

0

20,000

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

369,961

516,000

108,000

147,000

130,000

131,000

-sursa buget de stat

333,000

451,000

60,000

130,000

130,000

131,000

-sursa buget local

36,961

65,000

48,000

17,000

0

0

16

ȘCOALA " I.GH. DUCA "

430,480

340,400

117,000

89,400

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget local

215,480

79,400

57,000

22,400

0

0

-L 17

ȘCOALA Nr. 4

429,981

348,000

105,000

91,000

76,000

76,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

60,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget local

206,981

60,000

45,000

15,000

0

0

18

ȘCOALA Nr. 5

309,802

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget local

76,802

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 8 COLONIE

157,911

118,000

45,000

23,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget local

72,911

16,000

0

16,000

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

560,000

114,000

177,000

140,000

129,000

-sursa buget de stat

302,000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget local

298,771

111,000

54,000

47,000

10,000

0

21

ȘCOALA Nr. 10

317,901

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget de stat

274,000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget local

43,901

0

0

0

0

0

DIRECTOR EXECUW EC. ION LEPĂDAT?


ȘEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ

Nr.

Grt

DENUMIRE UNITATE

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,381,400

337,000

456,000

224,000

352,400

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000

207,000

206,000

216,000

■ ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528,583

204,000

49,000

136,000

5,000

14,000

• CREȘE BL

305,680

323,400

63,000

113,000

25,000

122,400

din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 1

166,375

186,000

34,000

64,000

32,000

44,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000

39,000

39,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

7,000

0

7,000

0

0

* CREȘE

39,283

41,000

9,000

18,000

5,000

9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

128,000

34,000

30,000

21,000

43,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000

14,000

17,000

18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

0

0

0

0

0

•CREȘE

43,999

54,000

9,000

16,000

4,000

25,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

105,000

34,000

33,000

14,000

24,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000

10,000

11,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

11,000

0

10,000

1,000

0

•CREȘE

36,806

33,000

9,000

13,000

2,000

9,000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169,563

164,000

34,000

53,000

36,000

41,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,000

34,000

34,000

31,000

* ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16,648

0

0

0

0

0

•CREȘE

44,915

40,000

9,000

19,000

2,000

10,000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

233,000

83,000

74,000

31,000

45,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000

27,000

26,000

27,000

. învățământ BL

35,180

79,000

49,000

30,000

0

0

* CREȘE

50,692

49,000

9,000

17,000

5,000

18,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166,121

177,400

34,000

61,000

21,000

61,400

. - ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000

13,000

19,000

19,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

42,000

0

35,000

0

7,000

•CREȘE

40,985

59,400

9,000

13,000

2,000

35,400

7

GRĂDINIȚĂ P.P. DUMBRAVA MINUNATA

209,998

221,000

34,000

96,000

40,000

51,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

117,000

129,000

25,000

34,000

35,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

43,998

45,000

0

45,000

0

0

•CREȘE

49,000

47,000

9,000

17,000

5,000

16,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86,000

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

1,800

0

0

0

0

0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA

88,571

83,000

25,000

24,000

12,000

22,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

63,000

25,000

15,000

8,000

. 15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL, „

32,571

20,000

0

9,000

4,000

7,000

< \ Anexa nr. 4

hCL nr.^./^-Z^0^


.PRIMAR,

IAN FRANCU

SITUAȚIE
privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013

- lei -

DIRECTC^ EC. ION


CUTIV,

<DAT


SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ

Municipiul Rm. Valcea                                        '*'! ...

C.U.I. 2540813                                                ‘ i    .    ■ V; J , Anexa^nr. 6 la HCL nr.^4?. .(?..

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe catego^^^^nUri/ț^ta^lhdependente repartizata pe capitole de cheltuieli - TotSfcafegatiFbugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4   ___

TOTAL GENERAL

23.923.430

Din care C+M

5.566.688

1

ACHIZIȚII IMOBILE

8.015.915

Qap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap, 74.02. Protecția mediului

150.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

50.000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

buc

1

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.816.915

6

Achiziție teren ob. amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

228.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

90.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

6.498.309

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.568.040

Cap. 51.02 Autorități publice

612.140

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

0

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

30

98.000

12

Periferice, printare

buc

22

77.940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

1

0

15

Licențe Softwore

buc

1

100.000

16

Up-gnade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

0

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (NetWork Storage) conform cerințelor SR ISO/CE 27001 ;2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

Instalație de climatizare - sedii primărie

buc

5

20.000

22

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25,000

23

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100

24

Harta digitala a municipiului

buc

1

12.400

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Cap. 61.02 - Ordine Publica sl siguranța naționala

243.380

25

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

26

Statii radio emisie TETRA

buc

6

37.200

27

Autospeciala politia locala

buc

1

54.500

28

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

29

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

30

Statie de lucru sistem IT supraveghere video

buc

1

20.460

31

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

buc

10

62.000

32

Sirena alarmare - SU

buc

1

35.000

Cap.65.02. - Invatamant

195.000

33

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

4

50.000

34

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65.000

35

Echipament de bucătărie grădiniță Dumbrava Minunata (Sud)

buc

1

80.000

Cap.66.02. - Sanatate

53.000

36

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant, din care:

53.000

Unit dentar complet

buc

2

53.000

Alte dotări cabinete medicale

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

731.980

37

Instrument muzica) Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

buc

2

23.000

38

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

39

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

40

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

buc

1

489.000

41

Statuie in bronz - bust Spiru Haret

buc

1

11.000

42

Multifuncțional color si alb-negnj -1 buc

buc

1

11.780

43

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

44

Dotări zone picnic , din care:

buc

1

72.000

foisoare

buc

8

59.600

toalete eco

buc

4

12.400

gratare

buc

8

0

45

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

0

46

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) - Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

0

Cap.68.02- Asigurări,asist sociala

118.030

47

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

48

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

38.030

Sistem de coloana cu bule de aer

buc

1

10.040

Sistem fibre optica cu efecte luminoase

buc

1

5.200

Sistem de proiecție de efecte luminoase in camera

buc

1

5.620

Aromaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

2.660

Stimulare senzoriala-tactila

buc

1

3.020

Stimulare motrica-motricitate fine

buc

1

1.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomotrica

buc

1

7.760

Set - covoare, mese scaune

buc

1

1.280

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publlca

3.549.510

49

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

50

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

51

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

52

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

53

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

54

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADP

buc

1

3.530

Nn crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelL de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

55

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

56

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

57

Etuva termoreglabila, temp max 200gr, capacitate 100 L - DADP

buc

1

0

58

Aparat de sftat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

59

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

60

Penetrometru electronic - 1 buc - DADP

buc

1

0

61

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai - DADP

buc

1

0

62

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

63

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

64

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

65

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

66

Remorca platforma - DADP

buc

1

0

67

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

68

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

69

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

160.000

70

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

71

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

72

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

130.000

73

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

74

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

75

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

0

76

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

77

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

78

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

79

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

0

80

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

■81

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

82

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

set

6

33.610

Cap.84.02 Transport urban

65.000

83

Statii de autobuz

buc

5

65.000

III.

CONSOLIDĂRI

5.765.975

din care C+M

5.566.668

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.650

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare carosabila st pietonala Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigurări,asist, sociala

400.000

din care C+M

390.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt. de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

3.167.120

din care C+M

3.089.868

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64.000

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

74.000

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

80.000

din care C+M

75.000

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

0

din care C+M

0

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

5.280

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

ml

1000

223.060

din care C+M

211,630

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

317.530

din care C+M

306.060

18

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

ml

700

568.500

din care C+M

547.080

19

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1 ,A2, B1 ,C16,C1 ,C2,C3,C4)

ml

890

431.600

din care C+M

431.600

20

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2

Ostroveni (ramura 2, B15, a10,C21 ,C22, C23,C32,S2“Romstal)

ml

800

431.600

din care C+M

431.600

21

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 6 Bloc A8/2.C18,019,020,024,026,027)

ml

1038

457.600

din care C+M

457.600

22

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,ErF,S1 ,S2,S3, A+B.O.P.R.VIA^.VS.Vej Piața)

ml

1000

431.780

din care C+M

431.780

23

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian -etapa a II a

buc

1

36.000

din care C+M

29.518

'   24

Renaturarea sireamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

ml

2540

2.000

din care C+M

0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

1.950.155

din care C+M

1.871.170

26

Largire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

10.000

din care C+M

10.000

27

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

23.610

din care C+M

23.610

28

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

29

Modernizare str. Izlazului

ml

540

10.500

din care C+M

4.590

30

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

31

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

32

Modernizare str. Bicazului

ml

200

85.045

din care C+M

74.000

33

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de Investiții

UNI

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

_4____

34

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

35

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

221.000

din care C+M

217.000

36

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

0

37

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

din care C+M

o

38

Modernizare si reabilitare str, Dtru Zaqanescu si adiacente

mp

. 4620

5.000

din care C+M

0

39

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

0

din care C+M

0

40

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

250.000

din care C+M

245.000

41

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

92.000

din care C+M

89.500

42

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

' 400

213.000

din care C+M

208,000

43

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150,000

din care C+M

145.000

44

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

45

Modernizare str. Episcop Inochentie

m

160

50.000

din care C+M

45.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor al a altor studii aferente obiectivelor

3.571.500

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvemare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

59.000

8

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

4.500

Cap.68.02- Asigurări,asist sociala

248.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

248.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica

1.071.110

10

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. -Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

11

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12

Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

0

15

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

16

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

18

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

buc

1

231.270

19

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 -utilități

buc

1

0

20

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii regenerabile si

buc

1

0

21

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5.000

23

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

24

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

66.700

25

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

50.000

26

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

20.000

27

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

28

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

29

Asistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

buc

1

0

30

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

5.000

32

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

33

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

34

Extindere rețea de iluminat zona intere E81 - Decebal

buc

1

5.000

35

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5.000

36

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

0

37

Amenajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte doc thnice)

buc

1

5.000

38

Elaborare PUZ -Amenajare cimitir zona târgului Raureni

buc

1

28.520

39

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian -etapa a II a

buc

1

2.600

40

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

50.000

41

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

20.000

42

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

buc

1

20.000

43

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea "Sf Andrei" - zona Morilor

buc

1

5.000

44

Modernizare Târg Raureni

buc

1

20.000

45

Actualizare si monitorizare PAED - Pact primar

buc

1

8.000

Cap.84.02 Transport urban

2.079.990

46

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

47

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

0

48

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

buc

1

81.500

49

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

50

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

85.000

51

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

52

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

53

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

54

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

29.440

55

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

56

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

57

Modernizare str. Ctin Stanciutescu (781 m)

buc

1

20.000

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt. de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

58

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

59

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

60

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu -260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

42.100

61

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

62

Artera de legătura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Comeliu Tamas)

buc

1

30.000

63

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

64

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

buc

1

18.000

65

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

66

Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni(proiectarer verificare)

buc

1

18.000

67

Statii de autobuz - proiectare, avize, verificare

buc

8

5.300

68

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

69

Verificări proiec) - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

70

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

71

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

5.000

72

Sistematizare intersecției inters.b-dul Calea Traian cu str.Timis prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42.000

73

Bretea de legătura intre str. Petrisor si str. A Ivireanu - verificare proiect.alte avize

buc

1

5.000

74

Col. alim.firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T. Vladimirescu"

buc

1

4.500

75

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

buc

1

6.500

V

MAJORARE CAPITAL

1.002.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publlca

1.000

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

3

Majorare capital ETA SA

buc

1

1.000.000Primar                        Vlceprimar

Ing. B™ian Francu             Gigi Ion Matei

'r     A^y"'

Director Investiții                    /

Ing. Liviu Miftode

c.o-

DlrecttiM&anomic

Ec. Ion Ug&at

Sef Serviciu Investiții

Ing. Corina Toma

LISTA

Privind influentele valorice in Lista de investitii - octombrie 2013 ca urmare a rectificării de buget local

Nf.xrt

«4

BOS

LUCRĂRI

876.000

128.100

1.004.100

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

50.000

-50.000

0

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

-50.000

0

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

826.000

178.100

1.004.100

Sens giratoriu inters,DN7 cu Calea Traian-str.Timiș

8.000

517.100

525.100

Bretea de legătură intre str. Petrfsor si str. A Ivireanu

431.000

15.000

446:000

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

5.000

-4^000

1.000

subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

100.000

-90.000

10.000

Subtraversare pietonala intersecta Calea lui Troian cu str Dacia

100.000

-90.000

10.000

Lucrări prevenire Inundatii

182.000

-170.000

12.000

^^,'.':1.^8?|0C)

Minusuri

-404.000

■■

1.004.100

i

ACHIZIȚII IMOBILE

6.786,015

30.000

6.816.915

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.786.915

30.000

6.816.915

Bretele de legătura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

6.268.309

230.000

6.498.309

Achiziție teren ob. amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

328.606

-100.000

228.606

Amenajare cale acces intrarea Sudului

190,000

-100.000

90.000

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

20.400

52.200

72.600

Cap. 51.02 Autoritati publice

12.400

0

12,400

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

12.400

-12.400

0

Harta digitala a municipiului

0

12.400

12.400

Cap. 61 - Ordine Publica si siguranța naționala

0

37.200

37.200

Statii radio emisie TETRA -6buc

0

37.200

37.200

Cap.67,02- Cultura, recreere si religie

8.000

15.000

23.000

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

8,000

15.000

23.000

iii

CONSOLIDĂRI

651.600

-104.000

547.600

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

531.600

6.000

537.600

Modernizare Târg Raurenl - PIEȚE PREST

100.000

-20.000

60.000

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5

Bloc A8/2.C18.C19,C20,C24,C26,C27)

431.600

26.000

457.600

Cap.84.02 Transport urban

120.000

-110.000

10.000

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

28.000

-18.000

10.000

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

92.000

-92.000

0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITA TE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

560.000

-165.730

394.270

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

400.000

-120.730

279.270

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

0

20.000

20.000

Actualizare si monitorizare PAED - Pact primar

0

8.000

8.000

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

300.000

-68.730

231.270

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

100.000

-80.000

20.000

Cap.84.02 Transport urban

160.000

-46.000

116.000

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

80.000

5.000

85.000

Artera de legătura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilorfstr.

80.000

-50.000

30.000

363.600

-187.530

.-<<■< ■ ■

Minusuri

«641.130

îsasK»

>01891Ș

-187.630

7.831.385
ROMANA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIT», ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIT» PUBLICE


âNEXA Nr. fa


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!! - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE                     _------~

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12,06.97


lei RON

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

I Realizat pana la 31 dec. 2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PIF

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

208.647.034

219.137.608

21.679.207

25.928.480

25.928480

24.701.900

1.226.680

0

0

din care C+M

151.533.259

162.617.498

19.512.483

7.420.038

7.420.038

6.193.458

1.226.58C

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

48.555.384

12.458.914

1.232.050

1.232.050

1.232.050

0

0

0

din care C+M

26.412.674

31.092.055

11.237.365

1.154.600

1.154.600

1.154.600

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI-TOTAL

36.339.450

36.339.450

0

773.000

773.000

773.000

0

0

0

din care C+M

35.143.950

35.143.950

0

698.750

698.750

698.750

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

129.433.073

134.242.774

9.220.293

23.923.430

23.923.430

22.696.850

1.226.580

0

0

din care C+M

89.976.635

96.381.433

8.275.128

5.566.688

5.566.688

4.340.108

1.226.580

0

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

614.640

614.640

0

614.640

614.640

614.640

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOÎ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

612.140

612.140

0

612.140

612.140

612.140

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

612.140

612.140

0

612.140

612.140

612.140

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

• din care C+M

0

0

.          0

0

0

0

0

0

. 0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

___d

C5. Majorare capital

0

0

0

0

o

0

0

0

0Cap.65.02. - Invatamant___________ 11.177.537______11.-219-*g2----6-W4^-------526.800       §_26.g^------|26.Ș|q------------0 _0------0

--- -------------din rare C+M '                             10.363.293       10.419.108     6.496.250        279.750       279.f50 _    279.750             0   0       0

4 ------------ LUCRĂRIiiTcOiiTINUARE    '               3080.000 ______3.128773----TȚ&LȚIȘ------Ș£lg>----------------£-4-----Ș

—-—  -------------—---din carp C+M~—"                      2.916.306       2.978.889     2.184.869_______27.100       27.100______27.100----------0 _0-----0

2

----------.----■------------ o«n<Wl    .  7 778 773     2 264 716        14 100        14JUU        14.1UU      .      U U______O A ___:____:--nefiin ța nr 2 Ostroveni                      2.23O.OOU     ■ A.zro.rro-----J iu ---------!‘L_‘V------------—--—----—--------r

~--2.136.306       2.198.889     2.184.869        14.100______,14300_______14J00

0

0

0

3

—------r—rr.—n-----HTT--------- wsm       350000          0       10.000      10.000______io.ouu_________o__o_____o

nr rțcclar ecinltar Aniim Ivireanu-utlhtatl                        35U.UU0__________jjLLUUU------ ---

uc                 -------------------- 300.000       300.000 __________0_______5W0_______5W0-------5WU----------U

0

4

Grădiniță 4 grupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din rarP C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.000

8.000

0

u

_____q

"n                       LUCRĂRI NOI                      _       82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

din care C+M

82.000

82.000

0

________82.000

UZ.UUU        OZ.UUU             V V       u

5

Alimentare cu energie electrica (curtea interioara) aferenta Obiectivului „ Reabilitare si modernizare Colegiul National

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

-     ■                       ~         --—---------82.000---------8ZQ00-----------0-------82JJOO-------82JJUU-------waw-----------y---y-----u

---------------------..        . ne !Mwi=cTiTn--S 015 537        8 008 629     4.620.108       410.700       410.700       410.700 ____________0   0______0

-J=__ALTECHE^^.rES-“----------------rSSo 4.31T38Î----170^5----ÎTO^----770.650 ~ .. ’oZO---?

____dln care r ■   ------------—------------0------------0           o           0           0           0          0 o_____q

----îsmoî                    9 ■ 19!-°“     196'000- ■ ’96-“0 -      ooo

_________________C2 P°,r‘                              --------7 783 537 -------7 776 629     4.620.108       178.700       178.700       178.700 ___________0   0      0

---—------------------- L         --7^364^987       7.3^219     4.311.38?      170.650      170.650 .  _L7O_.65O__________0 __0_____0

6

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

'  ..... ~--------din care C+M-------------------- 288.000        281,232      149.920      , 60.950 ______60950----------------U _U-----U

o ftzsRîiîtvim oî          rp .AAhjl Cnksciiul thG, Enerqstic

5 975 537        5.975 537     4.454.068         14.700        14./QU        14,/yy             u u      u

7

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14./UU

u

0

u

8

lA^ni /TXr^HirtitQ nr A mlnniA Nuci

1.500.000

1.500.000

0        100.000       100.0UU       iuu.uuu

c.xiinacie locdț^—; —- ——— ■■ din care C+M

1.450.000

1.450.000

q

95.000

95.000

95.000

cm chott rle nrniectare ot. elab. SPF SI SF

37.000          37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

Maiorare ca ort al

0

0

0

0

0

___________q

0

0

0

--^0.66.02,-Sanatate----------------- 53.000          53.000 ___________0-------ȘMOȘ-------

0

0

0

A

--------r:--------- o                Q             0              0          ___u             y____________u__«______Y

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--------------“               n        0       o       o      u      u      uuu

_____________________dlî1fare<?*j? ----?--------------H-----------5------------o-----------o            o           o ~o o

B

LUCRĂRI NUI din care C+M

■ o              o        ____q____________q___________q___________q___________q__q_____q

C ■           ALTE cheltuieli de investiții__53.000_________53,000-----------2-------șșawu----- s-luuu

W.WJU

0

0 0

o 0

u 0

__dmcarecțM--r----------------------------------------5         0 ~0    p ri Achiziția de imobile                                  u                u-------—__________■■__r---r------r

H7 notari indeoenderîte

53.000          53.000             0________53 000_______53.UW

53.000

u

0

______o

C3. Consolidări_____________________2----------------®-------------5.-------------- --------------

------------------n----------ttt---- n                   fi                0                0               0

0 0

0 0

0 0

_____q 0

din care u+wi

pa Gbelt de oroiectare pt. elab. SFF si sF

0

0

___q

____________q___________jj___________q___________q__q_____q

CS. Majorare capital

0  ou

0

u

0

u

u

______u

---Cap.67.02-Cultura, recreere st religie                  JUJMjjjjU      MjgBjW______00,000------------£

-----:--—6-------din rare r+M                            20.265.407      20.265.407     _      0________91 000_______------91 009-----------®°

--LĂJCRARIIN CONTINUARE--------------        210.240_______210J40_______5J40------1^0q------

0

V

_____q

din care C+M

200.000         200.000      ____q_______14.000_______14.WU_______m.wv___________u u_____u

9

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

________15.000

0

0

_____q

Al i m e ni a rșou^.   ■■■■■ ■ - —

_________din care C+M______

200.000

200.000

0

14.000

________14.0001________14.000

0

u

________q]

R

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

- “-------------------riin care C+M~                               32.000          32.000____0        32.000       32.000        ^.UWJ____________O U______u

10

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

_____g

uurmittiauu                                     -

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

_____g

11

pociri rta innl - znriîî Chîfflistu

5.000

5.000

0

5.000

5.000

b.UUU

0

0

_____0,

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

u

-

-7--ALTE CHELTUIELI DE INVESTmi                  30.041 2S0     30.041.250      105.659      938380_____938380_____----------« —«-----£;

dih care C+M

20 033 407      20.033.407             0         45.000        45.000        45.UUO             U u       iț;

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

_________U f

C2. Dotări independente

731.980

731.980

0

731.980

731.980

731.980

0

__0

______0

C3. Consolidări

29.172,870

29.172.870

105.659

70.000

70.000

70.000

0

u

______0

din care C+M

20,033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

______0

—----—i   1                                       ■t'm ono         150 000             0          5.000         b.UUl)         b.uuu             u u       u

I 11 i ro nn n rl 11 cta a na Sa ra ta - st ran d Ost ro ve n 1                    _             1 . VUU------------IPU.UtAJ _--------—--------—

12

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

______0

13

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

0

0

_____0

din care C+ M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000

0

0

______0

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

5.000

5.000

5.000

0

0

______0

14

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

______0

si modernizare baza de agrement Ost reveni                25.719.960_____2b71.9_.9bU_______MM---------

15

din care C+M                    ____

18.509.960

18.509.960

0

0

U

U

u

o

______u

-------■----;----, t- -------        2 000 000        2 000 000                          5-000         b.uuu_________P-UUU_____________u___u______u amonaiarp Arenele Traian                                  _______z.uvu.uyu-------+                      ------------------------------ —--------

16

din care C+M

155.000

155.000

0

u

0

U

U

______u

C4. Cheft. de proiectare pt. elab. SPF si SF

136 400         135.400             0       135.400      135.400       155.4UU            U O      O

1

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.UUU

u

u

______u

Cap 68.02* Asigurări,asist.sociala -TOTAL

8.459.770

11.707.773

35.930        766.030       755.030       /55.U3U             U U       U

din care C+M

7,106.789

9.575,281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

______0

a                LUCRĂRI IN CONTINUARE                           0____________0----------0-----------0

0

0

0

0

______0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

______0

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

____________0

U            U V      u

din care C+M                                  0------------2-----------2.----------—--------—*

0

0

0

______0

r.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.459.770

11.707,773

35.930

766.030

756.030

766.030

0

0

______0

—------din rarA e+M--------------------- 7.106.789       9.575.281            0       390.000      390.000,.     39U.WU           U o      u

_____________CI. Achiziția de imobile_________________ 0--------------0------------------ n „------„ -J?------------ —r------_

___________C2. Dotări independente__118^30________118.030-----------JL------------------2   0------£

-- ---------------—ra          —                         8.093.740      11.341.743       35.930       400.000      400.000      400.000           0   0      0

--riin care c+m                               7.106.789        9.575.281 _____________0_______390.000       390.000       390,000 ____________0___0______0

17

-------------:-----n—r7-;— •     ~» 093740       11341743       35.930      400.000      400.000_____400.000__________g g_____g r-Simin rio hâtra ni -r.nrn A transf in loc sociale                 _            O.USj.                                    ----------------—-------—-—--------------

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

______0

--------------„ Cheit.d^proiectare pL elab. bPh fel bb--------- 248.000        m0UU            0                                                         -----E

C5. Majorare capital

0               0            Q             U            u            u            u u      u

-----------------Cap.70.02, Locuinte~rv"si dezv.publtca----------*U29.?28       76.503.462 ,   11.672.161^-----

--E---------rtin     C+M                              54.673.781       60.919.157    10.321.321      3.724.368     3.724.368     2.497.788     1.226.580 ___0______g

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11 123 309      14 201.324     9.708.230       181,350      ltfl.350       wi.sw            u u      u

din care C+M

9.572.400

11.997.826

8.680.589

162.500

162.500

162.500

0

0

______0

18

I ocuinle ANL-Zona Morîlor-utilitati-et .11

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

___________0

___u______u

din care C+M                 •

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

,     0

0

0

u

_____0

19

4.300.000

7.378.015

6.654.868

__0

u              u             u u       u

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0|20

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.482

81.483

din care C+M

74.00C

74.000

21

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.85C

84.850

din care OM

80.00C

80.000

22

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitati

2.513.86C

2.513.860

din care C+M

2.065.550

2.065.550

23

Locuințe ANL ext.Ostrov.6-utilitati-completare

955.120

955.120

din care C+M

658.500

658.500

24

Extindere rețea iluminat public zona str. Cerna, bl 27

13.000

13.000

din care C+M

11.000

11.000

B

LUCRĂRI NOI

636.000

636.000

din care C+M

552.000

562.000

25

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

din care C+M

0

26

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

27

Extindere rețea iluminat public zona str. Mieriei

23.500

23.500

din care C+M

20.000

20.000

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

din care C+M

22.000

22.000

29

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

din care C+M

35.000

35.000

30

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

59.000

din care C+M

57.000

57.000

31

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

din care C+M

40.000

40.000

32

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

33

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

250.000

250.000

din care C+M

245.000

245.000

34

Lucrări de Finisaje si instalatii - Cișmea "St Andrei" - zona Morilor

55.000

55.000

din care C+M

53.000

53.000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

57.470.419

61.666.138

din care C+M

44.549.381

48.369.331

C1.Achiziții de imobile

1.049.000

1.049.000

C2. Dotări independente

3.549.510

3.549.510

C3. Consolidări

51.799.799

55.995.518

din care C+M

44.549.381

48.369.331

35

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea tui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

din care C+M

65.000

65.000

36

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

din care C+M

76.100

76.100i

37

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

s.ooo.oool

din care C+M

8.500.000

8.500.000)

38

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000'

din care C+M

442.000

442.000

39

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

din care C+ M

293.000

293.000

40

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000)

din care C+ M

13.000.000

13.000.000)

483

81.000

81.000

81.000

0

0

0

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

100

84.750

84.750

84.750

0

0

0

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

59.250

. 9.500

9.500

9.500

0

0

0

0

8.500

8.500

8.500

0

0

0

803.743

5.900

5.900

5.900

0

0

0

670.447

0

0

0

0

0

0

12.760

200

200

200

0

0

0

10.875’

0

0

0

0

0

0

0

494.000

494.000

494.000

0

0

0

0

472.000

472.000

472.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

23.500

23.500

23.500

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

0

35.000

35.000

35.000

0

0

0

0

59.000

59.000

59.000

0

0

0

0

57.000

57.000

57.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

0

55.000

55.000

55.000

0

0

0

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

1.963.931

8.837.740

8.837.740

7.611.160

1.226.580

0

0

1.640.732

3.089.868

3.089.868

1.863.288

1.226.580

0

0

" 0

1.049.000

1.049.000

1.049.000

0

0

0

0

3.549.51 C

3.549.510’

3.549.510

0

0

0

1.963.930

3.167.120

3.167.120

1.940.540

1.226.580

0

0

1.640.732

3.089.868

3.089.868

1.863.288

1.226.580

0

0

0

66.000

66.000

66.000

0

0

0

0

64.000

64.000

64.000

0

0

0

1.315

76.100

76.100

76.100

0

0

0

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

. o

0

0

0

0

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

75.000

75.000

75.000

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.280

5.280

5.280

0

0

0

0

0

0

0

0

______0

41

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,Ă4,A5

1.327.420

772.816

321.600

223.060

223.060

223.06C

C

c

0

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

211.630

211.630

211.630

C

(

0

42

Reab. ret. termice -PT13-b(oc Cozia,<3,H(J

2.964.406

1.403.633

907.258

317.530

317.530

317.530

c

c

0

din care OM

2.652.292

1.363.250

889.898

306.060

306.060

306.060

c

c

0

43

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

568.500

568.500

568.500

c

c

0

din care OM

1.664.924

1.046.917

432.954

547.080

547.080

547.080

c

c

0

44

Reabilitare relele termice încălzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C16,C1,C2,C3,C4)

660.000

2.446.730

0

431.600

431.600

125.000

306.600

c

0

din care C+M

608.040

2.161.830

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

45

Reabilitare relele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni (ramura 2, B15, a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal)

600.000

1.679.010

0

431.600

431.600

125.D00

306.600

0

0

din care C+M

546.560

1.471.020

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

46

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26.C27)

765.000

2.946.900

0

457.600

457.600

151.000

306.600

0

0

din care C+M

709.163

2.611.900

0

457.600

457.600

151.000

306.600

0

0

47

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B.O.P.R.VI-V2,V3,V6,I Piața)

737,000

2.781.800

0

431.780

431.780

125.000

306.780

0

0

din care C+M

683.200

2.463.330

0

431.780

431.780

125.000

306.780

0

0

46

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

49

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

50

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

36.000

36.000

0

36.000

36.000

36.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

1.071.110

1.071.110

0

1,071.110

1.071.110

1.071.110

0

0

0

C5 Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziții de imobile

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

88.430.489

88.357.461

2.976.393

13.071.160

13.071.160

13.071.160

0

0

0

din care C+M

59.121.489

61.436.045

2.694.912

2.932.420

2.932.420

2.932.420

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.458.462

31.012.547

480.728

999.100

999.100

999.100

0

0

0

din care C+M

13.721.468

15.912.840

371.897

948.500

948.500

948.500

0

0

0

51

Sistem de manaq. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

52

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

780.000

780.000

0

0

0

0

0

0

053

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

. ■■ -

2.000.00C

3.814.090

din care C+M

1.980.000

3.266.822

' 54

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostrov eni

2.000.000

3.418.370

din care C+M

1.980.000

2.884.550

55

Subtraversare pietonala ini. Calea lui Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

2.600.000

din care C+M

2.400.000

2.400.000

56

Bretea de legătură intre str. Petrisor si str. A Ivireanu

527.472

527.472

din care C+M

429.000

429.000

57

Eliberarea de amplasament relele electrice ptr proiectul "Amenajare sî modernizare str. A Sacerdoteanhu si str. P 1. Marina"

660.000

660.000

din care C+M

639.296

639.296

58

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

177.000

177.000

din care C+M

175.000

175.000

59

Sens giratoriu inters.DN? cu Calea Traian-str.Timis

1.285.490

607.115

din care C+M

504.262

504.262

B

LUCRĂRI NOI

35.584.450

35.584.450

din care C+M

34.477.950

34.477.950

60

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

31.198.450

din care C+M

30.390.450

30.390.450

61

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

2.000.000

din care C+M

1.980.000

1.980.000

62

Artera de legătura intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

100.000

din care C+M

55.000

55.000

63

Lucrări prevenire inundatii

568.000

568.000

din care C+M

554.750

554.750

64

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

94.000

din care C+M

90.000

90.000

65

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm.

Valcea

1.500.000

1.500.000

din care C+M

1.300.000

1.300.000

66

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat fadul T. Vladimirescu

32.000

32.000

din care C+M

25.250

25.250

67

Cuplare conducte gaze aferente obiectivului "Pasaj denivelat suprateran pe bdul. T. Vladimirescu"

20.000

20.000

din care C+M

•   20.000

20.000

68

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

72.000

72.000

din care C+M

62.500

62.500

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

24.387.577

21.760.464

din care C+M

10.922.071

11.045.255

CI .Achiziții de imobile

6.816.915

6.816.915

C2. Dotări independente

65.000

65.000

0

10.000

10.000

10.000

C

c

0

0

0

0

0

c

c

0

0

10.000

10.000

10.000

c

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.467

446.000

446.000

446.000

0

0

0

0

444.000

444.000

444.000

0

0

0

262.832

0

0

0

0

0

0

262.832

0

0

0

0

0

0

109.065

0

0

0

0

0

0

109.065

0

0

0

0

0

0

4.525

525.100

525.100

525.100

0

0

0

0

504.500

504.500

504.500

0

0

0

0

160.000

160.000

160.000

0

0

0

0

112.750

112.750

112.750

0

0

0

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

12.000

12.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

0

25.250

25.250

25.250

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

. 20.000

0

0

0

0

72.000

72.000

72.000

0

0

0

0

67.500

67.500

67.500

0

0

0

2.494.665

11.912.060

11.912.060

11.912,060

0

0

0

2.323.015

1.871.170

1.871.170

1.871.170

0

0

0

0

6.816.916

6.816.915

6.816.915

0

0

0

0

65.000

65.000

65.000

0

0

0

C3. Consolidări

14.425.672

14,878.649

2.494.665

1.950.155

1.950.155

1:950.155

0

0

0

din care C+M

10.922.071

11.045.265

2.323.015

1.871,170

1.871.170

1.871.170

0

0

0

69

3.568.723

3.568.723

28.107

10.000

10.000

10.000

____________0

u       u

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

10.000

10.000

10.000

0

0

0

70

1.500.000

2.091.715

1.461.169

23.610

23.610

23.610             U U       U

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

23.610

_______23.610

23.610

0

0

0

------------“                                  386 411         386 411        65.304       168.000       168-000 nframa CfttatUia                                                     ----------^^Y.71 *.--------.--—----

168.000

0

u

______0

71

334.800

334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

u

0

Islamului:                                              966.540_________966.540______55X410--------

0

u

0

72

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.590

4.590

4.590

0

u

______0

73

244.463

244.468

132.774

2.000

_________2.000

2.000              0 U      ,0

[VKMJei 11l£cuC otl ■        ________________—-----■—

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

_____________0

0

uo

74

str Snîculul

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

u

—#

din care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

0

0

u

75

140 643         140.643         5.598        85.045        8&.045        85.V45            U u      U

din care C+M

117.304

117.304

0

74.000

74.000

_______74,000

0

Q

0

:—:-----r-;—r-------”---1.407.715       1.407.715       19.425       300.000      300.000      300.000

0

0

0

76

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

u

0

77

495.564         495.564         9.735________u____________o____________u____________o__u_____u

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

0

78

520.377

520.377

7.830

221.000

221.000

221.000         OU     □

din care C+M

453.840

453.8401

0

217.000

217.000

217.000

0

0

0

79

5.000

5.000

0

_________5.000

5.000       5.000          OU     0

din care C+M

0

0

0

0

0

_____________0

0

0

0

80

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

0

0

0

0

u

0

81

rniz^rfi Rtradfl Digului (7866rnp_x 150 tei/mp)

1 179 900        1.179.900             0              0             o             u             u u      u

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

82

Modernizare str Constanin Stanciuleseu (10000 mpx 150 lei/mp)

1 500 000       1 500 000            0       250.000      25U.UUO      zou.uuu            U u      U

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

245.000

245.000

245.00U

0

0

0

83

Modernizare tronson str. Patr. 1. Marina intre bd 0 Radulescu si str Ostroveni

300.000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

89.500

89.500

0

u

0

84

—---------;—rz—.        ’---------------------        350000        350.000           o       313,000      313.000      jij.wu__________0 u_____0

Daforara      m firfor str.B C3Z                               _________________________________r------T

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

JUO.UUU

u

u

0

85

Amonoiara narnsahiia"si oietonala - Arenele Traian                      406.000 ________267J62_______3X895-------Z13W0------2I3WU------------g

din care C+M

396.000

207.314

0

208.000

208.000

208.000

u

0

_______u

36

----—--------2------------   ~                  -iryînnn        150 000            0       150.000      150.000      150.00U            ou      u

Modernizare str EbiscDD C ement                             .         1 W.UUU---------ipu.uuu-----------

ModernrzaresjLtpiscpp            _                             u5             145.000            0       145.000       145.000    . 145_.000 ...        0   0      0

87

--;-----;—:  ----- 50 nOO          50 000                        50.000 _______50,000 _______50,000 ____________0 0______0 h 1 Morn rO cir 37] ] 1111                                             ____W.VWW --------------------------------------------—---------------

din care C+M

48.000

48.000

48.000

48.000

48,000

u

0

______0

88

--:-----——----;---7Z--- 236 000         236 000            0        50.000       50,000_______bv.UUU___________U 0______0 h     rn 7 a ro «f r F nifiCO O nOC h BFlt 16                                           Z °°                          -----------—----------------------------

din care C+M

215.000

215.000

0

45.000

45.000

_______45,000

0

______0

--ETch^Tde proiectare pt.elab.SPF si SF               2-079.990___________°-----? 07^-----

0

0

______0

C5. Majorare capital        _____

1.000.000

_________________ff 0

____________0

1.000.000

1 .ooo.oou

i. rou.uuu

0

0

________o]
Primkr i                          Viceprimar                           Director Economic

Ing.ESîfiaJb Francu                    G'9‘ lon Matei                             Ec. iWk^âdat

Director Investiții              Sef serviciul Investiții

Ing. Liviu Miftode                 Ing. Corina Toma
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

Anexa nr 7 la HCL
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIȚII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2013 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL

lei RON

... Pî>vn . I

f-DENUMIREAOBIECTIVULUI -'.

Hi®    n w® ® i®w

. .Valoare "

? Valoare ;

£.£;totala". Ț > ?

Realizat '

'> Wnâ ,1a ' /; \ • ;<::il;dec?

. . C^>eHuțeli ' '' . totala • ••.

:rEa-

■»

• .Cl.

: ; Ter '

' -';:7Total        >

f > bugetare;; ■£

Silite

: , ; loâa( S ..>P

H1H

0

i

2

3

4

s

6

7

>8

9

10

11

12

:*y^O;^OTA^FONbURL£UfîOPENEftM= îs

150,764,167.00

9243,782.00

£^;£3WMtî258iW

^>^îs^d.o6<loo

> 1,696,050.00

o.oo

. 0.00

din care C+M

121,895,525.00

99,466,160.00

7,434,942.00

. 40,150,430.00

18,107,020.00

15,650,010.00

^^■;6î&3jW00

1,605,050.00

4,788,350.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

13,800,000.00

10,192,090.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

din care C+M

66,516,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

%3SH^27#9Șîtt1țfcOI3

13,650,000.00

9,797,350.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Alte chelt. de investiții.

70,192,851.00

87,525,017.00

5,765,741.00

5,200,000.00

6,671,760.00

195,190.00

2,974,550.00

0.00

0.00

din care C+M

55,377,105.00

48,243,320.00

4,624,583.00

i^i^gs^efcoa

4,457,020.00

5,852,660.00

104,190.00

2,641,550.00

0.00

0.00

r; l=

cxț.- ..-. ?£.;«• :l-

ZșQ;        ®j?■;

7:*. îS' * ®

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.■■.?; 'o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

....       Mp

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

o.oo

.. :-.m»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

-:o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.Alte chelt. de investitii

0.00

0.00

0.00

■■ ■ '.                 nn

0.00

0.00

:X1 :f- ih...

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

O.OOl

■                :0.®

0.00

0.00

. **■         : :j- UrVEF

0.00

0.00

0.06

0.00

h<SO5^3029O0i

‘ -■ 7,065,650.00

1. r'lLii." i"7yjUJ

țf r 1MJK»: jFlfi-îzfill

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

. : 6,400,520X10

3,430,020.00

1,900,490.00

4-; 1,070,910:00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

'.".tMw

0.00

0.00

■                       ■.-.rfljM)

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

■■     ' v.uu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' \MD

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

4,073,000.00

1,942,640.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

;         ■ .6,400.,520.00

3,430,020.00

1,900,490.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

7,085,650.00

4,073,000.00

1,942,640.00

1^070,016.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

, 6*400,520.00

3,430,020.00

1,900,490.00

- . 1,070,010.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

:7h««n'iin '■ ■/.■■ ■■■■?

4,073,000.00

1,942,640.00

iiițlȚ0|v1G-00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13.522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

GAQSttSgSsDD

3,430,020.00

1,900,490.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

S®26,99»«

-.... .... W5M-00.

~®Și>Be^?K641^5(R|ț|MI

0-00

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DM

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

0.00

641,500.00

0.00

333,000.00

0.00

0.00

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

567,000.00

0.00

333,000.00

C3 Consolidări

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

>o.od

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Vaicea

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

0.00

74,500,00

1 ii

0.00

0.00

0.00

din care C+M          _ _

22,562,780.00

22,562,780.00

0.00

• - 0.00

0.00

0.00

0,00

o.ooj

OJO

z

3’

.    : DENUMIREA OBIECTIVULUI . :

'vi-:

fe'-Iy :?• ix                  JVA

■W®®® ■■ ■.

■•Vatoare’-'. '

Realizat , : pana la ■:     31dec. ‘ -

A 2012 ?

•. Cheltuieli. .; ■ totale ;; '

..■•\::'2O13;<®-

"" '                                                                                   :                 "ir^ -' " j. : C .:t           hl’r'-L            -.■:/>!—'X T': - 3^ :               / .'i ’:’-S L:.,-:                  :.

jApaz

OȘO

b'â'nca're-'';'':’ ;

i          i'interne'-'''''..'’.

^y^iM^fphdurț;'^

nefamburaabilej. ■ postadarare .

Total

din care: ’ W

:ș?"<WoMa-1 -

"AfA^l^aiA • '

Contrib,

■■:                                                    i

'bug.y;- "

0

1

2

3

4

6

7

9

10

11

12

;5®ECapWX2^tBctiflntelSeiSMrdi^MȘftw^

J •            ■’®'■ iiJ’::'& 7

■               .0X0

0.00

; /i -f         0.00

' -                0X0

•     -A0.00

0.00

0.00

-Ț;:---0:0O

din care C+M

0.00

0.00

■ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.D0

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■;>;-;i01^5d(664.00

; -3,996734X0

S^a&TOJlQJlO

din care C+M

85,810,625.00

85,902,990.00

2,810,359.00

14,677,000.00

13,749,520.00

i»®!^323X90X0

1,566,470.00

3,756,920.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

13,800,000.00

10,192,090.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

13,650,000.00

9,797,350.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

3

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

38,758,450.00

40,029,640.00

3,235,005.00

12,000,000.00

6,871,940.00

1,456,200.00

1,856,500.00

0.00

0.00

din care C+M

32,520,060.00

35,301,860.00

2,810,359.00

11.950,000.00

6,656,660.00

1,456,200.00

1,856,500.00

0.00

0.00

4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de la int cu str. Ostroveni pana la inrt. cu DN 67

36,842,810.00

23,209,510.00

243,036.00

•■■■■■ ■' ' ■■■ ... : ?•. ■' ■

1,800,000.00

3,320,150.00

ȘsfOWMfc

334 960 (IG

=         ■..■ ■■■.■A-:-:

44,660.00

290,300.00

0.00

0.00

din care C+M

33,998,360.00

15,920,980.00

1,700,000.00

3,140,690.00

;.-.<-<334,«60.00

44,660.00

290,300.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

:.^.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

.    < ■ .?■ T^MO

0.00

0.00

• ' XX0

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investiții

26,249,404.00

43,619,480.00

518,193.00

.■ 6,981;350X0

1,127,000.00

4,087,620.00

1766,730.00

156,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

din care C+M

19,292,205.00

34,680,150.00

0.00

6,654,900.00

1,027,000.00

3,952,170.00

?. • 1,675730:00

65,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

< 0.00

0.00

0X0

..'■'i                        .f| nn

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

26,249,404.00

43,619,480.00

518,193.00

i - 6,981,350.00

1,127,000.00

4,087,620.00

A-?. 1,766,730X0

156,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

din care C+M

19,292,205.00

34,680,150.00

0.00

6,654,900X0

1,027,000.00

3,952,170.00

:;j,B75(7WX0

65,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

5

Amenajare si modernizare str Aurelian Sacerdoteanu si str Patriarh lustinian Marina

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

1.127,000.00

3,979,030.00

. / '■

f ■ ■:

63,050.00

1,593,510.00

0.00

0.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

::.       6X45.730.00

1,027,000.00

3,862,170.00

<• :? 1,658560,00

63,050.00

1,593,510.00

0.00

0.00

6

Reabilitare pod peste OLT

4,374,664.00

21,744,740.00

158,200.00

■218,760.00

0.00

108,590.00

-i.7D.oo

93,560.00

16,610.00

0.00

0.00

din care C+M

3,832,055.00

19,220,000.00

0.00

409,170.00

0.00

90,000.00

19,170.00

2,560.00

16,610.00

0.00

0.00

C4 Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0.00

0.00

0.00

. -     0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Emiiiaț/Vaj


nar

srtin Francu


Viceprimar

Eduard Virjafa


Director Executiv Adjunct

Mirela Turcu


Directoyțxecutiv

».Ion Zepadat


Sef Serviciu Contabilitate Buget

Narcisa Colțos


Municipiul Rm, Valcea C.U.I. 2540813LISTA 2013

poziția "Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCALNr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

.                               1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

9,841,500.00

din care C+M

8,598,400.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

900,000.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

900,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

III

CONSOLIDĂRI

8,941,500.00

din care C+M

8,598,400.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

3,012,650.00

din care C+M

2,970,500.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

3,012,650.00

din care C+M

2,970,500.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

5,854,350.00

din care C+M

5,627,900.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

5,635,590.00

din care C+M

5,518,730.00

4

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

218,760.00

din care C+M

109,170.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

Municipiul Rm. Valcea

C.U.l. 2540813


Anexa 7.2 la HCL 2.^0 /

Anexa 1 b)din OG1169/1997


LISTA 2013

poziția "Alte cheltuieli de investitii'’ defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

o > z

>

m

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

5,200,000.00

din care C+M

4,457,020.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

5,200,000.00

din care C+M

4,457,020.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

4,073,000.00

din care C+M

3,430,020.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

4,073,000.00

din care C+M

3,430,020.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

1,127,000.00

din care C+M

1,027,000.00

3

Amenajare si Modernizare str, Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

1,127,000.00

din care C+M

1,027,000,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

Prirnafy^

Emilian V^en^jpFrancu


Directo/Executlv Adjunct

Mi reia Turcu


Viceprlmar

Eduard WÎan

Director Exe

Ion LepadatSef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos