Hotărârea nr. 26/2013

Hotarirea 26 - 30 ianuarie 2013 - reprezentare primar in instanta

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 26

privind achiziționarea unor servicii de asistență și reprezentare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2823 din 23.01.2013, întocmit de către Direcția Administrație, Juridic, Contencios prin care se propune ca în situația în care primarul municipiului se judecă cu salariații din cadrul aparatului de specialitate, indiferent de calitatea procesuală, acesta să poată angaja prin serviciile de specialitate un avocat sau firmă de avocatură; de asemenea, se propune ca de aceeași prevedere să beneficieze și șefii serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor art.l, alin.(2) lit.b) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și de completare a unor acte normative;

Ținând cont de prevederile art.21, alin.(2) și (3) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă achiziționarea serviciului de asistență și reprezentare juridică a primarului în instanțele de judecată, în situațiile în care primarul municipiului se judecă cu salariații din cadrul aparatului de specialitate, indiferent de calitatea procesuală.

  • (2) De prevederea prevăzută la alin.(1) beneficiază și șefii serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contecios;

  • - Serviciului Achiziții Publice;

  • - Poliției Locale a municipiului;

  • - Direcției Protecție Socială.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe MIHĂILESQU

..           TYY^YYYr

SECRETAI jurist Toffi


MUNICIPIU, MIHĂESGtf


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013