Hotărârea nr. 258/2013

hotarirea 258 - 9 octombrie 2013 - aprobare devize retele termice patru PT-uri

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RĂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 258

privind aprobarea devizelor generale aferente obiectivelor de investiție «Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT 1 ramura 3, PT2 ramura 2 , PT 2 ramura 5 și PT 13 ramura 2 »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 09 octombrie 2013, la care participă 16 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 3438 din 09.10.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea devizelor generale aferente obiectivelor de investiții « Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT 1 ramura 3, PT2 ramura 2, PT 2 ramura 5 și PT 13 ramura 2;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire șl apă caldă de consum PT 1 ramura 3 blocurile A1, A2, BO, B1, C1, C2, C3, C4, C16”, la valoarea totală de 2.446,73 mii lei cu TVA (559,83 mii euro cu TVA), din care C+M: 2.161,83 mii lei cu TVA ( 491,97 mii euro cu TVA).

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. (1) Se aprobă devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire șl apă caldă de consum PT 2 ramura 2 blocurile A10, B15, C21, C22, C23, C32, S2 la valoarea totală de 1.679,01 mii lei cu TVA (384,17 mii euro cu TVA), din care C+M: 1.471,02 mii lei cu TVA (334,76 mii euro cu TVA).

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.2 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.3. (1) Se aprobă devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire și apă caldă de consum PT 2 ramura 5 blocurile A8/2, C18, C19, C20, C24, C26, C27", la valoarea totală de 2.946,90 mii lei cu TVA (674,28 mii euro cu TVA), din care C+M: 2.611,9 mii lei cu TVA (594,39 mii euro cu TVA).

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.3 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.4. (1) Se aprobă devizul general la obiectivul de investiție “Reabilitare rețele termice încălzire șl apă caldă de consum PT 13 ramura 2 blocurile C, D, E,’f, S1, S2, S3, A+B, O, P, R, V1, V2, V3, V6, IPIață”, la valoarea totală de 2.781,80 mii lei cu TVA (636,50 mii euro cu TVA), din care C+M: 2.463,33 mii lei cu TVA (560,58 mii euro cu TVA).

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.4 la prezenta hotărâre, se păstrează fa Serviciul Investiții Publice.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Serviciului Investiții Publice.