Hotărârea nr. 257/2013

hotarirea 257 - 9 octombrie 2013 - rectificare buget si lista investitii 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 257

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 09 octombrie 2013, la care participă 16 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 52666 din 09.10.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3054 din 03.10.2013 referitor la alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților prin care municipiului Râmnicu Vâlcea i-a fost alocată suma de 1.226.583 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 1.226.580 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 236.585.220 lei, la partea de venituri, din care 226.331.110 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 236.585.220 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în plus cu suma de 1.226.580 lei, ajungând la valoarea totală de 25.987.910 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 și 2, iar anexele nr. 3 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », 5 - «Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 », nr. 7 - «Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local», nr. 8 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013» și nr.9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» rămân nemodificate.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Florentina Adina DOBRETE


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU,

jurist T

Râmnicu Vâlcea, 09 octombrie 2013

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI ■ BUGET LOCAL

236,585,220.00

66,678,570.00

63,760,550.00

61,268,520.00

44,877,580.00

i. Menituri proprii

124,604,230.00

41,640,510.00

27,063,250.00

32,334,040.00

23,557,430.00

A VENITURI FISCALE

104,419,460.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,563,460.00

21,215,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

65,000,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,165,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

450,000.00

6

Impozit clădiri persjuridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7

impozit teren pers.fizice

07020201

1,250,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

70,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

300,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

623,460.00

0.00

32,000.00

541,460.00

50,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

14,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.Juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

820,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000,00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

50,000.00

18

Alte Impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

35,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,505,540.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,277,430.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,326,000.00

794,000.00

1,200,000.00

1,232,000.00

100,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,790,000.00

700,000.00

570,000.00

1,090,000.00

430,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare cheltjudecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

450,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

_27

Taxe speciale

360206

1,550,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,256,430^)0.

300,000.00

300,000.00

450,000.00

206,430.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

284,110.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000.00

130,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

IL SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

111,980,990.00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,480.00

21,320,150.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,382,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,086,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații insotitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,979,680.00

1,150,000.00

5,031,700.00

1,577,830.00

1,220,150.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

1,226,580.00

0.00

56,430.00

0.00

1,170,150.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

6,146,400.00

1,100,000.00

3,468,570.00

1,577,830.00

0.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

21,963,250.00

1,800,000.00

10,066,600.00

10,116,650.00

0.00

1

FEQR - Rambursare

450201

21,233,250.00

1,800,000.00

9,643,600.00

9,789,650.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTIOREKECUTIV, EC. IDN LEPADAT


SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ

MUNICIPIUL RM VALCEA

«nexa rir.

HCL


MAR, IAN/FRAN


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

-lei-

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

236,585,220

66,678,570

63,760,550

61,268,520

44,877,580

din care:

DIN SURSE PROPRII

133,947,690

41,723,970

30,096,250

38,570,040

23,557,430

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIAL

A

102,637,530

24,954,600

33,664,300

22,698,480

21,320,150

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

133,947,690

41,723,970

30,096,250

38,570,040

23,557,430

4

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,115,000

5,071,000

5,198,000

6,910,000

4,936,000

din care:

1

Autoritatl executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Invatamant

CAP.65

1,700,000

0

0

1,700,000

0

6

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

7

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

180,000

170,000

8

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,654,000

401,000

412,000

466,000

375,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000

210,000

210,000

210,000

10

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

11

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

12

DPS - salarii insotitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

13

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

14

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

15

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,256,000

302,000

310,000

332,000

312,000

16

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

17

Străzi - DADP

CAP.84

1,063,000

271,000

271,000

251,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

87,019,360

15,845,590

30,124,350

25,441,420

15,608,000

din care;

1

Autoritati executive

CAP. 51

12,484,590

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,600,000

- aparat propriu

4,678,590

1,200,000

1,918,030

560,560

1,000,000

- despăgubiri civile

106,000

0

0

106,000

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300.000

1,600,000

_ 2

Dobanda

CAP. 55

4,050,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

775,000

- dobanda împrumut

3,900,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

750,000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

___3

Ordine publica

CAP. 61

1501,000

91,000

301,000

120,000

89,000

- Politia Locala

360,000

61,000

276,000

-36,000

59,000

- aparat propriu

136,000

0

0

136,000

0

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,661,350

1,085,000

2,191,350

1,559,000

1,826,000

- cheltuieli functîonale-reparatii scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

1,043,350

0

888,350

155,000

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

- internate

550,000

125,000

200,000

75,000

150,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

308,000

53,000

69,0001

141,000

45,0UU|

- dispensare medicale scoli

228,000

35,000

47,000

121,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

20,000

20,000

7

Cultura si recreere ____

CAP. 67

9,645,660

2,332,590

2,523,670

2,913,400

1,776,000

- obiecte inventar+reparatli

960,000

110,000

200,000

450,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,260,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,880,000

754,000

941,000

705,000

480,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

0

- Asoc, Handbal Club Municipal Rm. Valcea

600,000

0

0

250,000

350,000

- cheltuieli din sponsorizări

283,660

72,590

13,670

197,400

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

282,000

66,000

66,000

138,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,640,000

325,000

505,000

726,000

84,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

600,000

125,000

185,000

85,000

105,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

3,335,500

1,494,000

544,500

865,000

432,000

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

27,000

0

17,000

10,000

0

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

- Cantina ajutor social

500,000

110,000

110,000

160,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente insotitori

590,000

120,000

120,000

230,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,431,000

1,123,000

0

303,000

5,000

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,332,800

2,320,000

2,382,800

2,400,000

2,230,000

-DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,180,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație +alte ch. zona metropolitana

58,000

0

38,000

20,000

0

- fond UD

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

■ 0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,440,000

835,000

1,135,000

785,000

685,000

- DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,070,000

770,000

1,000,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

8,382,460

700,000

6,241,000

1,441,460

0

12

Transporturi

CAP. 84

28,878,000

2,460,000

10,118,000

11,150,000

5,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- rambursare credit intern

10,000,000

0

4,000,000

6,000,000

. 0

- subvenție ETA

4,378,000

1,060,000

1,718,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTIjll

70

24,813,330

20,807,380

-5,226,100

6,218,620

3,013,430

din care

1

Autoritari executive

CAP. 51

614,640

500,000

268,690

72,000

-226,050

2

Ordine publica

CAP. 61

206,180

200,000

-96,400

154,500

-51,920

3

invatamant

CAP. 65

, '526,800

200,000

-70,000

282,000

114,800

__4

Invatamant

CAP. 65

52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

___5

Sanatate

CAP, 66

53,000

0

0

53,000

0

6

Cultura recreere

CAP. 67

974,380

744,000

-27,000

110,000

147,380

7

Majorare capital social - Handbal Club Mun.

CAP. 67

1,000

1,000

0

0

8

Asistenta sociala

CAP. 68

766,030

500,000

-17,500

148,000

135,530

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

8,450,240

3,000,000

1,921,880

1,365,400

2,162,960

10

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

150,000

1,000,000

-860,000

70,000

-60,000

12

Străzi

CAP. 84

13,018,060

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

787,730

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

102,637,530

24,954,600

33,664,300

22,698,480

21,3ZU,1bU

A. SUME DIN TVA

76,123,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,100,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

57,974,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5.243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

•     2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,833,280

50,000

1,563,130

0

1,220,150

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,226,580

0

56,430

0

1,170,150

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

23,681,250

7,720,600

10,502,170

5,458,480

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

19,694,100

5,045,500

9,190,120

5,458,480

0

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂSITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL*DIRECTOR^CECUTIV, EC. ION LEPADAiF—-

SEF SERV. CONTABILITATE,


EC. NARCISA COLȚOS

Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare


Nr. crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

24.110.960

Din care C+M

5.664.688

1

ACHIZIȚII IMOBILE

7.985.915

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publlca

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

150.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

50.000

5

Achiziție terenuri pir creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

buc

1

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.786.915

6

Achiziție teren ob. amenaj. si modemiz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

328.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

190.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

6.268.309

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.515.840

Cap. 51.02 Autorități publice

612.140

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

0

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

30

98.000

12

Periferice, printare

buc

22

77.940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

1

0

15

Licențe Softwore

buc

1

100.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (NetWork Storage) conform cerințelor SR ISO/CE 27001 :2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

Instalație de climatizare - sedii primărie

buc

5

20.000

22

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

23

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de investitii

UNI

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Cap. 61.02 - Ordine Publica sl siguranța naționala

206.180

24

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

25

Statii radio emisie TETRA

buc

15

0

26

Autospeciala politia locala

buc

1

54.500

27

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

28

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

29

Statie de lucru sistem IT supraveghere video

buc

1

20.460

30

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

buc

10

62.000

31

Sirena alarmare - SU

buc

1

35.000

Cap.65.02. - Invatamant

195.000

32

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

4

50.000

33

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65.000

34

Echipament de bucătărie grădiniță Dumbrava Minunata (Sud)

buc

1

80.000

Cap.66.02. - Sănătate

53.000

34

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant, din care:

53.000

Unit dentar complet

buc

2

53.000

Alte dotări cabinete medicale

0

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

716.980

35

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

buc

1

8.000

36

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

37

Achiziții echipamente 'locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

38

Sistem digital de proiecție 30 - Cinema Ostroveni

buc

1

489.000

39

Statuie in bronz - bust Spiru Haret

buc

1

11.000

40

Multifuncțional color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

41

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

42

Dotări zone picnic , din care:

buc

1

72.000

foisoare

buc

8

59,600

toalete eco

buc

4

12.400

gratare

buc

8

0

43

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

0

44

Instalație evacuase fum si gaze fierbinți (deshumare) - Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsoclala

118.030

45

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

46

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

38.030

Sistem de coloana cu bule de aer

buc

1

10.040

Sistem fibra optica cu efecte luminoase

buc

1

5.200

Sistem de proiecție de efecte luminoase in camera

buc

1

5.620

Aromaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

2.660

Stimulare senzoriala-tactila

buc

1

3.020

Stimulare motrica-motricitate fina

buc

1

1.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomotrica

buc

1

7.760

Set - covoare, mese scaune

buc

1

1.280

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

3.549.510

47

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

48

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

49

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

50

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

51

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

52

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADP

buc

1

3.530

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4 ______

53

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

54

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

55

Etuva termoregiabila, temp max 200gr, capacitate 100 L - DADP

buc

1

0

56

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

57

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

56

Penetrometru electronic -1 buc - DADP

buc

1

0

59

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai - DADP

buc

1

0

60

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

61

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

62

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

63

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

64

Remorca platforma - DADP

buc

1

0

65

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

66

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

67

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

160.000

66

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

69

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

70

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

130.000

71

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

73

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

0

74

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toalete ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

77

Sistem de irigatii ta spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

0

78

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

80

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

set

6

33.610

Cap.84.02 Transport urban

65.000

81

Statii de autobuz

buc

5

65.000

III.

CONSOLIDĂRI

5.869.975

din care C+M

5.664.688

Cap. 65.02.1NVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.650

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa “Olanescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigurări,aslst.soclala

400.000

din care C+M

390.000

9

Cămin de batrani -corp A fransf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UNI

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4   _

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

3.161.120

din care C+M

3.080.868

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64.000

11

Reabilitare rotea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

74.000

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

0

din care C+M

0

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

5.280

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

ml

1000

223.060

din care C+M

211.630

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

317.530

din care C+M

306.060

18

Reab. ret. termice- PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5

ml

700

568.500

din care C+M

547.080

19

Reabilitare reteia termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C17,C1,C2,C3,C4)

ml

890

431.600

din care C+M

431.600

20

Reabilitare rețele termice Încălzire si apa calda de consum PT 2

Ostroveni (ramura 2, B15, a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal)

ml

800

431.600

din care C+M

431.600

21

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24IC25,C26,C27)

ml

1038

431.600

din care C+M

431.600

22

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D1E1F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,71-72,73,76,1 Piața)

ml

1000

431.780

din care C+M

431.780

23

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian -etapa a II a

buc

1

36.000

din care C+M

29.518

24

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. 7alcea

ml

2540

2.000

din care C+M

0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

2.060.165

din care C+M

1.978.170

26

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

din care C+M

27.000

27

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

23.610

din care C+M

23.610

28

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

29

Modernizare str. Izlazului

ml

540

10.500

din care C+M

4.590

30

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

31

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

32

Modernizare str. Bicazului

ml

200

85.045

din care C+M

74.000

33

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt, de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4_    _

34

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

35

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

221.000

din care C+M

217.000

36

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

0

37

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

din care C+M

0

38

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

mp

4620

5.000

din care C+M

0

39

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

92.000

din care C+M

90.000

40

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

250.000

din care C+M

245.000

41

Modernizare tronson str. Paitr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

92.000

din care C+M

89.500

42

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

213.000

din care C+M

208.000

43

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150.000

din care C+M

145.000

44

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

45

Modernizare str. Episcop Inochentie

m

160

50.000

din care C+M

45.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

3.737.230

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvemare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr, locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

59.000

8

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

4.500

Cap.68.02- Asigurări,aslst.soclala

248.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

248.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.191.840

10

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. -Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

11

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, prin POR AXA 1.2- Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12

Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

0

15

Extindere rețea iluminat exterior str. Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

16

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor cheit de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

18

denaturarea si reamenajarea cursului de apa Oianesti, in mun. Rm. Valcea

buc

1

________300.000

19

Locuințe pentru tineri in regim de inchiriere prin ANL Ostroveni 5 -utilități

buc

1

0

20

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii regenerabile si

buc

1

0

21

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5,000

23

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

24

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extinderĂ lucrări conf noul PUG

buc

1

66.700

25

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

50.000

26

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

100,000

27

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

28

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care umneaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

29

Asistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

buc

1

0

30

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

5.000

32

Extindere retea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

33

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

34

Extindere retea de iluminat zona inters E81 - Decebal

buc

1

5.000

35

Extindere retea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5.000

36

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

0

37

Amenajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte doc thnice)

buc

1

5.000

38

Elaborare PUZ -Amenajare cimitir zona târgului Raureni

buc

1

28.520

39

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Țraian -etapa a II a

buc

1

2.600

40

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

50.000

41

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

20.000

42

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

buc

1

20.000

43

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea "Sf Andrei" - zona Morilor

buc

1

5.000

Cap.84,02 Transport urban

2.124.990

44

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

45

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

0

46

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

buc

1

81.500

47

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

48

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

80.000

49

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

50

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

51

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

52

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

29.440

53

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

54

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

55

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

20.000

56

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

57

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

58

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu -260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

42.100

59

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului .

buc

1

10,000

60

Artera de legătură intre str. Splaiul Independentei si pod Morilorțstr. Corneliu Tamas)

buc

1

80.000

61

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

62

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

buc

1

18.000

63

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

64

Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni(proiectare, verificare)

buc

1

18.000

65

Statii de autobuz - proiectare, avize, verificare

buc

8

5.300

66

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

67

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

68

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

69

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

5.000

70

Sistematizare intersecției inters.b-dul Calea Traian cu str.Timis prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42.000

71

Bretea de legătură intre str, Petrisor si str. A Ivireanu - verificare proiect,alte avize

buc

1

5.000

72

Col. atim.firida gener.lîfturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T. Vladimirescu"

buc

1

4.500

73

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

buc

1

6.500

V

MAJORARE CAPITAL

1.002.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv. publica

1.000

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

3

Majorare capital ETA SA

buc

1

1.000.000

Privind influentele valorice în Lista de investitii - octombrie 2013 ca urmare a rectificării de buget local       '

Nr.crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri »1 a aftor chett. de investiții

Progr.lista 07.10.2013

Influente * 1 -

Programat, ."" rectif. !

0S.10.2fH3;

0

' ■■■■■■■’Ș.'1

I

ACHIZIȚII IMOBILE

718.608

-200.000

518.606

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

718.606

-200.000

618.606

Achiziție teren ob. amenaj. si modemlz. str. A Sacerdoteanu

428.606

-100.000

328.606

Amenajare cale acces intrarea Sudului

290.000

-100.000

190.000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

475.940

-300.000

175.940

Cap. 51.02 Autoritari publica

475.940

-300.000

175.940

Calculatoare - sedii primărie

298.000

-200.000

98.000

Periferice, printare

177.940

-100.000

77.940

III

CONSOLIDĂRI

0

500.000

500.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

0

500.000

500.000

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT1 Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1 ^2, B1 ,C16.C17,C1 ,C2,C3,C4)

0

125.000

125.000

Reabilitare ratele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni (ramura 2, alO,C21 ,022, C23,C32,S2-Romstal)

0

125.000

125.000

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc B15. Bloc A8/2,018,019,020,024,025,C26.C27,028)

0

125.000

125.000

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B,O,P,V1-V2,V3,V6,I Piața)

0

125.000

125.000

Plusuri

500.000

Q

Minusuri

•500.000

TOTALII

1.194.646

0

1.194.546


Viceprimar

Gigi Ion MateiDirector Economic

Ec. Ion Lepadat

Sef Serviciu investitii

Ing. Corina Toma


Vlceprlmar

Gigi Ion Matei /


Director Economic

Ec. Ion LepadatDirector

Ing. Liviu
ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97


Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tatl

Ter men PIF

Total alocații bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrlb. de la buget Stat

TOTAL

208.730.564

212.762.073

21.679.207

25.987.910

25.987.910

24.761.330

1.226.580

0

0

din care C+M

152.228.997

167.162.119

19,512.483

7.408.038

7408.038

6.181458

1.226.580

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

49.233.759

12.458.914

879.950

879.950

879.960

0

0

6

din care C+M

27.108.412

31.787.793

11.237.355

815.100

815.100

815.100

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

36.339.450

36.339.460

0

997.000

997.000

997.000

0

0

0

din care C+M

36.143.960

35.143.960

0

928.250

928.250

928.260

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

129.616.603

127.188.864

9.220.293

24.110.960

24.110.960

22.884.380

1.226.580

0

0

din care C+M

89.976.635

90.220.376

8.275.128

5.664.688

5.664.688

4438.108

1.226.580

0

0

Cap. 61.02. Autoritari publice

614.640

614.640

0

614.640

614.640

614.640

6

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.600

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.600

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.600

0

2.600

2.600

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

612.140

612.140

0

612.140

612.140

612.140

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

612.140

612.140

0

612.140

612.140

612.140

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Cheit. de proiectare pt. elab, SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206.180

6

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206.180

0

0

0

din care C+M

0

6

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206.180

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C6. Majorare capital

o|

0

0

0

0

0

0

0

0Cap.65.02. - Invatamant

11.177.537

11.219.402

6.884.824

526.800

626.800

526.800

0

0

0

din care C+M

10.363.293

10.419.108

6.496.250

279.750

279.750

279.750

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

34.100

34.100

34.100

0

0

0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100

27.100

27.100

0

0

0

2

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14.100

d

0

0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

3

Sala de sport gr. Școlar sanitar Antim Mreanu-utiliteti

350.000

350.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

4

Grădiniță 4 grupe-Scoala WaHorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

dtn care C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.000

8.000

0

0

____g

B

LUCRĂRI NOI

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

6

0

0

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

5

Alimentare cu energie electrica (curtea interioara) aferenta Obiectivului „ Reabilitare si modernizare Colegiul National A.Lahovari "

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.016.537

8.008.629

4.620.108

410.700

410.700

410.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7,358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

195.000

195.000

0

195.000

195.000

195.000

0

0

0

C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178.700

178.700

178.700

6

0

0

din care C+M

7.364.987

7.368.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

6

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

0

7

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

0

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.181.461

14.700

14.700

14.700

6

0

6

8

Extindere local Grădiniță nr, 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100,000

100.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95.000

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Cap.66.02. - Sanatate

53.000

63.000

0

53.000

53.000

53.000

b

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

53.000

53.000

0

53.000

63.000

53.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

53.000

53.000

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CS. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

30.273.490

30.273.490

110.899

975.380

975.380

975.380

0

0

0

din care C+M

20.266.407

20.265.407

0

91.000

91.000

91.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

16.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

9

Mimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

• 21Q.240

210.240

5.240

15.000

15.000

*15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

_____0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

_____0

10

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion

Dumitrescu________________________________________________

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

____q

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

_____0

11

Bazin de inot - zona Chimiste__________________________________

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

____q

din care C+M

0

0

0

0

0

0

___0

0

____q

C

___________ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII___________

30.026.250

30.026.250

105.659

923.380

923.380

923.380

0

0

_____q

‘     din care C+M

20.033407

20.033.407

‘            0

45.000

45.000

45.000

_____________0

0

j____q

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

_____q

_________________C2. Dotări Independente_________________

_________716.980

716.980

b

716.980

716.980

716.980

0

0

_____q

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.669

70,000

70000

70.000

0

0

____q

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

_____q

12

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostrovenî

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

_____q

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

____________0

0

____q

13

Conservare reabilitare casa îdanescu*

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

0

0

______o

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000

__________ 0

0

_____q

14

Reabilitarea peisagistica a parcului Mhcea cel Batran

1.202.910

1202.910

27.657

5.000

5.000

5.000

0

0

_____q

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

_____q

15

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni__________

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

_____q

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

____q

16

Amenajare Arenele Traian___________________________________

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

6

0

_____q

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

____q

_________C4, Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF_________

136.400

135.400

0

135400

135.400

135.400

0

0

____q

CB. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

_____q

__________Cap.68-02- Asigurări,asist,sociala -TOTAL__________

8,459.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766.030

6

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

____q

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

ol

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.459.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

____q

C1, Achiziția de Imobile

0

0

0

ol

0

0

0

t)

____q

C2. Dotări Independente

118.030

118.030

0

118.030

118.030

118.030

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

____q

din care C+M

7.106.789

9.576.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

17

8.093.740

11341743'

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7,106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

248.000

248.000

0

248.000

248.000

248.000

0

0

0

CB. Majorare capltai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__________Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica_________

69.350458

69.531.752

11.672.161

9.677,820

9.677.820

8.451.240

1.226.580

0

0

din care C+M

54.673.781

54.758.040

10.321.321

3.763.868

3.763.868

2.537,288

1.226.580

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

181.350

181.350

181.350

0

0

0

din care C+M

9.572400

11.997.826

8.680.589

162.500

162.600

162.500

6

0

0

18

Locuințe ANL-Zona Morilor-utilitati-et.II

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

0

_____q

din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

0

0

0

0

0

19

...

Alimentare cu apa cartier Goranu_____________________________

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

____________0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.4261

6.025.026

0

____________0

0

0

u

0

20

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

483

din care C+M

74.000

74.000

0

21

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

100

din care C+ M

80.000

80.000

0

22

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitati

2.513.860

2.513.860

59.250

din care C+M

2.065.550

2.065.550

0

23

Locuințe ANL exLOstrov.O-utilitati-completare

955.120

955.120

803.743

din care C+M

658.500

658.500

670.447

24

Extindere rețea iluminat public zona str. Cefna, bl 27

13.000

13.000

12.760

din care C+M

11.000

11.000

10.875

B

LUCRĂRI NOI

636.000

636.000

0

din care C+M

552.000

552.000

0

25

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

0

din care C+M

0

0

0

26

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

0

din care C+M

40.000

40.000

0

27

Extindere rețea iluminat public zona str. Mieriei

23.500

23.500

0

din care C+M

20.000

20.000

0

28

Extindere rotea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

0

din care C+M

22.000

22.0001

0

29

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

0

din care C+M

35.000

35.000

0

30

Extindere rețea de iluminat zona intere E81 - Decebal

59.000

59.000

0

din care C+M

57.000

57000

0

31

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

0

din care C+M

40.000

40.000

0

32

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

0

din care C+M

40.000

40.000

0

33

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

250.000

250.000

0

din care C+M

245.000

245.000

0

34

Lucrări de finisaje si instalatii ~ Cișmea ‘St Andrei" - zona Morilor

55.000

55.000

0

din care C+M

53.000

£3.000

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

67.591.149

54.694.428

1.963.931

din care C+M

44.649.381

42.208.214

1.640.732

C1 .Achiziții de imobile

1.049.000

1.049.000

0

C2. Dotări independente

3.649.610

3.649.510

0

C3. Consolidări

51.799.799

48.903.078

1.963.930

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

33

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe slrazile Calea iui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

oj

din care C+M

65.000

65.000

0'

34

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

1.315

din care C+ M

76.100

76.100

0

35

denaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

din care C+M

8.500.000

8.500.000

36

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

din care C+M

442.000

442.000

37

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

din care C+ M

293.000

293.000

38

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

din care C+M

13.000.000

13.000.000

31.000

81.000

81.000

0

0

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

84,750

84.750

84.750

0

0

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

9.500

9.500

9.500

0

0

0

8.500

8.500

8.500

0

0

0

I          5.900

5.900

5.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* 200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

544.000

544.000

544.000

0

0

0

I       520.500

520.500

520.500

0

0

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

48.500

48.500

48.500

0

0

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

_______23.500

23.500

23.500

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

35.000

35.000

35.000

0

0

0

59.000

59.000

59.000

0

0

0

57.000

57.000

57.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

55.000

55.000

55.000

0

0

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

8.962.470

8.952.470

7.725.890

1.226,580

0

0

3.080.868

3.080.868

1.864.288

1.226.680

0

0

1.049.000

1.049.000

1.049.000

0

0

0

3.549.510

3.549.510

3.549.510

0

0

0

3.161.120

3.161.120

1.934.540

1.226.580

0

0

3.080.868

3.080.868

1.864.288

1.226.680

0

0

66.000

66.000

66.000

0

0

0

64.000

54.000

64.000

0

0

0

76,100

76.100

76.100

0

0

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.280

5,280

5.280

0

0

0

ol

0

0

0

0

0

39

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

1.327.420

772.816

321.600

223.060

223.060

223.060

0

0

0

din care OM

1.184.498

750.380

317.880

211.630

211.630

211.630

0

0

0

40

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia.G.H.J

2.964.406

1.403.633

907.258

317.530

317.530

317.530

0

Q

0

din care C+ M

2.652.292

1.363.250

889.898

306.060

306.060

306.060

0

0

0

41

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 tP1 ,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

568.500

568.500

568.500

0

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

547.080

547.080

547.080

0

0

0

42

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1 A2, B1 ,C16,C1,C2,C3,C4)

•       660.000

660.000

0

431.600

431.600

*      125.000

306.600

0

0

din care C+M

608.040

608.040

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

43

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni (ramura 2, B15, a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal)

600.000

600.000

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

din care C+M

546.560

546.560

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

44

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C2O,C24,C26,C27)

765.000

765.000

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

din care C+M

709.163

709.163

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

45

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1~ V2.V3.V6J Piața)

737.000

737.000

0

431.780

431.780

125.000

306.780

0

0

din care C+M

683.200

683.200

0

431.780

431.780

125.000

306.780

0

0

46

Extindere Cimitir Cetatuca

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+ M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

47

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

48

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

36.000

36.000

0

36.000

36.000

36.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chett. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1.191.840

1.191,840

0

1.191.840

1.191.840

1.191.840

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

G

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

150.000

160.000

0

160.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

6

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chett. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

o"

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

88.445.489

89.005.836

2.975.393

13.018.060

13.018.060

13.018.060

0

0

0

din care C+M

59.817.227

62.131.783

2.694.912

2.880.920

2.880.920

2.880.920

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.458.462

31.690.922

480.728

647.000

647.000

647.000

0

0

0

din care C+M

14.417.206

16.608.578

371.897

609.000

609.000

609.000

ol

0

0

49

sistem de manag. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

' 0

0

0

0

0

50 -

’asaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

2.000

2.000

2.000

6

0

0

din care C+M

780.0001

780.000

0

0

0

0

0

0

0

51

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

din care C+M

1.980.000

52

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Oslrcweni

I 2.000.000

din care C+M

1.980.000

53

Subtraversare pietonala int. Calea lui Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

din care C+M

2.400.000

54

Bretea de legătură intre str. Petrisor si str. A tvireanu

527.472

din care C+M

429.000

55

Eliberarea de amplasament ratele electrice pir proiectul 'Amenajare si modernizare str. A Sacerdoteanhu sl str. PI. Marina"

660.000

din care C+M

639.296

56

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

177.000

din care C+M

175.000

Sens giratoriu inters.DN7 cu Calea Traian-str.Timis

1.285.490

din care C+M

1200.000

B

LUCRĂRI NOI

36.584.450

din care C+M

34.477.950

57

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

din care C+M

30.390.450

58

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

din care C+M

1.980.000

59

Artera de legătura intre bd N Balcescu si str. MV Pcpescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

din care C+M

55.000

60

Lucrări prevenire inundatii

568.000

din care C+M

554.750

61

Prelungire str. A. tvireanu intersecție Calea Iul Traian cu str. Dacia

94.000

din care C+M

90.000

62

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

din care C+M

1.300.000

63

Coloana alimentare Tinda generala lifturi aferent pasaj denivelat Iadul T. Vladimirescu

32.000

din care C+M

25.250

64

Cuplare conducte gaze aferente obiectivului "Pasaj denivelat suprateran pe bdul. T. Vladimirescu"

20.000

din care C+M

20.000

Deviere conducta paze naturale strada Poenari

72.000

din care C+M

62.500

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

24.402.677

din care C+M

10.922.071

C1 Achiziții de imobile

6.786.315

C2. Dotări independente

65,000

3.814.080

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

3.266.822

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

3.418.370

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

2.884.550

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

. 2.600.000

0

0

0

0

2.400.000

0

0

0

0

527.472

22.467

431.000

431.000

431.000

0

0

0

429.000

0

429.000

429.000

429.000

0

0

0

660.000

262.832

0

0

0

0

0

0

639.296

262.832

0

0

0

0

0

0

1         177.000

109.065

0

0

0

0

0

0

175.000

109 065

0

0

0

0

0

0

1.285.490

4.525

8.000

8.000

8.000

0

0

0

1.200.000

0

0

0

0

0

0

0

36.584460

0

334.000

334.000

334.000

0

0

0

34477.950

0

293.750

293.750

293.760

0

0

0

31.198.450

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

30.390 450

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

1.980.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

55,000

0

0

0

0

0

0

568.000

182.000

182.000

182.000

0

0

0

554.750

181.000

181.000

181.000

0

0

0

94.000

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

25.250

0

25.250

25.250

25.250

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

72.000

0

72.000

72.000

72.000

0

0

0

62.500

0

67.500

67.500

67.500

0

0

0

21.730.464

2.494.6»

12.037.060

12.037.060

12.037.060

0

0

0

11.045.255

2.323.015

1.978.170

1.978.170

1.978.170

0

0

0

6.786.915

0

6.786.916

6.786.915

6.706.915

0

0

0

66.000

0

66.000

65.000

66.000

0

0

0

C3. Consolidări

14.425.672

14.878.549

2.494.665

2.060.155

2.060.155

2.060.155

0

0

_____0

din care C+M

10.922.071

11.045.255

2.323.015

1.978.170

1.978.170

1.978.170

0

0

_____0

63

Lărgire carosabil si pietonal Calea iui Traîan

3.568.723

3.568.723

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

_____0

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

27.000

27.000

27.000

0

0

____g

64

Modernizare str Eftimeslilor cu asigurarea scurg apelor

1.500.000

2.091.715

1.461.169

23.610

23.610

23.610

_______ 0

0

____g

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

23.610

23.610

23.610

0

0

_____g

65

Modernizare str. intrarea Cdatuia

386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

____g

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

0

_____g

66

Modernizare str. Islazului; _____________________________________

966.540

966.540

553M10

10.500

10.500

10.500

0

0

____g

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.590

4.590

4.590

0

0

_____g

67

Modernizare str. Berzei

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

______o

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

___________0

0

____g

68

Modernizare str. Spicului

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

_________g

0

_____o

din care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

0

0

0

_____g

69

Modernizare str. Breazului

140.643

140.643

5.598

85.045

85.045

85.045

0

0

_____g

din care C+M

117.304

117.304

0

74.000

74.000

74.000

0

0

_____o

70

Modernizare str. arului

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

_____g

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

6

0

____g

71

Modernizare str.Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

0

____g

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

_____g

72

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

221.000

221.000

221.000

0

0

____g

din care C+M

453.840

453.840

0

217.000

217.000

217.000

0

0

_____0

73

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

_____g

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

____g

74

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

0

0

0

0

0

____g

75

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mpț______________

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

90.000

90.000

90.000

0

0

____g

76

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

250.000

250.000

250.000

0

0

_____g

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

77

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radutescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

________295.000

295.000

0

89.500

89.500

89.500

0

0

0

78

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

313.0001

313.000

313.000

o’

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

306.000

0

0

0

79

Amenajare camgahita si plafonata - Arenele Traian_____________

406.000

267.162

30.895

213.000

213.000

213.000

0

0

0

din care C+M

396.000

207.314

0

208.000

208.000

208.000

0

0

0

80

Modernizare str. Episcop Clement

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

_____g

din care C+M

145.000

145.000

0

145.000

145.000

145.000

_______ 0

0

0

81

Modernizare str lazului

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

6

0

0

82

Modernizare str. Episcop Inochentie

236.000

236.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

____g

din care C+M

215.000

215.000

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

______C4, Chelt, de proiectare pt. dab. SPF si SF_________

2.124.990

0

0

2.124.990

2.124.990

2.124.990

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000.000

0

0

1.000.000

1000.000

1.000.000

0

u

_______o]

Set serviciul Investiții


Primar

fng.Emiiian Franco
Director Economic

Ec. Ion Lepadat
Ing,