Hotărârea nr. 256/2013

hotarirea 256 - 7 octombrie 2013 - revocare partiala la HCL 189 din 2013 (denumiri zona Dovali)

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.256

privind revocarea în parte a prevederilor HCL nr.189/25.07.2013 referitoare la atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 7 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.32332 din 04.10.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune revocarea în parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2013 prin care s-au atribuit denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv a punctelor 5 și 6 din tabelul anexă la hotărâre, conform cărora în zona Dovali au primit denumiri două artere, respectiv "Aleea Progresului” și "Aleea Capricornului”;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de cererea nr.32332 din 23.09.2013 prin care S.C. SCAViL S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.228/2013, hotărâre prin care Consiliul Local a menținut prevederile Hotărârii nr. 189/2013, insistând pentru revocarea acesteia în ceea ce privește arterele de circulație din zona Dovali care au primit denumirile mai sus menționate;

Având în vedere necesitatea reorganizării urbanistice a zonei respective prin aprobarea unei noi documentații de urbanism și luând în considerare nemulțumirile manifestate de proprietarii și comercianții din zona respectivă;

în baza art.36, alin.(5), litd), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se revocă în parte prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2013 prin care s-au atribuit denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv punctele 5 și 6 din tabelul anexă la hotărâre, conform cărora în zona Dovali au primit denumiri două artere, respectiv "Aleea Progresului” și "Aleea Capricornului”.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1), Hotărârea Consiliului Local nr.228/2013 prin care s-au menținut prevederile Hotărârii nr.189/2013 se revocă.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidentă a Persoanelor;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Florentina Adina DOBREȚE


SECRETARJWUNICIPIU jurist Tcrffe MIHĂEȘPt

Râmnicu Vâlcea, 7 octombrie 2013