Hotărârea nr. 255/2013

hotarirea 255 - 7 octombrie 2013 - stabilire costuri sterilizare si eutanasiere caini

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Mun ICIP1UL Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 255

privind aprobarea costurilor aferente operațiilor de sterilizare și a activității de eutanasiere desfășurate la Adăpostul de câini fără stăpân Fețeni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 07 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 7668 din 03.10.2013, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public prin care se propune aprobarea costurilor aferente operațiunilor de sterilizare și eutanasiere ce se vor realiza în cadrul Serviciului de Gestionare a câinilor fără stăpân, serviciu înființat în subordinea Direcției Administrării Domeniului Public (D.A.D.P), prin Hotărârea Consiliului Local nr. 334/182/2008;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010 a fost actualizat regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului, ce a mai fost ulterior modificat și completat, inclusiv prin hotărârea nr. 260/109/2012 prin care s-a stabilit ca în situația în care activitatea de sterilizare se va efectua cu un operator privat, aceasta se va realiza la un preț de maxim 50 lei/animal; ținând seama de faptul că valoarea de 50 lei/animal sterilizat nu a fost fundamentată în funcție de prețurile reale ale materialelor, astfel că sterilizarea s-a efctuat până la această dată cu suportarea de către D.A.D.P. a unor costuri^ suplimentare;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lila), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi «pentru» din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă costurile aferente operațiunilor de sterilizare și eutanasiere a câinilor fără stăpân realizate în cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel:

  • a) sterilizare câine cu greutate medie de 15 kg - 77,95 lei/animal;

  • b) eutanasiere câine cu greutate medie de 15 kg - 32,08 lei/animal.

Art.2. începând cu data adoptării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 260/109 din 12 octombrie 2012 își încetează aplicabilitatea.

  • Ar t.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adi DOBRETE