Hotărârea nr. 254/2013

hotarirea 254 - 7 octombrie 2013 - aprobare DALI Sistematizare intersectie CLT cu str. Timis

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.254

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș, prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 7 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.32130 din 20.09.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș, prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și devizul general;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș, prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea", precum și Devizul General, în valoare de 607.115,36 lei cu TVA, respectiv 136.550,09 Euro cu TVA, din care C+NI 504.261,87 lei cu TVA, respectiv 113.416,67 Euro cu TVA.

 • (2) Documentația aprobată conform a)in.(1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art-2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Economico - Financiare;

 • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • • Serviciului Investiții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina AdiM DOBRETE '

  i/ *                        !, ’ ‘       *

  1                                                        l''                                       1

  Vc

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, ; x     SECRETAR MUNICIPIU,

  \    jurist Tomj^MIHĂESClj/

  ___

  Râmnicu Vâlcea, 7 octombrie 2013
ANEXAI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de tnvestiW; “SISTEMATIZAREA INTERSECȚIEI BULEVARDUL CALEA LUI TRA1AN CU STRADA TIMIȘ PRIN AMENAJAREA UNUI SENS GIRATORIU IN MUNICIPIUL RAMN1CU VALCEA" .

Beneficiar MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, JUD. VALCEA

In RON/Euro la cursul 1 EuroM.4481 Ron din data de 04.09,20t3

Nr. cri.

: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (inclutev TVA)

cheltuieii

Valoare (faraTVA)

TVA

TOTAL

RON

Euro      i

RON

RON           Euro

1

2

3          ;

4

5

3           !        4

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea te.amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00;

0,001

0,00 j            6.00'

Amenajarea terenului

1,2

(PROTECȚIE / DEVIERE UTIUȚAT!)

12.000.00

_________2.698,99

2.880,00 ________

14 880,00 _______ 3M6.75;

.Amenajări pentru protecția mediului te

3.277,32 |         737,12]

1,3

' aducerea la starea inițiala

2.843,001

594.45;

634,32!

TOTAL CAPITOL 1

14.643,00

3.293,45

3.514,32:

18.157,32 ;    4.083,88 ‘

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utititafflor necesara obiectivului

i

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

0,00     _ ^ooj

. t.

"   ..... CĂRȚOIUL 3 C

htetoteti pentru pn

atectem te asistenta

tehnica

3,1

Studii de teren

2.000,00'

449.83

2.480,00! . .     ,557.79’

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri te

?

1                                                         i

3,2

autorizatii

3.000.00

874.75

720.001

3.720.00         836,69'

3,3

Proiectare s> inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție

27.200,00'

6.117,7?

6.520,00'

33.726.00^        7;5®5,97i

' 3.4

0;OO.

. 0.00

0,00!

0,00!             0,001

0,00;             6,00j

3.5

Consultanta

0,00;

0,00f

0,001

16

Asistenta tehnica

11.152,54:

2.506.39:

2,676.61 i

13.829,15 :        3.110.40'

TOTAL CAPITOL 3

43.352,54 i

9,760,69

10,404,61:

Ș3.7BT>16    12.090,86

--------------..........................

!

CAPiTOLl

IL 4 Cheltuieli pe

ntru tovastlito de tau

:a

.....4,1 "

Construcții si instalații

' 377.339,00''

84 889,88

90.561,36;

467.900.36l     105.238,38;

.......a.'i’.r

>.1 DESFACERE StSTEM RUTIER, SPATII1

47.453,00!

10.672.95

Î1.^»,72

58.841.721      13.234,48.

"’ViT

"4.2. LUCRĂRI PARTE CAROSABILA

206.264,00

__ 46.392,12;

49 503,36

' 255 767,36; . ț 57.526,23:

47.349,40]      10.649.65'

4.1.3

14.3. CONSTRUIRE INEL GIRATORIU

38.185.00;

8 588,43,

9.164,40

..JUA

4.4. CONSTRUIRE INSULEDENfVELATES

Î4.5. SEMNALIZARE RUTIERA

10.358 00

53.457,00;

2.329.23

2.485,44

12 829,68

12.841,44 :        2.886.25

12.023,35£_

66.286.58!      14.906.95

26'813.?«L . 5030'95

4.6. ILUMINAT PUBLIC

21.824,00;

4,883,59:

5.189,76 ■;

4,2

' Montaj utilaje tehnologice'

0,00

0.00.

o,oo______

0,00] ..           0.00j

: Utilaje, echipamente tehnologice si

O.O0Î

~ b,QQÎ '

0,00;            Ojpdj

.....Q'00' ___________A-99J

4,3

4,4

funcționale cu montaj _______________________________;.

Utilaje tara montaj te ocnipamente de transpc

0.00

0,00 Z

0,00!

“7 ~~0,00~

4,5

4,6"

Dotări

6.00

0,00;

o,6dj

0,00.1             0,00!

Active necorporaie CAPITOL 4           J..................

0,00 i

Q,oo;

0,001

0,001          J.OQl

TOTAL

377.339,00

64.369,66

90.551,36

^7.900,36^ 105.238,38

''        ................. ......"      ........7. CAPITOLUL S~ Alte cheltuieli _________'                   _____,_____________j

e 5,1 Organizare de șantier                     _        16.312j00 ‘ ________ 3.388,63 j      3.9l4,88i _______20.226,88'

?              ^Lyorari de construcții                      ~ .______________________ _____3.523,39!____________________..

"5Ț2 ~i Cheltuieli conexe organizării șantierului_________1.631,20_______________368,88!___30-t49j . ..________ȘLâSSS!--------

*     5,2     ' Comisioane, cote, taxe, costul creditului               3.135,86i. _____705,30_________________________------------- Z5S.>30|

r~"~ 53 Cheltuieli divers» si neprevăzute           ____34.828,78          7.833,10;      8.358,42;______----------

TOTAL CAPITOL 5     ~                      54.274,62     12.207,24 12.273,30..........66.547,32    14.967,71

...              .............. ^pjȚQqj^g-Q^^gțj pertm.prâĂtettelmotQBfcte te teste » predare ta benefictaf ..

JM........ Pregatirea personatuim de exploatare_____________]_____ 0,00__________________O.OO;_______OT©;________

6 2 iProbe tehnologica si teste _                ___________0.06■      ___________Offis......   ,9.iQ9.L   

TOTAL CAPITOL 6 "      ’                  J___________0,00.............0,00,_____________0L00;

iTOTÂLGENERAL ■ DIN CARE OM


489.609,16    110.121,041 117.506,20      607.115,36; 136.550,09!

406.662,60     91.465,06 ' 97 599,07 _________504.261~87   113.416,67!