Hotărârea nr. 253/2013

hotarirea 253 - 7 octombrie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 253

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 7 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 33700 din 03.10.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate unele solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie", a sumei de 16.700 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Florentina Adin OBREȚE    CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEG-SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHÂESCUj^    Râmnicu Vâlcea, 07 octombrie 2013Râmnicu Vâlcea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14,240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro


Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură

ANEXA LA H.C.L.

Nr.crt

Nr. adresa

Solicitant

Suma (lei)

Destinația

1

33722/03.10.2013

Asociația „Anton Pann" din Râmnicu Vâlcea

6200

Necesari editării și tipăririi revistei „Clipa care a primit din partea Academiei Române „Distincția Culturală” pentru „ținuta revistei, activitatea defășurată și colaborarea statornică cu membri ai Academiei Române”. Revista este difuzată în marile centre academice europene, la sediul Direcțiilor Județene de Cultură din țară, în muzeele și bibliotecile naționale și județene.

2

33680/03.10.2013

Fundația Culturală TUDOR ART

4000 Necesari continuării proiectului cultural „Artiști contemporani”.

Proiectul a debutat cu publicarea unei colecții inaugurate cu monografia Angelei TOMASELLI (n.1943 în Brezoi) și a continuat în anul 2012 cu albumul Dumitru ZAMFIRA (n. 1962, în Tetoiu). Proiectul este configurat să continue cu intensitate în următorii 3-5 ani, urmând a se încheia în anul 2020, din evidențele fundației reieșind că este vorba de peste 70 de artiști vâlceni.

3

33703/03.10.2013

Fundația Casa

Cărții

3500

Necesari editării volumului al lll-lea al operei integrale a scriitorului vâlcean Constantin Mateescu

4

33682/03.10.2013

Asociația Oamenilor de Știință și Artă ECOSTAR 21

2000

Necesari editării și tipăririi publicațiilor Cultura vâlceană și Povestea vorbii 21, înregistrate la Centrul Național ISSN al Bibliotecii Naționale Române precum și pentru mentenanța site-ului de cultură culturaarsmundi.ro

5

t î

33797/03.10.2013

Forumul Cultural al Râmnicului

1000

Necesari organizării manifestărilor privind sărbătorirea celei de a 80 -a aniversări a domnului Ion Șahinian.

Domnul Ion Șahinian este o cunoscută personalitate a vieții culturale vâlcene, membru al Federației Filatelice Române, scriitor, publicist, inginer de construcții hidrotehnice.

Printre volumele publicate se numără „Construcții de baraje în filatelie” - 1979, „Bălcescu în filatelie” -1979, „Stațiunile oalenocliamterice din județul Vâlcea în filatelie, Catalogul primei expoziții filatelice din orașul Băile Olănești, organizată cu prilejul sărbătoririi a 150 ani de activitate balneară” -1980, „Luminile de pe Olt”-1982.

Pag. 2 din2