Hotărârea nr. 252/2013

hotarirea 252 - 7 octombrie 2013 - rectificare buget si lista investitii 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 252

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 7 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 51563 din 03.10.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea nr. 29952 din 30.09.2013, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 33280 din 30.09.2013 prin care s-a comunicat că a fost emisă Decizia nr. 110 din 30.09.2013 potrivit căreia municipiului Râmnicu Vâlcea i-a fost alocată suma de 491.459 lei, în vederea achitării plăților restante înregistrate în evidența contabilă, conform prevederilor art.64, alin.(1), lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 491.460 lei, atât ia partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 235.358.640 lei, la partea de venituri, din care 225.104.530 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 235.358.640 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifica lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin redistribuiri de sume între poziții, rămânând la valoarea totală de 24.761.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 și 2, iar anexele nr. 3 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », 5 - «Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013», nr. 7 - «Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local », nr. 8 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013» și nr.9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» rămân nemodificate.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  MUNICIPIUL RM VÂLCEA
  DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

  Anexa nr. 1    ' /

  HCLn/^.S^/^
  SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013


- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR, IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

235,358,640.00

66,678,570.00

63,760,550.00

61,268,520.00

43,651,000.00

L VENITURI PROPRII

124,547,800.00

41,649,510.00

27,063,250.00

32,334,040.00

23,501,000.00

A VENITURI FISCALE

104,419,460.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,563,460.00

21,215,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr, imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

65,000,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,165,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

450,000.00

6

impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,250,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

70,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

300,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

623,460.00

0.00

32,000.00

541,460.00

50,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000,00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

14,000.00

_J4

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

820,000.00

_ie

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

35,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,449,110.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,221,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,326,000.00

794,000.00

1,200,000.00

1,232,000.00

100,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,790,000.00

700,000.00

570,000.00

1,090,000.00

430,000.00

_21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000.00

_22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

450,000.00

_25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,550,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,200,000.00

300,000.00

300,000.00

450,000.00

150,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

284,110.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000.00

130,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

110,810,840.00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,480.00

20,150,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

16.356,000.00

11,836,000.00

14,382,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații insotitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347.000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

7,809,530.00

1,150,000.00

5,031,700.00

1,577,830.00

50,000.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

0.00

56,430.00

0.00

0.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

6,146,400.00

1,100,000.00

3,468,570.00

1,577,830.00

0.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

21,983,250.00

1,800,000.00

10,066,600.00

10,116,650.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

21,233,250.00

1,800,000.00

9,643,600.00

9,789,650.00

0.00

2

----1---

FSE:- Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0.00

0.00

0.00

7

DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION MV DAT


SEF SERV ./CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ

MUNICIPIUL RM VALCEA

Anexa nr. 2


ING. EM


IMAR, ian francu 1 '     /.‘o


'K'


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

-lei-

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I       TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

235,358,640

66,678,570 63,760,550

61,268,520

43,651,000

din cere:

DIN SURSE PROPRII

133,947,690

41,723,970 30,096,250

38,570,040

23,557,430

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

101,410,950

24,954,600 33,664,300

22,698,480

20,093,570

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

133,947,690

41,723,970 30,096,250

38,570,040

23,557,430

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,115,000

5,071,000     5,198,000

6,910,000

4,936,000

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000     1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

46,000

15,000        15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000      625,000

625,000

625,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000        11,000

11,000

7,000

5

Invatamant

CAP >65

1,700,000

0            0

1,700,000

0

6

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000      485,000

485,000

465,000

7

Teatrul Municipal ARI EL

CAP.67

700,000

175,000      175,000

180,000

170,000

8

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,664,000

401,000      412,000

466,000

375,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000      210,000

210,000

210,000

10

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000       39,000

39,000

39,000

11

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000        9,000

9,000

9,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000      450,000

450,000

450,000

13

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000       24,000

24,000

24,000

14

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000      173,000

173,000

0

15

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,256,000

302,000      310,000

332,000

312,000

16

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000       49,000

40,000

40,000

17

Străzi - DADP

CAP. 84

1,063,000

271,000      271,000

251,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

87,019,360

15,845,590 30,124,350

25,441,420

15,608,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

12,620,590

3,400,000     3,518,030

3,102,560

2,600,000

- aparat propriu

4,814,590

1,200,000     1,918,030

696,560

1,000,000

- despăgubiri civile

106,000

0            0

106,000

0

- rambursare imprumut

7,700,000

2,200,000     1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,050,000

1,075,000     1,100,000

1,100,000

775,000

- dobanda imprumut

3,900,000

1,050,000     1,050,000

1,050,000

750,000

- comisioane

160,000

25,000       50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

465,000

91,000     301,000

-16,000

89,000

- Politia Locala

360,000

61,000      276,000

-36,000

59,000

- Aparare Civila

105,000

30,000       25,000

20,000

30,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,661,350

1,085,000    2,191,350

1,659,000

1,826,000

- cheltuieli functionale-reparatll scoli

674,000

473,000      201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

1,043,350

0      888,350

155,000

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000       82,000

0

_66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000      700,000

1,329,000

1,500,000

- internate

550,000

125,000      200,000

75,000

150,000

- burse elevi

350,000

120,000      120,000

0

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

308,000

53,000       69,000

141,000

45,000

- dispensare medicale scoli

228,000

35,000

47,000

121,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

20,000

20,000

7

Cultura si recreere

CAP. 67

9,545,660

2,332,590

2,523,670

2,913,400

1,776,000

- obiecte inventar*reparatii

960,000

110,000

200,000

450,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,250,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,880,000

754,000

941,000

705,000

480,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

0

- Asoc. Handbal Club Municipal Rm, Valcea

600,000

0

0

250,000

350,000

- cheltuieli din sponsorizări

283,660

72,590

13,670

.     197,400

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

282,000

66,000

66,000

138,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,640,000

325,000

505,000

726,000

84,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

125,000

185,000

85,000

105,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

3,335,600

1,494,000

544,600

865,000

432,000

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

27,000

0

17,000

10,000

0

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

- Cantina ajutor social

500,000

110,000

110,000

160,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente însoțitori

590,000

120,000

120,000

230,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,431,000

1,123,000

0

303,000

5,000

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,332,800

2,320,000

2,382,800

2,400,000

2,230,000

-DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,180,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație +alte ch. zona metropolitana

58,000

0

38,000

20,000

0

- fond IID

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,440,000

835,000

1,135,000

785,000

685,000

- DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,070,000

770,000

1,000,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

8,382,460

700,000

6,241,000

1,441,460

0

12

Transporturi

CAP. 84

28,878,000

2,460,000

10,118,000

11,150,000

5,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- rambursare credit intern

10,000,000

0

4,000,000

6,000,000

0

- subvenție ETA

4,378,000

1,060,000

1,718,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTIjll

70

24,813,330

20,807,380

-5,226,100

6,218,620

3,013,430

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

914,640

500,000

268,690

72,000

73,950

2

Ordine publica

CAP. 61

206,180

200,000

-96,400

154,500

-51,920

3

Invatamant

CAP. 65

526,800

200,000

-70,000

282,000

114,800

4

Invatamant

CAP. 65

, 52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

5

Sanatate

CAP. 66

53,000

0

0

53,000

0

6

Cultura recreere

CAP. 67

974,380

744,000

-27,000

110,000

147,380

7

Majorare capital social - Handbal Club Mun;

CAP. 67

1,000

1,000

0

0

8

Asistenta sociala

CAP. 68

766,030

500,000

-17,500

148,000

135,530

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

7,820,240

3,000,000

1,921,880

1,365,400

1,532,960

10

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

280,000

1,000,000

-860,000

70,000

70,000

12

Străzi

CAP, 84

13,218,060

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

987,730

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

101,410,950

24,954,600

33,664,300

22,698,480

20,093,570

A. SUME DIN TVA

76,123,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,100,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

57,974,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,606,700

50,000

1,563,130

0

-6,430

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

0

0

56,430

0

-56,430

3

Reabilitare blocuri

CAP. 70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

23,681,250

7,720,600

10,502,170

5,458,480

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP/jb4

19,694,100

5,045,500

9,190,120

5,458,480

0

DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERV ./CONTABILITATE,

EC. ION LEPA0ÂT/J                  EC. NARCISA COLTOȘ

ROMAN1A                                                                                                              / JL j

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA                                                                                                    f t 7

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE                                                                                                                          '

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

USTA OBIECTIVE LOR DE IN VESTITII-ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE                                 ■

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1168/12.06.97

lei RON                      5

> 'S

■■•■O'

Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tați

PIF

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrto.de la buget Stat

TOTAL

209.230.564

2132162.073

21.679.207

24.761.330

24.761.330

24.761.330

0

0

0

din care C+M

162.228.997

167.162.119

19.512483

5.681468

5.681.468

5.681458

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.611

49.233.769

12468.914

879.960

879.960

879.950

0

0

0

din care C+M

27.108412

31.787.793

11.237.355

815.100

616.100

815,100

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI-TOTAL

36.339460

36.339450

0

997.000

997.000

997.000

0

0

0

din care C+M

35.143.950

35.143.950

0

928.260

928.250

928.260

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

130.016.603

127.688.864

9.220.293

22.884.380

22384.380

22.884.380

0

0

0

din care C+M

89.976.635

90.220.376

8.276.128

3.938.108

3938.108

3.938.108

0

0

0

Cap. 61.02. Autorități publice

914.640

914.640

0

914.640

914.640

914.640

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.600

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.600

0

2.500

2.500

2.600

0

0

0

din care C+M

2.500

2.600

0

2.500

2.500

2.600

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din oare C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din ceia C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

912.140

912.140

0

912.140

912.140

912.140

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

912.140

912.140

0

912.140

912.140

912.140

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Un care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206.180

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

•o

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206,180

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206.180

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

11.177.537

11J19A02

6.884.824

526.800

526.800

626.800

0

0

0

din care C+M

10.363.293

10419.108

6.496.250

279.750

279.750

279.750

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2564.716

34.100

34.100

34.100

0

0

0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100

27.100

27.100

0

0

0

2

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14.100

0

0

0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

3

Sala de sport gr. Școlar sanitar Antim Ivireanu-utiirtati

350.000

350.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

4

Grădiniță 4 gmpe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

62.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

5

Alimentare cu energie electrica (curtea Interioara) aferenta Obiectivului „ Reabilitare si modernizare Colegiul National A.Lahovari "

62.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIEU DE INVESTIȚII

8.015.537

8.008.629

4.620.108

410.700

410.700

410.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4,311.381

170.660

170.650

170.650

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

195.000

195.000

0

195.000

195.000

196.000

0

0

0

C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178.700

178.700

178.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.368.219

4.311.381

170.650

170.650

170.660

0

0

0

6

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

0

7

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5575.537

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

0

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

0

0

8

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100.000

100.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95.000

04. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

53.000

53.000

0

63.000

53.000

53.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIEU DE INVESTIȚII

53.000

53.000

0

53.000

53.000

63.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

53.000

53.000

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04. Chelt de* proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02-Cultura, recreere si religie

30.273490

30.273490

110.899

976.380

976.380

976.380

0

0

0

din care C+M

20.266.407

20.266407

0

91.000

91.000

91.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210540

5.240

15.000

15.000

16.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

9

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

_____0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

10

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Oumrtrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

11

Bazin de înot - zona Chimistu

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.026.250

30.026.250

106.669

923280

923.380

923.380

0

0

0

din care C+M

20.033407

20.033407

0

46.000

45.000

45.000

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

716.980

716.980

0

716.980

716.980

716.980

0

0

0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

70.000

70.000

70.000

0

0

0

din care C+M

20.033407

20X133407

0

46.000

46.000

45.000

0

0

0

12

înlocuire conducta apa sărata * ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

13

Conservare reabilitare casa ‘Ofanescu*

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000

0

0

0

14

Reabilitarea peisagistica a parcului Miroea cel Baban

1.202.910

1.202.910

27,657

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

0

15

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78,002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

16

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

135400

135400

0

135400

135.400

135.400

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala -TOTAL

8459.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din £are C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8469.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.675.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

118.030

118.030

0

118.030

118.030

118.030

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

36.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.576281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

17

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

248.000

248.000

0

248.000

248.000

248.000

0

0

o

CS. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

69.360.458

89.631.762

11.672.161

7.951.240

7.951.240

7251.240

0

0

0

din care C+M

54.673.781

54.758.040

10.321221

2.037288

2.037.288

2.037.288

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14201.324

9.708230

181250

181.350

181.350

0

0

0

din care C+M

9,572400

11.997.826

8.680.589

162.500

162.500

162.500

0

0

0

18

Locuințe ANL-Zona Morilor-utilitati-etll

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

0

0

din care C+M

2.908.350

2 908.350

1.974241

0

0

0

0

0

0

19

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654268

0

0

0

0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

_____0

20

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostruveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

483

81.000

81.000

81.000

0

0

0

din care C+M

74.000

74.000

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

21

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

100

84.750

84.750

— 84.750

0

0

0

din care C+M

80.000

80.000

0

80.000

' 80.000

80.000

0

0

0

22

Locuințe ANL Ostrov .5 - ufilitati

2.513.860

2.513.860

59.250

9.500

9.500

9.500

0

0

0

din care C+M

2.065.550

2.065.550

0

8.500

8.500

8.500

0

0

0

23

Locuințe ANL ext.Oslrov.6-uiilitatr-completar8

955.120

955.120

803.743

5.900

5.900

5.900

0

0

0

din care C+M

658.500

658.500

670.447

0

0

0

0

0

0

24

Extindere rețea iluminat public zona str. Cema, bl 27

13.000

13.000

12.760

200

200

200

0

0

0

din care C+M

11.000

11.000

10.875

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

638.000

636.000

0

644.000

544.000

544.000

0

0

0

din care C+M

662.000

662.000

0

520.500

520.500

620.600

0

0

0

25

Amenajare Cimitir Fsteni

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

48.500

48.500

48.500

0

0

0

26

Extindere rețea iluminai zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

27

Extindere rețea iluminat public zona str. Mieriei

23.500

23.500

0

23.500

23.500

23.500

0

0

0

din care C+M

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Caraglale

24.500

24.500

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

din care C+M

22.000

22.000

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

29

Extindere rotea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

din care C+M

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

0

0

0

30

Extindere rețea de iluminat zona intere E81 - Decebal

59.000

59.000

0

59.000

59.000

59.000

0

0

0

din care C+M

57.000

57.000

0

57.000

57.000

57.000

0

0

0

31

Extindere rețea de iluminat aleea ptetonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

32

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

0

4.000

4.000

4.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

33

Amenajare Tara Goranu - Rm. Valcea

250.000

250.000

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

din care C+M

245.000

245.000

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

34

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea "Sf Andrei* - zona Morilor

55.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

0

0

0

din care C+M

53.000

53.000

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

57.691.149

54.694.428

1.963.931

7.225.890

7.225.890

7.228.890

0

0

0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

1.354,288

1.364.288

1.364.288

0

0

0

C1 Achiziții de imobile

1.049.000

1.049.000

0

1.049.000

1.049.000

1.049.000

0

0

0

C2. Dotări independente

3.649.610

3.649.510

0

3.649.510

3.549.510

3.549.610

0

0

0

C3. Consolidări

61.799.799

48.903.078

1.963.930

1.434.640

1434.540

1.434.540

0

0

0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

1.354.288

1.364.288

1.364.288

0

0

0

33

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea tui Traian ti Tudor Viadlmirescu

67.500

87.500

0

66.000

66.000

66.000

0

0

0

din careC+M

65.000

65.000

0

64.000

64.000

64.000

0

0

0

34

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

1.315

76.100

76.100

76.100

0

0

0

din care C+M

76.100

76.100

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

35

Renaturarea ti reamenajarea cursului de apa Olanestl, in miin.

Rm. Valcea                                  *

9.000.000

9.000.000

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

8.500.000

8.500.000

0

0

0

0

0

0

36

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

442.000

442.000

92 000

92.000

92.000

0

0

0

37

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

0

0

0

0

0

0

din care C+M

293.000

293.000

0

0

0

0

0

0

38

Reabilitare ratele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

5.280

5.280

5.280

0

0

0

din care C+M

13.000.000

13.000.000

0

0

0

0

0

0

39

Reab. ret. termice - PT1 -bloc C5A3.A4.A5

1.327.420

772.816

321.600

223.060

223.060

223.060

0

0

0

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

211.630

211.630

211.630

0

0

0

40

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia.G.H.J

2.964.406

1.403.633

907.258

317.530

317.530

" 317.530

0

0

0

din care C+M

2.652.292

1.363250

889.898

306.060

306.060

306.060

0

0

0

41

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

568.500

568.500

568.500

0

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917’

432.954

547.080

547.080

547.060

0

0

0

42

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0A1A2. B1 .C16.C17.C1 ,C2,C3,C4

660.000

660.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

608.040

608.040

0

0

0

0

0

0

0

43

Reabilitare ratele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni iramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,022, C23.C32.S2-

600.000

600.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

546.560

546.560

0

0

0

0

0

0

0

44

Reabilitare ratele termice Încălzire sl apa calda de consum P 2 ramura 5. Bloc A8/2,C18,C19.C20,C24.C25,C26.C27

765.000

765.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

709.163

709.163

0

0

0

0

0

0

0

45

Reabilitare ratele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrata ramura 2 bloc C.D.E.F.S1 .S2.S3. A+B.O.P.R.V1-

737.000

737.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

683.200

683200

0

0

0

0

0

0

0

46

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

47

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

46

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

36.000

36.000

0

36.000

36.000

36.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29418

0

29.518

29.518

29418

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

1.191.840

1.191.840

0

1.191.840

1.191.840

1.191.840

0

0

0

C6. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

160.000

150.000

0

150.000

150.000

160.000

0

0

0

din oare C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

160.000

150.000

0

160.000

160.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

150.000

150.000

0

160.000

160.000

150.000

0

0

0

C2. Dotări Independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt de proiectare pt elab. SPF sl SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

88.645489

89.205.836

2.975493

13.218.060

13218.060

13418.060

0

0

0

din care C+M

59.817.227

62.131.783

2.694.912

2.880.920

2.880.920

2.880.920

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28458402

31.690.922

480.728

647.000

647.000

647.000

0

0

0

* din care C+M

14417.206

16.608478

•   371.897

609.000

609.000

609.000

0

0

0

49

Sistem de manao. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

50

Pasai pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

780.000

780.000

0

0

0

0

0

0

0

51

Subtraversare pietonala intersecta Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

3.814.090

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

3.266.822

0

90.000

90.000

90.000

0

0

______o]

52

Subtraversare pfetonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

din care C+M

1.980.000

53

Subtraversare pietonala Irrt. Calea lui Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

din care C+M

2.400.000

54

Bretea de legătura intre str. Petrisor si str. A Ivireanu

527.472

din care C+M

429.000

55

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdcteanhu si str. P1. Marina"

660.000

din care C+M

639.296

56

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si PI Marina

177.000

din care C+M

175.000

Sens giratoriu inters.DN7 cu Calea Traian-str.Timiș

1.285.490

din care C+M

1.200.000

B

LUCRĂRI NOI

35.584.460

din care C+M

34.477.950

57

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

din care C+M

30.390.450

58

Artera de legătură intre bd N Balcescu sl bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

din care C+M

1.980.000

59

Artera de legătura intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

din care C+M

55.000

60

Lucrări prevenire inundatii       '

568.000

din care C+M

554.750

61

Prelungire str. A. Mreanu intersecție Cafea lui Traian cu str. Dacia

94.000

din care C+M

90.000

62

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, In mun. Rm. Valcea

1.500.000

din care C+M

1.300.000

63

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat ridul T. Vladimirescu

32.000

din care C+M

25.250

64

Cuplare conducte gaze aferente obiectivului "Pasaj denivelat suprateran pe bdul. T. Vladimirescu"

20.000

din care C+M

20.000

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

72.000

din care C+M

62.500

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

24.802.577

din care C+M

10.922.071

C1 Achiziții de imobile

6J986.915

C2. Dotări independente

65.000

3.418.370

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

2.884.550

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

2.600.000

0

0

0

0

2.400.000

0

0

0

0

527.472

22.467

431.000

431.000

431.000

0

0

0

429.000

0

429.000

429.000

429.000

0

0

0

660.000

262.832

0

0

0

0

0

0

639.296

262.832

0

0

0

0

0

0

177.000

109.065

0

0

0

0

0

0

175.000

109.065

0

0

0

0

0

0

1.285.490

4.525

8.000

8.000

8.000

0

0

0

1200.000

0

0

0

0

0

0

0

36.584450

0

334.000

334.000

334.000

0

0

0

34477950

0

293.760

293.760

293.760

0

0

0

31.198.450

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

30.390.450

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

1.980.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

55.000

0

0

0

0

0

0

568.000

182.000

182.000

182.000

0

0

0

554.750

181.000

181.000

181.000

0

0

0

94.000

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

25.250

0

25250

25250

25250

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

72.000

0

72.000

72.000

72.000

0

0

0

62.500

0

67.500

67.500

67.500

0

0

0

21.930464

2494.666

12237.060

12237.060

12.237.060

0

0

0

11.046.255

2.323.015

1.978.170

1978.170

1.978.170

0

0

0

6.986.915

0

6.986.915

6986915

«986.916

0

0

0

66.000

0

85.000

66.000

66.000

0

0

0

C3. Consolidări

14426.672

14.878.549

2.494.665

2.060.155

2.060.166

2.060.165

0

0

0

din care C+M

10.922.071

11.046.256

2.323.016

1.978.170

1.978.170

1.978.170

0

0

0

63

Lărgire carosabil st pietonal Calea lui Tralan

3.568.723

3.568.723

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

0

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

27.000

27.000

27.000

0

0

0

64

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

1.500.000

2.091.715

1.461.169

23.610

23.610

23.610

0

0

0

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

23.610

23.610

23.610

0

0

0

65

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

0

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

0

0

66

Modernizare str. Islazului;

966.540

966.540

553.410

10.500

10.500

10.500

0

0

0

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.590

4.590

4.590

0

0

0

67

Modernizare str. Berzei

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

180

0

0

0

68

Modernizare str. Spicului

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

281.480

281 >480

172.698

0

0

0

0

0

0

69

Modernizare str. Bicazului

140.643

140.643

5.598

85.045

85.045

65.045

0

0

0

din care C+M

117.304

117.304

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

70

Modernizare str. Lacului

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

0

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

0

71

Modernizare str .Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

0

0

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

0

72

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

221.000

221.000

221.000

0

0

0

din care C+M

453.840

453.840

0

217.000

217.000

217.000

0

0

0

73

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

0

0

0

0

0

0

75

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 leVmp)

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

0

_____0

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

76

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

250.000

250.000

250.000

0

0

____0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

77

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina Intre bd D Radutescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

69.500

89500

0

0

0

78

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

313.000

313.000

313.000

0

0

_____0

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

306.000

0

0

0

79

Amenajare carosabila si pletonala - Arenele Traian

406.000

267.162

30.895

213.000

213.000

213.000

0

0

0

din care C+M

396.000

207.314

O

208.000

208.000

208.000

0

0

0

80

Modernizare str. Episcop Clement

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

145.000

145.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

0

81

Modernizare str. lazului

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

0

0

0

82

Modernizare str. Episcop Inochentie

236.000

236.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

215.000

215.000

D

45.000

45.000

45.000

0

0

0

G4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

2.124.990

fi 0

0

2.124.990

2.124.990

2.124.990

0

0

0

_           CB. Majorare capital

1.000.000

// o

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

_____0

Director,

tomic


Primar A fl Ing. Emilia mFrancu


Vtceprimar

Glgi Ion Matei


Ec. IcKZendat


Director Investiții Ing. LMu MiftodeMunicipiul Rm. Valcea                                                                                                    . / , '*■ 7'

C.U.I. 2540813                                                           Anexa nr. 6 la HCL nr.*Z5*^..4?:ATt xx?

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente U 9,> ■ ii-; < c; J -’j!' repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare                VX5                  / *-\h

—-------------—--—........—___________

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt de Investiții

UM

CANTITATE

-

Valoare

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

22.884.380

Din care C+M

4.030.108

1

ACHIZIȚII IMOBILE

8.185.915

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nud (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

î               Cap. 74.02. Protecția mediului

150.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

50.000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

buc

1

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.986.915

6

Achiziție teren ob. amenaj. si modemiz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

428.606

7

Amenajare cate acces intrarea Sudului

buc

1

290.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Viadimirescu

buc

1

6.268.309

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dada

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.815.840

Cap. 51.02 Autorități publice

912.140

1

Șist integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) siconsultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

0

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicatie contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

•5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

30

298.000

12

Periferice, printare

buc

22

177.940

13

Imprirrranta/muitifanctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

1

0

15

Licențe Softwore

buc

1

100.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (Network Storage) conform cerințelor SR ISO/CE 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii indusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , indusiv accesorii - DEP

buc

1

3,000

21

Instalat» de climatizare - sedii primărie

buc

5

20.000

22

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

23

Sistem supraveghere video direcția economico'financiara

buc

1

5.100

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor cheit de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Cap. 61.02 - Ordine Publica sl siguranța naționala

206.180

24

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

25

Statii radio emisie TETRA

buc

15

0

26

Autospeciala politia locala

buc

1

54.500

27

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

28

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

29

Stație de lucru sistem IT supraveghere video

buc

1

20.460

30

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

buc

10

62.000

31

Sirena alarmare - SU

buc

1

35.000

Cap.65.02. - Invatamant

195.000

32

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

4

50.000

33

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65.000

34

Echipament de bucătărie grădiniță Dumbrava Minunata (Sud)

buc

1

80.000

i                   Cap.66.02. - Sanatate

53.000

34

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant, din care:

53.000

Unit dentar complet

buc

2

53.000

Alte dotări cabinete medicale

0

Cap.67.02- Cultura, recreare si religie

716.980

35

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

buc

1

8.000

36

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

37

Achiziții echipamente -locuri de joaca, idusiv montaj

buc

1

20.000

38

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

buc

1

489.000

39

Statuie in bronz - bust Spira Haret

buc

1

11.000

40

Multifuncțional color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

41

Sistem lumini, sunet, video Teatral Ariei

buc

1

0

42

Dotări zone picnic , din care:

buc

1

72.000

foisoare

buc

8

59.600

toalete eco

buc

4

12.400

greiere

buc

8

0

43

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

0

44

instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) - Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

0

Cap.68.02- Asigurări, asistsoclala

118.030

45

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

46

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

38.030

Sistem de coloane cu bule de aer

buc

1

10.040

Sistem fibra optica cu efecte luminoase

buc

1

5.200

Sistem de proiecție de efecte luminoase in camera

buc

1

5.620

Aromaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

,2.660

Stimulare senzoriala-tactila

buc

1

3.020

Stimulare motrica-motricitate fina

buc

1

1.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomotrica

.buc

1

7.760

Set - covoare, mese scaune

buc

1

1.280

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publlca

3.549.510

47

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75,000

48

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

49

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

50

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

51

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

52

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADP

buc

1

3.530

Nr. crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

______4______

53

Generator curent putere 2.6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

54

"oreza pamant putere 2,6 CP, Cîlindre 52CMC, diametru fbreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

55

Etuva termoreglabila, tomp max 200gr, capacitate 100 L - DADP

buc

1

0

56

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

57

Aparat inel - bila automat - 1 buc - DADP

buc

1

0

58

Penetrometru electronic - 1 buc - DADP

buc

1

0

59

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montei - DADP

buc

1

0

60

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

61

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

62

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

63

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

>4.000

64

Remorca platforma - DADP

buc

1

0

65

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

66

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

67

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

160.000

68

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

69

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

70

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

130.000

71

Încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

73

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

0

74

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toalete ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

77

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

0

78

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

80

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

set

6

33.610

Cap.84.02 Transport urban

65.000

81

Statii de autobuz

buc

5

65.000

III.

CONSOLIDĂRI

4.143.395

din care C+M

4.030.108

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care d+M

170.650

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreare al religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa serata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

,buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

___0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.66.02- Aslflurari,aslst.soclala

400.000

din care C+M

390.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale________________________

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publlca

1.434.540

din care C+M

1.446,288

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Ț udor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64.000

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

74.000

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

13

Reabilitare clădiri ei platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

0

din care C+M

92.000

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

5.280

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

',                        din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-btoc C5,A3,A4,A5

ml

1000

223.060

din care C+M

211.630

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

317.530

din care C+M

306.060

18

Reab. ret. termice - PT38-btoc N1,P1,P2,N3,N5

ml

700

568.500

din care C+M

547.080

19

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT1 Ostroveni: ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C16,C17,C1,C2,C3,C4

ml

890

0

din care C+M

0

20

Reabilitare ratele termice incalzire si apa calda de consum PT 2

Ostroveni iramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23.C32,S2-Romstal

ml

800

0

din care C+M

0

21

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura

5, Bloc A8/21C18,C19,C20,C24,C25,C26,C27

ml

1038

0

din care C+M

0

22

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C.D.E.F.SI.S^SS, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața

ml

1000

0

din care C+M

0

23

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian -etapa a II a

buc

1

36.000

din care C+M

29.518

24

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

ml

2540

2.000

din care C+M

0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

2.060.155

din care C+M

1.978.170

26

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

din care C+M

27.000

27

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

23.610

din care C+M

23.610

28

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

29

Modernizare str. Izlazului

ml

540

___10.500

din care C+M

____ 4,590

30

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

31

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

32

Modernizare str. Bicazului

ml

200

85.045

din care C+M

74.000

33

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

34

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de Investiții I

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

35

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

221.000

din care C+M

217.000

36

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

0

37

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

din care C+M

0

38

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

mp

4620

5.000

din care C+M

0

39

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

92.000

din care C+M

90.000

40

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

250.000

din care C+M

245.000

41

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostraveni

mp

1972

92.000

din care C+M

89,500

42

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

213.000

>                        din care C+M

208.000

43

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150.000

din care C+M

145.000

44

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

45

Modernizare str. Episcop Inochentie

m

160

50.000

din care C+M

45.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt elab^t de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

3.737.230

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvemare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scari-de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-cd. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

’ 9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sărată - ștrand Ostraveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

59.000

8

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

4.500

Cap.68.02- Asigurări,aslstsoclala

248.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

248.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publlca

1.191.840

10

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. -Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

11

Elaborare documentații tehnico-econmice pt reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, prin POR AXA 1.2- Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12

Reactualizare PUZ Centrai

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14

Amenajare Cimitir Feteni      ___________________________________

buc

1

0

15

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

____________>5,500

16

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17

Ridicare topo albie rau Oianesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

18

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Oianesti, in mun. Rm.

Valcea ____________________________________________________

buc

1

300.000

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

__ ________ 1

2

3

4

19

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 -utilitati

buc

1

0

20

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii regenerabile si

buc

1

0

21

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5.000

23

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

24

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

66.700

25

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

50.000

26

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

100.000

27

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

28

Studiu hidro-gectehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

29

Asistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm.

1.

Vaicea

buc

1

0

30

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Mieriei

buc

1

5.000

32

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

33

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

34

Extindere rețea de iluminat zona intere E81 - Decebal

buc

1

5.000

35

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5.000

36

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

0

37

Amenajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte doc thnice)

buc

1

5.000

38

Elaborare PUZ -Amenajare cimitir zona largului Raureni

buc

1

28.520

39

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian -etapa a II a

buc

1

2.600

40

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Vaicea 2014-2020"

buc

1

50.000

41

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

20.000

42

Amenajare Târg Goranu - Rm. Vaicea

buc

1

20.000

43

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea "Sf Andrei” - zona Morilor

buc

1

5.000

Cap.84.02 Transport urban

2.124.990

37

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

38

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

0

39

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

buc

1

81.500

40

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

41

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Vaicea

buc

1

80.000

42

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Vaicea

buc

1

1.170.000

43

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv y rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

44

Artera de legătura intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

45

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

29.440

46

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

47

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

48

Modernizare str. Ctin Stenciulescu (781 m)

buc

1

20.000

49

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

__________31.000

50

Modernizare str. Poenrta (130 m)

buc

1

4.500

51

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu -260 m, T Stefenescu - 240 m)

buc

1

42.100

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor cheft. de Investit»

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

52

Artera de legătura intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

53

Artera de legătura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Comeliu Tamas)

buc

1

80.000

54

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

55

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

buc

1

18.000

56

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

57

Modernizare tronson str, PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni(proiectare, verificare)

buc

1

18.000

58

Statii de autobuz - proiectare, avize, verificare

buc

8

5.300

59

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

60

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

61

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

62

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

5,000

63

Sistematizare intersecției intens, b-dul Calea traian cu str. Timiș prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42.000

64

Bretea de legătura intre str. Petrisor si str. A Ivireanu - verificare proiect,alte avize

buc

1

5.000

65

Col. aiim.firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T. Vladimirescri"

buc

1

4.500

66

Deviere conducte gaze naturale strada Poenari

buc

1

6.500

V

MAJORARE CAPITAL

1.002.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publlca

1.000

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

3

Majorare capital ETA SA

buc

1

y 1.000.000

imlc

Prfaa

!ng.


Fi

Director

Ec. Ion L


Vlceprlmar

Gigi Ion Matei


Directof Investiții


Ing. Liviu Miftode


Sef Serviciu Investiții


Ing. Dorina Toma


LISTA

Privind influentele valorice In Lista de investitii - octombrie 2013 ca urmare a rectificării de buget local

Nr.crt

- ■ '                                          .. _■ „ ■ 1.                         ■.■ ■■        ■■

LUCRĂRI

0

307.000

307.000

Cap.70.02. Locuinte^erv.sî dezv.publica

0

306.000

305.000

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

0

250.000

250.000

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea “Sf Andrei* - zona Morilor

0

55.000

55.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

0

2.000

2.000

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

0

2.000

2.000

.... ” .

........wm.

1

ACHIZIȚII IMOBILE

838.808

-120.000

718.606

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

838.806

-120.000

718.606

Achiziție teren ob. amenaj. si modemiz. str. A Sacerdoteanu

488.606

-60.000

428.606

Amenajare cale acces intrarea Sudului

350.000

-60.000

290.000

li

DOTĂRI INDEPENDENTE

80.000

5.000

85,000

Cap. 51.02 Autoritati publice

80.000

-60.000

20.000

instalație de climatizare - sedii primărie

80.000

•60.000

20.000

Cap.84.02 Transport urban

0

66.000

65.000

Statii de autobuz

0

65.000

65.000

III

CONSOLIDĂRI

235.046

-98.000

137.045

Cap.70.02. Locuințe,«erv.si dezv.publica

100.000

-98.000

2.000

Reabilitare clădiri st platforme betonate - SC ETA SA

100.000

-100.000

0

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

0

2.000

2.000

Cap.84.02 Transport urban

135.046

0

135.045

Modernizare str. Btcazuiut

135.045

-50.000

85.045

Modernizare str. Episcop Inochentie

0

50.000

50.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTAREpt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR sl ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

570.440

-94.000

476.440

' Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

567.700

-126.000

441.700

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extlndere lucrări conf noul PUG

375.000

-308.300

66.700

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

100.000

-50.000

50.000

Asistenta tehnica - Reabilitare rețete termice secundare din mun. Rm. Valcea

50.000

-50.000

0

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa centru cetatanf

42.700

-42.700

0

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea - concurs de soluții, proiectare

0

300.000

300.000

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

0

20.000

20.000

Lucrări de finisaje si Instalații - Cișmea "Sf Andrei" - zona Morilor

0

5.000

5.000

Cap.84.02 Transport urban

2.740

32.000

34.740

Statii de autobuz - proiectare, avize, verificare

300

5.000

5.300

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni - proiectare, verificare

2.440

29.440

...... ■ rWSSBKMHHSBEI