Hotărârea nr. 251/2013

hotarirea 251 - 7 octombrie 2013 - revizuire documentatii delegare serviciu de salubrizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 251

privind revizuirea Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 07 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 33486 din 02.10.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune revizuirea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, ca urmare a Deciziei nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din data de 18.09.2013 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 294/143 din 20 noiembrie 2012, Consiliul Local al municipiului a aprobat “Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”, respectiv: precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special; colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc) și colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală, iar în vederea demarării procedurii licitației publice pentru delegarea acestor activități, prin hotărârea nr. 312/161/2012 au fost revizuite Regulamentul Serviciului public de salubrizare, Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare, Caietul de sarcini pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare și Contractul de delegare prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare;

Ținând seama de faptul ca după publicarea documentației de licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, au fost depuse contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.), de către unii operatori de servicii de salubrizare, prin care aceștia au solicitat unele modificări la documentația de atribuire iar unii chiar anularea procedurii de licitație și având în vedere Decizia nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din data de 18.09.2013 prin care Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis în parte contestațiile depuse de S.C. Compania Romprest Service S.A, S.C. Brai-Cata S.R.L și S.C. Poiaris M. Holding S.R.L, obligând autoritatea contractantă ca, în termen de cel mult douăzeci de zile de la data primirii deciziei să remedieze aspectele pentru care au fost admise contestațiile;

în temeiul prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea revizuită conform Deciziei nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din data de 18.09.2013 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după cum urmează:

 • a) Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • b) Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • c) Studiul de Oportunitate pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

 • d) Caietul de sarcini pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

 • e) Contractul de delegare prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Compartimentului Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, t Florentina Adina DOBREȚEc -n/z     /

  \y /                   /'■' ?-■

  1                                  11 .'

  >

  "C"

  =ț^CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU legalitate secretar^unicipiu, jurist Toffi«rjfilHĂEȘCu

  Râmnicu Vâlcea, 07 octombrie 2013

REGULAMENT al serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea

- Revizuit conform Deciziei CNSC nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din 18.09.2013-

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART.1

1)Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare al muncipiului Rm. Valcea.

2)Regulamentul stabileste cadrul juridic privind organizarea si functionarea serviciilor de salubrizare, definind modalitatiile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciilor de salubrizare, precum si relatiile dintre operatori si utilizatori.

3)Prevederile regulamentului se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea insatalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare.

4)Operatorii serviciilor de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizata gestiunea serviciior de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

5)Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al municipiului Rm.Valcea poate aproba si alti indicatori de performanta sau conditii tehnice pentru serviciile de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • b) sortarea deșeurilor municipale;

c)organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • e) înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • i) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • j) colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

 • k) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

 • l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART.4

Termenii si notiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dupa cum urmeaza:

 • 4.1. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii;

 • 4.3. colectare - strangerea, cu sau fara sortare, a deseurilor in vederea transportarii lor;

 • 4.4. colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, recipiente, containere compartimentate, etc;

 • 4.5. curatarea zapezii/ghetii - operatiunea de indepartare a stratului de zapada sau de gheata depus pe suprafata carosabila si pietonala, in scopul asigurarii deplasarii vehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta;

 • 4.6. curatarea rigolelor - operatiunea de indepartare manuala sau mecanizata a depunerilor de noroi, nisip si praf de pe o portiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazii, urmata de maturare si/sau stropire;

 • 4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau in subteran;

 • 4.8. deratizare - activitatea de stirpire a soarecilor si sobolanilor prin otravire cu substante chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.9. deseu - orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a se debarasa;

 • 4.10. deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta;

 • 4.11. biodeseuri/ - deseuri biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseurile alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vanzare cu amanuntul, compatibile cu deseurile provenite din unitatile de prelucrare a produselor alimentare ;

 • 4.12 deșeuri organice/biodegradabile - deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile alimentare sau de gradina;

 • 4.13. deseuri reziduale (municipale mixte) - deseuri menajere si comerciale, industriale si din institutii, care, din cauza naturii si compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, dar excluzând fracțiile de deseuri reciclabile si deșeuri organice/biodegradabile;

 • 4.14. deseuri inerte - deseuri care nu sufera nici o transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin în contact într-un mod care sa poata duce la poluarea mediului sau sa dauneze sanatatii omului;

 • 4.15. deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator;

 • 4.16. deseu din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii cladirilor, soselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este incadrat ca deseu periculos conform prevederilor legale in vigoare;

 • 4.17. deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu;

 • 4.18. deseu menajer - deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

 • 4.19. deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, este similar cu deseul menajer si care este generat pe raza localitatii;

 • 4.20. deseuri periculoase - deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;

 • 4.21. deseu reciclabil - deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri;

 • 4.22. deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE -echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri;

 • 4.21. deseuri de origine animala - subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.22. deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

 • 4.23. deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide provenite din atmosfera;

 • 4.24. deseuri voluminoase - deseuri solide de diferite proveniente, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare, ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea, din punct de vedere al preluarii si transportului;

 • 4.25. detinator - producatorul de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in posesie;

 • 4.26. dezinfectie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substante specifice, in scopul eliminarii surselor de contaminare;

 • 4.27. dezinsectie - activitatea de combatere a insectelor in stadiul de larva sau adult cu substante chimice specifice;

 • 4.28. ecarisare - activitatea de colectare a deseurilor de origine animala/subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesarii sau incinerarii/coincinerarii acestora, incluzind activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz;

 • 4.29. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;

 • 4.30. gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura evacuarea apelor meteorice;

 • 4.31. incinerare - operatia de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de caldura, realizata in instalatii care respecta legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor;

 • 4.32. instalatie de incinerare - orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate;

 • 4.33. indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul operatorului titular al licentei;

 • 4.34. licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

 • 4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localitatilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizeaza un grad bine determinat de curatare a suprafetelor de circulatie, de odihna sau de agrement ale asezarilor urbane ori rurale;

 • 4.36. neutralizare a deseurilor de origine animala - activitatea prin care se modifica caracterul periculos al deseurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjurator, animale sau om, respectiv activitatea de ingropare a acestora;

 • 4.37. precolectare - activitatea utilizatorului de stringere si depozitare temporara a deseurilor municipale sau a deseurilor solide asimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate;

 • 4.38. preselectare - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

 • 4.39. producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor deseuri;

 • 4.40. reciclare - operatiunea de prelucrare a unui deseu in vederea refolosirii;

 • 4.41. retetă - ansamblu de specificatii - sortimente, cantitati, concentrațiile soluțiilor -care descriu materialele utilizate pentru o anumita operatiune - deratizare, dezinfectie sau dezinsectie - si un anumit tip de obiectiv;

 • 4.42. salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor;

 • 4.43. sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza serviciul de salubrizare;

 • 4.44. sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor reciclabile in vederea transportarii lor la operatorii economici specializati;

 • 4.45. spălarea strazilor - activitatea de salubrizare care se executa mecanizat, cu instalatii speciale, folosindu-se apa, cu sau fara solutii speciale, in vederea indepartarii deseurilor si prafului de pe strazi si trotuare;

 • 4.46. statie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din aceeasi localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii centralizate a acestora la o statie de sortare/tratare sau la un depozit de deseuri.

 • 4.47. stropitul strazilor - activitatea de salubrizare, care consta in dispersarea apei pe suprafetele de circulatie, indiferent de natura imbracamintei acestora, spatii de odihna si de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalatii specializate, in scopul crearii unui microclimat favorabil imbunatatirii starii igienice a localitatilor si evitarii formarii prafului;

 • 4.48. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitind manipularea sau valorificarea lor;

 • 4.49. tobogan - jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a deseurilor;

 • 4.50. utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii.

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a municipiului, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte teritoriale de colectare și preselectare a deșeurilor;

 • b) grupuri de salubritate;

 • c) stații de transfer;

 • d) construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor;

 • e) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;

 • f) centre teritoriale de colectare și reciclare a materialelor;

 • g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

ART. 6

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local al municipiului.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localității, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

9

ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare comunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 • j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ

ART. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilește de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAPITOLUL II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere

ART. 14

Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deșeuri trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 15

Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea și transportul deșeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

ART. 16

 • (1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip.

 • (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale, .

 • (3) Deșeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curți și grădini, se transportă în vederea reciclării prin compostare la Stația de Compost Rîureni.

 • (4) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

 • (5) Deșeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deșeurilor agricole pe drumurile aparținând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepția operatorilor serviciului de salubrizare.

ART. 17

 • (1) Colectarea deșeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerințelor și specificului localității.

 • (2) În funcție de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

 • (3) Fracțiunea biodegradabilă (biodeseurile) din deșeurile municipale și asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la stația proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare și/sau compostare la care este arondată localitatea.

 • (4) Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale și asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației și internelor.

 • (5) În vederea realizării activității de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare și transport va dota punctele amenajate prin grija autorității administrației publice locale, conform legii, cu recipiente de colectare.

ART. 18

 • (1) Operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare activității de precolectare și colectare.

 • (2) Autoritatea administrației publice locale instituie taxe speciale în cazul prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri individuali fără contract și obligația acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceștia.

 • (3) Operatorul are obligația, în condițiile alin. (2), de a dota spațiile de colectare pentru toți producătorii de deșeuri, chiar dacă aceștia nu au contract de prestare încheiat cu acesta.

 • (4) Pentru stimularea precolectării selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producătorii de deșeuri individuali fără contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului.

ART. 19

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor.

 • (4) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (5) Spațiile de colectare puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi împrejmuite, acoperite și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deșeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 5 m.

 • (6) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și, în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanșe, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

 • (7) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 20

 • (1) Recipientele amplasate pe căile publice pentru depozitarea deșeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime, golindu-se periodic, cel puțin o dată la două zile în perioada 1 aprilie1 octombrie și o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie.

 • (2) Colectarea deșeurilor neselecționate sau predominant organice din deșeurile municipale și a biodeseurilor, după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează astfel:

 • a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:

 • 1. zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație și cazare, piețe agroalimentare, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

 • 2. la cel mult două zile în celelalte cazuri;

 • b) la cel mult 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie cu condiția ca la precolectare să fie asigurate condițiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.

 • (3) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) și (2) poate fi mărit cu avizul autorității de sănătate publică teritorială.

 • (4) Colectarea deșeurilor selecționate se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună cu autoritatea administrației publice locale, în funcție de cantitățile colectate și de volumul recipientelor de colectare.

 • (5) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

ART. 21

Colectarea deșeurilor municipale și stradale se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

 • b) colectarea în containere închise;

 • c) colectarea prin schimb de recipiente;

 • d) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

ART. 22

 • (1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (3) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (7) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (8) Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 23

Autoritatea publică locală, poate aplica tarife diferențiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale.

ART. 24

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer, daca este cazul.

 • (7) Consiliul local va stabili intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22,00-6,00 pe toate arterele care au un iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22,00-6,00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de precolectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 25

 • (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 26

 • (1) Operatorul are obligatia colectarii separate a deseurilor reciclabile colectate selectiv, pe fractiuni, din containerele/ recipientele special destinate, in vederea reciclarii acestor fractiuni.

 • (2) Este interzisa amestecarea fractiunilor de deseuri reciclabile colectate selectiv intre ele, sau cu deseuri mixte, sau cu biodeseurile colectate selectiv.

 • (3) Este interzis transportul deseurilor reciclabile colectate selectiv la Depozitul Ecologic Fețeni, in vederea depozitarii.

ART. 27

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 28

Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • c) să proceseze, conform prezentului regulament-cadru și actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

 • d) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 2-a

Sortarea deșeurilor municipale

ART. 29

 • (1) Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate.

 • (2) Pana la implementarea proiectului judetean de gestionare a deseurilor, respectiv pana la operarea Statiei de sortare finantata prin proiectul POS Mediu, Operatorul care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor va asigura transportul deseurilor reciclabile colectate selectiv, la instalatia proprie de sortare si stocare a acestor materiale sau la instalatii de sortare si stocare a acestor tipuri de deseuri gestionate de operatori economici specializați.

 • (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică.

 • (4) Operatorii, împreună cu autoritățile administrației publice locale vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitățile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă.

 • (5) Operatorii, împreună cu autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

ART. 30

(1) În In urma acțiunii de precolectare separată a biodeseurilor sau de selectare și separare a biodeseurilor de alte deșeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate in Stația de compost Râureni, amplasată langă stația de epurare Ramnicu Valcea.

ART. 31

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 32

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să aibă, opțional, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

 • d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • e) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • f) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • j) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • k) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • l) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • m) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 33

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 34

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare și neutralizare a deșeurilor în instalații proprii sau ale unor terți autorizați pentru aceste activități.

 • (3) Metodele și tehnologiile de neutralizare a deșeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.

ART. 35

 • (1) La neutralizarea prin compostare a biodeșeurilor se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Art. 36

 • (1) Operarea și administrarea stației de compost se va realiza in condiții de maximă siguranță pentru mediu și sănătatea populației de către operatorul desemnat de autoritatea publică locală

 • (2) In stația de compost va fi tratată fracțiunea organică colectată separat din deșeul menajer, precum și alte resturi vegetale rezultate din curățarea căilor publice (crengi, frunze) și a grădinilor, in vederea tratării și obținerii de ingrășămant natural (compost).

SECȚIUNEA a 4-a

Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

ART. 37

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai in Depozitul Fețeni, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare, si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei.

ART. 38.

Operatorul care trateaza, stocheaza sau depoziteaza deseuri in depozite trebuie sa detina autorizatie eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel putin:

 • a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie eliminate;

 • b) cerintele tehnice generale;

 • c) masurile de precautie necesare;

 • d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea de deseuri.

ART. 39

Urmatoarele deseuri nu sunt acceptate in vederea depozitarii:

 • a) deseuri lichide;

 • b) deseuri care, in conditiile existente in depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

 • c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infectioase conform normativelor in vigoare;

 • d) anvelope uzate intregi, cu exceptia anvelopelor utilizate ca material de constructie in depozit;

 • e) orice alt tip de deseuri care nu indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele normative in vigoare.

ART. 40

 • (1) Deseurile municipale pot fi depozitate temporar in urmatoarele spatii:

 • a) la locul de producere;

 • b) in punctele de precolectare;

 • c) in statiile de transfer;

 • d) in statiile de sortare;

 • e) in statiile de prelucrare si tratare.

 • (2) Depozitarea temporara in statiile de transfer si sortare a biodeseurilor poate fi de maximum 24 ore.

 • (3) Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozitare.

 • (4) Operatorii de salubrizare care presteaza activitati de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale vor depune aceste deseuri numai la depozitele apartinand autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, dupa caz, indicate in acordul/autorizatia de mediu, conform hotararii de dare in administrare a serviciului de salubrizare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

ART. 41

 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deseurile trebuie sa indeplineasca conditiile necesare acceptarii acestora in depozitele autorizate. Conditiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administreaza depozitul, in conformitate cu dispozitiile actelor normative in vigoare.

 • (2) Operatorul care administreaza depozitele de deseuri trebuie sa stabileasca criteriile de acceptare a deseurilor intr-o anumita categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) masurilor necesare pentru protectia mediului si in special a apelor subterane si a apelor de suprafata;

 • b) asigurarii functionarii sistemelor de protectie a mediului, in special cele de impermeabilizare si de tratare a levigatului;

 • c) protejarii proceselor avute in vedere pentru stabilizarea deseurilor in interiorul rampei;

 • d) protectiei impotriva pericolelor pentru sanatatea umana.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietatile deseurilor trebuie sa cuprinda:

 • a) cerinte referitoare la cunoasterea compozitiei totale;

 • b) limitari ale continutului in materie organica al deseurilor;

 • c) cerinte sau limitari privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deseurilor organice;

 • d) limitari ale cantitatii de componenti specificati, posibil daunatori/periculosi;

 • e) limitari ale nivelului potential si estimat al levigatului in cazul anumitor componenti, posibil daunatori/periculosi;

 • f) proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

ART. 42.

 • (1) In vederea depozitarii deseurilor, operatorul care presteaza activitatea de transport al deseurilor trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective pot fi acceptate pentru depozitare in conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care administreaza depozitul de deseuri si ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele cu caracter normativ in vigoare.

 • (2) Operatorii care realizeaza activitatea de sortare a deseurilor trebuie sa intocmeasca documentele necesare prin care sa ateste compozitia deseului sortat ce urmeaza sa fie depozitat.

 • (3) Operatorul care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează pe utilizatori și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului transportat ce urmează să fie sortat.

ART.43

In depozitul ecologic de la Fețeni vor fi acceptate numai deșeurile de tip urban și cele asimilabile cu acestea aduse in mijloace de transport autorizate.

ART.44

1)Deșeurile periculoase stabilite nereactive vor putea fi acceptate de operatorul depozitului numai insoțite de buletine de analiză avizate de autoritățile locale de protecția mediului, direcțiile județene de sănătate publică sau, după caz de direcțiile sanitare veterinare.

2)Deșeurile periculoase provenite din activitatea casnică vor fi depozitate separat intr-unul din containerele tip rulotă, pentru a fi apoi transmise unităților specializate care reutilizează-trasează acest tip de deșeuri.

SECȚIUNEA a 5-a

Înființarea, funcționarea și administrarea depozitului ecologic de deșeuri Fețeni

ART. 45.

(1) Depozitul ecologic de deșeuri de la Fețeni este amplasat, construit, exploatat, controlat, monitorizat și va fi inchis și urmărit postinchidere, conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și a celorlalte acte normative în vigoare.

 • (2) Amplasamentul Fețeni pentru depozitul ecologic de deșeuri a fost stabilit in baza unui studiu de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 105/2003 și a unui studiu de impact asupra mediului, cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului. Finanțarea investiției s-a realizat in baza Legii nr. 126/2003 de ratificare a. Memorandumului de Finantare

 • (3) Operarea și administrarea depozitului ecologic de la Fețeni, se realizează in condiții de maximă siguranță pentru mediu și sănătatea populației prin serviciul specializat inființat de către Consiliul Local in cadrul DADP, conform HCL nr.169/28 mai 2009 și HCL nr. 288/30.09.2009.

 • (4) Operatorul depozitului are obligația să raporteze lunar Primăriei municipiului Ramnicu Valcea, tipurile și cantitățile de deșeuri eliminate și rezultatele programului de monitorizare.

ART. 46.

 • (1) Depozitul de deseuri, trebuie administrat astfel incat sa se realizeze conditii de impiedicare a eliminarii si diseminarii poluantilor in mediul natural: sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau in mediul urban.

 • (2) La depozitare vor fi indeplinite urmatoarele conditii:

 • a) prevederea si respectarea metodelor si tehnicilor adecvate de acoperire si asigurare a deseurilor; conform Manualului de intreținere și utilizare a Depozitului de la Fețeni și a prevederilor Autorizației integrate de mediu rezultată din Acordul integrat de mediu emis de ARPM Craiova cu nr 1 pe 24.01.2004.

 • b) in cursul operatiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deseurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafata deseurilor nu poate fi evitat in mod temporar, se asigura conditii de spalare si dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la iesirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor prin dezinsectie si deratizare;

d)organizarea depozitului va asigura protectia sanatatii populatiei in general, protectia sanatatii personalului si protectia mediului; se acorda atentie deosebita imprejmuirii si perdelelor de protectie.

 • (3) Administrarea si exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licentiati de A.N.R.S.C. care trebuie sa ia toate masurile necesare prevenirii accidentelor si limitarii consecintelor acestora.

 • (4) Protejarea solului, a apelor subterane si a apei de suprafata pe perioada exploatarii se realizeaza prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postinchiderii se realizeaza prin combinarea unei bariere geologice si cu o impermeabilizare la suprafata.

 • (5) Bariera geologica trebuie sa aiba o capacitate de atenuare suficienta pentru a preveni riscul potential pe care depozitul il poate prezenta pentru sol si pentru apele subterane.

 • (6) Sistemul de colectare a levigatului si de etanseizare trebuie sa garanteze faptul ca acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este mentinuta la nivelul minim posibil.

ART.47

 • (1) In depozitul de deșeuri, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luandu-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat in depozit trebuie colectat pentru a fi tratat si apoi utilizat. Cand gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operatiile de colectare, tratare si utilizare a gazelor generate in depozitele de deseuri se efectueaza astfel incat sa minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului si riscul pentru sanatatea umana.

ART. 48.

 • (1) In depozitul Feteni vor fi depozitate numai deseurile care au rezultat in urma procesului de sortare, precum si deseurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantitatii acestora sau a pericolelor pe care le prezinta pentru sanatatea umana sau pentru mediu si nici nu pot fi valorificate, după cum urmează:

 • a) deseuri municipale si a cele asimilabile acestora;

 • b) deseuri nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc criteriile de acceptare a deseurilor in depozitele pentru deseuri nepericuloase stabilite in conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru si ale actelor normative in vigoare;

 • c) deseurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comporta in ceea ce priveste levigatul in mod similar cu deseurile nepericuloase mentionate la lit. b) si care indeplinesc conditiile de acceptare relevante stabilite in conformitate cu prezentul regulament si cu actele normative in vigoare. Aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in spatii destinate biodeseurilor nepericuloase.

ART. 49.

Cheltuielile cu exploatarea si administrarea depozitului, precum si cele estimate pentru inchidere si monitorizarea postinchidere pentru o perioada de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deseuri autorizate a fi depozitate.

ART. 50.

Pentru exploatarea depozitelor de deseuri operatorul care asigura activitatea de administrare a depozitului trebuie sa aiba documente relevante din care sa rezulte:

 • a) categoria depozitului de deseuri;

 • b) lista tipurilor definite si cantitatea totala de deseuri autorizata spre depunere in depozitul de deseuri;

 • c) gradul de pregatire a depozitului pentru operatiile de depozitare a deseurilor si pentru procedurile de supraveghere si control, inclusiv planurile pentru situatii neprevazute, precum si cerintele temporare pentru inchidere si operatiile postinchidere;

 • d) obligatia operatorului de a informa cel putin trimestrial autoritatile competente cu privire la:

 • 1. tipurile si cantitatile de deseuri evacuate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care sa rezulte respectarea conditiilor impuse si modul de comportare a diferitelor deseuri in depozite;

 • e) controlul de calitate al operatiilor analitice ale procedurilor de supraveghere si control si/sau al analizelor mentionate ca obligatorii, efectuate in laboratoarele de specialitate.

ART. 51.

 • (1) Operatorul care asigura administrarea depozitului trebuie sa aiba si sa intocmeasca o documentatie specifica urmaririi starii si comportarii depozitului in functie de factorii de mediu si de deseurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punct de vedere al deseurilor intrate in depozit se vor consemna in rapoartele operative zilnice urmatoarele:

 • a) cantitatile de deseuri intrate in depozit pe tipuri de deseu;

 • b) compozitia deseurilor intrate in depozit;

 • c) daca deseul provine de la o statie de sortare si elementele de identificare ale acestuia;

 • d) data si ora fiecarui transport;

 • e) locul de depozitare in cadrul depozitului.

 • (4) Pentru realizarea bilantului zilnic al apei din depozit si evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza in straturile inferioare ale depozitului sau se deverseaza din depozit se vor consemna in rapoartele operative, zilnic, urmatoarele date meteorologice:

 • a) temperatura minima, maxima si la ora 15,00;

 • b) cantitatea de precipitatii;

 • c) directia si viteza vantului dominant;

 • d) infiltratia, scurgerea, evapotranspiratia, transportul constituentilor solubili prin drenaje cu lizimetrul sau alta metoda acceptata;

 • e) umiditatea atmosferica la ora 15,00.

 • (5) Se vor preleva lunar, daca in autorizatie nu este specificata o alta frecventa, probe din apa de suprafata care trece prin apropierea depozitului, daca este cazul, din locurile special amenajate in acest sens pentru prelevarea probelor, atat in amonte, cat si in aval de depozit. Analiza apei trebuie realizata pentru urmatoarele componente:

 • a) acid clorhidric;

 • b) acid fluorhidric;

 • c) mercur si compusii acestuia;

 • d) cadmiu si compusii acestuia;

 • e) taliu si compusii acestuia;

 • f) arsenic si compusii acestuia;

 • g) plumb si compusii acestuia;

 • h) crom si compusii acestuia;

 • i) cupru si compusii acestuia;

 • j) nichel si compusii acestuia;

 • k) zinc si compusii acestuia;

 • l) dioxine si furani.

(6) Masurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se efectueaza pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnandu-se in rapoartele operative cel putin urmatoarele:

 • a) cantitatea de levigat tratat;

 • b) cantitatea de levigat pretratat;

 • c) cantitatea de levigat pretratat transmis la statia de epurare proprie sau la statiile de epurare apartinand sistemului de canalizare a localitatii;

 • d) analiza chimica a levigatului inainte de tratare sau pretratare, dupa caz;

 • e) analiza chimica a levigatului tratat si deversat in emisar;

 • f) analiza chimica a levigatului pretratat inainte de transmiterea la statia de epurare a apelor uzate;

 • g) analiza gazelor colectate, in special pentru:

 • 1. metan;

 • 2. dioxid de carbon;

 • 3. oxigen;

 • 4. hidrogen sulfurat;

 • 5. hidrogen.

 • (7) Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin prelevarea probelor de apa din forajele de control prevazute in depozit, in cel putin 3 puncte, un punct amplasat in amonte si doua in aval fata de depozit, pe directia de curgere a acesteia, consemnandu-se urmatoarele:

 • a) nivelul apei freatice, lunar;

 • b) analiza apei freatice, cu aceeasi frecventa si pentru aceleasi componente prevazute la alin. (5).

 • (8) Anual se va urmari gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.

ART. 52.

Operatorul care administrează depozitul trebuie:

 • a) să accepte introducerea in depozit numai a deseurilor permise, mentionate in autorizatie, si sa respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritatea care a avizat infiintarea depozitului;

 • b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deseurilor sub aspectul stabilitatii si etanseitatii si sa efectueze masuratorile necesare stabilite in prezentul regulament si in autorizatie, pentru exploatarea in conditii de siguranta a depozitului;

 • c) să exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si sa se doteze cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) să execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau in colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) sa nu permita accesul in incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 53.

Operatorul depozitului va accepta deșeuri numai cu respectarea unor proceduri, prevăzute in autorizația de mediu, printre care:

a)verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv a buletinelor de analiză pentru deșeuri industriale periculoase și pentru deșeuri urbane acolo unde există suspiciuni, precum și privind identitatea producătorului și/sau a deținătorului deșeurilor

b)inspecția vizuală a deșeurilor la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată in documentația inaintată de deținător c)păstrarea cel puțin o lună a probelor prelevate pentru verificări, precum și rezultatele determinărilor

SECȚIUNEA a 6-a

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 54

(1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

ART. 55

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuare, spații verzi sau altele asemenea.

 • (7) Deșeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 56

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 57

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Perioada în care se execută operațiunea de spălare este aceeași cu cea prevăzută la art. 54 alin. (1).

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 58

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECTIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț

ART. 59

 • (1) Operatorul care presteaza activitatea de curatare si transportul zapezii isi va organiza sistemul de informare si control atat asupra starii drumurilor, cat si in ce priveste modul de pregatire si actionare pe timp de iarna.

 • (2) Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in conditii de siguranta in timpul iernii, operatorul va intocmi anual un program de actiune comun cu autoritatile administratiei publice locale, pana la 1 octombrie, pentru actiunile necesare privind deszapezirea, prevenirea si combaterea poleiului, care va cuprinde masuri:

 • a) pregatitoare;

 • b) de prevenire a inzapezirii si masuri de deszapezire;

 • c) de prevenire si combatere a poleiului.

ART.60.

Autoritatea administratiei publice locale impreuna cu operatorul vor lua masurile de organizare a interventiilor pe timp de iarna, care constau in:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interventie pe strazile din cadrul localitatii si dotarea necesara deszapezirii pe timp de iarna;

 • b) organizarea unitatilor operative de actiune;

 • c) intocmirea planului operativ;

 • d) elaborarea programului pregatirilor pentru iarna.

ART. 61.

Planul operativ de actiune in timpul iernii va cuprinde cel putin:

 • a) centralizatorul materialelor chimice si antiderapante, al carburantilor si lubrifiantilor;

 • b) centralizatorul utilajelor si mijloacelor de deszapezire si transport necesare;

 • c) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona;

 • d) lista strazilor si a tronsoanelor de strazi pe care se va actiona cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f) lista persoanelor responsabile, cu adresa si numerele de telefon de la serviciu si de acasa;

 • g) inventarul gospodaresc si al echipamentelor de protectie;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizarii capacelor caminelor de canalizare si a gurilor de scurgere;

 • i) dispunerea spatiilor pentru adunarea si odihna personalului.

ART. 62.

Operatiunile de curatare si transport al zapezii si de actionare cu materiale antiderapante se realizeaza obligatoriu pe strazile sau tronsoanele de strazi in panta, poduri, strazile sau tronsoanele de strazi situate de-a lungul lacurilor si al cursurilor de apa.

ART. 63.

 • (1) îndepărtarea zăpezii se va realiza atat manual, cat și mecanizat, in funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Indepărtarea zăpezii manual se efectuează atat ziua, cat și noaptea,in funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea conventii incheiate cu Administratia Nationala de Meteorologie, pentru a cunoaste zilnic prognoza pentru urmatoarele 3 zile privind evolutia temperaturii nocturne si diurne si a cantitatilor de precipitatii sub forma de zapada.

 • (4) In functie de prognoza meteorologica primita, operatorul va actiona preventiv pentru preintampinarea depunerii stratului de zapada si a formarii poleiului.

ART. 64.

 • (1) In cazul depunerii stratului de zapada si formarii ghetii, arterele de circulatie a mijloacelor de transport in comun, spatiile destinate traversarii pietonale a strazilor, trotuarele din dreptul statiilor mijloacelor de transport in comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor, căile de acces la institutiile publice, și unitățile de alimentatie publica trebuie sa fie practicabile in termen de maximum 4 ore de la incetarea ninsorii.

 • (2) In cazul unor ninsori abundente sau care au o durata de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszapezire pentru degajarea cu prioritate a strazilor pe care circula mijloacele de transport in comun.

 • (3) Actiunea de deszapezire trebuie sa continue pana la degajarea tuturor strazilor si aleilor din cadrul localitatii.

 • (4) Odata cu indepartarea zapezii de pe drumul public se vor degaja atat rigolele, cat si gurile de scurgere, astfel incat in urma topirii zapezii apa rezultata sa se scurga in sistemul de canalizare.

ART. 65.

 • (1) Evidenta activitatii privind combaterea poleiului si deszapezirii strazilor din localitate pe timp de iarna se va tine de catre operator intr-un registru special intocmit pentru aceasta activitate si denumit "jurnal de activitate pe timp de iarna".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarna, semnat de reprezentantul imputernicit al autoritatii administratiei publice locale, dupa caz, constituie documentul primar de baza pentru verificarea activitatii si decontarea lucrarilor efectuate.

 • (3) In cadrul jurnalului se vor trece cel putin urmatoarele:

 • a) numele si prenumele dispecerului;

 • b) data si ora de incepere a actiunii pe fiecare utilaj/echipa in parte;

 • c) data si ora de terminare a actiunii pe fiecare utilaj/echipa in parte;

 • d) strazile pe care s-a actionat;

 • e) activitatea prestata;

 • f) forta de munca utilizata;

 • g) utilajele/echipele care au actionat;

 • h) materialele utilizate si cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioara;

 • j) conditiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zapada conform datelor primite de la Administratia Nationala de Meteorologie;

 • l) semnatura dispecerului;

 • m) semnatura reprezentantului imputernicit al beneficiarului.

 • (4) Evidenta se va tine pe schimburi, separat pentru actiunea cu utilaje si separat pentru actiunea cu forte umane.

ART. 66.

 • (1) Primaria Ramnicu Valcea va stabili locurile de depozitare sau de descarcare a zapezii care a rezultat in urma indepartarii acesteia de pe strazile pe care s-a actionat manual sau mecanizat și să le facă cunoscut operatorilor.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel incat:

 • a) sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire in sol;

 • b) suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea intregii cantitati de zapada provenite din aria de deservire aferenta;

 • c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada, comunicata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru localitatea respectiva, cazuta pe suprafata pentru care se realizeaza operatia de deszapezire, corelata cu unghiul taluzului natural pentru zapada depozitata;

 • d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a acesteia numai in reteaua de canalizare a localitatii in punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

 • (3) Zapada rezultata din activitatea de deszapezire poate fi descarcata in caminele de canalizare avizate in prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zapezii pe trotuare, in intersectii, spatii verzi, terenuri virane etc.

 • (5) Incarcarea, transportul, descarcarea si depozitarea zapezii si a ghetii acesteia trebuie sa se realizeze in maximum 12 ore de la terminarea activitatii de deszapezire.

 • (6) Consiliul local poate stabili și alte intervale de timp in care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, in funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea si descarcarea zapezii si a ghetii formate pe carosabil se realizeaza concomitent cu operatia de deszapezire.

ART. 67.

 • (1) Autoritățile administrației publice locale vor lua masuri pentru prevenirea si combaterea poleiului si inzapezirii strazilor din cadrul localității, in toată perioada iernii, si de aparare a lor impotriva degradarii acestora, in perioada de dezghet.

 • (2) Măsurile de prevenire, combatere si de aparare vor fi cele cuprinse in programul comun de actiune aprobat de Consiliul local.

ART. 68.

 • (1) Imprăștierea substanțelor chimice, in cazul in care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indica posibilitatea aparitiei poleiului, a ghetii si in perioada in care se inregistreaza variatii de temperatura care conduc la topirea zapezii/ghetii urmata in perioada imediat urmatoare de inghet, se realizeaza in maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizand atat materiale antiderapante, cat si fondanti chimici in amestecuri omogene, iar imprastierea acestora se realizeaza cat mai uniform pe suprafata partii carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai in amestec cu inhibitori de coroziune se utilizeaza in cazul in care temperatura nu scade sub -10 C. Pentru temperaturi mai scazute se va utiliza clorura de calciu sau alte substante chimice care au un grad de coroziune redusa.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fara ca aceasta sa fie amestecata cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin actiunea de imprastiere pot produce deteriorari prin actiunea abraziva sau prin lovire si/sau infundare a canalizarii stradale este interzisa. (5) Substantele utilizate pentru prevenirea depunerii zapezii, inghetului si pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de autoritatea administratiei publice locale.

ART. 69.

Autoritatile administratiei publice locale sau operatorul au obligatia sa anunte prin posturile de radio locale starea strazilor, locurile in care traficul este ingreunat ca urmare a lucrarilor de curatare si transport al zapezii, strazile pe care s-a format poleiul, precum si orice alte informatii legate de activitatea de deszapezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurarii unei circulatii in siguranta a pietonilor, a mijloacelor de transport in comun, a autovehiculelor care asigura aprovizionarea si a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

ART. 70.

Consiliul Local este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației in vigoare.

ART. 71.

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public si de a le preda unitatii de ecarisaj care este abilitata pentru 26

neutralizarea deseurilor de origine animala, in aria administrativ-teritoriala a localitatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transporta de catre operator in mijloace auto special destinate si amenajate in acest scop, care indeplinesc conditiile impuse de legislatia in vigoare.

 • (3) Documentele de inregistrare si evidentele necesare sunt cele specifice activitatii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor de origine animala rezultate din gospodariile populatiei.

ART. 72.

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de maximum 2 ore de la semnalarea existentei acestora de catre populatie, reprezentanti ai operatorilor economici sau ai institutiilor publice, inclusiv in cazul autosesizarii ca urmare a activitatii curente de salubrizare.

ART.73.

Autovehiculele si containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate dupa fiecare transport in parte in locurile special amenajate pentru aceasta operatie.

ART. 74

Personalul trebuie sa utilizeze echipament de protectie si sa fie dotat cu mijloace corespunzatoare astfel incat sa nu vina in contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie sa aiba aviz medical prin care sa se confirme ca sunt indeplinite conditiile necesare, inclusiv vaccinarea, daca este cazul, pentru prestarea acestei activitati.

ART.75.

Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)

ART. 76

 • (1) Instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și persoanele fizice deținătoare de deșeuri de ambalaje au obligația să depună, selectiv, ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de autoritățile administrației publice locale.

 • (2) Tipul și numărul de containere trebuie alese în funcție de condițiile și tipurile de materiale din ambalaje.

 • (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație (în apropierea locuințelor), manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locațiile să fie ușor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei și să poată fi spălate/curățate/dezinfectate la locul de amplasare.

ART. 77

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic și vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredințată, la o instalatie de sortare autorizata, in functie de tipul lor.

 • (3) Deșeurile voluminoase vor fi depozitate de deținătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (4) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cele aprobate de autoritatea administrației publice locale în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

ART. 78

Deșeurile voluminoase provenite de la populație sau de la operatori economici -mobilă, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritățile administrației publice locale și comunicat populației și operatorilor economici.

ART. 79

 • (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase, incluzându-se în acestea și deșeurile de echipamente electrice și electronice, să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

 • (3) În vederea reducerii cantității de DEEE eliminate ca deșeuri municipale nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.

 • (4) Punctele de colectare se amplasează în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținând seama în special de densitatea populației.

 • (5) La punctele de colectare operatorul are obligația de a prelua DEEE de la posesorii finali și distribuitori.

 • (6) Colectarea și transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

 • (7) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

ART. 80

Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instația de sortare, în vederea sortării;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

SECȚIUNEA a 10-a

Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

ART. 81

 • (1) Consiliul local este responsabil de neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, prin asigurarea unei relații contractuale cu unități de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare pentru a presta această activitate.

 • (2) Consiliul local are obligația de a păstra evidențele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale și al persoanelor fizice care dețin animale ce nu sunt destinate activităților economice.

 • (3) În localitățile în care se practică creșterea animalelor în vederea desfășurării unei activități economice, autoritățile administrației publice locale stabilesc zonele și condițiile în care se pot crește animale.

ART. 82

Persoanele fizice și juridice care cresc sau au în întreținere animale și păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare și al căror amplasament să fie aprobat de autoritățile teritoriale de protecția mediului și de direcțiile sanitare veterinare.

ART. 83

Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore autoritatea administrației publice locale asupra morții animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului și neutralizării acestora.

ART. 84

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) Colectarea și transportul deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripția sanitarveterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menționate cel puțin:

 • a) denumirea subproduselor;

 • b) categoria de încadrare a subproduselor;

 • c) locația în care se găsesc acestea;

 • d) modul de procesare.

 • (3) Neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează prin:

 • a) incinerare/coincinerare directă;

 • b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a II-a, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice;

 • e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale;

 • f) alte modalități stabilite în avizul sanitar-veterinar.

ART. 85

În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

ART. 86

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 87

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 88

Amenajarea și întreținerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul și depozitarea deșeurilor în locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare.

ART. 89

Autovehiculele și containerele destinate transportului de deșeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

SECȚIUNEA a 11-a

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

ART. 90

Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeuri solide rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri. În mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn și altele asemenea.

ART. 91

 • (1) Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

 • (2) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții. Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

 • (3) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (4) Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (5) În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 92

Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deșeuri stabilite de autoritățile administrației publice locale pentru amenajarea depozitului pentru deșeurile provenite din construcții și demolări.

ART. 93

 • (1) Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări pot fi tratate atât separat de deșeurile municipale, cât și împreună cu acestea, cu excepția cazului în care în componența acestora se regăsesc substanțe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

ART. 94

 • (1) Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

 • (3) În autorizația de construire trebuie să se menționeze actele normative care reglementează gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări și regimul deșeurilor periculoase.

ART. 95

Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a respectivei autorități a administrației publice locale, cât și în alte localități.

ART. 96

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 12-a 9

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 97

(1) Cetățenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituțiile publice și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin cu orice titlu.

 • (2) Finanțarea activităților de dezinfecție, dezinsecție, deratizare se asigură de autoritatea administrației publice locale, cu excepția cazurilor când una sau mai multe din aceste activități este solicitată de o persoană fizică sau juridică.

 • (3) Activitatea de dezinsecție se efectuează în:

 • a) clădiri ale instituțiilor publice;

 • b) părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

 • c) căminele aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

 • d) parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac;

 • e) piețe, târguri, oboare, bâlciuri;

 • f) zone demolate și neconstruite;

 • g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

 • (4) Activitatea de dezinfecție se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale și cele asimilate acestora;

 • b) stațiile de transfer al deșeurilor;

 • c) stațiile de sortare a deșeurilor;

 • d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • e) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • f) mijloacele de transport în comun;

 • g) unitățile de învățământ și sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

 • h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinfecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinsecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

ART. 98

Deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru populație și instituții publice, ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 99

Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial, în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în subsolurile tehnice și în căminele rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva țânțarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât și a adulților;

 • b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unitățile de producție și/sau de comerț agroalimentar și în depozitele cu astfel de produse;

 • c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecție în instituții;

 • d) numai la solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum și în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa III și IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peștilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință;

 • e) tratamentele în spațiile verzi de pe raza localității se vor efectua în conformitate cu hotărârea consiliului local, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă.

ART. 100

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ART. 101

 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

 • (2) Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute se realizează numai de un operator licențiat de A.N.R.S.C. și numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 102

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține:

 • 1. tipul lucrării ce se va efectua;

 • 2. data și intervalul orar în care se efectuează lucrarea;

 • 3. locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară activitatea;

 • 4. gradul de toxicitate a substanțelor utilizate;

 • 5. efectele substanțelor asupra peștilor, albinelor și animalelor cu sânge cald;

 • 6. măsurile de protecție ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale și păsări;

 • b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operații pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze și să anunțe scopul activității pe care o va efectua;

 • c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privința substanțelor utilizate, a cantității acestora și a tehnologiei aplicate.

ART. 103

În cazul refuzului de a permite efectuarea operațiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

ART. 104

 • (1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

CAP. III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 105

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale se vor implica în înființarea sistemelor de precolectare și colectare selectivă a deșeurilor menajere de la populație și de popularizare și instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

ART. 106

 • (1) Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 107

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 108

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile effectuate<

 • b) să îndeplinească obligațiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, încheiat cu Consiliul Local;

 • c) să prezinte lunar, departamentului specializat din cadrul Primăriei municipiului, evidența privind cantitatea de deșeuri colectată, pe fracțiuni;

 • d) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • e) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • f) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • g) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • h) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • i) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • j) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • k) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare și domeniul public;

 • l) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • m) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii;

n) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • o) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • p) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • r) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • s) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

ș) să își extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localității;

 • t) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

ț) să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • u) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

 • v) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • w) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

x ) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare;

y) să comunice utilizatorilor informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale;

z) să se supună controlului și să se conformeze măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și de a pune la dispoziția împuterniciților autorităților administrației publice locale sau, după caz, al autorităților de reglementare competente, toate datele și informațiile solicitate.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 109

(1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 110

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 111

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai în locurile special amenajate;

 • e) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • g) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitățile serviciului de salubrizare menționate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul;

 • i) să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale și prevăzute în contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • k) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • l) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • m) să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • n) să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • o) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • p) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

 • q) să nu arunce deșeuri municipale și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coșurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

 • r) să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

 • s) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • t) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • u) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 112

(1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

ART. 113

 • (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deșeurile menajere și cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, necesarul acestora se va stabili având în vedere cantitatea de deșeuri produse zilnic.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile provenite de la lucrări de construcții, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deșeuri modalitatea de determinare a cantității acestor deșeuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

ART. 114

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale sau al asociației de dezvoltare comunitară va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 115

Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantităților se face în funcție de doza și de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

ART. 116

Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator și aprobată de A.N.R.S.C.

CAPITOLUL V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare

ART. 117.

 • (1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor.

 • (2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul de salubrizare, avandu-se in vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • c) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 • d) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

 • f) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

 • (3) Autoritatile administratiei publice locale aplica penalitati contractuale operatorului serviciului de salubrizare in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului

ART 118.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizarese refera la urmatoarele activitati:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

 • e) solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare: informare, consultanta.

ART. 119.

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurarii colectarii selective a deseurilor de ambalaje si DEEE de la populatie;

 • c) gradul asigurarii cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

 • d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

 • e) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

ART. 120.

In conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale si locale, precum si A.N.R.S.C., au acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

 • c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

ART. 121.

Indicatorii de performanta și de evaluare ai serviciului de salubrizare sunt cuantificați cantitativ, adaptati la specificul municipiului si sunt prevazuti ca anexa la regulamentul serviciului de salubrizare.

CAPITOLUL VI

Contractul de prestare a serviciilor de salubrizare

ART.122

 • (1) Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe baza de contract incheiat intre utilizator și operator, conform ORDIN nr.112 din 09.07.2007 și a cerințelor caietului de sarcini.

 • (2) Indicatorii de performanță garantați vor fi anexa la contract.

CAPITOLUL VII

Prețuri, tarife, taxe

ART.123.

 • (1) Tarifele / taxele pentru serviciile de salubrizare se fundamentează pe baza costurilor de exploatare, a costurilor de intreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale și necorporale, profitul operatorului, precum și costurile investiționale specifice serviciilor de salubrizare, conform Ordinului nr.109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

 • (2) Tariful de colectare si transport a deseurilor, precum si tariful de depozitare in depozitul Feteni, se aprobă și se modifică de către Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea.

 • (3) Facturarea serviciului de salubrizare se face avand in vedere tarifele in vigoare și cantitățile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII Sancțiuni 9

ART.124.

(1)Neindeplinirea obligațiilor sau săvarșirea faptelor stabilite in prezentul Regulament se sancționează in conformitate cu prevederile legale (Legea 51/2006, Legea nr. 101/2006 și HCL 50/2006-Norme de salubrizare ale Municpiului Ramnicu Valcea, Capitolul VII-Sanctiuni). In măsura care se identifică responsabilității specifice a căror incălcare trebuie sancționată, Regulamentul va fi modificat în mod corespunzător.

ART.125.

Incălcarea dispozitiilor prezentului regulament, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

ART.126.

Fapta săvașită cu intenție contra unei colectivitati locale prin otravirea in masa, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apa, deteriorarea grava sau distrugerea totala ori partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice este considerata act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei in vigoare.

ART.127.

Sunt considerate contravenții și se sancționează în mod corespunzător faptele prevăzute astfel de Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006 și Normele de salubrizare amendă re ale municipiului, precum și cele prevăzute mai jos:

 • a) Nerespectarea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 108 lit. a,b,c, e,f, h, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei;

 • b) Nerespectarea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 108 lit. k, l, n, p, r, s, se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;

 • c) Nerespectarea de către operator a obligațiilor prevăzute la art. 108 lit. u, v, w,x, y, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei;

 • d) Nerespectarea de către operator a obligației prevăzută la art. 108 lit. z, se sanționează cu amendă de la 30 000 lei la 50 000 lei

Art.128.

 • (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentanți împuterniciți ai Primarului și ai președintelui ANRSC, după caz, conform competențelor stabilite prin lege.

 • (2) În vederea constatării contraventiilor, reprezentantii imputerniciti au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.

 • (3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.

 • (4) Dispozitiile referitoare la contraventii, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale și tranzitorii

Art.129.

Prezentul Regulament va intra in vigoare in termen de 30 zile de la data aprobării de către Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea

Art.130

In baza prezentului Regulament, vor fi supuse aprobării Consiliului Local caietul de sarcini si contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

Art. 131.

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativă.

Art.132.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul Regulament.

ANEXA NR. 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Trimestrul

Total an

I

II

III

IV

1

INDICATORI DE PERFORMANȚA GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori,

%

%

%

%

100%

raportat la numărul de solicitări;

%

%

%

%

100%

b) procentul de contracte de la pct. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice;

%

%

%

%

100%

 • c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

 • d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

%

%

%

%

100%

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe

%

%

%

%

100%

tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total

%

%

%

%

100%

de solicitări;

 • b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori;

 • c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate;

 • d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare;

 • e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale;

 • f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale;

 • g) cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate;

 • h) cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate;

 • i) penalități contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități,

 • j) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată;

 • k) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate;

 • l) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori,

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

-

-

0%

0%

20%

15%

0%

95%

5%

100%

-

-

15%

m) ponderea din numărul de reclamații de la pct. l) care s-au dovedit justificate;

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de 2 zile calendaristice;

o) valoarea aferentă activității de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile.

1.3.

FACTURAREA   ȘI   ÎNCASAREA CONTRAVALORII

PRESTAȚIILOR

 • a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori;

 • b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile;

%

% %

%

%

% %

%

%

% %

%

%

% %

%

0,5 %

100%

1%

95%

 • c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate;

 • d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de utilizatori,

 • e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și categorii de utilizatori.

%

%

%

%

95%

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE

UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de

%

%

%

%

2%

utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori,

%

%

%

%

100%

 • b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

 • c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

%

%

%

%

-

2

INDICATORI DE PERFORMANȚA GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚA GARANTAȚI PRIN

LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către

0

0

0

0

0

operator a obligațiilor din licență;

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

0

0

0

0

0

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚA A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit datorită nerespectării

0

0

0

0

0

condițiilor corespunzătoare de prestare a activității;

%

%

%

%

0%

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității

b) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități.

0

0

0

0

0

CAIET DE SARCINI

Pentru prestarea serviciului public de salubrizare din municipiul

Râmnicu Vâlcea

- Revizuit conform Deciziei CNSC nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din 18.09.2013-

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de: precolectat, colectat si transport deseuri municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special;sortarea deșeurilor municipale; colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.); colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări; maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice; curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet; colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public; si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Art. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii activitatilor de precolectat, colectat si transport deseuri municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special;sortarea deșeurilor municipale; colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.); colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări; maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice; curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet; colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public; si care sunt in vigoare.

Art. 5

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare. Art. 6

Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

 • a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea catre Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea intregii cantitati de deseuri municipale si lasarea in stare de curatenie a spatiului destinat depozitarii recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective in cantitati suficiente, etanse si adecvate mijloacelor de transport pe care le au in dotare;

 • i) inlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau neetanseitati;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;

 • k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;

 • l) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

 • m) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a situatiei autoritatilor competente, conform reglementarilor in vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract

 • o) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de interventie;

 • p) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract

 • q) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

Art.7

Obligatiile si raspunderile personalului operativ ale operatorilor sunt cuprinse in regulamentul serviciului.

Art.8

Operatorul de salubrizare are obligatia de a efectua operatiunile de intretinere si reparatii a punctelor de colectare, pentru care plateste redeventa stabilita, astfel ca la incheierea contractului acestea sa arate la fel ca in momentul predarii in folosinta.

Operatiunile executate in cadrul parametrilor de performanta stabilite la incheierea contractului sunt pe cheltuiala operatorilor si nu pot fi considerate investitii ale prestatorului în perioada contractuala, acesta luandu-si toate masurile de atingere a criteriilor de performata prin tariful aplicat.

 • I. CAIET DE SARCINI

PENTRU ACTIVITATILE DE PRECOLECTAT, COLECTAT SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE, INCLUSIV A DESEURILOR TOXICE PERICULOASE DIN DESEURI MENAJERE, CU EXCEPTIA CELOR CU REGIM SPECIAL

Art.1. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art. 2. Numărul de locuitori stabili din aria de operare, la nivelul anului 2011, a fost de 92.573 locuitori stabili, din care cca 12.800 cu gospodării individuale și 79.773 în asociații de locatari/proprietari.

Art. 3. Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini, iar punctele amenajate pentru colectarea selectivă sunt cele prezentate în anexa nr. 2.

Art. 4

Cantitățile de deșeuri anuale, produse de agenții economici și instituțiile publice din aria de operare, conform datelor transmise de operatorul de salubrizare, sunt prezentate în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

Art. 5

Programul de ridicare a deșeurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se incheie intre operator si utilizator, avându-se va avea in vedere o frecventa de colectare a deseurilor municipale dupa cum urmeaza:

 • a) biodeseuri - de 2 ori pe saptamana

 • b) deseurile reziduale - de 2 ori pe saptamana

 • c) la casele individuale - o data pe saptamana pentru fiecare tip de deseu colectat selectiv, respectiv biodeseuri si deseu rezidual

 • d) colectarea se va realiza zilnic de la unitatile mari, cantine, restaurante, hoteluri, piete, spitale, gradinite, crese.

Art. 6. Cantitatea medie zilnică de deșeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportată este de 93 tone determinată conform anexei nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.

Art. 7. Volumul total mediu de deșeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate zilnic este 266 mc determinat prin relația V=Q.med zi / 0,350t/mc

Art.8 (1)Pentru colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilabile acestora de la populatie si agenti economici, operatorul trebuie sa respecte urmatoarele norme privind dotarea cu echipamente:

 • - 1 autogunoiera pentru 18.000 persoane care locuiesc la blocuri;

 • - 1 autogunoiera pentru 7.500 persoane care locuiesc la curti;

 • - 1 autogunoiera pentru un numar de agenti economici raportati la nivelul unei localitati cu o

populatie echivalenta de 100.000 locuitori.

Astfel, in municipiul Ramnicu Valcea rezulta:

 • un necesar minim de 2 autogunoiere compactoare de 16 mc pentru colectarea si transportul biodeseurilor si a deseurilor inerte pentru populatia de la case;

 • pentru colectarea si transportul biodeseurilor si a deseurilor inerte pentru populatia de la blocuri, un necesar de minim 5 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • pentru colectarea si transportul biodeseurilor si a deseurilor inerte de la agenti economici, un necesar de minim 1 autogunoiera de 16 mc;

 • autospeciale prevazute cu macara hidraulica pentru ridicarea si evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deseuri reciclabile de minim: 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor tip clopot sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mc.

 • autospeciala pentru spalarea si igienizarea containerelor

 • (2) Pentru colectarea fractiunilor de deseuri reciclabile, operatorul trebuie sa detina utilaje/echipamente de incarcare si transport compatibile cu sistemul de colectare selectiva (containere tip clopot de culori diferite functie de tipul de deseuri).

 • (3) Operatorul poate opera si cu autogunoiere compactoare de capacitati mai mici (10 mc) sau mai mari, dar nu mai mult de 18 mc. Restrictia capacitatii se impune ca urmare a situatiei existente a infrastructurii rutiere a municipiului (latime strazi, restrictii gabarit). Cu toate acestea, Operatorul trebuie sa demonstreze ca dotarile propuse in vederea realizarii serviciului asigura capacitatea totala necesara de colectare-transport, tinand cont de toate aspectele mentionate in Studiul de Oportunitate (frecventa de colectare, categorii de deseuri, numarul si distributia populație, etc). ( De exemplu, dacă pentru colectarea și transportul deșeurilor organice și inerte pentru populația de la case, este necesar un minim de 2 autogunoiere compactoare de 16 mc, care să acopere cantitatea de 32 mc de deșeuri, operatorul poate prezenta autogunoiere compactoare de 10 mc sau 18 mc, astfel încât să acopere cantitatea de 32 mc, rezultând un număr minim de 4 autogunoiere compactoare de 10 mc sau de 2 autogunoiere compactoare de 18 mc).

Art. 9

Traseele masinilor si utilajelor operatorului de salubritate ce transporta deșeurile din toate cartierele municipiului Râmnicu Vâlcea vor fi alese astfel incat sa se parcurga distanta cea mai scurta pana la strada Straubing și în continuare strada Fețeni, până la Depozitul Ecologic

Se evita cat se poate de mult circulatia pe strazile principale, cu exceptia mijloacelor care executa operatiunea in zona centrala.

Art. 10

 • (1) Deseurile municipale vor fi depozitate astfel:

 • biodeseurile vor fi evacuate la statia de compost Raureni.

 • deseurile reziduale vor fi evacuate la depozitul ecologic Feteni.

 • (2) Deseurile reziduale, dupa colectare, se depun numai in depozitul special realizat in acest scop si care functioneaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. La depozitul amenajat vor fi acceptate numai deseurile reziduale aduse in mijloace de transport autorizate.

 • (3) Deseurile reciclabile vor fi evacuate in conformitate cu legislatia in vigoare, pe masura implementării sistemul de colectare selectiva a deseurilor reciclabile. Deseurile reciclabile precolectate selectiv se vor transporta la statia de sortare ce se va realiza prin intermediul Proiectului Judetean Integrat de Management al Deseurilor. Pana la realizarea statiei de sortare in cadrul Proiectului Judetean, este in responsabilitatea operatorului de a gestiona si valorifica deseurile reciclabile precolectate selectiv.

Art. 11

Prestarea activităților de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Lista punctelor amenajate pentru colectarea deșeurilor municipale și dotarea acestora

Nr crt

Locul de amplasare a punctului de colectare

Capacitate preluare recipienti pe tip

Biodegradabile (pubele)

Nereciclabile-inerte (containere)

1

P8 , P9 , P10 / Petrișor V

6

1

2

P3 , P6 , P7/ Petrișor D

6

1

3

P1,P2,P4,P5 / Petrișor S

6

1

4

S 20, Sud

6

1

5

S33/1,S33/2,S33/3 Sud

6

1

6

S30 , S31 / Sud

6

1

7

S27,S30/II Sud

6

1

8

66,67,68 Florilor Sud

6

1

9

S19,38 / Sud

6

1

10

S17 / Sud

6

1

11

S 16, Sud

6

1

12

S13,S15,S16 / Sud

6

1

13

S9 / Sud

6

1

14

S7/1,S7/2,S7/3,S8 /Sud

6

1

15

Bl.84 / 1Mai

6

1

16

BL.86,UJCM / 1Mai

6

1

17

6,6A,B3,MFEA2 / 1 Mai

6

1

18

1 , 3, 6,8 / 1 Mai

6

1

19

5,7,9,10 / 1Mai

6

1

20

11,12 1Mai

6

1

21

13,14,15 / 1Mai Tenis

6

1

22

1-2, Troianu

6

1

23

I2,I3 Libertatii

6

1

24

A17 Libertatii

6

1

25

A14 Libertatii

6

1

26

A7 Libretati

6

1

27

A 13 Libertati

6

1

28

S9,S6,S8,C8,S7,44 / Centru

12

2

29

F2,F4,C6,S5 / Centru

6

1

30

S4,F5 / Centru

6

1

31

S 2 ; S 3, Centru

12

2

32

S 1, Centru

12

2

33

H/BIG / Centru

12

2

34

Anton Pann, Terasa

6

1

35

Bl. T 2, G.Stoianovici

6

1

36

D4

6

1

37

Filipin

6

1

38

O7-O8 Maternitate

6

1

39

O 9, Maternitate

6

1

40

O 1 ; O 2

6

1

41

D 3 Policlinica

6

1

42

C 10, Cerna

6

1

43

Cerna 27,BL.C I

6

1

44

P 3 Gara

6

1

45

BL. MV. Olanescu

6

1

46

C 4, Centru

6

1

47

BL 6 Zavoi

2

48

BL 11,12 Zavoi

12

2

49

P2 Gara

6

1

50

Bl. Federalcoop

6

1

51

15 Nord

12

2

52

51A ,51B Nord

6

1

53

22 Nord

6

1

54

123 Nord

6

1

55

124 - 125 Nord

6

1

56

126 - 127 Nord

6

1

57

N4 - 128

6

1

58

P 3, 130, 131 Nord

6

1

59

N 10 ;132 ; 133 Nord

6

1

60

N 13 Nord 134,135

12

2

61

N12,S3,S1,I11- Nord

12

2

62

D 11 - Nord

12

2

63

R 8B,N 3 Nord

6

1

64

P2 Nord

6

1

65

H6 / Nord

6

1

66

I11 Nord

6

1

67

M 1, M 2, Nord

6

1

68

D1-4 Nord

6

1

69

D1-6,D1-5,D3/A,B,B1/1/A,B

6

1

70

A4 Nord

12

2

71

B2,D3/C,D,B1/1 C,D

6

1

72

A 5 Nord

12

2

73

BL. 28, Nord

6

1

74

R14,R15 Nord

6

1

75

R20 / Nord

6

2

76

F 5-6 Nord

6

1

77

S10,S11 ; F2 Nord

12

2

78

G159 Nord

6

1

79

S8 Nord

6

1

80

I 4,I 6 Nord - Pufuleti

12

2

81

I 1, Nord

6

1

82

I 8,I 9 Gradinita 2 Nord

6

1

83

H 4, Nord

6

1

84

H3 Nord

6

1

85

R 33,S9 Republicii Nord

6

1

86

R 31 Nord

6

1

87

R 22-23, Nord

6

1

88

N 29

6

1

89

N27 - Nord

6

1

90

31 - Nord

12

2

91

BL. 32 Nord

6

1

92

35 - Nord

6

1

93

Bl. 37 Nord

6

1

94

A69,A70,A67 / Ost.

6

1

95

Meteo - A65, A66, A68-Ostr

12

2

96

A64 Ost.

6

1

97

A60,A62,A63 Ost.

6

1

98

A58,A61,A59 Ost.

6

1

99

A55,A56,A57 Ost.

6

1

100

A56, A54 Ost.

6

1

101

A10;S2 Ost.

12

2

102

S2 Ost.

12

2

103

C23 , C32 / Ost.

6

1

104

A9 , S2 - Ostroveni

12

2

105

C26,S1/A,C28/A,B /Ost.

6

1

106

S 1, Ost.

6

1

107

C 19 ; C 20 Ostr.

6

1

108

A 8/I - Ostr.

12

2

109

A8/2,C18 /Ost.

6

1

110

A8/1,B12 Ostr.

12

2

111

B12 Ost.

6

1

112

B13/C Ost.

6

1

113

B13/A,B Ost.

6

1

114

B15 Ost

12

2

115

B14 Ost.

6

1

116

A52,A53,A43 Ost.

12

2

117

A42/II,A42/I,A51 Ost.

6

1

118

A49,A32/1,A32/2 Ost.

6

1

119

A93,A94 Ost.

6

1

120

A95,A97,A98 Ost.

6

1

121

ANL 2 Ostroveni

6

1

122

A27/I,A28/III,A28/II Ost.

6

1

123

A27/3,A28/I,A27/II Ost.

12

2

124

A34/I,A34/II Ost.

6

1

125

ANL Ost. B01-B05, C01-C02

12

2

126

A33 Ost.

6

1

127

G80 Ost.

6

1

128

A40/I,A38/II Ost,

6

1

129

A41/I,A37/III,A37/II Ost.

6

1

130

A41/II,A41/III,A37/I Ost.

6

1

131

W Ost.

6

1

132

A26 Ost.

6

1

133

A25 Ost.

6

1

134

A23 Ost.

6

1

135

A 17 Ostr.

6

1

136

ANL 1 Ostroveni

6

1

137

A12 Ost,

12

2

138

A11/3, piata Ostr,

6

1

139

A15 Ost.

6

1

140

A14/1,A13 Ost.

6

1

141

A11/3 Ost

6

1

142

A11/2 Ost

6

1

143

G320 ; A11/1 Ost.

6

1

144

B5 Ost

12

2

145

Bl. C13 , C14 Ostr

6

1

146

Bl. C15 , C13/A Ostr

6

1

147

Bl.B 5, C 13 Ostr.

6

1

148

B0 Ost.

6

1

149

C16,C17 Ostr.

12

2

150

Bl. C 0 Ostr.

6

1

151

C11 , C12 Ostr

6

1

152

Bl. C 10 Ostr.

6

1

153

C9/A,B Ost

6

1

154

C9/A, A 7Ost.

6

1

155

Bl. B9 , A6 , B11 Ostr.

6

1

156

Bl. A 6 Ostr.

6

1

157

C7,C6; A4 ; A5 , C5/a,B B7 Ost.

12

2

158

C1/C,D,E ; C4/A,B ; C2; C3, Ost.

12

2

159

Bl. B3 , B4 Ostr

6

1

160

Bl. B1 Ostr

12

2

161

Bl. A 16 Ostr

6

1

162

A1,A2 Ost

12

2

163

C5 , A2 , A3 Ostr.

6

1

164

A22 Ost.

6

1

165

A19,A23 Ost.

6

1

166

A18,A21/A Ost.

12

2

167

A 9 Ostroveni

12

2

168

C 27 Ostr.

12

2

169

1 Traian

6

1

170

Bl. 2,13,15,16,17,24Traian

12

2

171

BL. 11 ,Aleea Bujorului / Traian

6

1

172

7 Traian

12

2

173

5-6, Traian

12

2

174

4-5 Traian

12

2

175

23,24,25,8 Traian

12

2

176

A 1 Nord

6

1

177

13, Nord

6

1

178

Bl. 27 - M.Basarab

6

1

179

Bl. 28 - M.Basarab

6

1

180

BL. 31, BL.120 Nord

12

2

181

118 - Matei Basarab

6

1

182

98, Nord

6

1

183

99 Nord

6

1

184

100 ; 116 M Basarab

6

1

185

90 Nord

6

1

186

94,95 Nord

6

1

187

91;92 Marasesti

6

1

188

77,78 Nord

12

2

189

G 1 Dovali

6

1

190

T 1 Bloc CPL

6

1

191

T2 Bloc CPL

6

1

192

115, 114 Nord

6

1

193

103,104,105 Nord

12

2

194

103, 104, 105 Nord

6

1

195

G 225- Govora SA

12

2

196

BL. 12, Nord

6

1

197

12 Nord

6

1

198

A 3 Nord

12

2

199

S 34 - Sud

6

1

200

As Barajului

6

1

201

I 3 - Nord CT I

12

4

202

As. Arges

6

1

203

T I - Zavoi

6

1

204

As. Zavoi

59

205

72 Matache Temelie

6

1

TOTAL

1.547

253

Anexa nr. 2

LOCAȚII AMPLASARE RECIPIENȚI 9                                                                                       9

pentru precolectare selectivă deșeuri

Nr. crt.

Locul de amplasare a punctului de colectare

Număr containere și/sau pubele/volum

Hârtie

Plastic

Sticlă (1.1 mc)

Alba

Verde

Maro

1.

Piața Centrală 1

1

1

1

1

1

2.

Piața Centrală 2

1

1

1

1

1

3.

Gară

1

1

1

1

1

4.

Maternitate

1

1

1

1

1

5.

Bl. O6+O7

1

1

1

1

1

6.

Str. Ion Referendaru

1

1

1

1

1

7.

Str. Republicii (jos)

1

1

1

1

1

8.

Str. Republicii (sus)

1

1

1

1

1

9.

Str. Radu de la Afumati

1

1

1

1

1

10.

Bl. 120

1

1

1

1

1

11.

Str. M. Basarab-M Viteazu

1

1

1

1

1

12.

Bl. 109

1

1

1

1

1

13.

Cati și Vali

1

1

1

1

1

14.

Piață Nord

1

1

1

1

1

15.

Șc. Gen. nr. 2

1

1

1

1

1

16.

Bl. 4 Procopiu

1

1

1

1

1

17.

Str. Vodă (Zăvoi)

1

1

1

1

1

18.

Raiffeisen Bank (Luxor)

1

1

1

1

1

19.

“Geamuri late”

1

1

1

1

1

20.

Petrisor Vile

1

1

1

1

1

21.

N.lancovescu

1

1

1

1

1

22.

Jandarmi - Sud

1

1

1

1

1

23.

Bogdan Amaru

1

1

1

1

1

24.

Pol. Comunitară

1

1

1

1

1

25.

Florilor

1

1

1

1

1

26.

Str. Dacia - la PLUS

1

1

1

1

1

27.

Pandurilor Maidan

1

1

1

1

1

28.

Blvd.Tineretului A61/A63

1

1

1

1

1

29.

Bazar Ostroveni

1

1

1

1

1

30.

Bl. A 93

1

1

1

1

1

31.

Bl. ANL

1

1

1

1

1

32.

Bl. A36/1

1

1

1

1

1

33.

Casa Stiintei

1

1

1

1

1

34.

Bl. A18

1

1

1

1

1

35.

Cina

1

1

1

1

1

36.

Pandurilor "Bariera"

1

1

1

1

1

37.

Lic. Ferdinand

1

1

1

1

1

38.

Gradinita Nr. 1

1

1

1

1

1

39.

Hermes

1

1

1

1

1

40.

Bl. B 14

1

1

1

1

1

41.

Grăd. 2 NORD/C. Brân.

1

1

1

1

1

42.

Aleea Primăverii-Bl. B2

1

1

1

1

1

43.

Nord - Bl. A1

1

1

1

1

1

44.

Traian-Dispec CET-Bl 7

1

1

1

1

1

45.

Dovali PT33 - Bl. 77

1

1

1

1

1

46.

Gib Mih"La Grădiniță"

1

1

1

1

1

47.

Hennri Coandă -Bl. N3

1

1

1

1

1

48.

Nord - M 1

1

1

1

1

1

49.

Nord - H 6

1

1

1

1

1

50.

Traian - D 4

1

1

1

1

1

Total

50

50

50

50

50

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini

Cantitățile de deșeuri municipale produse de agenții economici și instituții publice: cca 16.564 to/an (estimat pentru anul 2012)

Anexa nr. 4 la caietul de sarcini

Determinarea cantității medii zilnice de deșeuri municipale, nesortate, generate în municipiul Râmnicu Vâlcea

Determinarea cantității medii zilnice de deșeuri municipale generate se face cu relația:

Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi] în care:

Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deșeuri municipale generate;

N - numărul de locuitori ai localității (estimat pentru anul 2012);

Im - indicele mediu de producere a deșeurilor menajere;

Im se stabilește prin măsurători și înregistrări statistice și diferă de la o localitate la alta. Astfel, pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, acest indice a fost estimat la cca 1,01 kg/locuitor/zi

Q med.zi =92.021 x 1,01 x 0,001= cca. 93 tone/zi

 • II. CAIET DE SARCINI

PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI VALORIFICARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE PROVENITE DE LA POPULAȚIE, INSTITUȚII PUBLICE ȘI AGENȚI ECONOMICI, NEASIMILABILE CELOR MENAjErE (MOBILIER, DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ETC.).

Art. 1. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art. 2. Punctele în care se face colectarea deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici sunt cele specificate în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini

Art. 3. Prestarea activităților de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data și intervalul orar stabilit;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat prin hotărărea Consiliului Local;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • III. CAIET DE SARCINI

PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE A DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI DE CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

Art. 1. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art. 2. Deșeurile rezultate din activitățile de construcții și demolări vor fi transportate la Stația de concasarea a SC ASTRANS, situată în sat Racovițanr. 266, com Budești, județul Vâlcea.

Art. 3. Activitatea de colectare, transport, depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții / demolări se desfasoara cu mijloace tehnice adecvate atat pentru tipul de deseu cat si pentru volumul si transportul acestora. Deseurile se ridica pe baza de comanda, cu suportarea contravalorii serviciului de catre fiecare producator si se transporta la depozitul mai sus precizat, sau pentru valorificare.

Art. 4. Precolectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în recipientele puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

Art. 5. Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 210/30.07.2010 în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

  13


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU DELEGAREA GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI

9

COMPONENTE ALE SERVICIULUI PUBLIC DE

SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

- Revizuit conform Deciziei CNSC nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din 18.09.2013

2012

BORDEROU

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

 • 1.1 Autoritate contractanta

 • 1.2 Obiectul studiului de oportunitate

 • 1.3 Scopul studiului de oportuinitate

 • 1.4 Prezentarea municipiului Râmnicu Vâlcea

 • 1.5 Analiza legislatiei

 • 1.5.1 Legislatia de mediu

 • 1.5.2 Legislatia conexa

 • 1.5.3 Legislatia primara si secundara a serviciilor de salubrizare

 • 1.6 Servicii comunitare de utilitati publice

 • 1.7 Serviciul de salubritate

 • 1.7.1 Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare

 • 1.7.2 Operatorii serviciului de salubrizare a localitatilor

 • 1.7.3 Utilizatorii serviciilor publice

 • 1.7.4 Regulamentul Serviciului de salubrizare a localitatilor - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. Nr. 110/2007

 • 1.7.5 Indicatorii de performanta si de evaluare

 • 1.7.6 Caietul de Sarcini al Serviciului de salubrizare a localitatilor - Ordinul Presedintelui

A.N.R.S.C. Nr. 111/2007

 • 1.7.7 Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de

salubrizare a localitatilor - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007

 • 1.7.8 Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor - Ordinul Presedintelui

A.N.R.S.C. nr. 112/2007

 • 1.8 Obiective si tinte pentru fiecare activitate de salubrizare

 • 1.8.1 Obiective ale strategiilor in domeniul gestionarii deseurilor municipale

 • 1.8.2 Tinte pentru deseurile municipale in municipiul Ramnicu Valcea

 • 1.8.2.1 Concluzii

CAPITOLUL 2. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

 • 2.1 Prezentare generala

 • 2.2 Colectare si transport deseuri menajere si asimilabile

 • 2.2.1 Cantitatii medii anuale de deseuri menajere, generate/colectate în municipiul Ramnicu

 • Valcea

 • 2.2.2 Frecventa de colectare a deseurilor menajere de la populatie / agenti economici / institutii publice

 • 2.2.3 Norme privind necesarul minim de echipamente si dotari

 • 2.2.4 Capacitati necesare pentru desfasurarea serviciului de colectare si transport deseuri menajere

 • 2.2.4.1 Determinarea numarului de recipienti pentru precolectarea deseurilor municipale nesortate

 • 2.2.4.2 Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea si transportul deseurilor municipale de la populatie

 • 2.2.4.3 Determinarea necesarului minim de autogunoiere pentru transportul deseurilor asimilabile de la agentii economici

 • 2.2.4.4 Colectarea selectiva deseuri reciclabile si refolosibile (sticla, hartie, plastic)

 • 2.2.4.5 Echipamente si dotari minim necesare

 • 2.2.5 Atingerea tintelor de reciclare si valorificare a deseurilor

 • 2.3 Depozitarea deseurilor colectate

CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL

RAMNICU VALCEA

 • 3.1. Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare in Ramnicu Valcea

 • 3.2. Concluzii privind sistemul actual de salubrizare

 • 3.2.1 Depozitarea deseurilor colectate

 • 3.2.2 Recomandari privind imbunatatirea activitatii de salubritate

CAPITOLUL 4. ANALIZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR

 • 4.1 Identificarea nevoilor de salubrizare

 • 4.1.1. Grupuri interesate (Stakeholders)

 • 4.1.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders)

 • 4.2 Actiuni necesare din punct de vedere legal

 • 4.3 Investitiile minim necesare pentru prestarea serviciilor de salubrizare

 • 4.4 Tariful maxim acceptabil pentru serviciul de colectare-transport deseuri menajere de la populatie

 • 4.5 Alternative privind functionarea serviciului de salubritate in municipiul Ramnicu Valcea

 • 4.6 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii concesonarii serviciului de colectare/colectare selectiva si transport deseuri menajere si asimilabile de la populatie, institutii publice si agenti economici

 • 4.7 Recomandari privind delegarea de gestiune a serviciului

CAPITOLUL 5. MOTIVAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA, SOCIALA SI DE MEDIU

 • 5.1 Motive de ordin economico-financiar

 • 5.2 Motive legate de protectia mediului

 • 5.3 Motive de ordin social

CAPITOLUL 6. RISCURI

CAPITOLUL 7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

BORDEROU TABELE

Tabel nr. 1  Cuantificarea tintelor pentru deseuri biodegradabile, pentru Ramnicu Valcea

Tabel nr. 2  Cuantificarea tintelor pentru ambalaje si deseuri de ambalaj, in anii cu tinte: 2013 si

2016, pentru municipiul Ramnicu Valcea

Tabel nr. 3  Proiecția de deșeuri municipale solide generate in zona urbană (kg/pers/an)

Tabel nr. 4  Cantitati totate de deseuri prognozate a fi generate/colectate in Ramnicu Valcea 20

Tabel nr. 5  Proiecția compoziției deșeurilor municipale

Tabel nr. 6  Compozitia medie a deseurilor menajere

Tabel nr. 7  Densitati estimate pentru diferite fractiuni de deseuri

Tabel nr. 8  Structura populatiei in Ramnicu Valcea

Tabel nr. 9  Necesarul minim de echipamente si dotari pentru serviciul de salubritate

Tabel nr. 10 Costurile aferente tratarii si depozitarii deseurilor colectate:

CAPITOLUL 1.DATE GENERALE

 • 1.1 Autoritate contractanta

Municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 1.2 Obiectul studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru urmatoarele activitati pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea:

 • Precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • Colectarea, transportul deșeurilor rezultate din activitatea de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor proprietate individuala;

 • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

 • 1.3 Scopul studiului de oportuinitate

Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de colectare -transport deseuri menajere are drept scop:

 • dimensionarea tehnica si umana a viitorului operator al serviciului de salubritate

 • dimensionarea parametrilor de performanta si costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ

 • identificarea investitiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de salubrizare pentru activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • stabilirea a duratei contractului incluzand perioada de amortizare a investitiilor ce se vor realiza


 • 1.4 Prezentarea municipiului Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, reședința județului Vâlcea, este situat în zona centrală a județului, la 195 km de București (DN 7, E 81), 118 km de Craiova (DN 64), 100 km de Sibiu (DN 7, E 81), 130 km de Târgu Jiu (DN 67), 60 km de Pitești (DN 7, E 81).

Municipiul Râmnicu Vâlcea se află în zona colinară a Carpaților Meridionali, la o altitudine medie de 250 m, pe malul drept al râului Olt, la confluența acestuia cu râul Olănești și este traversat de meridianul de 24°22'21" E și de paralela 45°07' N. Municipiul

Râmnicu Vâlcea se întinde pe o suprafață de 8.952 ha, din care 3.495,41 ha intravilan.

 • 1.5 Analiza legislației

In prezent activitatea de salubrizare din Romania se desfasoara in conformitate cu prevederile actelor normative prezentate in continuare.

 • 1.5.1 Legislația de mediu

Legislația generala

 • Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor (Monitorul Oficial Nr. 837 din 25.11.2011);

Acest act normativ reglementeaza cadrul activitatilor de gestionare a deseurilor care trebuie sa asigure un nivel înalt de protectie pentru sanatatea umana si pentru mediu.

Depozitarea deșeurilor

 • Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si Strategiei Naționale de Geștionare a Deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 954 / 18.10.2004);modificata prin Hotararea Guvernului nr. 358 din 11/04/2007 (Monitorul Oficial, nr. 271 din 24/04/2007)

 • Ordinul comun al Ministrului mediului si gospodarii apelor si al Ministrlui Integrarii Europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deseurilor (Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007), modificat cu Ordinul 2854/2011 pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deseurilor Regiunea 7 Centru, revizuit.

Aceste acte normative se refera la aprobarea Strategiei si Planului National de Gestionare a Deseurilor continând o prognoza, obiective si tinte, un plan de actiune si alternative pentru atingerea obiectivelor si tintelor propuse, în ceea ce priveste deseurile municipale, inclusiv deseurile de ambalaje si biodeseurile.

 • Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 394 din 10.05.2005), cu modificarile si completarile ulterioare - stabileste cadrul legal pentru desfasurarea activitatii de depozitarea a deseurilor, atat pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor noi cit si pentru exploatarea, inchiderea si urmarirea postinchiderea a depozitelor existente;

 • Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005 ce definește criteriile ce trebuie îndeplinite de deseuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deseuri (Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03. 2005) - aproba normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a deseurilor, criteriile de acceptare a deseurilor si lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit;

 • Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01. 2005), completat si modificat prin Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101 din 7.12. 2005) -aproba normele tehnice privind depozitarea deseurilor, constructia, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri si reglementeaza pre-tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deseuri în concordanta cu actele juridice în vigoare privind calitatea apei;

 • Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare deseurilor (Monitorul Oficial nr. 1180 din 28.12.2005) - reglementeaza conditiile pentru închiderea depozitelor de deseuri, a incineratoarelor spitalicesti si eliberarea permiselor pentru închiderea acestor instalatii; completat prin Ordinul MMDD nr. 636/2008 (Monitorul Oficial nr. 425/06.06.2008)

Ambalaje si deseuri de ambalaje

 • Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 639 din 20.07.2005), cu modificarile si completarile ulterioare-reglementeaza gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje, stabilind obiective si tinte nationale privind valorificarea/reciclarea deseurilor din ambalaje;

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu (Monitorul Oficial nr. 393 din 8.05. 2006), cu modificarile si completarile ulterioare - aproba nivelul taxelor platite de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate daca acestia nu îndeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje;

 • Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 794/2012 privind procedurile de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseurile din ambalaje (Monitorul Oficial nr. 130 din 23.02.2012) - aproba procedura de raportare a informatiilor privind ambalajele si deseuri din ambalaje;

 • Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor/ Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri/ Ministerul Administratiei si Internelor nr. 2742/ 3190/ 305/ 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare (Monitorul Oficial nr. 48 din 20.01.2012);

Clasificarea deșeurilor

 • Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din 5.09.2002) - reglementeaza pastrarea de informatii privind gestionarea deseurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporara, refolosirea si eliminarea de catre agentii economici. modificata prin H.G. nr. 210/2007 (Monitorul Oficial nr. 187/19.03.2007).

Deseuri de echipamente electrice si electronice

 • Hotarârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 728 din 02.11.2010) - are drept obiectiv prevenirea producerii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), cât și reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deșeuri eliminate;;

 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalul din punctele de colectare (Monitorul Oficial nr. 910 din 12.10.2005) - aproba masurile specifice pentru colectarea DEEE deteriorate si contaminate în conditii de siguranta pentru sanatatea personalului ce deserveste punctele de colectare;

 • Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 161 din 21.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare- reglementeaza procedura si criteriile de evaluare si autorizare a entitatilor colective ce preiau responsabilitatea de atingere a tintelor anuale de la producatorii si importatorii de echipamente electrice si electronice;

 • Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr.1 din 3.01.2006), cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Hotarârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice (Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005), cu modificarile si completarile ulterioare - reglementeaza regimul de introducere pe piata a EEE ce contin substante periculoase; de la 1.01.2007 este interzisa introducerea pe piata a EEE ce contin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB si DEPB; de asemenea, este reglementat nivelul admis al concentratiilor de anumite metale grele si alti compusi toxici în echipamentele electrice si electronice;

 • Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006 (Monitorul Oficial nr.608 din 13.07.2006) - reglementeaza tipul si masurile etichetelor pentru diferite bunuri, introduse pe piata dupa 31 Decembrie 2006, precum si identificarea producatorului.

 • 1.5.2 Legislația conexa

 • Hotarârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelarea dezvoltarii serviciilor comunitare a de utilitati publice (Monitorul Oficial nr. 295 din 3.04.2006) - prevede urmatoarele: se infiinteaza Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice si Unitatea Centrala de Monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice in vederea asigurarii cadrului institutional pentru implementarea “Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare deutilitatile publice”; responsabilitati clare pentru Ministerul Afacerilor si Internelor si pentru autoritatile judetene si locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deseurilor; Fondurile IID (fonduri pentru întretinere inlocuire si dezvoltare) pentru agentii economici care dezvolta proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri europene nerambursabile;

 • Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale (Monitorul Oficial nr 86 din 1.02.2002) - stabileste obligatiile si responsabilitatile ce revin autoritatilor publice locale, institutiilor publice, intreprinderilor si publicului pentru crearea unui mediu curat în asezarile urbane si rurale;

 • Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 244 din 19.03.2004) - aproba lista ce include standardele românesti armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje si la deseurile din ambalaje;

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Hotararea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata;

 • Hotararea de Guvern nr. 71/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 08/02/2007) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata;

 • Hotararea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementarilor- cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

 • ■ Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor - reglementeaza modul de determinare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, prestate de operatori;

 • Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor - Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 550 din 13.08.2007 - stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubrizare, definind modalitatile si condițiile - cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator;

 • Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor - stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta;

 • Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor - contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor constituie modelul contractului de prestari servicii care reglementeaza, alaturi de Regulamentul serviciului, relatiile dintre operatori si utilizatori.

 • 1.5.3 Legislația primara si secundara a serviciilor de salubrizare

Legișlatia primara și șecundara a șerviciilor de șalubrizare ește urmatoarea:

 • ■ Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (Monitorul Oficial nr. 254/21.03.2006) a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare - asigura cadrul legislativ si institutional unitar in domeniul serviciilor publice din Romania cu privire la obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare pentru infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice;;

 • ■ Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 (Monitorul Oficial nr. 393/08.05.2006) a serviciului de salubrizare a localitatilor, modificata si completata -stabileste cadrul juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare al localitatilor; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de salubrizare;

 • 1.6 Servicii comunitare de utilitati publice

Definitie: Serviciile comunitare de utilitati publice, (servicii de utilitati publice), sunt definite ca totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale cu privire la:

 • alimentarea cu apa;

 • canalizarea si epurarea apelor uzate;

 • colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

 • productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

 • salubrizarea localitatilor;

 • iluminatul public;

 • administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;

 • transportul public local.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt :

 • autoritatile administratiei publice locale;

 • utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protectiei si conservarii acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara pune accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurator si obtinerea tuturor autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si reglementeaza activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a localitatilor si se aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor, înființat si organizat la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare”..

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de urbanizare, de importanta economico -sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

 • 1.7 Serviciul de salubritate

  • 1.7.1 Organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare

Serviciul de salubrizare se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii: protectia sanatatii populatiei; autonomia locala si descentralizarea serviciilor; responsabilitatea fata de cetateni; conservarea si protectia mediului inconjurator; asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor; transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor; administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale si a banilor publici; securitatea serviciului; dezvoltarea durabila.

Acest Studiu de oportunitate analizeaza exclusiv componenta precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, din cadrul Serviciilor de salubrizare reglementate prin Ordinul ANRSC.

Serviciul de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeaza sistemul public de salubrizare a localitatii, respectiv printr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului, precum: puncte de colectare si colectare selectiva a deseurilor; baze de intretinere a autovehiculelor de salubritate, baza operationala si administrativa.

Activitatile specifice serviciului de salubrizare se gestioneaza si se exploateaza prin intermediul unor operatori licentiati in conditiile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata, cu exceptia operatorilor care desfasoara actvitatile de: colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj; colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.); colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei (art.4 alin.(3) coroborat cu art.2 alin.(3) lit. h) - j) din Legea nr.101/2006), care sunt reglementate prin legi speciale.

Depozitarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai la Depozitul conform Feteni, amenajat conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de deseuri si numai dupa obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea populatiei.

Potrivit art.11 din Legea nr.101/2006 coroborat cu art.23 din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciului de salubrizare se realizeaza prin urmatoarele modalitati:

 • a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora;

 • b) gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localitati, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz. Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatilor si caietele de sarcini ale serviciului se intocmesc in conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul nr.110/2007 si respectiv Ordinul nr.111/2007 ale presedintelui A.N.R.S.C.

Raporturile juridice dintre unitatile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de salubrizare, dupa caz, sunt reglementate prin:

 • a. hotararea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe;

 • b. contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.

Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localitatilor, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor este un contract incheiat in forma scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, dupa caz, activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor se stabilește in baza prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la: denumirea partilor contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile si obligatiile partilor contractante; programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric; sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora; indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii; tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; imodul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz; raspunderea contractuala; forta majora; conditiile de redefinire a clauzelor contractuale; conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate; mentinerea echilibrului contractual; conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; administrarea patrimoniului public si privat preluat; structura fortei de munca si protectia sociala a acesteia; alte clauze convenite de parti, dupa caz.

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decat durata necesara amortizarii investitiilor, fara a depasi 49 de ani. Aceasta durata nu poate fi prelungita decat in urmatoarele conditii:

 • • pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;

 • • in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratiei publice locale si pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la expirarea contractului initial decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si taxelor.

Prelungirea va fi decisa de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de asociatia de dezvoltare intercomunitara.

 • 1.7.2 Operatorii serviciului de salubrizare a localitatilor

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobandeste in conditiile Legii nr.51/2006. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnati fie prin hotarare de dare in administrare, in cazul gestiunii directe, fie prin hotarare de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate.

Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:

 • a) societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale;

 • b) societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, al caror capital social este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de actionar unic;

 • c) societati comerciale cu capital social privat;

 • d) societati comerciale cu capital social mixt.

Operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurarii unei dotari tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile de activitati contractate.

Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza serviciul de salubrizare prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Operatorii cu statut de societati comerciale al caror capital social este detinut in totalitate de unitati administrativ-teritoriale se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine ori de modalitatea de gestiune adoptata.

Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizeaza in regulamentul serviciului de salubrizare.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitatii, accesibilitatii, continuitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. Acestia se obliga sa puna in aplicare metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodata respectarea cerintelor specifice din legislatia privind protectia mediului.

Operatorii isi pot desfasura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului de delegare a gestiunii. Pentru obtinerea licentei, operatorii sunt obligati sa detina toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare, si sa respecte normele si reglementarile in vigoare cu privire la igiena si sanatatea populatiei, respectiv la protectia si conservarea mediului, emise de autoritati competente in aceste domenii.

 • 1.7.3 Utilizatorii serviciilor publice

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt:

 • a. comunitatile locale considerate în întregul lor;

 • b. persoanele fizice ori juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe activitati specifice serviciului de salubrizare, în cazul activitatilor a caror contractare se realizeaza pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotarâre a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administratiei publice locale având obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare si utilizatorii individuali se desfasoara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare si ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatile administratiei publice locale pe baza legislatiei in vigoare, aplicabila acestui serviciu.

Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu primarii, în calitate de autoritati executive si de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localitatii si urmaresc respectarea de catre operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale si a prevederilor legislatiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa conteste prevederile acestora, în conditiile legii.

 • 1.7.4 Regulamentul Serviciului de salubrizare a localitatilor - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr. 110/2007

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor se stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubrizare, definind modalitatile si condițiile - cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Fiecare din aceste activitati este detaliata in Capitolul al II-lea al Regulamentului-cadru, “Asigurarea serviciului de salubrizare si conditii de functionare”.

Regulamentul Serviciului de salubrizare stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care asigura serviciul de salubrizare si precizeaza documentele necesare exploatarii, precum si modul de intocmire, actualizare, pastrare si manipulare a acestora.

Regulamentul Serviciului de salubrizare contine, de asemenea, prevederi referitoare la drepturile si obligatiile operatorilor.

 • 1.7.5 Indicatorii de performanta si de evaluare

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

 • a. continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b. prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • c. adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 • d. excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • e. respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

 • f. implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la urmatoarele activitati:

 • a. contractarea serviciului de salubrizare;

 • b. masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d. mentinerea unor relatii echitabile între operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

 • e. solutionarea în timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f. prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g. prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta.

În vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

 • a. gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b. gradul asigurarii colectarii selective a deseurilor de ambalaje si DEEE de la populatie;

 • c. gradul asigurarii cu recipienti de precolectare a utilizatorilor;

 • d. evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

 • e. înregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f. înregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificati cantitativ, adaptati la specificul fiecarei localitati si vor fi prevazuti ca anexa în regulamentul serviciului de salubrizare.

Indicatorii de performanta din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal si pot fi suplimentati conform prevederilor legale.

 • 1.7.6 Caietul de Sarcini al Serviciului de salubrizare a localitatilor - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr. 111/2007

Caietul de sarcini-cadru stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta.

Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta în vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta în exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile, în legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare.

 • 1.7.7 Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007

Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare a localitatilor, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C., sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si al art. 6 alin. (1) lit.l) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

Tarifele trebuie sa asigure atât viabilitatea economica a operatorilor prestatori ai activitatilor specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, cât si interesele utilizatorilor.

Normele metodologice reglementeaza modul de determinare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, prestate de operatori.

Aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare se face de catre autoritatea administratiei publice locale implicate, cu respectarea cerintelor si criteriilor din Ordinul ANRSC nr. 109/09.07.2007.

Tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare se fundamenteaza pe baza cheltuielior de productie, exploatare, a cheltuielilor de întretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, a costurilor de protectie a mediului, a costurilor de securitate si sanatate în munca, a costurilor care deriva din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare si pot include o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati publice, precum si o cota de profit. Pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare parametrul de ajustare poate fi indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Autoritatile administratiei publice locale vor stabili necesitatea aplicarii cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobata de autoritatile administratiei publice locale va fi determinata pe baza unor studii tehnico-economice, din care sa rezulte oportunitatea, valoarea si termenul de recuperare a investitiei, precum si cresterea calitatii serviciului de salubrizare.

Cota de dezvoltare va fi inclusa în nivelul tarifului numai dupa aprobarea acesteia, prin Hotarâre, de catre autoritatile administratiei publice locale implicate.

Sumele încasate, corespunzatoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autoritatile administratiei publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public.

Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva în aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.

Tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica pe baza solicitarilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate si aprobate de autoritatea competenta.

Operatorul care solicita stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare transmite la autoritatea administratiei publice locale urmatoarele:

 • a. cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care contine: tarifele în vigoare, în cazul ajustarii sau modificarii, tarifele solicitate si justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populatie, propuse, vor fi determinate inclusiv cu T.V.A. care insa va fi mentionat distinct

 • b. fisa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;

 • c. memoriu tehnico - economic prin care se justifica oportunitatea stabilirii, ajustarii sau modificarii tarifelor;

 • d. alte date si informatii necesare fundamentarii tarifelor.

 • 1.7.8 Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007

Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor constituie modelul contractului de prestari servicii care reglementeaza, alaturi de Regulamentul serviciului, relatiile dintre operatori si utilizatori.

Legiuitorul, prin art. 12 alin. 3 al Legii nr. 101/2006 face trimitere la un asemenea contract-cadru de prestare a serviciului, astfel: “Relatiile dintre operatorii serviciului de salubrizare si utilizatorii individuali se desfasoara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatile administratiei publice locale pe baza legislatiei în vigoare, aplicabila acestui serviciu.”

In vederea respectarii dispozitiei legale mentionate mai sus, A.N.R.S.C. a elaborat si aprobat, prin Ordinul nr. 112/2007 al Presedintelui A.N.R.S.C., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 529/06.08.2007, Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor.

 • 1.8 Obiective si tinte pentru fiecare activitate de salubrizare

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale prin Strategia si Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor, Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor si Master Planul Judetului Valcea privind Gestionarea Deseurilor au fost stabilite obiective si tinte clare cu termene maxime de implementare.

 • 1.8.1 Obiective ale strategiilor in domeniul gestionarii deseurilor municipale

  Biodeseuri (deseuri biodegradabile)

  2013 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995;

2016 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995, prin directionarea investitiilor in statii de compostare si tratare

Ambalaje si deseuri de ambalaje

2013 - Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic

2022 Organizarea valorificarii energetice a aproximativ 10% din deseurile de ambalaje. Permanent

Cresterea gradului de reutilizare si reciclabilitate a ambalajelor

Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat

Colectarea si transportul deseurilor municipale

2012 - Deservirea cu servicii de salubritate a 100% din populatia din mediul urban.

2017 - Construirea de statii de transfer pentru a putea prelua deseurile din localitatile a caror depozite/spatii de depozitare a deseurilor sisteaza activitatea.

Permanent

Dezvoltarea sistemelor de colectare separata a materialelor valorificabile (ex. deseuri de ambalaje, deseuri biodegradabile, DEEE) în vederea atingerii tintelor asumate.

Valorificarea deseurilor municipale

Permanent:

 • - Promovarea utilizarii produselor obtinute din materiale reciclate în vederea dezvoltarii pietei pentru acestea.

 • - Promovarea valorificarii materiale în cazul în care aceasta este fezabila.

 • - Promovarea valorificării energetice (co-incinerare si incinerare) doar în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila.

Eliminarea deseurilor municipale

Deseurile municipale colectate in Municipiul Ramnicu Valcea care nu vor putea fi reciclate si valorificate vor fi depozitate controlat la depozitul conform Feteni.

 • 1.8.2 Tinte pentru deseurile municipale in municipiul Ramnicu Valcea

 • a) Biodeseuri

Pentru stabilirea tintelor privind fractiunea biodegradabila s-au utilizat informatiile din Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor Valcea, unde sunt cuantificate aceste tinte pentru tot judetul Valcea. Tintele municipiul Ramnicu Valcea au fost stabilite tinand cont de numarul de locuitori ai acestui municipiu raportat la numarul total de locuitori ai judetului Valcea:

 • - populația județului Valcea in 1995 - 436.1881 locuitori

 • - cantitatea de deseuri biodegradabile generate in 1995 in judetul Valcea: 92.3111 t

 • - populatia municipiului Ramnicu Valcea in 1995: 119.340 locuitori

 • - cantitatea de deseuri biodegradabile generate in 1995 in municipiul Ramnicu Valcea- 92.311 t x 119.340 locitori:436.188 locuitori = 25.256 tone

Tabel nr. 1 Cuantificarea tintelor pentru deseuri biodegradabile, pentru Ramnicu Valcea

Județul Valcea2

Municipiul Ramnicu Valcea3

1 Sursa: Tabel 4.3-2 Cuantificare tinte din PJGD Valcea, pg.74

2 Sursa: Anexa 5.4 - Tabel 12. Proiectia generarii deseurilor municipale biodegradabile, din Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”

3 S-a calculat tinand cont de numarul de locuitori si cantitati generate estimate in Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea” raportat la numar de locuitori ai municipiului Ramnicu Valcea, estimati pentru 2013 si 2016.

- 2013: (91.469 locuitori x 85.007 to/an)/ 399.515 locuitori= 19.462 to/an

- 2016: (115.889 locuitori x 84.793 to/an)/ 391.740 locuitori = 25.084 to/an

2013

2016

2013

2016

Cantitate de deseuri biodegradabile municipale generate (tone/an)

85.007

84.793

19.462

25.084

Cantitate maxima de deseuri biodegradabile municipale ce pot fi depozitate (tone/an)

46.156

32.309

12.628

8.840

Cantitate de deseuri biodegradabile municipale ce trebuie redusa de la depozitare (tone/an)

39.851

52.484

6.834

16.244

Este necesara imbunatatirea sistemulului de colectare selectiva a deșeurilor biodegradabile care vor fi tratate in Statia de compostare Raureni, aceasta avand capacitatea de tratare a cantitatii de deseuri biodegradabile ce trebuiesc reduse la depozitare pana in 2013.

 • b) Ambalaje si deseuri de ambalaje

Țintele pe care județul trebuie să le atingă referitor la deșeurile de ambalaje, au fost specificate în cap. 5 al Studiului de fezabilitate pentru „Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”.

Cerința totală de reciclare la nivelul judetului Valcea este de aprox. 20.224 tone/an pentru 2013 și 22.530 tone/an pentru 2016, în timp ce cerința totală de valorificare la nivelul judetului este de 22.062 ton/ 2013, respectiv 24.578 tone/ 2016. Aceste ținte sunt specificate pe tipurile de materiale reciclabile din legislația națională și europeană.

Pentru stabilirea tintelor privind amabalajele si deseurile de ambalaj la nivelul municipiului Ramnicu Valcea, s-au utilizat informatiile din Studiul de fezabilitate pentru „Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”.

Tintele pentru municipiu au fost stabilite tinand cont de numarul de locuitori, dupa cum urmeaza:

 • - populatia estimata a Z3 (Ramnicu Valcea - Calimanesti) in 20164: 202.357 locuitori

 • - populatia estimata a Z3- urban (Ramnicu Valcea - Calimanesti) in 20164: 135.579 locuitori

 • - populatia estimata a Z3- urban (Ramnicu Valcea - Calimanesti) in 2013: 138.270 locuitori

 • - populatia stabila a municipiului Ramnicu Valcea in 20115: 92.573 locuitori

 • - populatia estimata a municipiului Ramnicu Valcea in 20136: 91.469 locuitori

 • - populatia estimata a municipiului Ramnicu Valcea in 20166: 89.689 locuitori

Tabel nr. 2 Cuantificarea tintelor pentru ambalaje si deseuri de ambalaj, in anii cu tinte: 2013 si

2016, pentru municipiul Ramnicu Valcea

Generarea deșeurilor de ambalaje (t/an) - JUDETUL VALCEA

Cantitati deseuri reciclabile generate ZT 3 -RM VALCEA

Cantitati deseuri reciclabile generate RM

VALCEA

Tinte de reciclare/ valorificare

Tinte de reciclare/ valorificare -JUDETUL

VALCEA

Tinte de reciclare/ valorificare -RAMNICU

VALCEA

Realizat in mun Ramnicu Valcea

Anul

2013

2016

2013

2016

2013

2016

%

2013

2016

2013

2016

2010

Total

36.769

40.963

23.322

25.982

15.428

17.188

14.732

16.412

6.181

6.886

1.751

Hartie-carton

8.678

9.667

5.505

6.132

3.641

4.056

60,0%

5.207

5.800

2.185

2.434

1.176

Plastic

10.663

11.879

6.764

7.535

4.474

4.985

22,5%

2.399

2.673

1.007

1.122

520

Sticla

8.016

8.930

5.084

5.664

3.363

3.747

60,0%

4.810

5.358

2.018

2.248

34

Metal

3.309

3.687

2.098

2.338

1.388

1.547

50,0%

1.655

1.844

694

773

21

Lemn

4.412

4.916

2.798

3.118

1.851

2.063

15,0%

662

737

278

309

-

Altele

1.691

1.884

1.073

1.195

710

791

Total reciclare (55% din total ambalaje

20.223

22.530

8.485

9.453

Numarul de locuitori ai municipiului Ramnicu Valcea a fost s 2011- conf. Comunicat INS privind Rezultatele provizorii ;

2013 si 2016: rata de crestere a populatiei conf. Studiu

Integrat al deșeurlor solide în Județul Vâlcea”

Sursa: Captolul 7- Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de

.abi lToas tf e l: ilealorei&ans; ,(60% din detoezabili ambalaje Mtenergeene

imântul tatS0per

nt Intec

ui Popu lt24.578s

rat al de

ației și iteumsde

>șeurilo

Locuinț

■Mana<

■ solide

elor lement

în

Județul Vâlcea”

5 Sursa: COMUNICAT DE PRESĂ din 2 februarie 2012- Comisia județeană pentru recensământul populației și al locuințelor, județul Vâlcea, privind Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor -

2011

Comentarii

Din datele raportate de operatorul de salubritate Municipiului Ramnicu Valcea, rezulta ca:

 • - Hartia+carton se colecteaza selectiv si se valorifica in procent de cca. 40%, ceea ce face ca cerinta pentru 2013 sa fie realizabila, daca se vor intensifica masurile de constientizare si informare a populatiei.

 • - Plastic se colecteaza selectiv si se valorifica in procent de cca. 14%, ceea ce face ca cerinta pentru 2013 sa fie realizabila, daca se vor intensifica masurile de constientizare si informare a populatiei.

 • - Sticla se colecteaza selectiv numai in proportie de cca. 1,3%. In realitate, aceasta tinta nu poate fi atinsa deoarece ambalajele si deseurile de ambalaj de sticla provin in foarte mica masura de la populatie. Cea mai mare parte provine din comert si industie/constructii, deci de la agenti economici. Acestia o colecteaza si o livreaza direct la reciclatori. Prin urmare, acest indicator trebuie urmarit la nivelul municipiului prin cumularea rezultatelor operatorului de salubritate cu cele ale agentilor economici.

 • - Metalele se colecteaza selectiv in procent de cca. 2%. Aceasta tinta trebuie cuantificata la nivelul municipiului, prin cumularea raportarilor atat de la operatorul de salubritate cat si de la societatile de tip REMAT, care cumpara de la populatie deseuri din metal. Metalul colectat selectiv consta in principal din doze de aluminiu.

 • - Lemn: nu se colecteaza selectiv, dar consideram ca tinta se indeplineste prin dezmembrarea deseurilor voluminoase si valorificarea partilor combustibile, inclusiv lemn, la fabricile de ciment (coincinerare).

 • - In 2010 a fost valorificata ca si combustibil pentru coincinerare o cantitate de 11.679.20 to deseuri provenite de la populatie care au inclus: hartie+carton contaminate, plastic, textile.

 • - In 2010 a fost colectata selectiv o cantitate totala de 13.435,49 to deseuri, din care:

 • 11.679,20 to combustibil coincinerare

 • 1.751 to ambalaje si deseuri de ambalaj

 • 6,85 to DEEE

Concluzie

Actualul sistem a permis indeplinirea tintelor pentru anul 2010 si prin imbunatatirea lui se pot asigura conditiile generale pentru atingerea tintelor prevazute pentru anul 2013. Totusi, in vederea asigurarii atingerii tintelor, se impune tratarea deseurilor colectate reciclabile intr-o instalatie de sortare performanta.

 • c) Colectarea si transportul deseurilor municipale

Cantitatile de deseuri municipale care urmeaza a fi generate, colectate si transportate, au fost estimate utilizand informatiile din Studiul de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, unde este prognozata evolutia cantitatii de deseuri generate in mediul urban pentru tot judetul Valcea.

Cantitatile pentru municipiul Ramnicu Valcea au fost stabilite tinand cont de numarul de locuitori si rata de generare a deseurilor municipale in mediul urban, in zona 3 Ramnicu Valcea - Calimanesti: -   populatia stabila a municipiului Ramnicu Valcea in 20115: 92.573 locuitori

 • - populatia stabila a municipiului Ramnicu Valcea estimata in 20121: 92.021 locuitori

 • - populatia stabila a municipiului Ramnicu Valcea estimata in 20131: 91.469 locuitori

 • - populatia stabila a municipiului Ramnicu Valcea estimata in 20148: 90.917 locuitori

 • - populatia stabila a municipiului Ramnicu Valcea estimata in 20158 : 90.365 locuitori

 • - cantitati de deseuri municipale generate, estimate pentru mediul urban din judetul Valcea, in anul 2012: 604 kg/per/an, din care deseuri menajere 369 kg/persoana/an2

Cantitatile de deseuri municipale, respectiv menajere prognozate a fi generate si colectate in municipiul Ramnicu Valcea sunt prezentate in Tabelul nr. 3 de mai jos.

Colectarea si transportul deseurilor se va realiza in conformitate cu toate prevederile din Ordinului ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor completat cu cerintele specifice ale Municipiului Ramnicu Valcea.

 • d) Valorificarea deseurilor municipale

Municipiul Ramnicu Valcea va trebui sa aiba in vedere in mod permanent promovarea utilizarii produselor obtinute din materiale reciclate în vederea dezvoltarii pietei pentru acestea.

1.8.2.1 Concluzii

Implementarea unui sistem complex si complet de salubrizare a Municipului Ramnicu Valcea trebuie sa ia in considerare, din punct de vedere tehnic si economic, alegerea unui operator care are in exploatare sau/si in faza de realizare sisteme de gestionare conforme cu cerintele legislatiei.

De exemplu, in cazul gestionarii deseurilor:

 • - Se vor aplica masuri de asigurare a ingienei in punctele de colectare biodeseuri si deseuri inerte, prin implementarea unui sistem modern de colectare a acestor categorii de deseuri

 • - Se va asigura reducerea costurilor de implementare a colectarii selective prin transportul acestor fractiuni la instalatii de sortare existente sau realizarea de instalatii proprii de sortare a operatorului.

 • - Se va analiza oportunitatea infiintarii unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseuri voluminoase, DEEE-uri si deseuri periculoase din deseuri menajere, care sa aiba si o unitate de dezmembrare.

CAPITOLUL 2.SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

 • 2.1 Prezentare generala

Prin salubrizare, in contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 110/2007, se intelege: “Totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor, adica colectarea, selectarea, transportul, depozitarea, neutralizarea deseurilor, maturatul, stropitul, spalatul strazilor, curatatul rigolelor, colectarea deseurilor stradale, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.”

Acest Studiu de oportunitate analizeaza exclusiv activitatea de colectare/colectare selectiva si transport a deseurilor menajere si asimilabile acestora de la populatie, institutii publice si agenti economici din municipiul Ramnicu Valcea.

Principiile de organizare si functionare a serviciilor de salubrizare ca o componenta a serviciilor publice de gospodarie comunala sunt:

 • protecția sanatatii publice

 • autonomia locala si descentralizarea;

 • responsabilitatea fata de cetateni

 • conservarea si protectia mediului inconjurator;

 • calitate si continuitate; securitatea serviciului;

 • tarife echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor;

 • nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor;

 • transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor

 • administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor publice;

 • dezvoltarea durabila.

Serviciul de salubrizare trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta prevazuti in Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Ramnicu Valcea.

Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc conditiile ce trebuia respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor.

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de salubrizare avandu-se in vedere:

 • continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului;

 • excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • respectarea reglementarilor specifice in domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei

 • implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

 • prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la urmatoarele activitati:

 • contractarea serviciilor de salubrizare;

 • masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

 • solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta

 • prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

 • gestiunea serviciilor de salubrizare conform prvederilor contractuale;

 • evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

 • inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

 • comunicarea gradului in care se asigura colectarea selectiva a ambalajelor si deseurilor de ambalaj, respectiv a DEEE de la populatie;

Serviciile de salubrizare se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici si vor asigura:

 • imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

 • promovarea calitatii si eficientei activitatilor de salubrizare;

 • dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • protectia mediului inconjurator.

Prin Hotararea Consilului Local al Municipiului Ramnicu Valcea nr. 239/29.11.2011 s-a aprobat Regulamentul si Caietul se sarcini pentru serviciul de salubrizare al Municipiului Ramnicu Valcea.

 • 2.2 Colectare si transport deșeuri menajere si asimilabile

  • 2.2.1 Cantitatii medii anuale de deseuri menajere, generate/colectate în municipiul Ramnicu Valcea

Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, prezinta proiecția de deșeuri municipale solide generate in zona urbană (kg/pers/an), conform tabelului de mai jos.

Tabel nr. 3 Proiecția de deșeuri municipale solide generate in zona urbană (kg/pers/an) - ani de bază. Sursa: Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”

Nr. crt

Tip de deseuri

Cod deseuri

2012

2013

2016

1

Deseuri municipale generate, din care :

20 03

604

609

628

1.1

Deseuri municipale amestecate

20 03 01

20 01

369

372

381

1.2

Deșeuri similare amestecate sau deșeuri colectate separat din comerș, industrie, institușii

20 03 01

20 01

180

183

191

1.3

Deșeuri din parcuri și grădini

20 02

5

5

5

1.4

Deșeuri din piețe

20 03 02

10

10

11

1.5

Deșeuri stradale

20 03 03

31

31

32

1.6

Deșeuri generate si necolectate

20 01

0

0

0

1.7

Deșeuri voluminoase

20 03 07

5

5

5

Cantitatile totate de deseuri prognozate a fi generate si colectare in municipiul Ramnicu Valcea sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Tabel nr. 4 Cantitati totate de deseuri prognozate a fi generate si colectate in Ramnicu Valcea (tone/an).Sursa: Date privind prognoza populatiei si generarea deseurilor, din Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul

Vâlcea”

Nr. crt

Tip de deșeuri

Cod deseuri

2012

2013

2016

1

Deșeuri municipale generate, din care :

20 03

55.581

55.705

56.325

1.1

Deseuri municipale amestecate

20 03 01

20 01

33.956

34.026

34.172

1.2

Deșeuri similare amestecate sau deșeuri colectate separat din comerș, industrie, institușii

20 03 01

20 01

16.564

16.739

17.131

1.3

Deșeuri din parcuri și grădini

20 02

460

457

448

1.4

Deșeuri din piețe

20 03 02

920

915

987

1.5

Deșeuri stradale

20 03 03

2.853

2.836

2.870

1.6

Deșeuri generate si necolectate

20 01

0

0

0

1.7

Deșeuri voluminoase

20 03 07

460

457

448

Conform Studiului de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, cantitatea de deșeuri periculoase municipale generata in mediul urban este estimată la 2,5 kg/locuitor/an.

Cantitatea de deseuri generate variaza in functie de tipul de locuinta. Trei structuri specifice de locuinte pot fi identificate in Râmnicu Vâlcea:

 • - de tip A, blocuri de locuinte cu peste 4 etaje si fara gradina

 • - de tip B, blocuri de locuinte cu pana la 4 etaje si fara gradina

 • - de tip C, vile, case individuale si gradini.

Compozitia deseurilor

Conform Studiului de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, compozitia deseurilor municipale in mediul urban, in 2013, va fi urmatoarea:

Tabel nr. 5 Proiecția compoziției deșeurilor municipale

Tip deseu

%

Hartie / carton

15,5%

Sticla

8,7%

Metale

4,0%

Plastic

11,0%

Lemn

3,7%

Biodegradabile

46,8%

Altele

10,3%

TOTAL

100%

Potrivit rezultatelor campaniilor privind analiza compozitiei deseurilor realizate in Râmnicu Vâlcea in 2000 si 2001, compozitia medie de deseuri menajere este urmatoarea:

Tabel nr. 6 Compozitia medie a deseurilor menajere

Material

Tip A&B

Tip C

Compoziția (%)

Compoziția (%)

Metal

2.06

1.64

Hartie / carton

7.36

3.98

Sticla

4.08

2.05

Plastic

8.01

4.23

Material mixt

0.72

0.48

Biodeseuri I

47.43

51.93

Biodeseuri II

15.52

21.44

Lemn

0.93

0.69

Textile

3.60

2.21

Materiale minerale

6.55

9.82

Deseuri periculoase

1.58

0.72

Produse igienice

1.79

0.64

Alte materiale

0.37

0.17

Total

100.00

100.00

Pentru a determina volumul de deseuri solide municipale care trebuie colectat, trebuie facuta o estimare a densitatii principalelor fractiuni. Luand in considerare valorile tipice mentionate in bibliografia tehnica, au fost estimate urmatoarele valori:

Tabel nr. 7 Densitati estimate pentru diferite fractiuni de deseuri

Fractia

Densitatea (t/m3)

Deseuri reziduale

0.28

Biodeseuri

0.30 - 0.24

Hartie-carton

0.09

Sticla

0.30

Deseuri din ambalaj

0.08

Tinand cont de datele prezentate in Comunicatul de presă din 2 februarie 2012 al Comisiei județeane pentru recensământul populației și al locuințelor privind Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor - 2011, structura populatiei stabile in Municipiului Ramnicu Valcea in anul 2011, se prezinta astfel:

Tabel nr. 8 Structura populatiei in Ramnicu Valcea

Tip locuinta

Numar persoane

Gospodarii individuale- case3

12.800

Asociatii de locatari/ proprietari (blocuri)

79.773

TOTAL (locuitori 2011)4

92.573

 • 2.2.2 Frecventa de colectare a deșeurilor menajere de la populație / agenti economici / ________instituții publice_________________________________________________________________________

In Ordinul nr. 536/1997 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata a populatiei (la Capitolul V - Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide -paragraful g) se prevede ca „...recipientii se golesc periodic, nu mai rar de o data la 2 zile vara (1 aprilie - 1 octombrie) si o data la 3 zile iarna (1 octombrie - 1 aprilie) si ca „deseurile stradale urmeaza filiera de neutralizare a deseurilor menajere".

Frecventa colectarii pentru locuintele de tip A si B recomandata de Asistenta Tehnica pentru Managementul integrat al deseurilor in municipiul Ramnicu Valcea, este pentru:

 • deșeuri reziduale - de 2 ori pe saptamana

 • biodeseuri - de 2 ori pe saptamana.

La cladirile de tip C frecventa va fi o data pe saptamana pentru deseurile reziduale si odata pe saptamana pentru biodeseuri. Colectarea se va realiza zilnic de la unitatile mari, cantine, restaurante, hoteluri, piete, spitale, gradinite, crese.

Cresterea acestor frecvente de colectare va avea un efect semnificativ asupra costurilor de operare a serviciului, iar scaderea lor va favoriza aparitia mirosurilor neplacute ce pot crea disconfort.

 • 2.2.3 Norme privind necesarul minim de echipamente si dotari4

Pentru colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilabile acestora de la populatie si agenti economici, operatorul trebuie sa respecte urmatoarele norme privind dotarea cu echipamente:

 • - 1 autogunoiera pentru 18.000 persoane care locuiesc la blocuri;

 • - 1 autogunoiera pentru 7.500 persoane care locuiesc la curti;

 • - 1 autogunoiera pentru un numar de agenti economici raportati la nivelul unei localitati cu o

populatie echivalenta de 100.000 locuitori.

Din punct de vedere al dotarii cu recipienti de precolectare, normele prevad dotarea populatiei cu un minim de recipienti in conditiile unei frecvente de ridicare de 2 ori/saptamana:

 • - pentru populatia care locuieste la curti: 1 europubela pentru fiecare curte;

 • - pentru asociatii de locatari, 1 europubela de 240 l pentru maxim 30 de persoane sau 1

container de 1,1 m3 pentru maxim 120 persoane.

In prezent, la nivelul municipiului Ramnicu Valcea, dotarea cu recipienti de precolectare a biodeseurilor si deseurilor inerte este structurata dupa cum urmeaza:

 • - 157 puncte de precolectare dimensionate pentru 1 container de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor

inerte si 6 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor.

 • - 44 puncte de precolectare dimensionate pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor

inerte si 12 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor.

 • - 1 punct de precolectare dimensionat pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte si

 • 6 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor

 • -   1 punct de precolectare dimensionat pentru 4 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte si

 • 12 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor

 • - 1 punct de precolectare dimensionat pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte

 • - Asociația Zăvoi, dotată cu 59 pubele de 240 l pentru colectarea biodeșeurilor, amplasate în incinta

fiecărui imobil;

 • - cca 5.000 gospodarii individuale- case, dotate cu cate 2 pubele de 120 l, din care o pubela pentru precolectare deseuri inerte si o pubela pentru precolectare biodeseuri

 • - cca 39.000 gospodarii individuale - apartamente, dotate cu cate o pubela de 10 l pentru precolectarea selectiva a biodeseurilor.

 • 2.2.4 Capacitati necesare pentru desfasurarea serviciului de colectare si transport deseuri menajere

Calculul capacitatilor necesare pentru desfasurarea serviciului de salubrizare se face in conformitate cu prevederile din Ordinul ANRSC nr.111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor.

 • 2.2.4.1 Determinarea numărului de recipienti pentru precolectarea deșeurilor municipale nesortate

Prin proiectul ISPA “Gestionarea integrată a deșeurilor la Râmnicu Vâlcea”, au fost achizitionate un numar de 62.813 recipienti cu capacitatea de 10 litri, 120 litri, 240 litri, respectiv 1100 litri, pentru colectarea biodeseurilor si a deseurilor inerte de la populatie, din care mai sunt pe stoc un numar de 393 recipienti de colectare de diferite capacitati, respectiv:

325 pubele de 120 litri 8 pubele de 240 litri

-      60 containere de 1100 litri. Cele 205 platforme existente pentru colectare biodeseuri si

deseuri inerte vor pastra modul de organizare si dotare actual, detaliat in tabelul de mai jos:

SITUATIA ACTUALA

Nr crt

Nr platforme

Dotare (pubele/containere) capacitate (litri)

Nr dotari (pubele/containere)

Capacitate/platforma de colectare

1

44

240

1100

12

2

126.720

96.800

2

1

240

1100

12

4

2.880

4.400

3

1

240

1100

0

2

0

2.200

4

157

240

1100

6

1

226.080

172.700

5

1

240

1100

59

0

14.160

0

J A  n

u   A A

649.580

2.2.4.2 Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea si transportul deșeurilor municipale de la populatie

Determinarea necesarului minim de autogunoiere pentru colectarea si transportul deseurilor mixte se face fie utilizand urmatoarea relatie5:

NxI m

ro


i=1

< V a .xb .xc .xd xe.

iii ii

i=1

unde:

N - numarul de locuitori;

Im= indicele mediu de producere a deseurilor menajere;

ro= 350 kg/mc - greutatea specifica a deseurilor menajere;

ai - numarul de utilaje de aceeasi capacitate si grad de compactare;

bi=16 mc- capacitatea de transport a utilajului;

ci=0,5- gradul de compactare;

di= numarul de curse efectuate/schimb;

ei= numarul de schimburi/zi.

fie tinand cont de norme privind dotarea cu echipamente mentionate mai sus, respectiv:

 • - 1 autogunoiera pentru 18.000 persoane care locuiesc la blocuri;

 • - 1 autogunoiera pentru 7.500 persoane care locuiesc la curti;

Rezulta un necesar de 7 autogunoiere compactoare de 16 mc.

Operatorul poate opera si cu autogunoiere compactoare de capacitati mai mici (10 mc) sau mai mari, dar nu mai mult de 18 mc. Restrictia capacitatii se impune ca urmare a situatiei existente a infrastructurii rutiere a municipiului (latime strazi, restrictii gabarit). Cu toate acestea, Operatorul trebuie sa demonstreze ca dotarile propuse in vederea realizarii serviciului asigura capacitatea totala necesara de colectare-transport, tinand cont de toate aspectele mentionate in acest Studiu (frecventa de colectare, categorii de deseuri, numarul si distributia populatie, etc)

 • 2.2.4.3 Determinarea necesarului minim de autogunoiere pentru transportul deseurilor ________asimilabile de la agentii economici___________________________________________

Se recomanda 1 autogunoiera pentru un numar de agenti economici raportati la nivelul unei localitati cu o populatie echivalenta de 100.000 locuitori6.

Necesar- 1 autogunoiera de 16 mc pentru o populatie de cca 92.021 locuitori

10

11


 • 2.2.4.4 Colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile si refolosibile (sticla, hartie, plastic)

In prezent sunt operationale 50 de puncte de colectare pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si refolosibile. Punctele sunt dotate cu recipienti standardizati, tip “clopot”, de culori diferite, pentru fiecare din urmatoarele fractiuni, achizitionate prin proiectul ISPA:

 • - Hartie/carton - recipienti cu capacitate de 2,1 m3;

 • - Sticla alba si colorata - recipienti de 1,1 m3 cu 2 orificii: pentru sticla alba si sticla colorata;

 • - Plastic - recipienti cu capacitate de 3,2 m3.

 • 2.2.4.5 Echipamente si dotari minim necesare

 • Pentru locuinte individuale

Se estimeaza ca un numar de cca. 5.000 de gospodarii trebuie dotate, individual, cu cate o pubela de 120 litri pentru deseuri inerte si o pubela de 120 litri pentru biodeseuri. Se face mentiunea ca in prezent, toate gospodariile individuale - case care au incheiat contract de salubrizare au fost dotate corespunzator cu pubele de 120 litri.

 • Pentru zonele cu blocuri

Pentru amenajarea celor 205 platforme de colectare biodeseuri si deseuri inerte sunt necesare 1.547 pubele de 240 litri si 253 containere de 1,1 mc.

In plus, cca 39.000 apartamente au fost dotate cu pubele de 10 litri pentru precolectarea selectiva a biodeseurilor.

 • Pentru punctele de colectare deșeuri reciclabile

In prezent sunt functionale 50 puncte de colectare pentru deseuri reciclabile, dotate cu 3 recipienti de colectare. Rezulta un total de 50 recipienti tip clopot cu capacitatea de 2,1 m3, 50 recipienti tip clopot cu capacitatea de 1,1 m3 cu 2 orificii si 50 recipienti tip clopot cu capacitatea de 3,2 m3

 • Pentru colectare si transport deșeuri:

 • - autogunoiere pentru colectare de la populatie si de la agenti economici: 8 autogunoiere compactoare de 16 mc

 • - autospeciale prevazute cu macara hidraulica pentru ridicarea si evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deseuri reciclabile: 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mc.

 • - autocontainera pentru deseuri din constructii, DEEE-uri si voluminoase: 1 autospeciala tip hook-lift dotata cu container de 30 mc

 • - autospeciala pentru spalarea si igienizarea containerelor

Operatorul poate opera si cu autogunoiere compactoare de capacitati mai mici (10 mc) sau mai mari, dar nu mai mult de 18 mc. Restrictia capacitatii se impune ca urmare a situatiei existente a infrastructurii rutiere a municipiului (latime strazi, restrictii gabarit). Cu toate acestea, Operatorul trebuie sa demonstreze ca dotarile propuse in vederea realizarii serviciului asigura capacitatea totala necesara de colectare-transport, tinand cont de toate aspectele mentionate in Studiul de Oportunitate (frecventa de colectare, categorii de deseuri, numarul si distributia populatie, etc). ( De exemplu, dacă pentru colectarea și transportul deșeurilor organice și inerte pentru populația de la case, este necesar un minim de 2 autogunoiere compactoare de 16 mc, care să acopere cantitatea de 32 mc de deșeuri, operatorul poate prezenta autogunoiere compactoare de 10 mc sau 18 mc, astfel încât să acopere cantitatea de 32 mc, rezultând un număr minim de 4 autogunoiere compactoare de 10 mc sau de 2 autogunoiere compactoare de 18 mc).

 • 2.2.5 Atingerea tintelor de reciclare si valorificare a deșeurilor

Atingerea tintelor de reciclare si valorificare se poate face numai prin imbunatatirea si extinderea sistemului actual de colectare selectiva a deseurilor de la populatie. Prin Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, precum si prin proiectul “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, se prevede realizarea de instalatii de sortare pentru deseurile provenite din colectare selectiva.

“Produsele finite - materiile prime” obtinute din aceasta statie vor fi transferate la societati de reciclare sau valorificare. Aceasta instalatie nu face obiectul prezentului Studiu de oportunitate, dar se mentioneaza ca fara ea practic Programul de implementare al colectarii selective este in impas.

Nerealizarea investitiilor prioritare identificate in PRGD/ PJGD Valcea se va reflecta si asupra Municipiului Ramnicu Valcea.

Municipiul Ramnicu Valcea este responsabil pentru: asigurarea terenului pentru construirea punctelor de precolectare iar implementarea programului de colectare selectiva este responsabilitatea operatorului de salubrizare (construirea si dotarea punctelor de precolectare, asigurarea de echipamente de colectare si transport adecvate, asigurarea unui program privind ridicarea si valorificarea diferitelor fractiuni de deseuri).

 • 2.3 Depozitarea deșeurilor colectate

Eliminarea deseurilor nereciclabile si nevalorificabile in conditii de maxima protectie a mediului si sanatatii populatiei se va realiza in continuare la depozitul conform Feteni.

CAPITOLUL 3.ORGANIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

3.1. Organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea

Din analiza documentelor aferente serviciului de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea, rezulta ca organizarea si functionarea acestui serviciu se prezinta astfel:

In prezent, serviciul de salubritate este asigurat de S.C. URBAN S.A.

S.C. URBAN S.A. a devenit operator al serviciului de salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea in baza Contractului de delegare a serviciului pubic de salubrizare prin concesiune, contract care a expirat la sfârșitul anului 2011.

Contractul mentionat are drept obiect:

 • - Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • - Colectarea, transportul deseurilor rezultate din activitatea de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor proprietate individuala;

 • - Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

Actualul sistem de colectare/colectare selectiva este format din:

 • - sistem de colectare din usa in usa pentru zona de case

 • - 205 puncte de precolectare, dotate astfel:

 • pentru fractiune biodegradabila 1.547 pubele avand capacitatea de 240 l (cel putin cate 2 buc in fiecare punct)

 • pentru fracțiune mixta 253 de containere avand capacitatea de 1,1 mc (cel putin cate unul in fiecare punct)

 • - 50 puncte de colectare selectiva, dotate cu cate 3 containere tip clopot pentru:

 • hartie+carton avand capacitatea de 1,1 mc, 1 buc

 • plastice avand capacitatea de 1,1 mc, 1 buc

 • sticla, avand capacitatea de 1,1 mc, compartimentat: sticla alba, maro, verde, 1 buc

Colectarea si transportul deseurilor se face cu:

 • - autogunoiere compactoare din cele 205 puncte de colectare si pentru colectarea din usa in usa

 • - hook-lift in containere de 30 mc, din cele 50 puncte de colectare selectiva

Deșeurile colectate sunt transportate astfel:

 • - fractiunea biodegradabila la Stația de compost Raureni

 • - fractiunile colectate selectiv la Stația de sortare a S.C. URBAN S.A.

 • - fractiunea colectata mixt la depozitul conform Feteni

 • 3.2. Concluzii privind sistemul actual de salubrizare

Pentru o mai clara identificare atat a punctelor forte cat si a punctelor slabe ale actualului mod de operare al sistemului de salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea, acesta a fost analizat din punct de vedere al conformitatii stadiului actual de organizare si functionare cu reglementarile in vigoare, respectiv:

 • Dotarile sectorului de salubritate raportat la necesarul minim rezultat din aplicarea Normelor de salubritate

 • Respectarea prevederilor strategiilor locale, regionale si/sau nationale din domeniul gestionarii deseurilor

Potrivit reglementarilor in vigoare, organizarea si functionarea serviciului de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea este conditionata de existenta urmatoarelor documente:

 • Hotararea autoritatii deliberative a administratiei publice locale privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru componenta precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea;

 • Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatilor, intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.110/2007 pentru aprobarea regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

 • Caiete de sarcini pentru serviciul de salubrizare a localitatilor, intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

 • Contractul de Delegare a gestiunii serviciului;

In municipiul Ramnicu Valcea sunt amenajate si dotate corespunzator un numar de 50 puncte stradale pentru colectarea selectiva a hartiei+cartonului, plasticelor si sticlei.

Punctele de colectare selectiva sunt dotate cu containere clopot de catre Municipiul Ramnicu Valcea, operatorul de salubritate efectuând operatia de colectare/transport/valorificare a acestor fractiuni. Aceasta operatie este parte componenta a activitatii de colectare a deseurilor menajere de la populatie/agenti economici/institutii publice.

Din datele puse la dispozitie de Municipiul Ramnicu Valcea, rezulta ca in anul 2010 s-au colectat selectiv 13.435,49 to deseuri din care:

 • - 11.679,20 to deseuri combustibile livrate către fabrica de ciment, ca si combustibil de coincinerare

 • - 1.756, 29 to deseuri reciclabile livrate la reciclatori, din care:

 • Hartie si carton 1.176 to

 • Plastic              520 to

 • Sticla                  34

 • Metale              21

 • DEEE           6,85

Totusi pentru atingerea tintelor, este necesara o mobilizare impreuna cu Municipiul Ramnicu Valcea, astfel incat sa fie organizate campanii mai ample de informare a publicului cu privire la beneficiile recuperarii, reciclarii si valorificarii anumitor tipuri de deseuri. Constientizarea si informarea publicului in acest domeniu ar trebui sa includa si o latura de responsabilizare fata de mentinerea in functiune a dotarilor, oprirea vandalizarii acestora si utilizarea lor corecta.

 • 3.2.1 Depozitarea deșeurilor colectate

Toate deseurile colectate mixt sunt transporate la depozitul conform Feteni, in vederea eliminarii definitive. Aceasta activitate este conforma cu prevederile Stategiilor locale, atat la nivelul judetului cat si la nivelul Regiunii de dezvoltare.

 • 3.2.2 Recomandări privind imbunatatirea activitatii de salubritate

 • 1. Privind colectarea deseurilor menajere si asimilabile

Activitatea de colectare a deseurilor menajere si asimilabile se deruleaza conform Programului stabilit cu Municipiul Ramnicu Valcea si conform Normelor de salubritate locale.

Din datele puse la dispozitie, rezulta ca toti locuitorii municipiului au fost dotati cu recipienti adecvati pentru asigurarea colectarii selective a deseurilor, neexistand situatii de dotare insuficienta. Numarul punctelor de precolectare si a pubelelor cu care sunt dotate punctele de precolectare este satisfacator.

Pentru a imbunatati conditiile de igienizare din zonele de precolectare, se pot aplica sanctiuni dure Operatorului in cazul in care nu asigura igienizarea adecvata a punctelor de precolectare.

 • 2. Privind colectarea selectiva a ambalajelor si deseurilor de ambalaj

Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile/refolosibile trebuie sa se transforme intr-o activitate profitabila atat pentru operator cat si pentru mediu. Ea nu poate fi separata de cea de colectare a deseurilor de la populatie/agenti economici/institutii publice, fiind o componenta a acestei activitati. Pentru a creste gradul de colectare selectiva, se pot organiza platforme dotate cu containere tip clopot pentru colectarea deseurile reciclabile si in zona de case/ gospodarii individuale.

Cu toate acestea, numai prin amenajarea si dotarea punctelor de colectare selectiva stradale, nu se pot atinge tintele si indeplini obiectivele din Strategia judeteana/regionala/nationala privind colectarea selectiva a ambalajelor si deseurilor de ambalaj.

De aceea:

 • Sistemul de salubritate trebuie sa functioneze ca un sistem integrat de gestionare a deșeurilor care sa fie eficient din punct de vedere economic si care sa asigure protectia sanatatii populatiei si a mediului

 • Cu sprijinul Politiei comunitare si prin campanii sustinute de informare si constientizare publica sa fie eliminata „formarea de depozite ilegale”

 • Sa fie impuse conditii stricte operatorului in vederea asigurarii curateniei in zonele de precolectare.

 • Cantitatea de deseuri transportata la depozitare trebuie sa se reduca la maxim

 • Valorificarea subproduselor rezultate din colectare selectiva. Prin implementarea proiectului “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, respectiv prin imbunatatirea infrastructurii de gestionare a deseurilor cu o instalatie de sortare in zona Raureni, pot fi atinse tintele impuse prin legislatie.

CAPITOLUL 4.ANALIZA SI SELECȚIA ALTERNATIVELOR

 • 4.1 Identificarea nevoilor de salubrizare

  • 4.1.1. Grupuri interesate (Stakeholders)______

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea:

 • - Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

 • Populație: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului Ramnicu Valcea

 • Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Ramnicu Valcea

 • Institutii publice cu sedii sau filiale in municipiul Ramnicu Valcea

 • - Municipiul Ramnicu Valcea - are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de calitate de catre operatorul de salubrizare, scop in care efectueaza controlul si urmarirea activitatii de salubrizare executata de catre operator.

 • - Prestatorii de servicii de salubrizare - au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite

 • - Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatatii populației:

 • Garda de Mediu - printre atributiile careia se numara urmarirea si controlul aplicarii de catre persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deseurilor si recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului.

 • Agentia de Protectie a Mediului - printre atributiile careia se regasesc coordonarea si urmarirea stadiului de indeplinire al obiectivelor din strategia nationala de gestionare a deseurilor, colaborand cu autoritatile publice locale in vederea implementarii Planului local de gestionare a deseurilor. Totodata, realizeaza inspectii la agentii economici generatori de deseuri si detinatori de substante chimice periculoase.

 • Direcția de Sanatate Publica - are ca scop realizarea controlului respectarii conditiilor igienico-sanitare prevazute de reglementarile legale in domeniul sanatatii publice.

 • Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice -ANRSC - atributii: pregatirea pietei serviciilor publice de gospodarie comunala pentru intrarea pe piata comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizari controlate pe piata serviciilor publice comunitare.

 • 4.1.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders)

In general, deseurile urbane si in special cele menajere si cele industriale se numara printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile urbane si industriale, in ordinea in care sunt percepute de populatie, sunt:

 • modificari de peisaj si disconfort vizual

 • poluarea aerului

 • poluarea apelor de suprafata - in cazul eliminarii necontrolate si ilegale a deseurilor in apropierea raurilor (pe malul acestora)

 • poluarea panzei freatice - prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din reactiile chimice ce au loc in depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate

 • modificari ale fertilitatii solurilor si a compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate, in cazul depozitării neautorizate direct pe pamant.

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea au diverse nevoi, care vor fi analizate in cele ce urmeaza.

Utilizatorii serviciilor de salubrizare:

 • sa circule pe strazi curate

 • sa se plimbe si sa se recreeze in parcuri curate

 • sa nu fie nevoiti sa respire aer infestat datorita depozitarilor clandestine/ilegale de deseuri.

Municipiul Ramnicu Valcea are ca obiective/nevoi:

 • imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei serviciilor publice de salubrizare

 • cresterea calitatii vietii cetatenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piata, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investitiilor profitabile pentru comunitatea locală

 • dezvoltarea durabila a unor servicii care sa asigure protectia mediului inconjurator

 • organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel incat să satisfaca nevoile populatiei, ale institutiilor publice si agentilor economici

Prestatorul de Servicii de Salubrizare:

 • realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de salubrizare;

 • prestarea serviciilor in conditii de calitate

Institutii ale Statului: Garda de Mediu, Agentia de Protectie a Mediului, Directia de Sanatate Publica, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice -A.N.R.S.C. sunt interesate de:

 • imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin mentinerea unui climat de igiena;

 • protejarea mediului inconjurator;

 • inlaturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deseuri;

 • protectia starii de sanatate a locuitorilor.

 • 4.2 Acțiuni necesare din punct de vedere legal

Municipiul Ramnicu Valcea poate decide cu privire la organizarea si functionarea serviciului de salubrizare. In acest sens, Municipiul Ramnicu Valcea adopta documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de salubrizare, fie in modalitatea gestiunii directe, fie in modalitatea gestiunii delegate.

Organizarea serviciului de salubrizare din municipiul Ramnicu Valcea trebuie sa se realizeze in conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor si ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, in scopul asigurarii unui serviciu de salubrizare care sa fie organizat si sa functioneze in mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate, in scopul satisfacerii nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici din municipiul Ramnicu Valcea.

 • 4.3 Investițiile minim necesare pentru prestarea serviciilor de salubrizare

In Capitolul 2.2.4 s-a detaliat necesarul de echipamente si dotari pentru activitatea de colectare-transport deseuri menajere in Ramnicu Valcea. Situatia este sintetizata in tabelul de mai jos.

Tabel nr. 9 Necesarul minim de echipamente si dotari pentru serviciul de salubritate

Operatiune/tip echipament

Nr. echipamente/ dotari total necesare

Nr. echipamente necesar a fi procurate de operator

Pret unitar* (Euro excl. TVA)

Valoare estimata* (Euro excl. TVA)

Pubele 10 l

cca 39.000

Pubele 120 l

10.000

Operatiune/tip echipament

Nr. echipamente/ dotari total necesare

Nr. echipamente necesar a fi procurate de operator

Pret unitar* (Euro excl. TVA)

Valoare estimata* (Euro excl. TVA)

Pubele 240 l

1.547

Containere 1100 litri

253

Containere tip clopot 1,1 mc

50

Containere tip clopot 2,1 mc

50

Containere tip clopot 3,1 mc

50

Autogunoiera compactoare 16 mc

8

8

110.000

880.000

Hook-lift cu brat macara pentru colectare deseuri reciclabile din containerele tip clopot, deseuri din constructii, DEEE-uri si voluminoase

3

3

160.000

480.000

Container 30 mc

3

3

4.800

14.400

Autospeciala pentru spalare pubele si containere

1

1

150.000

150.000

TOTAL VALOARE INVESTIȚIE MAXIMA

1.524.400

*Preturile mentionate sunt exprimate in Euro, exclusiv TVA, pentru echipamente noi

Trebuie mentionat ca in prezent containerele si pubelele necesare activitatii de precolectare exista si vor fi preluate de catre viitorul operator de la autoritatea administratiei publice locale. Cu toate acestea, operatorul va asigura inlocuirea promta a acestora in caz de deteriorare, vandalizare, furt.

Investitii conexe

Investitii necesare pentru asigurarea desfasurarii activitatilor constau in: sediu administrativ, magazii, garaj, atelier de reparatii, dispecerat, dotari IT (software si hardware) si de comunicatie (telefoane, statii, etc.), echipamente de lucru si protectie pentru angajati, etc. corespunzatoare.

Forta de munca

In afara personalului direct productiv pentru fiecare activitate in parte, operatorul trebuie sa asigure si personal corespunzator operational conex si administrativ. De asemenea, operatorul va trebui sa asigure extra-personal necesar a fi angajat in caz de boala/ absenta a angajatilor permanenti sau in caz de organizare a unor evenimente speciale: targuri, piete, concerte etc.

 • 4.4 Tariful maxim acceptabil pentru serviciul de colectare-transport deșeuri ______menajere de la populatie______________________________________________

In prezent, la nivelul municipiului Ramnicu Valcea, atat agentii economici cat si populatia achita un tarif lunar fix direct catre Operatorul de salubritate, in baza unor contracte incheiate direct cu acesta.

Tariful serviciului de colectare, transport si depozitare deșeuri menajere, aprobat prin HCL nr. 393/241 din 29 dec 2008 este urmatorul:

 • - pentru agenții economici: 27,27 Euro/tonă exclusiv TVA ( 9,58 Euro/mc);

 • - pentru populație: 16,2 Euro/pers/an exclusiv TVA, respectiv un tarif aproximativ de 7,5 lei/persoana/luna. Acest tarif include si depozitarea la depozitul Feteni.

Conform datelor Studiului de piata pentru “Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Valcea”, realizat in anul 2008 la nivelul Consiliului Judetean Valcea, s-a estimat o disponibilitate de plată a serviciilor de salubritate se ridică, la nivelul anului 2011, la o valoare medie pentru județul Vâlcea de 9,6 lei/persoana.

Conform Ordinului nr. 951/2007, pragul de suportabilitate acceptabil pentru serviciile de salubrizare este de aproximativ 1,5% din nivelul mediu al veniturilor unei gospodării (tarifele trebuie să

acopere întregul ciclu al serviciilor de salubrizare - colectare, transport, sortare, tratare, depozitare).

In cadrul analizei financiare aferenta proiectului «Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea», capitolul 10, se propune un tarif pentru gospodarii urbane, in anul 2013, de 9,01 lei/persoana/luna, inclusiv TVA.

Calculul tarifului maxim acceptabil pentru serviciul de colectare -transport deseuri menajere va tine cont de urmatorii factori:

 • Numar estimat al locuitorilor din municipiul Ramnicu Valcea in 2012: 92.021 locuitori

 • cantitatea medie de deseuri menajere generata si colectata de catre viitorul operator de salubritate de la populatie: cca 34.000 tone/an.

 • costurile aferente altor servicii de tratare a deseurilor:

 • > tarif depozitare la depozitul Feteni: 50,42 lei/tona (tarif existent)+ Fondul de inchidere si monitorizare post-inchidere + Fondul de dezvoltare pentru un nou depozit (aprox. 8 Euro/tona, conform estimari12 in tariful existent) = 84 lei/tona. Se recomanda introducerea, in calculul tarifului la depozitare, a costurilor aferente constituirii Fondului pentru inchidere si monitorizare post inchidere conform legii si cele aferente unui fond de dezvoltare pentru construirea unui nou depozit. Conform Legii 349/2005 art. 12, se prevede ca “Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depzitului”, fiind astfel in sarcina D.A.D.P Ramnicu Valcea, in calitate de Operator, aceasta obligatie. In acest fel, toate cantitatile de deseuri care vor intra in depozit vor suporta aceste costuri, in eventualitatea in care depozitul va primi, in viitor, si deseuri generate si colectate din restul judetului. Astfel, se elimina riscul ca numai populatia din municipiul Ramnicu Valcea sa suporte aceste costuri.

 • > costuri medii de operare la statia de compost: 17,3 lei/tona (estimat la 4,12 Euro/tona conform Studiu privind structura tarifului - 200513)

 • > costuri medii de operare la statia de sortare: costul sortarii intr-o instalatie de sortare performanta este de cca 28 Euro/tona, asa cum este estimat si in SF pentru «Sistem Integrat de Gestionare Deșeuri in Județul Vâlcea». Totusi, in urma procesului de tratare, deseurile reciclabile sortate (cca 53% din cantitatea introdusa in instalatie) pot fi valorificate la un pret mediu de 35 Euro/to. Tinand cont de aceste aspecte, se estimeaza un cost necesar a fi acoperit din tarif de cca 9,5 Euro/to

Tabelul de mai jos sintetizeaza costurile aferente tratarii si depozitarii deseurilor colectate:

Tabel nr. 10 Costurile aferente tratarii si depozitarii deseurilor colectate:

Tip deseuri

Destinație

Cantitate (tone/an)

Tarif unitar (lei/to)

Valoare totala tratare/depozitare (lei/an)

Biodeseuri

Statia de compost Raureni

5.83414

17,3

100.928

12 Mod de calcul Fondul de inchidere si monitorizare post-inchidere: Valoare estimata pentru inchiderea depozitului de la Feteni: 2.027.652 Euro/capacitatea depozitului: 1.000.000 mc deseu compactat = 1.000.000 tone, rezulta un cost de 2 Euro/to (aprox 8,5 lei/to)

Mod de calcul Fondul de dezvoltare pentru un nou depozit: Costul estimat al investitiei pentru construirea unui nou depozit intr-un amplasament adecvat, cu o capacitate de 1.000.000 mc este de 6.000.000 Euro (depozit propriu-zis: 3.750.000 Euro+ infrastructura adiacenta: 1.500.000 Euro + studii/proiectare: 250.000 Euro+ diverse/neprevazute 10%), rezulta un cost de 6 Euro/to (aprox. 25,2 lei/to)

13 Sursa: Tariff Report ISPA 2005, Tabel 10

14 Sursa: Capacitate Statie de compost Raureni 14.000 tone/an. In prezent, se composteaza o cantitate de cca 1.000 tone/an deseuri biodegradabile provenind din parcuri, piete si gradini (conform tendinte rezultate din datele furnizate de D.AD.P.RM pentru anii 2010-2011). Cantitatea de biodeseuri care trebuie redusa la depozitare in 2013 este 6.834 tone, conform Tabel 1 din prezentul Studiu. Rezulta ca minim 5.834 tone/an biodeseuri din colectare selectiva trebuie compostate in Statia de compost Raureni.

Tip deșeuri

Destinație

Cantitate (tone/an)

Tarif unitar (lei/to)

Valoare totala tratare/depozitare (lei/an)

Deseuri reciclabile din colectare selectiva

Statie de sortare

11.6627

43

501.466

Deseuri mixte

Depozit ecologic Feteni

16.466

84

1.383.144

TOTAL DEȘEURI COLECTATE

34.000

1.985.538

Din tabelul de mai sus rezulta un cost mediu pentru serviciile de tratare/depozitare de cca 58,4 lei/ tona. Aceste costuri vor fi luate in calculul tarifului pentru serviciile de colectare-transport-depozitare deseuri menajere de la populatie.

Tinand cont de tariful actual pentru prestarea serviciilor de salubrizare similare pentru populatie precum si de tariful recomandat pentru anul 2013 prin Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea (care include operarea viitoarei Statii de sortare Raureni), se recomanda, la nivelul anului 2012, un tarif maxim de 8 lei/persoana/luna.

Structura tarifului recomandat presupune :

 • tariful exclusiv TVA va fi de 6,45 lei/persoana/luna

 • din acest tarif se vor acoperi urmatoarele:

 • > tarif aferent tratarii/depozitarii deseurilor colectate = cca 1,8 lei/persoana/luna;

 • > redeventa: pentru o valoare a redeventei de 80.000 lei/an se estimeaza o valoare aferenta in tarif de cca 0,07 lei/persoana/luna

 • rezulta o diferenta de cca 3,95 lei/persoana/luna, din care operatorul va trebui sa asigure serviciile de colectare-transport deseuri menajere, respectiv sa-si acopere costurile operationale, inclusiv amortizari, daca este cazul.

Tariful recomandat pentru unitatile economice in proiectului «Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea», Studiu de fezabilitate - Capitolul 10, este de 375,6 lei/tona excl. TVA, la nivelul anului 2013.

Plecand de la premisele stabilite, respectiv un tarif maxim de 8 lei/ persoana/ luna si o rata de generare a deseurilor menajere de 369 kg/ locuitor/ an (conform Tabel 3 de mai sus), rezulta un tarif maxim, la nivelul anului 2012, de 260 lei/ tona inclusiv TVA (8 lei/ pers/luna *12 luni*1000 kg / 369 kg/pers/an = 260 lei/tona).

Pentru a minimiza costurile aferente serviciilor de colectare-transport-depozitare deseuri menajere, se recomanda identificarea unei solutii fezabile pentru tratarea deseurilor reciclabile colectate selectiv.

Deseurile reciclabile selectate la sursa nu au o calitate suficient de buna pentru a fi vandute direct la reciclatori/valorificatori. Intrucat municipiul Ramnicu Valcea nu are o instalatie de sortare proprie, pana acum aceste deseuri au fost tratate in instalatia de sortare a operatorului de salubritate. Exista riscul ca aceasta instalatie sa nu mai fie functionala daca operatorul va fi diferit.

Intrucat, conform Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, este interzisa depozitarea deseurilor reciclabile colectate selectiv, viitorul Operator al serviciului de colectare- transport va avea doua alternative:

 • Alternativa 1. Operarea unei Statii de sortare proprii

 • Alternativa 2. Transportul deșeurilor reciclabile colectate selectiv la una sau mai multe instalatii de sortare autorizate

De asemenea, tinand cont de durata redusa a contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare-transport in municipiul Ramnicu Valcea (respectiv pana la punerea in functiune a Sistemului Integrat de Gestionare Deșeuri in Județul Vâlcea, dar nu mai putin de 3 ani), se recomanda ca Autoritatea contractanta sa nu impuna Operatorului dotarea cu echipamentele noi necesare desfasurarii serviciului. Totusi, echipamentele minim necesare trebuie sa fie conforme cu reglementarile legale privind siguranta circulatiei pe drumurile publice.

 • 4.5 Alternative privind funcționarea serviciului de salubritate in municipiul Ramnicu Valcea

Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, gestiunea serviciilor de salubritate se realizeaza in urmatoarele modalitati:

 • • Gestiune directa;

 • • Gestiune delegata

In acest sens au fost identificate 2 alternative privind organizarea si functionarea serviciilor publice de salubritate in municipiul Ramnicu Valcea, astfel:

Alternativa 1. Gestiunea directa a serviciului

In aceasta varianta trebuie ca Municipiul Ramnicu Valcea sa isi organizeze un serviciu propriu de salubrizare. In acest caz, Municipiul Ramnicu Valcea va fi organizator de servicii si ordonator de credit, ca rezultat al descentralizarii.

In ceea ce priveste examinarea serviciului avand in vedere costurile, consideram ca varianta ca Municipiul sa execute prin forte proprii activitatile de colectare/colectare selectiva si transport deseuri menajere, necesita investitii umane si materiale pentru care acesta nu are surse de finantare.

Alternativa 2. Gestiunea delegata a serviciului

In aceasta varianta, gestiunea serviciului de salubrizare va fi delegata catre un operator de salubritate selectat prin organizarea unei proceduri in conformitate cu dispozitiile OUG nr.34/2006.

Delegarea serviciului se face in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv:

 • O.U.G nr. 34/19.04.2006 - Privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 • Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localitatilor, modificata si completata;

 • Ordinul presedintelui ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor.

 • Ordinul presedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor

 • Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor

 • Ordinul presedintelui ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 4.6 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii concesonarii serviciului de colectare/colectare selectiva si transport deseuri menajere si asimilabile de la ______populatie, institutii publice si agenti economici_______________________________

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat in vederea analizarii oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare si anume activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului:

 • respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, care au fost armonizate cu legislatia UE;

 • necesitatea asigurarii unor servicii publice de colectare/colectare selectiva si transport deseuri menajere si asimilabile de la populatie, institutii publice si agenti economici eficiente si de calitate, modernizarea infrastructurii si sistemului logistic existent;

 • necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a deseurilor;

 • necesitatea conformarii cu Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor si Master Planul judetului Valcea privind gestionarea deseurilor

 • dorinta autoritatii locale de a asigura un mediu de viata curat si sanatos locuitorilor municipiului Ramnicu Valcea.

In urma analizarii situatiei actuale, s-a constat ca modul actual de prestare al serviciului public de salubrizare incluzand colectarea deseurilor menajere, colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si refolosibile, transportul deseurilor colectate/colectate selectiv este satisfacator si respecta legislatia specifica in domeniu.

Cu toate acestea, serviciul trebuie imbunatatit prin:

 • initierea periodica a campaniilor de constientizare si informare in vederea imbunatatirii rezultatelor colectarii selectiva la sursa a fractiunilor reciclabile si a biodeseurilor;

 • eliminarea tendintelor de a depozita necontrolat si ilegal deseurile pe domeniu public si/sau privat;

 • masuri si sanctiuni mai aspre pentru operator daca nu asigura curatenia si igienizarea platformelor de precolectare si a recipientilor de colectare

 • identificarea de solutii care prin care amortizarea investitiilor sa aiba un impact cat mai mic asupra tarifului;

Ca urmare, oportunitatea delegarii serviciului de salubritate consta in asigurarea serviciilor publice de colectare/colectare selectiva si transport a deseurilor menajere si asimilabile in conditii de calitate, economie eficienta si rentabilitate precum si extinderea acestui serviciu la toti consumatorii, adica productie la preturi competitive. In prezent, aceste servicii se asigura cu mijloace performante si suficiente raportat la cerintele contractuale ale operatorului si posibilitatile financiare ale Municipiului Ramnicu Valcea.

Argumentele care stau la baza delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare sunt urmatoarele:

 • Prin organizarea unei licitatii publice deschise se va putea obține selectarea unui operator care sa ofere raportul optim intre pretul (mic) al prestatiei si calitatea (ridicată) a serviciilor.

 • Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene si care sa corespunda normelor nationale si ale UE referitoare la mediu, este posibila numai cu investitii adecvate în dotari performante corespunzatoare si cu asigurarea de personal suficient si adecvat pregatit din punct de vedere profesional.

 • Valoarea investitiilor necesare pentru asigurarea unor dotari adecvate pentru prestarea la standardele cerute de catre legislatia in vigoare a acestor servicii este relativ mare, iar Municipiul Ramnicu Valcea nu deține sursele necesare de finantare.

 • Asigurarea colectarii selective de la populatie si agenti economici - avantaje financiare pentru cei care participa.

 • Dotarea cu utilaje performante impusa de criteriile de selectie a ofertelor va duce la scaderea nivelului de poluare a orasului. Colectarea se va realiza cu utilaje cu sistem inchis, ce nu va permite imprastierea deseurilor in timpul transportului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui sa faca dovada detinerii unui numar suficient de masini si utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicata. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii intregului parc de masini si utilaje ofertat, exclusiv pentru nevoile de salubrizare ale municipiului Ramnicu Valcea.

Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locala va beneficia de o imbunatatire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populației.

De asemenea, prezentul Studiu propune indicatori de performanta si de evaluare care sa fie prevazuti in contractul de delegare pentru serviciile incredintate spre administrare operatorilor.

Acesti indicatori asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile de salubrizare, avandu-se in vedere:

 • - continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • - adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 • - excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • - respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei;

 • - implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii muncii.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la urmatoarele activitati:

 • - contractarea serviciilor de salubrizare;

 • - masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • - indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • - mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

 • - solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • - prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta.

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

 • - gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • - evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

 • - inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • - inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora.

In conformitate cu competentele si atributiile legale ce ii revin, Municipiul Ramnicu Valcea trebuie sa aiba acces neingradit la informatii necesare stabilirii:

 • - modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

 • - calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de delegare a gestiunii pentru toate activitatile care fac obiectul acestora;

 • - modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

 • - modului de formare si stabilire a tarifelor pentru activitatile prestate;

 • - respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice.

Se propun urmatorii indicatori minimi de performanta si evaluare pentru serviciul de salubrizare de pe raza Municipiului Ramnicu Valcea.

 • 1) Indicatori generali

Contractarea serviciului de salubrizare:

 • - numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari;

 • - numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai serviciului de salubrizare.

Masurarea si gestiunea cantitatii serviciului de salubrizare prestat:

 • - numarul de recipienti de precolectare, distribuiti pe tip-dimensiuni ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total de solicitari;

 • - numarul anual de sesizari din partea directiei de sanatate publica;

 • - numarul de reclamatii privind valorile facturate , pe tipuri de activitati;

 • - valoarea totala a facturilor incasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise;

 • - numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizator si pe tipuri de activitati.

Calitatea serviciului de salubritate prestat

 • - numarul de reclamatii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori si tipuri de activitati;

 • - numarul de reclamatii la care s-a raspuns in termen legal, din numarul total de reclamatii;

 • - valoarea despagubirilor platite de operator pentru nerespectarea conditiilor si a parametrilor de calitate stabiliti in contract, raportata la valoarea facturata, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activitati;

 • - valoarea despagubirilor platite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea conditiilor de preselectare a deseurilor.

 • 2) Indicatori garantati

Indicatori garantati prin licenta de prestare a serviciului de salubritate:

 • - numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta;

 • - numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele A.N.R.S.C. si a Garzii de Mediu, modul de solutionare pentru fiecare caz de incalcare a acestor obligatii.

Indicatori a caror nerespectare atrage penalitati contractuale:

 • - numarul de utilizatori care au primit despagubiri datorate deteriorarii de catre operator a recipientilor utilizatorilor, sau daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii conditiilor de prestare a serviciului de salubrizare;

 • - numarul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din numarul de cereri pentru micsorarea valorii facturilor.

Auditul anual al calitatii privind indeplinirea criteriilor de performanta se va publica anual in presa locala si va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

Astfel, Municipiul Ramnicu Valcea se va asigura ca gestionarea deseurilor municipale se va face respectand principiile unei dezvoltari durabile, conform cu normele romanesti si europene.

Impactul major se va regasi in imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor si a mediului inconjurator care va beneficia de reducerea consistenta a noxelor produse prin colectarea si eliminarea necontrolata a deseurilor si prin transportul acestora cu utilaje necorespunzatoare.

Principalele obiective ale studiului

 • - Imbunatatirea generala a calitatii mediului urban si a igienei publice;

 • - Protectia sanatatii populatiei care poate fi afectata de gestiunea defectuoasa a deseurilor;

 • - Implementarea unui sistem durabil si ecologic de colectare selectiva a deseurilor solide urbane;

 • - Actiuni de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanta si beneficiile colectarii selective, a respectarii normelor si programelor stabilite pentru activitatile servicului de salubritate.

Prioritatile sistemului de gestionare a deseurilor propus constau in:

 • - Contributia la imbunatatirea generala a calitatii mediului urban si a igienei publice;

 • - Actiuni de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanta si beneficiile colectarii selective, a respectarii normelor si programelor stabilite pentru activitatile servicului de salubritate.

 • - Imbunatatirea colectarii selective a deseurilor solide urbane;

 • - Operarea si intretinerea unui sistem durabil si ecologic de colectare a deseurilor;

 • - Implementarea unor masuri eficiente de sanatate ocupationala si protectie a muncii pentru personalul implicat.

Sistemul propus va permite:

 • - Imbunatatirea colectarii selective a ambalajelor si deseurilor de ambalaj

 • - Imbunatatirea colectarii selective a fractiunii biodegradabile continuta in deseurile menajere si respectiv a deseurilor verzi

 • - Reducerea volumului de deseuri depozitate

 • - Reducerea cantitatilor de deșeuri eliminate necontrolat

 • 4.7 Recomandări privind delegarea de gestiune a serviciului

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de salubritate in Municipiul Ramnicu Valcea este gestiunea delegata.

Conform Legii nr.51/2006, modificata si completata,gestiunea indirecta sau delegata “este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale de la nivelul autoritatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligatia de administrare si exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.”

In cazul gestiunii delegate, se parcurg urmatorii pasi:

 • • Adoptarea de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale a unei hotarari privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • • Intocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;

 • • Intocmirea si aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.110/2007 pentru aprobarea regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

 • • Intocmirea si aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a localitatilor intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

 • • Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea si semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului.

Criteriile principale care trebuie urmarite pentru atribuirea contractului trebuie sa tina cont de prevederile art. 17 si art. 18 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit cărora autoritatea contractanta aplica doua categorii de criterii pentru atribuirea contractului astfel:

 • 1. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE REFERITOARE NUMAI LA:

 • a) situația personală a candidatului sau a ofertantului;

 • b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

 • c) situația economică și financiară;

 • d) capacitatea tehnică și/sau profesională;

 • e) standarde de asigurare a calității;

 • f) standarde de protecție a mediului.

 • 2. CRITERIILE DE ATRIBUIRE SE POT REFERI, DUPA CAZ, LA:

 • a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;

 • b) nivelul redevenței;

 • c) gradul de preluare a riscului de către delegat;

 • d) planurile de finanțare și dezvoltare prezentate;

 • e) nivelul calitativ, tehnic și funcțional al soluțiilor tehnice propuse;

 • f) modul de asigurare a protecției mediului;

 • g) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

 • h) termenele de realizare a unor investiții;

In plus recomandam sa fie incluse si urmatoarele criterii:

 • - capabilitatea ofertantului, mai ales experienta similara in domeniu;

 • - garanțiile profesionale (recomandări);

 • - garantii financiare pe care le poate aduce ofertantul;

 • - indicatori de performanta prezentati;

 • - oferta tehnica prin prezentarea modului cum va implementa un sistem integrat de management al deseurilor la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea, adecvat si eficient;

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurarii unei dotari tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile de activitati contractate.

Operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C., prestarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare fara licenta sau cu licenta expirata, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisa.

Recomandari cu privire la diverse aspecte ale contractului de delegare:

 • 1. Obiectul delegarii ar trebui sa il reprezinte delegarea unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea, asa cum sunt reglementate de art. 2 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

 • • precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • • sortarea deseurilor municipale;

 • • organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;

 • • depozitarea controlata a deseurilor municipale;

 • • infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;

 • • maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

 • • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

 • • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

 • • colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

 • • colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

 • • colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;

 • • dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Dispozitia legala de mai sus are caracter limitativ, numai activitatile mentionate in aceasta dispozitie putand fi considerate activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice se intelege actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile legii, atat gestiunea propriu-zisa a unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are, cat si delegarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia.

De asemenea, potrivit art.30 alin.(2) din aceeasi lege, delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.

Din coroborarea dispozitiilor legale de mai sus, rezulta ca delegarea poate sa priveasca gestiunea tuturor sau unei parti din activitatile serviciului de salubrizare, astfel cum sunt acestea prevazute in art.2 din Legea nr.101/2006.

Potrivit prezentului studiu de oportunitate, obiectul contractului de delegare va avea in vedere urmatoarele activitati ale serviciului de salubrizare al localitatilor, asa cum sunt reglementate de Legea nr. 101/2006, astfel:

 • • precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • • colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala

 • • colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)

 • 2. Prevederi legislative privind obligațiile si competentele autoritătilor deliberative ale unitătilor administrative teritoriale, conf. Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor

ART. 6

(1) Autoritătile deliberative ale unitătilor administrative teritoriale au competente exclusive în ceea ce priveste înfiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii in domeniu:

 • j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deseurilor, în vederea valorificării, tratării si depozitării controlate a acestora;

 • k) stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.;

 • m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori si operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părti;

n) sanctionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficientpă si calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanttă ai serviciului de salubrizare;

o) monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.

 • (2) În cazurile de nerespectare de către operatori a obligatiilor contractuale asumate, autoritătile administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor analize si justificări fundamentate, retragerea licentei de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot încasa garantiile de bună executie sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

ART. 8

 • (2) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectuează în beneficiul întregii comunităti.

ART. 12. Aliniatul 2

 • (3) Relațiile dintre operatorii serviciului de salubrizare si utilizatorii individuali se desfășoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare si ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritătile administratiei publice locale pe baza legislatiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.

Durata recomandata a delegarii - pana la punerea in functiune a Sistemului Integrat de Gestionare Deșeuri in Județul Vâlcea, dar nu mai putin de 3 ani (36 luni).

Durata contractului de delegare poate fi prelungita pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare ce va fi atribuit de ADI pentru zona 3(a proiectului privind sistemul integrat de management al deseurilor in judetul Valcea) in conditiile art. 14 alin.(2) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor.

Tot in documentatia de atribuire se va preciza ca garantia de participare se va prelungi de catre ofertant la fiecare 6 luni, pana la momentul incheierii contractului.

 • 3. Investitiile impuse operatorului sa fie realizate etapizat, in functie de prioritati, astfel incat sa se asigure suportabilitatea tarifelor pentru populatie.

Investitorul va trebui sa faca dovada detinerii utilajelor minime impuse prin caietul de sarcini in momentul incheierii contractului de delegare, exclusiv dedicate desfasurarii activitatii in Municipiul Ramnicu Valcea, pentru a putea asigura operativitatea in cel mai scurt timp a serviciului in zona de operare. Utilajele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii. Pe parcursul contractului de delegare, operatorul va pregati un plan de investitii care va fi supus spre aprobare Municipiului Ramnicu Valcea, justificandu-se astfel eventualele cresteri de tarife ce se impun si indeplinirea obligatiilor contractuale la standarde adecvate de calitate si mediu.

 • 4. Regimul bunurilor -investițiile realizate de operator pe parcursul contractului de delegare si care sunt necesare desfasurarii activitatii, constand in recipienti de colectare, puncte de colectare, vor deveni Bunuri de Retur la momentul incheierii contractului de delegare, iar investitiile realizate de operator in utilajele de colectare vor deveni bunuri de preluare, iar amortizarea acestora se va face numai pe perioada derularii contractului de delegare, fara a putea opune autoritatii contractante in scopul prelungirii contractului de delegare neamortizarea acestora. In ceea ce priveste bunurile de retur, respectiv investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman astfel in proprietatea acestuia pe perioada derularii contractului de delegare, urmand ca la incetarea contractului acestea sa revina de drept, gratuit si libere de orice sarcini, unitatii administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acesteia (conf. Art.28 alin 3 Legea nr. 101/2006);

 • 5. Condiții de mediu - operatorul are obligatia de a-si desfasura activitatea in conditiile de mediu conform legii, iar cheltuielile ocazionate de implementarea masurilor ce se impun cad tot in sarcina operatorului. Pe perioada derularii contractului de delegare se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu. Pe toata perioada derularii contractului de delegare, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu;

 • 6. Incetarea delegarii - Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii:

 • - la punerea in functiune a Sistemului Integrat de Gestionare Deșeuri in Județul Vâlcea, dar nu mai devreme de 3 ani

 • - in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului ;

 • - la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • - in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre delegant, cu plata unei despagubiri juste si prealabile catre delegatar ;

 • - in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri catre Municipiul Ramnicu Valcea;

 • - in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegant, prin reziliere, cu plata unei despagubiri catre delegatar;

 • - in cazul in care Operatorul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase;

 • - in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului Operatorului;

 • - cu acordul ambelor parti, in scris.

 • 7. Redeventa recomandata - minim 1% /an din cifra de afaceri rezultata ca urmare a prestarii serviciului de salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea, dar nu mai putin de 80.000 lei/an. Se recomanda plata redeventei anuale in rate trimestriale

 • 8. Obligatiile si raspunderea partilor - Principala obligatie a Operatorului va fi indeplinirea obligatiilor contractuale in conditii de maxima eficienta si conform reglementarilor in vigoare. Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de delegare. Operatorul va urmari ca serviciul de salubrizare sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului de delegare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Serviciul de salubrizare trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate pentru toti utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Obligatiile operatorului de servicii publice:

 • - sa respecte regulile asumate prin contractul de delegare;

 • - sa presteze serviciul la utilizatorii la intervalele si la parametrii asumati prin contract;

 • - sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost autorizat/atestat, in conditiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

 • - sa respecte angajamentele asumate prin contractul de delegare cu privire la nivelurile de servicii (parametrii de performanta) stabilite de Municipiul Ramnicu Valcea;

 • - sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului public de salubrizare, in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

 • - sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare pentru achizitiile de lucrari, bunuri si servicii.

Pe intreaga durata a contractului operatorul este singurul responsabil fata de terti de consecintele actelor personalului care presteaza serviciul contractat.

In caz de intrerupere a serviciului, partiala sau totala, operatorul trebuie sa preavizeze Municipiul Ramnicu Valcea cu cel putin 30 zile inainte si sa ia de comun acord cu acesta masurile ce se impun.

Pe de alta parte, Autoritatea Contractanta (Municipiul Ramnicu Valcea), are obligatia de a sprijini buna derulare a activitatii Operatorului pe durata contractului, fara a permite unui alt operator desfasurarea de activitati similare pe teritoriul Municipiului Ramnicu Valcea. Ofertantul declarat castigator al licitatiei, dupa semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului, va avea, pe durata contractului incheiat, exclusivitatea prestarii serviciului contractat.

Obligatia Municipiului Ramnicu Valcea este si aceea de a verifica realizarea obiectivelor stabilite prin contract. Verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a operatorului si in conditiile stabilite prin contract. In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce le revin autoritatea administratiei publice va urmari cu prioritate:

 • - consultarea cu utilizatorii de servicii de salubrizare in vederea stabilirii politicilor si strategiilor, adoptarea normelor locale si negocierea contractului de delegare a gestiunii;

 • - informarea periodica a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de dezvoltare din acest domeniu, precum si asupra necesitatii de instituire a unor taxe;

 • - asigurarea amplasamentelor necesare amenajarii punctelor de precolectare;

 • - monitorizarea obiectiva si controlul periodic al activitatilor de prestare a serviciului public de salubrizare si luarea de masuri in cazul in care operatorul nu asigura performanta pentru care s-a obligat;

 • - medierea conflictelor dintre utilizatorul si operatorul de servicii publice de salubrizare, la cererea uneia dintre parti;

 • - sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice, cu precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la licitatii;

 • - sa aduca la cunostinta publica, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile si dispozitiile avand ca obiect serviciul public de salubrizare;

 • - sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorului de servicii publice de salubrizare;

 • - sa achite contravaloarea prestatiilor efectuate pe baza de contract.

 • 9. Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:

 • - Caietele de sarcini ale serviciului;

 • - Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • - Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Municipiului Ramnicu Valcea;

 • - Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in inventar;

 • - Oferta operatorului.

 • 10. Solutionarea litigiilor Operatorul si Municipiul Ramnicu Valcea vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din raza teritoriala a Municipiului.

Delegarea acestor activitati va oferi garantii atat operatorului, cat si Municipiului Ramnicu Valcea, astfel:

 • - Pentru operator - prin posibilitatea recuperarii investitiilor pe durata contractului de delegare si exclusivitate privind prestarea serviciului in limita administrativa a Municipiului Ramnicu Valcea;

 • - Pentru Municipiul Ramnicu Valcea - va impune Operatorului si va urmari realizarea indicatorilor de performanta si va obtine redeventa sub forma de venituri la buget.

CAPITOLUL 5.MOTIVATIA ECONOMICO-FINANCIARA, SOCIALA SI DE MEDIU

 • 5.1 Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza delegarii prin licitatie publica a serviciului de salubrizare constau in:

 • Municipiul Ramnicu Valcea nu dispune de baza materiala necesara pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare (utilaje, echipamente, mijloace de transport ateliere de intretinere si reparatie, statie de carburanti si personal calificat);

 • Municipiul Ramnicu Valcea va incasa anual de la delegat o redeventa care se va inregistra ca venit la bugetul local;

 • Serviciul public de salubrizare va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale. Actualizarea lor va fi facuta anual in functie de nivelul mediu al indicatorului inflatiei sau deflatiei, prevazuta de Buletinul Statistic de Preturi, la solicitarea delegatului. Modificarea tarifului se va face in situatii de schimbare semnificativa a echilibrului contractului si va fi aprobata de catre Consiliul Local.

 • 5.2 Motive legate de protectia mediului

 • Dotarea cu utilaje performante impusa de criteriile de selectie a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scazut de poluare a orasului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui sa faca dovada detinerii unui numar suficient de masini si utilaje performante, cu care vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicata.

 • Criteriile de selectie vor avea în vedere ofertantii care detin certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 si certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciilor oferite si a protejarii mediului.

 • 5.3 Motive de ordin social

Desfasurarea serviciului de salubritate in conditiile descrise in studiul de oportunitate va contribui la imbunatatirea semnificativa a aspectului urbanistic si peisagistic precum si la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potentiale privind sanatatea oamenilor. In plus, prin implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de munca pentru populatia din zona.

Municipiul Ramnicu Valcea va monitoriza modul de constituire al tarifelor si modificarile acestora prin aprobarea lor. In vederea protectiei utilizatorilor privind cresterile nejustificate ale tarifelor, beneficiarul va obliga operatorul sa anunte orice modificare a tarifului inainte cu 15 zile de inceperea perioadei de facturare. Operatorul va avea obligatia efectuarii serviciilor de salubritate la un nivel superior calitativ si cantitativ, fara a fi afectati factorii de mediu.

CAPITOLUL 6.RISCURI

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Finanțator si finanțare

Finanțator incapabil

Operatorul nu mai are posibilitatea sa plateasca forta de munca sau efectuarea serviciului necesita o finantare mai mare decat cea estimată de catre Operator.

Nerealizarea serviciului de salubrizare, ceea ce pune in pericol sanatatea populatiei si integritatea factorilor de mediu

O corectă și aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în oferta depusa de catre viitorul Operator (angajamentele finanțatorului).

Garantarea realizării investiției de catre Operator(Garanție bancară de bună execuție).

Modificări de taxe bugetare

Pe parcursul derularii serviciului de salubrizare regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Delegatului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Delegatului

Eliminarea riscului se face prin modificarea tarifului in conformitate cu procedura de ajustare si modificare aprobata prin ordinul ANRSC nr. 109/2007 si cu prevederile contractuale.

Finanțare suplimentara

Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru retehnologizare, constructie, re-echipare, modificare etc.

Delegatul nu poate suporta financiar consecințele schimbărilor.

Delegatul poate acoperi o parte din finanțare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de catre Primarie.

Operare

Resurse la intrare

Operatorul nu dispune de toate echipamentele, utilajele si/ sau dotarile necesare desfasurarii serviciului de salubrizare.

Cresterea cheltuielilor de investitii si nerealizarea tuturor activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare.

Operatorul poate elimina riscul prin evaluarea corecta a ofertei, respectiv prin respectarea Caietului de sarcini.

Activitati delegate

Colectarea deseurilor. Operatori diferiti pentru colectarea/transportul deseului mixt din puncte de precolectare si respectiv pentru deseul rezultat din colectare selectiva in puncte stradale

 • - Cresterea costurilor

 • - Dubla taxare a cetateanului

 • - Imposibilitatea realizarii tintelor asumate pentru colectarea selectiva

Municipiul trebuie sa defineasca clar activitatea de colectare selectiva ca fiind inclusa in activitatea de colectare/transport a deseurilor de la populatie / agenti

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

 • - Neimplicarea populatiei, care din cauza distantei nu va elimina fractiunile reciclabile generate in gospodarie in punctele stradale

 • - Nerespectarea strategiilor de colectare selectiva care recomanda intensificarea colectarii selective la sursa (in puncte de precolectare)

economici / autoritati publice.

Intretinere si reparare

Utilajele, echipamentele si/sau dotarile Operatoruluii sunt deteriorate atat fizic, cat si moral, avand ca rezultat cresterea costurilor de intretinere si reparatii.

Venitul Operatorului scade sub valoarea estimata, ceea ce are ca rezultat pierderi. Calitatea serviciului de salubrizare scade.

În faza de ofertare, viitorul Operator isi poate constitui resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice. Aceste resurse trebuie cuprinse ca element de cost in structura tarifului dar fara a fi opuse municipiului intr-o eventuala cerere de prelungire a contractului de delegare fundamentat de imposibilitatea amortizarii investitiei.

Schimbarea cerințelor impuse de catre municipiu în afara limitelor agreate prin contract

Municipiul schimbă cerințele după semnarea contractului.

Schimbarea cerințelor pe timpul desfasurarii serviciului conduce la creșterea costurilor de operare.

Municipiul trebuie sa defineasca cat mai exact cerintele sale inca din faza de organizare a licitatiei.

Piata

Schimbari demografice

O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate.

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare.

Operatorul are obligația să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri.

Inflatia

Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație.

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect.

Operatorull poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor.

Municipiul trebuie să evite ca Operatorul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăți duble.

Categoria de risc

Descriere

Consecinte

Eliminare

Risc legal si de politica al municipiului

Reglementarea (1)

Existența unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Operatorul.

Efect asupra costurilor și veniturilor

Operatorul evaluează sistemul de reglementări și ia măsurile necesare.

Reglementarea (2)

Activitatile aferente serviciului de salubrizare care fac obiectul delegarii

Operatorul nu este autorizat de ANRSC

Operatori care nu au contract de concesiune cu Municipiul presteaza servicii de salubrizare neautorizat Municipiul nu incaseaza redeventa de la operatorii neautorizati Scaderea calitatii serviciilor si imposibilitatea organizarii unui sistem integrat, respectiv a respectarii tintelor prevazute de strategiile privind managementul deseurilor

Municipiul trebuie sa concesioneze exclusiv acele activitati ale serviciului de salubrizare prevazute la art. 2 din Legea nr. 101/2006

Schimbări legislative/de politică (1)

Schimbare legislativă și/sau a politicii Municipiului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului.

O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Operatorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Operatorul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra activitatii.

Operatorul va realiza schimbările în așa manieră încât efectul financiar asupra Operatorului să fie minimizat.

Activele Delegatului

Deprecierea tehnica

Deprecierea tehnica este mai mare decat cea prevazuta

Cresterea costurilor de retehnologizare

Operatorul poate lua masurile necesare pentru eliminarea unei astfel de situatii.

Forta majora

Forta majora

Forta majora, asa cum este definita prin lege, impiedica realizarea contractului

Pierderea sau avarierea utilajelor, echipamentelor si/sau dotarilor și pierderea/diminuarea posibilității de

Operatorul poate lua măsuri de asigurare a utilajelor, echipamentelor si/sau dotarilor și

Categoria de risc

Descriere

Consecinte

Eliminare

obținere a veniturilor preconizate

urmărește repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil

Profitabilitatea proiectului

Prestarea serviciului de salubrizare se dovedește mai profitabila

Balanța de venituri/cheltuieli diferă semnificativ față de previziuni

Supra-profit in favoarea Operatoruluii

Municipiul trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabilă a profiturilor obținute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecțiilor financiare. Operatorul va mentine cota de profit stabilita prin oferta pe durata contractului de delegare, respectiv va fi mentinuta cota de profit declarata ca element de cost in structura tarifului ofertat.

CAPITOLUL 7.CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII: In conformitate cu O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normei de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, concesionarea serviciului public de salubrizare se face prin licitatie publica (care poate fi deschisa sau restransa).

Pentru activitatile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, propunem ca delegarea gestiunii serviciilor publice prin concesiune sa se faca prin licitatie publica deschisa.DURATA ESTIMATA A DELEGARII: pana la punerea in functiune a Sistemului Integrat de Gestionare Deșeuri in Județul Vâlcea, dar nu mai putin de 3 ani si poate fi prelungit pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI pe zona 3 a proiectului privind sistemul integrat de management al deseurilor pentru judetul Valcea.

REDEVENTA: in cazul delegarii acestor activitati din cadrul serviciilor publice de salubrizare este de 1% din valoarea lucrarilor prestate anual de catre operator, dar nu mai putin de 80.000 | lei/an.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI : 13.140.656 lei/ an, inclusiv TVA.

Valoarea estimata a contractului a fost calculata la nivelul estimarilor pentru anul 2012, dupa cum urmeaza :

 • 1. valoare contract aferenta incasarilor de la populatie : 8 lei/pers/luna * 12 luni * 92.021 locuitori = 8.834.016 lei/ an, inclusiv TVA

 • 2. valoare contract aferenta incasarilor de la agenti economici si institutii : 260 lei/ tona * 16.564 tone/an = 4.306.640 lei inclusiv TVA

ETAPE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE DELEGARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Nr. crt.

Pasi de urmat

Durata minima conform OUG 34/2006

1

Aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietelor de sarcini de catre Municipiul Ramnicu Valcea

14 zile lucratoare

2

Pregatirea Fisei de date a achizitiei

14 zile lucratoare

3

Transmiterea Anuntului de participare spre publicare in SEAP, Monitorul Oficial si Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

7 zile lucratoare

4

Publicarea Anuntului de participare

5 zile lucratoare

5

Depunerea ofertelor/ sustinerea Licitatiei deschise

52 zile lucratoare

6

Transmiterea Comnunicarii privind procedura de atribuire catre ofertanti

3 zile lucratoare

7

Primirea contestatiilor

10 zile lucratoare

8

Solutionare contestatii

5 zile lucratoare

9

Semnarea contractului de delegare

30 zile lucratoare

TOTAL PERIOADA DERULARE PROCEDURA

140 zile lucratoare

1

Sursa: rata de descrestere a populatiei urbane este estimata conform datelor din Studiul de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, Evoluția populației în județul Vâlcea

2

Sursa: Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea”, Proiecția de deșeuri municipale solide generate in zona urbană (kg/pers/an) - ani de bază

3

Sursa: COMUNICAT DE PRESĂ din 2 februarie 2012- Comisia județeană pentru recensământul populației și al locuințelor, județul Vâlcea, privind Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor -2011; Numar cladiri de locuinte in municipiul Ramnicu Valcea = 8.568 locuinte, din care cca 5.000 gospodarii individuale/ case, conform estimarilor Municipiului Ramnicu Valcea; Numar mediu de persoane pe gospodărie in mediul urban = 2,56 pers/gospodarie

4

Sursa: Studiu privind managementul deseurilor in municipiul Bucuresti realizat de ICIM in decembrie 2006

5

Conf. Ordin nr. 111/2007 al ANRSC

6

Sursa: Studiu privind managementul deseurilor in municipiul Bucuresti realizat de ICIM in decembrie 2006

7

In prezent, aproximativ 21,5% din cantitatea totala colectata reprezinta deseuri reciclabile colectate selectiv, conform date Urban pentru anul 2010. Totusi, tinta pentru pentru anul 2013 este de minim 6.181 tone deseuri de ambalaje reciclate/ valorificate. Conform estimarilor din SF pentru «Sistem Integrat de Gestionare Deșeuri in Județul Vâlcea», in urma tratarii in statia de sortare, cca 53% din intrarile de deseuri sunt deseuri reciclabile valorificabile.

CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii unor activitati ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Ramnicu Vâlcea

- Revizuit conform Deciziei CNSC nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din 18.09.2013-

Insusirea conditiilor impuse prin prezentul Caiet de sarcini pentru delegarea prin concesiun/e a serviciului public de salubrizare este obligatorie pentru operatorii economici participanti in cadrul procedurii de atribuire.

Caietul de sarcini are in vedere delegarea urmatoarelor activitati ale serviciului:

 • Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

Nerespectarea conditiilor impuse prin Caietul de sarcini poate conduce, dupa caz, la respingerea ofertelor operatorilor economici participanti ca inacceptabile, neconforme sau poate conduce la rezilierea contractului de delegare pe parcursul derularii acestuia.

Reglementari legale:

 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin O.U.G. nr. 13/26.02.2008;

 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor (completata de OUG nr. 92/2007);

 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

 • Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru a serviciului de salubrizare a localitatilor;

 • Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru a serviciului de salubrizare a localitatilor;

 • OUG nr. 34/2006, modificata si completata, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006;

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini a fost realizat pe baza legislației in vigoare si este anexa la Contractul de delegare a unor activități componente ale serviciului public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea.

CAPITOLUL II: Obiectul delegarii

 • A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare

Art. 2. (1) Serviciul public care face obiectul delegarii de gestiune este serviciul public de salubrizare a Municipiului Ramnicu Valcea.

 • (2) Delegatarul serviciului public de salubrizare este Municipiul Ramnicu Vâlcea cu sediul in localitatea Ramnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14, judetul Valcea.

 • B. Activitățile serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu. Vâlcea care fac obiectul delegarii de gestiune sunt:

 • Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

 • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

Art. 3

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Art. 4

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de delegare a serviciului de salubrizare.

Art. 5

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii de salubrizare si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Art. 6

 • (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului/activitatii. Colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special trebuie sa respecte reglementarile specifice in domeniu si care sunt in vigoare.

CAPITOLUL III

Cerinte organizatorice minimale

Art. 7

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea catre Municipiul Ramnicu Valcea, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza Municipiului Ramnicu Valcea pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea intregii cantitati de deseuri si lasarea in stare de curatenie a spatiului destinat depozitarii recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

 • h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective in cantitati suficiente, etanse si adecvate mijloacelor de transport pe care le au in dotare;

 • i) inlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau neetanseitati;

 • j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;

 • k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora;

 • l) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

 • m) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a situatiei autoritatilor competente, conform reglementarilor in vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare;

 • o) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de interventie;

 • p) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contractul de delegare;

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul serviciului, ce va constitui anexa la contractul de delegare.

CAPITOLUL IV

Descrierea activitatilor

A. Precolectare, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special.

Art. 8.

 • (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (2) Numarul mediu anual de locuitori din aria de operare, la nivelul anului 2011, conform Rezultatelor provizorii ale recensamantului populatiei si locuintelor - 2011, era de 92.573 locuitori, organizati astfel: 12.800 locuitori in cadrul gospodariilor individuale, 79.773 locuitori cu abonament individual la bloc sau in cadrul asociatiilor de proprietari.

Art. 9 Precolectarea deseurilor municipale

 • (1) Persoanele fizice sau juridice, producătoare de deșeuri menajere au obligatia precolectarii selective a acestora organizandu-si activitatea de precolectare potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele stabilite de autoritatea locala, care implementeaza sistemul integrat de gestiune a deseurilor municipale.

 • (2) Precolectarea deseurilor urbane in spatiile special amenajate se poate face numai in recipiente standardizate dotate cu indicatoare privind tipul de fractiuni de deseuri ce urmeaza a fi depozitate temporar.

 • (3) (a) Din punct de vedere al dotarii cu recipienti de precolectare, normele prevad dotarea populatiei cu un minim de recipienti in conditiile unei frecvente de ridicare de 2 ori/saptamana:

 • - pentru populatia care locuieste la curti: 1 europubela pentru fiecare curte;

 • - pentru asociatii de locatari, 1 europubela de 240 l pentru maxim 30 de persoane sau 1 container de 1,1 m3 pentru maxim 120 persoane.

 • (b) In prezent, la nivelul municipiului Ramnicu Valcea, dotarea cu recipienti de precolectare a deseurilor organice si inerte este structurata dupa cum urmeaza:

 • - 157 puncte de precolectare dimensionate pentru 1 container de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte si 6 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor.

 • - 44 puncte de precolectare dimensionate pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte si 12 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor.

 • - 1 punct de precolectare dimensionat pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte si 6 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor

 • - 1 punct de precolectare dimensionat pentru 4 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte si 12 pubele de 240 l pentru colectarea biodeseurilor

 • - 1 punct de precolectare dimensionat pentru 2 containere de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor inerte

 • - Asociația Zăvoi, dotată cu 59 pubele de 240 l pentru colectarea biodeșeurilor,

amplasate în incinta fiecărui imobil

 • - cca 5.000 gospodarii individuale- case, dotate cu cate 2 pubele de 120 l, din care o pubela pentru precolectare deseuri inerte si o pubela pentru precolectare biodeseuri

 • - cca 39.000 gospodarii individuale - apartamente, dotate cu cate o pubela de 10 l pentru precolectarea selectiva a biodeseurilor.

Prin proiectul ISPA “Gestionarea integrată a deșeurilor la Râmnicu Vâlcea”, au fost achizitionate un numar de 62.813 recipienti cu capacitatea de 10 litri, 120 litri, 240 litri, respectiv 1100 litri, pentru colectarea deseurilor organice si inerte de la populatie, din care mai sunt pe stoc un numar de 393 recipienti de colectare de diferite capacitati, respectiv:

 • - 325 pubele de 120 litri

 • - 8 pubele de 240 litri

 • - 60 containere de 1100 litri

 • (c) In prezent sunt operationale 50 de puncte de colectare pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si refolosibile. Punctele sunt dotate cu recipienti standardizati, tip “clopot”, de culori diferite, pentru fiecare din urmatoarele fractiuni, achizitionate prin proiectul ISPA:

 • - Hartie/carton - recipienti cu capacitate de 2,1 m3;

 • - Sticla alba si colorata - recipienti cu capacitate de 1,1 m3 , cu 2 orificii: pentru sticla alba, respectiv sticla colorata;

 • - Plastic - recipienti cu capacitate de 3,2 m3.

 • (d) In vederea asigurarii colectarii selective a metalului, Delegatarul va dota 20 de puncte de colectare existente pentru colectarea selectiva a deseurilor, cu cate un container de 1100 l.

 • (e) Echipamente si dotari necesare pentru functionarea sistemului:

 • * Pentru locuințe individuale

Se estimeaza un necesar de cca. 5.000 de gospodarii care sunt dotate, individual, cu cate o pubela de 120 litri pentru deseuri inerte si o pubela de 10 litri pentru deseuri organice.

 • * Pentru zonele cu blocuri

Pentru amenajarea celor 205 platforme de colectare biodeseuri si deseuri inerte sunt necesare 1.547 pubele de 240 litri si 253 containere de 1,1 mc.

In plus, cca 39.000 apartamente au fost dotate cu pubele de 10 litri pentru precolectarea selectiva a biodeseurilor.

Art. 10 Colectarea deșeurilor municipale

 • (1) Colectarea deseurilor organice si reziduale se face numai din recipienti standardizati, prin descarcarea acestora in autogunoiere.

 • (2) Colectarea deseurilor organice si reziduale se face in autogunoiere, iar acestea vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe caile publice. Este interzis sa se rastoarne recipientele in curti, pe strada sau pe trotuare, in vederea reincarcarii deseurilor municipale in autogunoiere.

 • (3) Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operatiunilor specifice, in conditii de siguranta si de eficienta.

 • (4) Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele cu grija pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau raspandirea deseurilor in afara autovehiculelor de transport.

 • (5) Dupa golire, recipientele vor fi asezate in pozitie normala, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite producerea zgomotului si a altor inconveniente pentru utilizator.

 • (6) In cazul deteriorarii unor recipiente, si al imprastierii accidentale a deseurilor in timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea va incarca intreaga cantitate de deseuri in autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat.

 • (7) Operatorul va avea obligatia de a asigura curatenia si dezinfectia punctului de precolectare, dupa evacuarea deseurilor din recipiente.

 • (8) Operatorul are obligatia sa detina echipamente cu sistem de curatare si spalare a recipientelor in vederea efectuarii operatiunii de spalare a acestora cel putin o data pe luna.

 • (9) Pentru colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilabile acestora de la populatie si agenti economici, operatorul trebuie sa respecte urmatoarele norme privind dotarea cu echipamente:

 • - 1 autogunoiera pentru 18.000 persoane care locuiesc la blocuri;

 • - 1 autogunoiera pentru 7.500 persoane care locuiesc la curti;

 • - 1 autogunoiera pentru un numar de agenti economici raportati la nivelul unei localitati cu

o populatie echivalenta de 100.000 locuitori.

Astfel, in municipiul Ramnicu Valcea rezulta:

 • pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte pentru populatia de la case, un necesar de minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte pentru populatia de la blocuri, un necesar de minim 5 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte de la agenti economici, un necesar de 1 autogunoieră de 16 mc;

 • autospeciale prevazute cu macara hidraulica pentru ridicarea si evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deseuri reciclabile de minim: 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mc.

 • autospeciala pentru spalarea si igienizarea containerelor

 • (10) Pentru colectarea fractiunilor de deseuri reciclabile, operatorul trebuie sa detina utilaje/echipamente de incarcare si transport compatibile cu sistemul de colectare selectiva (containere tip clopot de culori diferite functie de tipul de deseuri).

 • (11) Operatorul poate opera si cu autogunoiere compactoare de capacitati mai mici (10 mc) sau mai mari, dar nu mai mult de 18 mc. Restrictia capacitatii se impune ca urmare a situatiei existente a infrastructurii rutiere a municipiului (latime strazi, restrictii gabarit). Cu toate acestea, Operatorul trebuie sa demonstreze ca dotarile propuse in vederea realizarii serviciului asigura capacitatea totala necesara de colectare-transport, tinand cont de toate aspectele mentionate in Studiul de Oportunitate (frecventa de colectare, categorii de deseuri, numărul si distribuția populație, etc). ( De exemplu, dacă pentru colectarea și transportul deșeurilor organice și inerte pentru populația de la case, este necesar un minim de 2 autogunoiere compactoare de 16 mc, care să acopere cantitatea de 32 mc de deșeuri, operatorul poate prezenta autogunoiere compactoare de 10 mc sau 18 mc, astfel încât să acopere cantitatea de 32 mc, rezultând un număr minim de 4 autogunoiere compactoare de 10 mc sau de 2 autogunoiere compactoare de 18 mc).

Art. 11. Transportul deseurilor municipale

 • (1) Deseurile municipale se transporta cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de incarcare.

 • (2) Autogunoierele vor avea o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de incarcare vor fi etanse si vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel putin doua laturi ale sale, si nu mai mica de 1 mp, care va contine denumirea companiei de salubritate, adresa si numarul de telefon, precum si un afis publicitar al companiei de salubritate adresat locuitorilor orasului, in vederea constientizarii acestora.

 • (3) Autogunoierele vor fi dotate cu lopeti sau alte unelte utilizate la curatarea locului de lucru. (4) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, trasee care vor fi supuse aprobarii Primarului Municipiului Rm. Valcea, in termen de 45 de zile de la semnarea contractului;

 • (5) Fiecare autogunoiera va detine licenta de executie emisa de Autoritatea Rutiera Romana.

 • (6) Benele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si la exterior, cu substante recomandate de specialisti autorizati in domeniu.

 • (7) Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul de deseuri trebuie sa fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

 • (8) Operatorul trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzator pentru interventie, in cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului.

Art. 12. Evacuarea si depozitarea deseurilor municipale

 • (1) Deseurile municipale vor fi depozitate astfel:

 • deseurile organice vor fi evacuate la statia de compost Raureni.

 • deseurile reziduale vor fi evacuate la depozitul ecologic Feteni.

 • (2) Deseurile reziduale, dupa colectare, se depun numai in depozitul special realizat in acest scop si care functioneaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. La depozitul amenajat vor fi acceptate numai deseurile reziduale aduse in mijloace de transport autorizate.

 • (3) Deseurile reciclabile vor fi evacuate in conformitate cu legislatia in vigoare, pe masura ce se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor reciclabile. Deseurile reciclabile precolectate selectiv se vor transporta la statia de sortare ce se va realiza prin intermediul Proiectului Judetean Integrat de Management al Deseurilor. Pana la realizarea statiei de sortare in cadrul Proiectului Judetean, este in responsabilitatea operatorului de a gestiona si valorifica deseurile reciclabile precolectate selectiv. Se interzice amestecarea deseurilor reciclabile colectate selectiv cu deseurile reziduale sau alte deseuri precum si depozitarea deseurilor reciclabile colectate selectiv.

Art. 13. Cantitatea de deseuri

 • (1) Conform datelor prezentate in Comunicatul de presă din 2 februarie 2012 al Comisiei județeane pentru recensământul populației și al locuințelor privind Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor - 2011, structura populatiei stabile in Municipiului Ramnicu Valcea in anul 2011, se prezinta astfel:

  Tip locuința

  Numar persoane

  Gospodarii individuale- case

  12.800

  Asociatii de locatari/ proprietari (blocuri)

  79.773

  TOTAL (locuitori - 2011)

  92.573

 • (2) Cantitatea totala estimata de deseuri municipale generata in mediul urban in judetul Valcea, in anul 2012, este de 604 kg /pers/an, din care 369 kg//locuitor/an deseuri municipale amestecate. Astfel, rezulta o cantitatea totala estimata de deseuri municipale generata in Ramnicu Valcea, in anul 2012, de 33.956 tone. Cantitatea estimata de deseuri similare amestecate sau deseuri colectate separat din comert, industrie, institutii este de 16.564 tone, la nivelul anului 2012.

(3) Cuantificarea tintelor pentru deseuri biodegradabile, pentru Ramnicu Valcea:

Municipiul Ramnicu Valcea1

2013

2016

Cantitate de deseuri biodegradabile municipale generate (tone/an)

19.462

25.084

Cantitate maxima de deseuri biodegradabile municipale ce pot fi depozitate (tone/an)

12.628

8.840

Cantitate de deseuri biodegradabile municipale ce trebuie redusa de la depozitare (tone/an)

6.834

16.244

 • (4) Cantitatea de deseuri generate variaza in functie de tipul de locuinta. Trei structuri specifice de locuinte pot fi identificate in Râmnicu Vâlcea:

 • - de tip A, blocuri de locuinte cu peste 4 etaje si fara gradina

 • - de tip B, blocuri de locuinte cu pana la 4 etaje si fara gradina

 • - de tip C, vile, case individuale si gradini.

Compozitia deseurilor. Potrivit rezultatelor campaniilor privind analiza compozitiei deseurilor realizate in Râmnicu Vâlcea in 2000 si 2001, compozitia medie de deseuri menajere este urmatoarea:

Compozitia medie a deseurilor menajere

Material

Tip A&B

Tip C

Compozitia (%)

Compozitia (%)

Metal

2.06

1.64

Hartie / carton

7.36

3.98

Sticla

4.08

2.05

Plastic

8.01

4.23

Material mixt

0.72

0.48

Deseuri organice I

47.43

51.93

Deseuri organice II

15.52

21.44

Lemn

0.93

0.69

Textile

3.60

2.21

Materiale minerale

6.55

9.82

Deseuri periculoase

1.58

0.72

Produse igienice

1.79

0.64

Alte materiale

0.37

0.17

Total

100.00

100.00

Densitati estimate pentru diferite fractiuni de deseuri

 • (5) In ce priveste colectarea selectiva, in anul 2010 in municipiul Ramnicu Valcea s-au colectat selectiv 13.435,49 to deseuri din care:

 • - 11.679,20 to deseuri combustibile livrate către fabrica de ciment, ca si combustibil de coincinerare

 • - 1.756, 29 to deseuri reciclabile livrate la reciclatori;

 • - 6,85 to DEEE;

Cuantificarea tintelor pentru ambalaje si deseuri de ambalaj, pentru municipiul Ramnicu Valcea:

Generarea deșeurilor de ambalaje (t/an) - JUDEȚUL VALCEA

Cantitati deșeuri reciclabile generate RM VALCEA

Ținte de reciclare/ valorificare

Ținte de reciclare/ valorificare -JUDEȚUL VALCEA

Ținte de reciclare/ valorificare -RAMNICU VALCEA

Realizat in mun Ramnicu Valcea

Anul

2013

2016

2013

2016

%

2013

2016

2013

2016

2010

Total

36.769

40.963

15.428

17.188

14.732

16.412

6.181

6.886

1.751

Hartie-carton

8.678

9.667

3.641

4.056

60,0%

5.207

5.800

2.185

2.434

1.176

Plastic

10.663

11.879

4.474

4.985

22,5%

2.399

2.673

1.007

1.122

520

Sticla

8.016

8.930

3.363

3.747

60,0%

4.810

5.358

2.018

2.248

34

Metal

3.309

3.687

1.388

1.547

50,0%

1.655

1.844

694

773

21

Lemn

4.412

4.916

1.851

2.063

15,0%

662

737

278

309

-

Altele

1.691

1.884

710

791

Total reciclare (55% din total ambalaje generate)

20.223

22.530

8.485

9.453

Total valorificare (60% din total ambalaje generate)

22.061

24.578

9.257

10.313

Fractia

Densitatea (t/m3)

Deseuri reziduale

0.28

Deseuri organice

0.30 - 0.24

Hartie-carton

0.09

Sticla

0.30

Deseuri din ambalaj

0.08

Pentru atingerea tintelor, este necesara o mobilizare astfel incat sa fie organizate campanii mai ample de informare a publicului cu privire la beneficiile recuperarii, reciclarii si valorificarii anumitor tipuri de deseuri.

Constientizarea si informarea publicului in acest domeniu ar trebui sa includa si o latura de responsabilizare fata de mentinerea in functiune a dotarilor, oprirea vandalizarii acestora si utilizarea lor corecta.

Ofertantii vor prezenta obligatoriu in oferta tehnica Planul propus de constientizare si informare a publicului privind imbunatatirea programelor de colectare selectiva a deseurilor, astfel incat sa se asigure atingerea tintelor conform legii. Programele prezentate de ofertanti vor include actiuni specifice de constientizare si informare a publicului cum sunt, dar fara a se limita la, tiparirea de brosuri cu informatii specifice, campanii in scoli si gradinite, reclame radio-tv, etc. Acest program va fi prezentat pentru fiecare an in corelare cu resursele necesare: umane, materiale, financiare asumate de ofertanti. Resursele alocate se vor regasi in tarifele propuse in Formularul de oferta financiara, respectiv in fisele de justificare a tarifelor ofertate.

Art. 14.

 • (1) In circuitul deseurilor este prevazuta activitatea de preselectare la producator, care se realizeaza in recipiente de colectare pe sortimente, care consta in separarea urmatoarelor materiale: hartie/carton, sticla, plastic.

 • (2) Pe raza orasului sunt amplasate un numar de circa 50 de puncte de colectare pentru deseuri reciclabile, prevazute cu containere tip “clopot” pentru hartie/carton, sticla alba, sticla colorata si plastic.

 • (3) Deseurile sunt precolectate selectiv numai atunci cand intr-un recipient de precolectare se regasesc exclusiv deseuri de acelasi tip cu specificatia de pe recipient.

Art. 15

Prestarea activitatilor de colectare si transport al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele utilizatorului;

 • c) controlul calitatii serviciului prestat;

 • d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

 • e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacitatii de transport al deseurilor, pentru pretarea serviciului la toti utilizatorii din aria administrativ teritoriala;

 • h) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, incadrarii in normele nationale privind emisiile de poluanti si asigurarii unui serviciu de calitate;

 • i) asigurarea, pe durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient;

Art. 16. Programul prestatiei

 • (1) Activitatile vor fi executate in conformitate cu programele de prestatie care vor fi aprobate de Primar in termen de 15 de zile de la semnarea contractului si vor constitui anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare.

 • (2) Programul de ridicare a deseurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se incheie intre operator si utilizator. La stabilirea frecventei de ridicare a deseurilor municipale se vor avea in vedere cantitatea medie de deseuri produsa zilnic de fiecare locuitor si mentinerea igienei la punctele de precolectare.

 • (3) Se va avea in vedere o frecventa de colectare a deseurilor municipale dupa cum urmeaza:

 • a) deseurile organice - de 2 ori pe saptamana;

 • b) deseurile reziduale - de 2 ori pe saptamana;

 • c) la casele individuale - o data pe saptamana pentru fiecare tip de deseu colectat selectiv, respectiv deseu organic si deseu rezidual.

 • d) colectarea se va realiza zilnic de la unitatile mari, cantine, restaurante, hoteluri, piete, spitale, gradinite, crese.

 • (4) Primarul Municipiului Ramnicu Valcea poate stabili ritmul colectarii la intervale de timp diferite de cele prevăzute la alin. 3 punctele (a) - (d), pe baza unor studii de specialitate prezentate de operator. In acest caz, urmeaza a se incheia un act aditional la contractul de delegare. Noile grafice de colectare pentru fiecare tip de deseu se aproba de Primarul Municipiului Ramnicu Valcea, cu viza departamentului de specialitate si cu avizul autorității de sănătate publică teritorială.

 • (5) In fiecare luna, dupa caz, operatorul va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a prestatiei pentru luna urmatoare, cu specificarea ritmului de colectare.

 • (6) Prestatia se va efectua de preferinta pe timp de zi, iar in functie de necesitati, dupa amiaza si pe timp de noapte, cu acordul Autoritatii Locale.

 • (7) Programul de prestatie pentru deseurile municipale va contine impartirea pe cantoane a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor si a numarului de persoane ale fiecarui utilizator, a zilelor saptamanii in care se efectueaza prestatia, traseului fiecarui utilaj in fiecare zi, itinerarului catre depozitele de descarcare, a numarului total, tipului si capacitatii utilajelor in activitate zilnic.

Art. 17. Conditii de calitate

Prestatia va fi efectuata cu respectarea urmatoarelor conditii de calitate:

 • a) precolectarea deseurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate si in numar suficient pentru depozitarea temporara a deseurilor intre doua ridicari;

 • b) personalul care deserveste autogunoierele sa nu lase resturi de deseuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

 • c) operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorului;

 • d) sa fie respectat graficul stabilit de ridicare a deseurilor municipale;

 • e) dezinfectarea si spalarea periodica a recipientelor de precolectare;

 • f) transportul deseurilor municipale sa se faca cu autovehicule speciale, compatibile cu sistemul de precolectare, cu o stare tehnica si de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului;

 • g) deseurile municipale sa fie depozitate numai in depozitele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini;

 • h) autogunoierele sa fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare in vigoare.

Art. 18. Dotari cu personal - utilaje;

 • (1) Operatorul isi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor si echipamentelor pentru colectarea si transportul deseurilor municipale, in functie de cantitatea de deseuri estimata si avand in vedere respectarea programului de prestatie.

 • (2) Operatorul trebuie sa asigure un minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale, conform conditiilor prezentatre la art. 10 alin. (9) din prezentul Caiet de sarcini.

B. Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.)

Art. 19

Operatorul are obligatia de a desfasura activitatile de precolectare, colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.) provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, in conditiile legii, in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Ramnicu Valcea.

Art. 20

Deseurile voluminoase se colecteaza de catre operator:

 • (1) la comanda telefonica a utilizatorului serviciului, contracost conform tarifului;

 • (2) periodic, conform unui program intocmit de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu operatorul operator si comunicat populatiei si agentilor economici, in cadrul campaniilor de colectare DEEE-uri si deseuri voluminoase; in cadrul campaniilor de colectare aceste tipuri de deseuri se vor colecta gratuit;

Art. 21

Deseurile din mobila se colecteaza si se transporta la depozitul de deseuri;

C. Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală.

Art. 22

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de colectare, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală, in conditiile legii, in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Ramnicu Valcea.

Art. 23

Colectarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari se face in recipientele de 5 mc. puse la dispozitie de catre operatorul de salubrizare, in baza unui contract de prestari servicii.

Art. 24

Necesarul investitional pentru prestarea activitatilor de colectare, transport, depozitare si valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, precum si pentru colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor proprietate individuala este: 1 autospeciala tip hook-lift dotata cu container de 30 mc.

Art. 25

Prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a. continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b. corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarului;

 • c. controlul calitatii serviciului prestat;

 • d. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e. prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • f. asigurarea mijloacelor de incarcare si transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, in intreaga arie administrativ-teritoriala incredintata;

 • g. indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul serviciului de salubrizare;

 • h. asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient.

Art. 26. Verificari, receptii, garantii

 • (1) Delegatarul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de catre operator, intocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestatiei si cantitatile de deseuri municipale transportate efectiv, in baza bonului de cantarire eliberat de unitatile de preluare a deseurilor (statia de compost si/sau statii de valorificare, depozit de deseuri).

 • (2) In rapoartele de constatare, delegatarul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la utilizatori si, eventual, penalitatile aplicate operatorului pentru deficientele constatate.

 • (3) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele de constatare.

 • (4) Operatorul raspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfasurare a prestatiei conform prevederilor prezentului caiet de sarcini, regulamentului serviciului si caietelor de sarcini.

CAPITOLUL V.

Conditii de exploatare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Rm. Vâlcea

 • A. Condiții tehnice

Art. 27.

Operatorul trebuie sa asigure prestarea serviciului de salubritate in regim de continuitate pentru toti utilizatorii de pe raza Municipiului Ramnicu Valcea, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activitati.

Art. 28. - Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca făcând parte din pregătirea tehnica a ofertantului, trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru salubrizarea municipiului Ramnicu Vâlcea.

 • B. Obiective de exploatare

Art. 29. - Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul public de salubrizare care face obiectul delegarii de gestiune sunt următoarele:

 • a) protectia sanatatii populatiei;

 • b) responsabilitatea fata de cetateni;

 • c) imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

 • d) asigurarea calității si continuitatii serviciului de salubrizare;

 • e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 • f) dezvoltarea durabila a serviciului;

 • g) securitatea serviciului;

 • h) conservarea si protecția mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

 • C. Obiective de ordin economic

Art. 30. - (1) Serviciul public de salubrizare va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator (delegat in cadrul contractului) vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • D. Obiective de mediu

Art. 31. - (1) Pe perioada derulării contractului de delegare de gestiune se vor respecta condițiile impuse de autoritatea de mediu competenta.

(2) Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

CAPITOLUL VI

Drepturile si obligatiile partilor

Art. 32. Drepturile delegatarului

Delegatarul va avea urmatoarele drepturi:

 • 1. de a inspecta bunurile concesionate, precum si modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificand respectarea obligatiilor asumate prin contractul de delegare;

 • 2. de a modifica in mod unilateral partea reglementata a contractului de delegare din motive exceptionale legate de interesul national sau local;

 • 3. de a stabili programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente;

 • 4. de a coordona proiectarea si executia lucrarilor de investitii in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului;

 • 5. de a realiza investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare si/sau prin asociere intercomunala;

 • 6. de a contracta si a garanta, in conditiile legii, imprumuturi pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de salubrizare;

 • 7. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente activitatilor serviciului public de salubrizare delegat;

 • 8. de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciuluiilor publice de salubrizare.

Art. 33. Drepturile delegatului (operatorului)

Operatorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciul public de salubrizare ce fac obiectul contractului de delegare;

 • 2. de a incasa tariful pentru serviciul public de salubrizare in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu autoritatea locala/ utilizatorii;

 • 3. de a initia modificarea si/sau completarea contractului incheiat, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia;

 • 4. de a solicita delegatarului aprobarea si actualizarea tarifului in raport cu influentele asupra valorilor elementelor sale componente, raportat la fisa de fundamentare prezentata in oferta.

Art. 34. Obligatiile delegatarului (municipiul Ramnicu Valcea)

Delegatarul va avea urmatoarele obligatii:

 • 1. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de functionare a serviciului de salubrizare din municipiul Ramnicu Valcea, pe baza normelor-cadru prevazute de lege;

 • 2. sa aprobe tarifele pentru serviciul public de salubrizare;

 • 3. sa predea delegatului la data intrarii in vigoare a contractului de delegare toate echipamentele care fac obiectul contractului de delegare, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;

 • 4. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea contractului de delegare;

 • 5. sa nu-l tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de delegare;

 • 6. sa nu modifice in mod unilateral contractul de delegare, in afara de cazurile prevazute expres de lege;

 • 7. sa notifice delegatului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor delegatului;

 • 8. sa-si asume, pe perioada derularii contractului de delegare a gestiunii, toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina delegatului prin contractul de delegare;

 • 9. sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz, care sunt in sarcina sa, in asa fel incat sa se pastreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare.

Art. 35. Obligatiile delegatului (operatorului)

Delegatul va avea urmatoarele obligatii:

 • 1. sa obtina de la autoritatile competente toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor specifice serviciului public de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare;

 • 2. sa efectueze investitiile impuse prin prezentul caiet de sarcini pentru asigurarea serviciilor publice de salubrizare, investitii ce se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de delegare; fiecare ofertant va prezenta in oferta tehnica modalitatea concreta de implementare a investitiilor impuse prin prezentul caiet de sarcini in corelare cu termenele asumate de implementare a investitiilor;

 • 3. sa supuna spre avizare si aprobare Primarului Municipiului Ramnicu Valcea graficul de colectare si transport a deseurilor in termen de 15 de zile de la semnarea contractului de delegare;

 • 4. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de delegare;

 • 5. sa respecte prevederile "Regulamentului serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea";

 • 6. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licentiat in conditiile prevederilor Regulamentului serviciului public de salubrizare;

 • 7. sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin Regulamentul serviciului de salubrizare, anexa la contractul de delegare;

 • 8. sa raporteze lunar departamentului de specialitate al delegatarului cantitatile de deseuri colectate pe fractiuni (ex. fractiuni de biodeseuri, deseuri reciclabile pe fractiuni sau reziduale)

 • 9. sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului public de salubrizare in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

 • 10. sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

 • 11. sa preia de la autoritatea administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, bunurile care fac obiectul concesiunii (de exemplu: recipientii de precolectare a deseurilor si containerele tip “clopot” pentru colectarea deseurilor reciclabile, platformele de precolectare, etc) si sa inlocuiasca echipamentele de precolectare/colectare uzate fizic si moral cu acordul prealabil al delegatarului; pentru inlocuirea recipientilor care au fost distrusi operatorul are obligatia sa inlocuiasca si sa notifice delegatarul cu privire la aceasta operatiune fara a avea posibilitatea ca costurile de inlocuire sa le recupereze prin tarif deoarce acestea au fost in paza acestuia odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare.

 • 12. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor Caietului de sarcini, in conditii de calitate si eficienta;

 • 13. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii Consiliului Local tariful ce va fi utilizat in activitatea de salubrizare, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciul de salubritate, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007;

 • 14. sa nu subconcesioneze serviciul si bunurile care fac obiectul delegarii de gestiune;

 • 15. sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de delegare;

 • 16. sa transmita delegatarului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea delegatarului;

 • 17. sa restituie bunurile ce au facut obiectul contractului de delegare, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de delegare;

 • 18. la incetarea contractului de delegare din alte cauze decat termenul, forta majora si intelegerea partilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii in conditiile stipulate in contractul de delegare, pana la preluarea acesteia de catre noul operator; dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 19. sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

 • 20. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncii;

 • 21. delegatul trebuie sa respecte obligațiile privind protecția mediului care decurg direct din prestarea serviciului public de salubrizare, precum si cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto. Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

 • 22. in termen de 15 zile de la data incheierii contractului de delegare, delegatul are obligatia sa depuna garantia de buna executie in cuantum 3.179.169 lei, reprezentand 10% din valoarea estimata a contractului, fara TVA.

 • 23. delegatul este obligat sa faca dovada igienizarii parcului auto.

Delegatul are obligatia de a respecta parametrii de perfomanta ai serviciului, care includ:

 • - Prestarea de servicii pentru toti utilizatorii din zona deservita

 • - Colectarea la timp a deseurilor si golirea containerelor conform programului de lucru

 • - Colectarea si transportul deseurilor pe fractiuni; se interzice amestecarea diferitelor fractiuni de deseuri colectate selectiv intre ele sau cu deseuri reziduale, biodeseuri sau alte tipuri de deseuri

 • - Solutionarea corespunzatoare si in cel mai scurt timp a tuturor plangerilor, sesizarilor si reclamatiilor venite de la utilizatori

 • - Intretinerea si igienizarea corespunzătoare a containerelor

 • - Inlocuirea la timp a containerelor pierdute sau stricate

 • - Utilizarea exclusiv a vehiculelor de transport conforme si care respecta cerintele prezentului Caiet de sarcini

 • - Mentinerea in permanentă a curăteniei si igienei in zona platformelor de colectare

 • - Initierea si derularea de campanii periodice de informare si constientizare a publicului

 • - Raportarea si comunicarea cu delegatarul si toate autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare

CAPITOLUL VII

Durata concesiunii

Art. 36. (1) Durata pentru care se concesionează serviciul public de salubrizare a municipiului Ramnicu Vâlcea stabilita de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea este de 3 ani (36 de luni) începând cu data emiterii ordinului de începere a serviciului si poate fi prelungit pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza sa fie atribuit de asociatia de dezvoltare intercomunitara(ADI) constituita la nivelul judetului Valcea pentru proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Valcea”, pentru zona 3 din care face parte si delegatarul.

Aceasta obligatie a fost asumata de catre delegatar in calitate de membru al ADI si beneficiar al investitiilor ce vor fi realizate in sistemul de salubrizare judetean.

 • (2) In cazul in care dupa implinirea termenului de 3 ani, contractul de delegare ce urmeaza a fi atribuit de ADI nu a intrat in vigoare, durata contractului atribuit prin prezenta procedura va fi prelungit pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI, in conditiile in care proiectul judetean privind realizarea sistemului integrat de management al deseurilor are finantare contractata de catre consiliul judetean si se afla in implementare.

 • (3) In cazul in care, proiectul de management al deseurilor la nivel judetean nu este aprobat la finanatare prin Programul Operational Sectorial de Mediu sau atribuirea contractului de delegare de catre ADI pentru zona 3 nu se mai realizeaza, prelungirea contractului de delegare atribuit de municipiul Ramnicu Valcea se poate prelungi cu pana la doi ani in conditiile art. 14 alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

 • (4) Prelungirea termenului contractului de delegare la initiativa operatorlui are loc in cazul reglementat de alin.(3) raportat la situatia prevazuta de art. 14 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 101/2006 cu cel putin 6 luni inainte de data incetare a contractului prin ajungere la termen.

 • (5) Prelungirea termenului contractului de delegare in situatia prezentata la alin.(2) se poate face la initiativa oricareia din parti, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea contractului prin ajungerea la termen.

 • (6) Prelungirea termenului contractului de delegare la initiativa delegatarului de face in cazul reglementat la alin.(3) de mai sus raportat la situatia prevazuta de art. 14 alin.(2) lit.a) din legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

 • (7) Contractul de delegare va intra in vigoare la data semnării sale;

 • (8) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subdelegarea serviciului public de salubrizare. Subdelegarea este similara subconcesiunii si presupune incredintarea de catre operatorul declarat castigator catre un alt operator a dreptului de prestare a serviciului/activitatilor dobandit prin contractul de delegare. Subdelegarea nu interzice subcontractarea, cu conditia respectarii conditiilor de subcontractare stabilite prin oferta depusa de operator, pe toata durata contractului de delegare si in conformitate cu prevederile contractului de delegare.

CAPITOLUL VIII

Redevența/ Facturare servicii prestate/Tarife

Art. 37. (1) În schimbul delegării gestiunii Serviciului, Operatorul se obligă să plătească Delegatarului o redevență anuală în cuantum de minim 1% din cifra de afaceri rezultata ca urmare a prestarii serviciului de salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea. la care se adaugă T.V.A., dar nu mai puțin de 80.000 lei/an, fără T.V.A. Cifra de afaceri este definita ca fiind contravaloarea serviciilor facturate ca urmare a prestarii serviciilor conform contractului de delegare.

 • (2) Plata redevenței se face lunar până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs. Operatorul este obligat să organizeze și să realizeze evidența contabilă a serviciilor publice delegate în mod distinct de celelalte activități, în așa fel încât, în baza documentelor de evidență lunară să se poată întocmi balanța contabilă de verificare. Pentru calculul redevenței operatorul va depune la delegatar în termen de 15 zile de la incheierea lunii de raportare o situatie privind cifra de afaceri inregistrata pe perioada de raportare, însoțită de o copie a balanței contabile lunare, iar delegatarul va emite factura in termen de 5 zile de la primirea raportarii. In cazul in care valoarea redeventei rezultate din raportarile operatorului este mai mica de 6.667 lei/lună, acesta va achita delegatarului cu titlu de redeventa lunară 6.667 lei la care se adaugă TVA. Daca in perioadele de raportare ulterioare, nivelul redeventei datorate depaseste valoarea de 6.667 lei, atunci redeventa se calculeaza la valoarea procentuala din ofertă. În situația în care operatorul nu depune documentele de evidență lunară, nivelul redevenței va fi de 6 667 lei, la care se adaugă TVA;

 • (3) Plata redevenței se face prin virament bancar în contul RO41 TREZ 6712 1300 205 XXXXX deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea.

 • (4) Neplata la termen a redevenței dă dreptul delegatarului de a calcula majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată. Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat prin Hotărâri de Guvern sau Ordine ale Ministerului Finanțelor și va fi la nivelul celor stabilite pentru impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • (5) Neplata a două rate consecutive a redevenței duce la retragerea obligațiilor restante (redevență și majorări de întârziere) din contul de garanție. În termen de 30 de zile de la retragerea obligațiilor restante din contul de garanție, operatorul are obligația să reconstituie garanția la nivelul prevăzut, să achite toate debitele restante, inclusiv majorările de întârziere calculate. Nerespectarea obligatiei de plata a redeventei poate atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile ori intervenția instanței de judecată.

Art. 38 Tarife

Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in oferta lor de pret, tarifele de operare propuse pentru fiecare activitate a serviciului, conform formularului de oferta din sectiunea “Formulare”, insotit de justificarea tarifelor ofertate in conformitate cu fisa de fundamentare, anexa 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007. La calculul tarifelor de operare ofertate pentru fiecare activitate, se vor avea în vedere costurile aferente tratării și depozitării deșeurilor colectate, după cum urmează:

Destinație

Tarif unitar (lei/to)

Statia de compost Raureni

17,3

Statie de sortare

43

Depozit ecologic Feteni

84

Lipsa fisei de fundamentare conduce la declararea ca neconforma a ofertei.

Neprezentarea fisei de fundamentare conform cerintelor specificate mai sus echivaleaza cu lipsa fisei de fundamentare fapt ce va conduce la declararea ca neconforma a ofertei.

Nivelul maxim al tarifelor ofertate nu va depasi limitele indicate in tabelul de mai mai jos. Tarifele prezentate pentru fiecare activitate vor fi justificate conform Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.

Tarifele pot fi ajustate ca urmare a indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii, astfel:

 • a) Ajustarea poate fi solicitata in primul an de operare, o singura data, dar nu mai devreme de 10 luni de la data intrarii in vigoare a contractului;

 • b) In urmatorii ani cu indeplinirea conditiilor impuse prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007.

Delegatarul impune urmatoarele valori maxime ale tarifelor pentru fiecare dintre activitatile prestate:

NR. CRT.

DENUMIRE ACTIVITATE

U.M.

TARIF inclusiv TVA

1.

Colectare si transport deșeuri menajere pentru persoane fizice

lei / persoană/luna

8

2.

Colectare si transport deșeuri menajere pentru agenti economici si institutii publice

lei/tonă

260

3.

Colectare si transport deseuri rezultate din activitatea de constructii si demolari si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitatea de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor proprietate individuala

lei / mc

120

4.

Colectare, transport si valorificare deseuri voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.), colectate in afara

lei/mc

50

campaniilor regulate de colectare, la comanda telefonica a utilizatorilor;

CAPITOLUL IX

Cuantumul garanțiilor datorate de operator

Art. 39. (1) Operatorul are obligația să depună garanția de bună execuție la data semnării contractului, respectiv o scrisoare de garanție bancară;

 • (2) Din aceasta suma vor fi prelevate sumele datorate de catre operator delegatarului in baza contractului de delegare (redeventa, penalitati, majorari, etc) in cazul intarzierii la plata. In acest caz delegatul are obligatia sa reconstituie garantia in termen de 15 de zile de la data descompletarii.

 • (3) Garanția de bună execuție se restituie operatorului in termen de 90 de zile de la data incetarii contractului prin ajungere la termen iar acest termen se poate prelungi cu cel mult 30 de zile la initiativa delegatarului in situatia in care operatorul inregistreaza intarzieri la plata sumelor datorate fata de delegatar in temeiul contractului de delegare.

 • (4) In cazul in care operatorul inregistreaza intarzieri repetate la plata sumelor datorate in temeiul contractului de delegare catre delegatar, delegatarul poate rezilia contractul de delegare fara indeplinirea unor formalitati prealabile si fara interventia instantei de judecata.

 • (5) In cazul in care la data incetarii contractului ca urmare a rezilierii sau pentru ajungere la termen, operatorul inregistreaza intarzieri la plata sumelor catre delegatar, acesta este indreptatit sa retina sumele datorate din garantia de buna executie si sa restituie acestuia numai diferenta ramasa, daca va fi cazul.

Art. 40. Pentru participarea la licitație se fixează o garanție de participare in valoare de 635.838,19 lei, reprezentand 2% din valoarea estimata a contractului de delegare, fara TVA.

CAPITOLUL X

Regimul bunurilor utilizate de operator in derularea delegarii

Art. 41. - Categorii de bunuri

 • • Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini Delegatarului, la expirarea contractului; din categoria bunurilor de retur fac parte recipientii de colectare si punctele de colectare.

 • • Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni Delegatarului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform Caietului de sarcini; din categoria bunurilor de preluare fac parte utilajele de colectare (ex. autogunoiere, containere de 30 mc, hook-lift cu brat macara pentru colectare deseuri reciclabile din containerele tip clopot, deseuri din constructii, DEEE-uri si voluminoase, autospeciala pentru spalare pubele si containere) .

 • • Bunuri proprii care la expirarea contractului raman in proprietatea Operatorului.

Bunurile proprietate publica din componenta Infrastructurii sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul Operatorului.

Investitiile in infrastructura specifica serviciului care se realizeaza din fonduri proprii ale Operatorului constituie bunuri de retur, bunurile astfel realizate raman in proprietatea Operatorului pe toata durata contractului de delegare a gestiunii si revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.

Investitiile realizate de Operator din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea Infrastructurii se vor amortiza de catre acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului.

Operatorul este obligat sa nu inchirieze si sa nu constituie garantii reale asupra oricarui element al Infrastructurii;

Operatorul nu poate inchiria sau ceda, sub orice alta forma juridica, folosinta Infrastructurii si elementelor sale componente.

Operatorul va plati toate taxele, spezele si alte comisioane aferente Infrastructurii pe intreaga durata a prezentului Contract.

Operatorul va avea obligatia de a administra elementele patrimoniului public si privat al Infrastructurii preluate cu diligenta unui bun proprietar.

CAPITOLUL XI

Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 42. - Încetarea delegării are loc in următoarele situații: delegarea. la implinirea termenului contractului de delegare;

 • b. in cazul in care operatorului i se retrage licenta de operare, una din autorizatiile necesare sau aceastea nu sunt prelungite dupa expirarea termenului;

 • c. in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre delegatar prin rascumpararea delegarii, care se poate face prin act administrativ al autoritatii care a aprobat delegarea, la propunerea delegatarului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • d. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat, prin reziliere, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului;

 • e. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegatar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina delegatarului;

 • f. la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a tuturor bunurilor sau a unei parti semnificative a acestora care creeaza imposibilitatea de a mai presta serviciul, precum si in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a-1 exploata ca urmare a interventiei cauzei de forta majora, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

 • g. in cazul in care delegatul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta ANRSC sunt retrase.

 • i. in alte cazuri, prevazute in contractul de delegare.

CAPITOLUL XII Forta majora

Art. 43. - (1) Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza contractului de delegare, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

 • (2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 de zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

 • (3) Daca in termen de 90 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului de delegare, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

CAPITOLUL XIII Dispozitii finale

Art. 44. - La licitatia organizata pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Ramnicu Valcea pot participa numai operatori care detin cel putin licenta clasa II eliberata de catre A.N.R.S.C. pentru serviciul de salubrizare a localitatilor.

Art. 45 - (1) Conditiile prevazute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Ramnicu Valcea.

(2) Ofertantii pot oferi si alte conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfasurari a activitatii acestui serviciu.

1

Tintele s-au calculat tinand cont de numarul de locuitori si cantitati generate estimate in Studiu de fezabilitate pentru “Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide în Județul Vâlcea” raportat la numar de locuitori ai municipiului Ramnicu Valcea, estimati pentru 2013 si 2016

Contract de delegare a unor activitati componente ale Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul Ramnicu Valcea

- Revizuit conform Deciziei CNSC nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din 18.09.2013-

Capitolul 1 Parti contractante

Avand in vedere:

 • dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

 • precum si dispozitiile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;

 • rezultatele licitatiei deschise organizate de Municipiul Ramnicu Valcea si hotararea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii nr. _________________ din data de ____________.

s-a incheiat prezentul contract intre,

Municipiul Ramnicu Valcea cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu nr. 14, judetul Valcea, reprezentata prin Primar, in calitate de Concedent (denumit in continuare si Delegatar”) pe de o parte,

si

 • S.C. ......................................, cu sediul in .................. , str........................... nr....... ,

județul ........ , numar de inmatriculare .....................,  codul unic de inregistrare

...............................,   reprezentata prin .............................,   avand funcția de ............................., in calitate de Concesionar (denumit in continuare “Delegat / Operator”) privind regimul concesiunilor si al HCL de aprobare a delegarii gestiunii nr. _____________ s-a

incheiat prezentul contract de delegare.

Capitolul 2 - Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a) contract - prezentul contract impreuna cu toate anexele sale; b) delegatar si operator/delegat - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c) serviciu - reprezinta Serviciul Public de Salubrizare din Municipiul Ramnicu Valcea, a carui gestiune este delegata prin prezentul contract;

 • d) redeventa - pretul platibil Delegatarului de catre de catre Operator, in baza delegarii gestiunii Serviciului;

 • e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care Operatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

 • f) forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

 • g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

 • h) utilizator - beneficiarul final al Serviciului care va intra intr-o relație contractuala cu Operatorul;

 • i) tarif - pretul platit de utilizator Operatorului in schimbul serviciului/serviciilor prestate/operate de acesta;

Clauze obligatorii

Capitolul 3  - Obiectul contractului de delegare

 • Ar t.3.1 - Obiectul prezentului contract il constituie delegarea de catre Delegatar a gestiunii Serviciului catre Operator, in conformitate cu prevederile prezentului contract si a dispozitiilor Caietului de Sarcini. Art.3.2 - Prin prezentul contract, Delegatarul atribuie Operatorului, pentru perioada de timp mentionata la art. 4 de mai jos, dreptul exclusiv si obligatia de a presta activitatile din componenta serviciului de salubrizare precizate la art. 3.3, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara formata din bunuri mobile si/sau imobile proprietate publica/privata aferenta serviciului/activitatilor furnizate/prestate („Infrastructura”), in schimbul unei redevente.

 • Ar t.3.3 - Activitatile serviciului de salubrizare ce fac obiectul prezentului contract sunt (denumite in continuare Serviciul/Serviciile):

 • Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

 • Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala.

 • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

Art. 3.4 - Obiectivele delegatarului menite a fi atinse prin prezentul contract sunt:

Obiective de exploatare:

 • a) protectia sanatatii populatiei;

 • b) responsabilitatea fata de cetateni;

 • c) imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

 • d) asigurarea calității si continuitatii serviciului de salubrizare;

 • e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;

 • f) dezvoltarea durabila a serviciului;

 • g) securitatea serviciului;

 • h) conservarea si protecția mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

Obiective de ordin economic:

Serviciul public de salubrizare va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator (delegat in cadrul contractului) vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Obiective de mediu

Pe perioada derulării contractului de delegare de gestiune se vor respecta condițiile impuse de autoritatea de mediu competenta.

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

Capitolul 4 - Durata contractului

Art. 4.1- (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de salubrizare a Municipiului Ramnicu Valcea este de 3 ani (36 de luni) începând cu data emiterii ordinului de începere a serviciului si poate fi prelungita pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza sa fie atribuit de asociatia de dezvoltare intercomunitara(ADI) constituita la nivelul judetului Valcea pentru proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Valcea”, pentru zona 3 din care face parte si delegatarul.

 • (2) In cazul in care dupa implinirea termenului de 3 ani, contractul de delegare ce urmeaza a fi atribuit de ADI nu a intrat in vigoare, durata contractului va fi prelungita pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI, in conditiile in care proiectul judetean privind realizarea sistemului integrat de management al deseurilor are finantare contractata de catre consiliul judetean si se afla in implementare.

 • (3) In cazul in care, proiectul de management integrat al deseurilor la nivel judetean nu este aprobat la finanatare prin Programul Operational Sectorial de Mediu sau atribuirea contractului de delegare de catre ADI pentru zona 3 nu se mai realizeaza, prezentul contract de delegare se poate prelungi cu pana la doi ani in conditiile art. 14 alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

 • (4) Prelungirea termenului contractului de delegare la initiativa operatorului are loc in cazul reglementat de alin.(3) raportat la situatia prevazuta de art. 14 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 101/2006 cu cel putin 6 luni inainte de data de incetare a contractului prin ajungere la termen.

 • (5) Prelungirea termenului contractului de delegare in situatia prezentata la alin.(2) se poate face la initiativa delegatarului, cu cel putin 6 luni inainte de incetarea contractului prin ajungerea la termen.

 • (6) Prelungirea termenului contractului de delegare la initiativa delegatarului de face in cazul reglementat la alin.(3) de mai sus raportat la situatia prevazuta de art. 14 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

Capitolul 5 - Redeventa

Art. 5.1. - In schimbul delegarii gestiunii Serviciului, Operatorul se obliga sa plateasca Delegatarului o redeventa in cuantum de ..........% din cifra de afaceri rezultata ca urmare a prestarii serviciului de

salubrizare in municipiul Ramnicu Valcea, la care se adauga T.V.A., dar nu mai putin de 80.000 lei/an, fără T.V.A. Cifra de afaceri este definita ca fiind contravaloarea serviciilor facturate ca urmare a prestarii serviciilor conform prezentului contract de delegare.

 • 5.2. Plata redevenței se face lunar până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs. Operatorul este obligat să organizeze și să realizeze evidența contabilă a serviciilor publice delegate în mod distinct de celelalte activități, în așa fel încât, în baza documentelor de evidență lunară să se poată întocmi balanța contabilă de verificare. Pentru calculul redevenței operatorul va depune la delegatar în termen de 15 zile de la incheierea lunii de raportare o situatie privind cifra de afaceri inregistrata pe perioada de raportare, însoțită de o copie a balanței contabile lunare, iar delegatarul va emite factura in termen de 5 zile de la primirea raportarii. In cazul in care valoarea redeventei rezultate din raportarile operatorului este mai mica de 6.667 lei/lună, acesta va achita delegatarului cu titlu de redeventa lunară 6.667 lei, fără TVA.

Daca in perioadele de raportare ulterioare, nivelul redeventei datorate depaseste valoarea de 6.667 lei, atunci redeventa se calculeaza la valoarea procentuala din ofertă. În situația în care operatorul nu depune documentele de evidență lunară, nivelul redevenței va fi de 6667 lei la care se adaugă TVA.

 • 5.3. Plata redeventei se face prin virament bancar in contul RO41 TREZ 6712 1300 205 XXXXX deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea.

 • 5.4. Neplata la termen a redevenței dă dreptul delegatarului de a calcula majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată. Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat prin Hotărâri de Guvern sau Ordine ale Ministerului Finanțelor și va fi la nivelul celor stabilite pentru impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • 5.5. Neplata a doua rate consecutive a redeventei duce la retragerea obligatiilor restante (redeventa si majorari de intarziere) din contul de garantie. In termen de 30 de zile de la retragerea obligatiilor restante din contul de garantie, operatorul are obligatia sa reconstituie garantia la nivelul prevazut, sa achite toate debitele restante, inclusiv majorarile de intarziere calculate. Nerespectarea obligatiei de plata a redeventei poate atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile ori interventia instantei de judecata.

Capitolul 6 Documentele contractului

Art. 6.1 - Sunt parte integranta a prezentului contract urmatoarele documnete (cel putin):

 • a) Regulamentul Serviciului

 • b) Caietul de Sarcini privind prestarea Serviciului;

 • c) Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara;

 • d) Caietul de sarcini al procedurii de delegare;

 • e) Documentatia de atribuire;

 • f) Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata aferente serviciului predate operatorului;

 • g) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor;

 • h) Garantia de buna executie (daca este cazul).

Capitolul 7 Drepturile si Obligatiile principale ale Operatorului

Operatorul va beneficia de urmatoarele drepturi:

Art. 7.1 - Operatorul va fi indreptatit sa presteze/opereze/furnizeze, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul Serviciului in conditiile stabilite prin prezentul contract.

Art. 7.2- Operatorul va fi indreptatit sa incaseze contravaloarea Serviciului prestat/operat/furnizat, corespunzator tarifului aprobat de catre Delegatar conform art. 19;

Art. 7.3 - Operatorul va incheia contract pentru serviciile prestate cu persoanele fizice, precum si cu persoanele juridice de pe raza teritoriului administrativ al Municipiului Ramnicu Valcea si va incasa contravaloarea serviciului prestat de la acestea. Operatorul va fi indreptatit la prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

Art. 7.4 - Tarifele aplicabile incepand cu data intrarii in vigoare a contractului vor fi tarifele ofertate de catre Operator. Tarifele pot fi ajustate ca urmare a indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii, astfel: a) ajustarea poate fi solicitata in primul an de operare, o singura data, dar nu mai devreme de 10 luni de la data intrarii in vigoare a contractului;

 • b) in urmatorii ani cu indeplinirea conditiilor impuse prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007;

 • c) operatorul poate promova o cerere de ajustare a tarifului numai in conditiile in care, daca fata de tariful actual, exista o crestere cu mai mult de 5% a unuia din urmatoarelor elemente de cost din structura tarifului:

 • (i) cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianti, cu energia electrica, cu materii prime si materiale consumabile si cu piesele de schimb;

 • (ii) cheltuielile cu personalul care se fundamenteaza in functie de legislatia in vigoare, corelata cu principiul eficientei economice. Operatorul poate aplica o ajustare a tarifului, in mod direct, si cu notificarea prealabila a consiliului local si a utilizatorilor, ca urmare a majorarii urmatoarelor elemente de cost din structura tarifului:

 • (i) cheltuielile cu depozitarea deseurilor la depozitul autorizat;

 • (ii) taxelor si impozitelor datorate statului sau unitatilor administrativ-teritoriale;

d) modificarea tarifului poate fi solicitata de operator numai dupa primul an de derulare a contractului si numai in cazul in care intervine o majorare a tuturor elementelor de cost din structura tarifului cu mai mult de 5% sau ca urmare a adaugarii unui nou element de cost in structura tarifului.

Art. 7.6 - Operatorul se va bucura de exclusivitatea prestarii Serviciului pe raza municipiului Ramnicu Valcea conform Caietului de Sarcini, acordata in baza hotararii de atribuire si a prezentului contract de delegare a gestiunii.

Art. 7.7 - Operatorul are dreptul de a incheia contracte cu tertii pentru asigurarea si valorificarea infrastructurii si a exploatarii bunurilor, activitatilor si serviciilor care fac obiectul delegarii, prin aceasta nefiind exonerat de obligatiile care ii incumba in conformitate cu prevederile prezentului contract.

Operatorul va avea urmatoarele obligatii:

Art. 7.8 - Operatorul se obliga sa opereze/presteze/ asigure Serviciul/Serviciile a caror gestiune i-a fost delegata respectand intervalele de timp convenite prin prezentul contract (inclusiv prin anexele acestuia).

Art. 7.9 - Operatorul se obliga sa presteze/furnizeze/opereze Serviciul/Serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in Propunerea Tehnica, Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii , Caietele de sarcini privind prestarea serviciului si Regulamentul de Salubrizare, anexate prezentului contract.

Art. 7.10 - Avand in vedere ca raporturile juridice dintre Operator si Utilizatorii serviciilor pe care acesta le exploateaza sunt raporturi juridice de natura contractuala, supuse normelor de drept privat, Operatorul Serviciului va avea fata de Utilizatori urmatoarele obligatii principale:

 • - sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;

 • - sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii aparute in functionarea sistemelor de utilitati publice si sa limiteze durata interventiilor;

 • - sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;

 • - sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a furnizarii/prestarii serviciilor si sa acorde bonificatii utilizatorilor in cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de furnizare/prestare;

 • - sa serveasca utilizatorii din aria de acoperire, in conditiile programelor de reabilitare, extindere si modernizare aprobate;

 • - sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea autoritatii administratiei publice locale de dare in administrare;

 • - sa furnizeze cu regularitate autoritatilor administratiei publice locale, respectiv autoritatilor de reglementare competente, informatii privind modul de realizare a indicatorilor de performanta, sa aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora furnizeaza/presteaza serviciul de utilitati publice, in conditiile legii;

Art. 7.11 - Operatorul trebuie sa presteze/opereze/furnizeze Serviciul/Serviciile cu respectarea principiilor universalitatii, accesibilitatii, continuitatii si egalitatii de tratament intre Utilizatori.

Art. 7.12 - Operatorul are obligatia sa furnizeze, atat autoritatilor administratiei publice locale, cat si autoritatilor de reglementare, autorizare si control, toate informatiile de interes public solicitate de acestea si sa asigure accesul la informatiile necesare, in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii Serviciului, in conformitate cu prevederile regulamentului Serviciului, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului si ale acordului si autorizatiei de mediu.

Art. 7.13 - Operatorul se obliga sa puna in aplicare metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodata respectarea cerintelor specifice din legislatia privind protectia mediului.

Art. 7.14 - In temeiul prezentului contract, Operatorul are obligatia de a asigura exploatarea eficace, in regim de continuitate si permanenta, a Servicilui/Serviciilor care fac obiectul delegarii, precum si a Infrastructurii (bunuri proprietate publica si/sau privata ale Delegatarului transmise Operatorului intrinsec, prin concesionare, o data cu delegarea gestiunii) in conformitate cu cerintele si destinatia impuse de Delegatar.

Art. 7.15 - Operatorul se obliga sa intretina si sa dezvolte orice bunuri de retur incredintate acestuia prin in baza prezentului contract, in scopul operarii/furnizarii/prestarii Serviciului, conform prevederilor Caietului de Sarcini si Ofertei Tehnice.

Art. 7.16 - Operatorul se obliga sa prezinte Delegatarului rapoarte periodice/la simpla solicitare a acestuia din urma, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri tehnici si de performanta pe parcursul derularii contractului.

Art. 7.17 - Operatorul se obliga sa nu subconcesioneze obiectul concesiunii.

Art. 7.18 - Operatorul se obliga sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la finalizarea contractului, capacitatea delegatarului de a realiza serviciul public de salubrizare sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului.

Art. 7.19 - Operatorul se obliga sa transmita delegatarului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea acestuia.

Art. 7.20 - In raporturile juridice cu utilizatorii, Operatorul va utiliza contracte de prestare a serviciilor, elaborate de autoritatea de reglementare competenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, a regulamentelor serviciilor si a caietelor de sarcini specifice acestora.

Art. 7.21 - Operatorul este obligat, sa puna la dispozitia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, igienizare, initiate de catre organizatii non-guvernamentale a mijloacelor tehnice, utilaje specifice si mijloace de transport aflate in dotare si incluse in infrastructura serviciilor publice de salubrizare, in conditiile recuperarii de la organizator a cheltuielilor efectuate.

Art. 7.22 - Operatorul va fi responsabil de structura fortei de munca angajate de acesta in vederea derularii contractului precum si de protectia sociala a acesteia.

Art. 7.21 - Operatorul se obliga sa respecte obligatiile asumate cu privire la modalitatea de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifului stabilita prin prezentul contract la capitolul 7.

Art. 7.22 - Operatorul va fi responsabil pentru atingerea tintelor stabilite pentru recuperarea, reciclarea si valorificarea anumitor tipuri de deseuri. In acest sens operatorul va organiza campanii de informare a publicului cu privire la beneficiile recuperarii, reciclarii si valorificarii anumitor tipuri de deseuri. Constientizarea si informarea publicului in acest domeniu va include si o latura de responsabilizare fata de mentinerea in functiune a dotarilor, oprirea vandalizarii acestora si utilizarea lor corecta.

Capitolul 8 Drepturile si Obligatii ale Delegatarului

Delegatarul va beneficia de urmatoarele drepturi:

Art. 8.1 - Sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii Serviciilor, utilizand principiul planificarii strategice multianuale;

Art. 8.2 - Sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea Infrastructurii aferente Serviciilor si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile poluante;

Art. 8.3 - Sa consulte asociațiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a Serviciului/Serviciilor;

Art. 8.4 - Sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice, inclusiv a serviciului de salubrizare si asupra politicilor de dezvoltare a acestora;

Art. 8.5 - Sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si Operator, la cererea uneia dintre parti;

Art. 8.6 - Sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de Operator prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la:

 • a. respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor;

 • b. ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare stabilita prin contractul de delegare a gestiunii;

 • c. exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor (Infrastrcutura);

 • d. asigurarea protectiei mediului si a domeniului public;

 • e. asigurarea protectiei utilizatorilor;

 • f. realizarea investitiilor asumate ce urmeaza a fi efectuate de catre operator in infrastructura serviciului potrivit ofertei si caietului de sarcini.

 • g. aplicarea tarifelor legal aprobate de catre Delegatar pentru Serviciile prestate de catre operator. Art. 8.7 - Delegatarul are dreptul de a verifica indeplinirea cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate de Operator, asigurandu-se in acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.

Art. 8.8 - Delegatarul pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a Serviciului/Serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilitati publice, precum si obligatia de a urmari, de a controla si de a supraveghea modul in care se realizeaza, respectiv:

 • - modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de Operator, inclusiv in relatia cu Utilizatorii;

 • - calitatea Serviciului/Serviciilor operate/furnizate/prestate;

 • - indicatorii de performanta ai Serviciului/Serviciilor operate/furnizate/prestate;

 • - modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau modernizare a Infrastructurii aferente Serviciului/Serviciilor;

 • - modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a tarifelor.

Art. 8.9 - Delegatarul poate coordona executia lucrarilor de investitii in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului.

Art. 8.10 - Delegatarul poate modifica in mod unilateral partea reglementara a contractului de delegare din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

Art. 8.11 - Delegatarul va beneficia de toate drepturile corelative obligatiilor Operatorului.

Delegatarul va avea urmatoarele obligatii:

Art. 8.12 - Sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de origine, de organizarea acestora si de modul de gestiune adoptat, in conformitate cu obligatiile asumate fata de acestia si drepturile conferite acestora.

Art. 8.13 - Sa predea Operatorului la data intrarii in vigoare a contractului toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente intregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-primire.

Art. 8.14 - Sa sprijine Operatorul pentru realizarea serviciului in aria de operare si sa asigure acestuia dreptul exclusiv de prestare a serviciului in aria administrativ-teritoriala a Delegatarului, fara a acorda autorizatii/permise unor alti operatori in vederea prestarii acelorasi Servicii, pe perioada de derulare a contractului de delegare.

Art. 8.15 - Sa respecte angajamentele asumate fata de Operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

Art. 8.16 - Sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului/Operatorilor, altele decat cele de interes public.

Art. 8.17 - Sa puna in aplicare reglementarile legale intrate in vigoare pe parcursul derularii contractului.

Capitolul 9 Riscuri asociate Contractului

Art. 9.1 - Riscurile aferente exploatării Serviciului sunt preluate integral de Operator, inclusiv riscul incheierii contractelor cu utilizatorii si al colectarii tarifelor de la Utilizatori si al achitarii redeventei catre Delegatar.

Capitolul 10 Transferul Infrastructurii

Art. 10.1 -La momentul intrarii in vigoare a prezentului contract si o data cu delegarea gestiunii Serviciului se va realiza si transferul Infrastructurii de la Delegatar la Operator.

Art. 10.2 - Predarea-primirea Infrastructurii se va efectua pe baza de proces-verbal care va constitui anexa la prezentul Contract, devenind parte integranta din acesta.

Art. 10.3 - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Operator in derularea Contractului sunt urmatoarele:

 • Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini Delegatarului, la expirarea contractului. Din categoria bunurilor de retur fac parte, dar fara a se limita la acestea, bunurile aferente infrastructurii publice a serviciului de salubrizare, constand in containere, recipienti de colectare, puncte de colectare si instalatiile aferente acestora, prezentate in Anexa nr......

 • • Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni Delegatarului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata. Din categoria bunurilor de preluare fac parte, dar fara a se limita la acestea, autospecialele utilizate de Operator pentru realizarea Serviciului;

 • Bunuri proprii care la expirarea contractului raman in proprietatea Operatorului.

Art. 10.4 -Bunurile proprietate publica din componenta Infrastructurii sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul Operatorului.

Art. 10.5 -Investitiile in infrastructura specifica Serviciului care se realizeaza din fonduri proprii ale Operatorului constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate raman in proprietatea Operatorului pe toata durata contractului de delegare a gestiunii si revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.

Art. 10.6 - Investitiile realizate de Operator din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea Infrastructurii se vor amortiza de catre acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului.

Art. 10.7- Operatorul este obligat sa nu inchirieze si sa nu constituie garantii reale asupra oricarui element al Infrastructurii;

Art. 10.8 -Operatorul nu poate inchiria sau ceda, sub orice alta forma juridica, folosinta Infrastructurii si elementelor sale componente.

Art. 10.9 - Operatorul va plati toate taxele, spezele si alte comisioane aferente Infrastructurii pe intreaga durata a prezentului Contract.

Art. 10.10 - Operatorul va avea obligatia de a administra elementele patrimoniului public si privat al Infrastructurii preluate cu diligenta unui bun proprietar.

Capitolul 11 Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

Art. 11.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată

Art. 11.2 - In cazul in care Operatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin prezentul contract, Delegatarul are dreptul de a deduce din garantia de buna executie, ca penalitati, o suma echivalenta cu partea din contract neexecutata.

Art. 11.3 - Furnizarea/operarea/prestarea de catre Operator a Serviciului/Serviciilor fara licenta atrage raspunderea administrativa sau contraventionala a Operatorului si constituie motiv de reziliere a contractului de delegare a gestiunii fara a mai indeplini nicio alta formalitate in acest sens si fara interventia unei instante judecatoresti.

Art. 11.4 - Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui Operator, in conditiile prevederilor Legii nr. 51/2006. Avand in vedere ca retragerea licentei se notifica Operatorului cu cel putin 90 de zile inainte, pe tot cuprinsul acestei perioade acesta este obligat sa presteze Serviciul/Serviciile in conditiile contractului de delegare a gestiunii.

Art. 11.5 -Delegatarul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunii Serviciului/Serviciilor si sa organizeze o noua procedura pentru delegarea gestiunii acestora, daca constata nerespectarea repetata de catre Operator a obligatiilor contractuale si daca Operatorul nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale si sa asigure atingerea, la nivelul stabilit prin Caietul de Sarcini si Propunerea Tehnica, a parametrilor tehnici si de calitate asumati.

Art. 11.6 - In mod specific, neefectuarea succesiva a serviciului pe o perioada de 3 luni a mai mult de 10% din suprafata supusa salubrizarii menajere atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati.

Art. 11.7 - Cumularea penalitatilor calculate conform prezentului contract pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei neachitate la scadenta atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

Art. 11.8 - Neindeplinirea minimului indicatorilor de performanta indreptateste pe Delegatar la rezilierea de plin drept a contractului fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

Pana la adoptarea sanctiunii rezilierii contractului de plin drept, Delegatarul va putea aplica sanctiunea pecuniara a platii suplimentare de catre operator a contravalorii ratei trimestriale a redeventei in cuantum de 20.000 lei pentru nerespectarea indicatorilor de performanta dupa cum urmeaza:

 • Prestarea de servicii pentru mai putin de 80% din totalul utilizatorilor din zona deservita;

 • Colectarea cu intarziere a deseurilor si golirea containerelor in afara programului de lucru;

 • Amestecarea diferitelor fractiuni de deseuri colectate selectiv intre ele sau cu deseuri reziduale, biodeseuri sau alte tipuri de deseuri;

 • Nesolutionarea corespunzatoare si in cel mai scurt timp a tuturor plangerilor, sesizarilor si reclamatiilor venite de la utilizatori;

 • Neintretinerea si igienizarea corespunzătoare a containerelor;

 • Neinlocuirea la timp a containerelor pierdute sau stricate;

 • Utilizarea de vehicule de transport neconforme si care nu respecta cerintele Caietului de sarcini;

 • NU se mentine in permanenta curatenia si igiena in zona platformelor de colectare;

 • Nederularea de campanii periodice de informare si constientizare a publicului;

 • Nu se raporteaza si comunica cu Primaria si toate autoritatilor competente, conform reglementarilor in vigoare;

Art. 11.9 - Prezentul articol se completează cu dispozițiile relevante ale art. 16 precum si cu prevederile Codului civil, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative in vigoare.

Clauze specifice

Capitolul 12 Garantia de buna executie a contractului

Art. 12.1 - Operatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in conditiile stabilitate prin documentatia de atribuire a contractului. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 3.179.169 lei, reprezentand 10% din valoarea estimata a contractului, fara TVA.

Art. 12.2 - Delegatarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Operatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

Art. 12.3 - In momentul incalcarii de catre Operator a uneia din obligatiile care ii incumba conform prezentului Contract, Delegatarul, fara a aduce atingere celorlalte drepturi la despagubire prevazute prin Contract sau care deriva din reglementarile in vigoare, va fi indreptatit sa incaseze si sa-si insuseasca sumele relevante din garantia de buna executie constituita de Operator. Delegatarul va fi indreptatit sa execute garantia cu precadere in cazul nerespectarii de catre Operator a obligatiei de plata a redeventei precum si a celorlalte obligatii financiare, tehnice sau de alta natura asumate prin Contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Delegatarul are obligatia de a notifica acest lucru Operatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

Art. 12.4 -Dupa ce Delegatarul isi va fi exercitat dreptul de a executa in parte sau in totalitate garantia depusa de Operator, acesta din urma, in termen de 15 zile, va reintregi garantia pana la nivelul stabilit potrivit 12.1.

In cazul in care Operatorul nu se va conforma obligatiilor de mai sus, Delegatarul va fi indreptatit sa rezilieze contractul in conditiile prevazute de articolul 11.1.

Art. 12.5 - Garantia depusa de Operator va ramane in vigoare pe intreaga perioada a Contractului si se va restitui opratorului conform prevederilor din Caietul de sarcini. In cazul in care Contractul va inceta ca urmare a unei cauze alta decat nerespectarea de catre Operator a obligatiilor sale contractuale, Delegatarul va elibera garantia, cu exceptia situatiilor in care, conform Contractului, acesta va fi indreptatit sa retina parte sau totalitatea garantiei.

Capitolul 13 Alte responsabilitati ale Operatorului

Art. 13.1 - (1) Operatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, Caietul de Sarcini si Regulamentului serviciului.

 • (2) Operatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru Contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract.

Art. 13.2 -(1) Operatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu termenele/intervalele convenite. Totodata, Operatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Art. 13.3 - (1) Operatorul se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor legislatiei romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu si dependentii acestora respecta si se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, Operatorul va respecta standardele esentiale de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocieri colective, eliminarea muncii fortate si a discriminarii la locul de munca si abolirea muncii copiilor si toate celelalte prevederi legale in materie de munca incidente.

Art. 13.4 - Operatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea Delegatarului si in termenul indicat de acesta, orice deficienta in executarea serviciilor cauzata de neindeplinirea obligatiilor sale contractuale.

Capitolul 14 Alte responsabilitati ale Delegatarului

Art. 14.1 - Delegatarul se obliga sa puna la dispoziția Operatorului facilitatile si/sau informațiile pe care acesta le-a prevazut in Caietul de Sarcini si pe care le considera necesare pentru indeplinirea Contractului.

Capitolul 15 Verificari

Art. 15.1 - Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului/Serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Propunerea Tehnica, Caietul de Sarcini si Regulamentul serviciului.

Art. 15.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre Delegatar prin reprezentantii sai imputerniciti. Delegatarul are obligatia de a declara identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop, prin emiterea unor imputerniciri ce sunt prezentate Operatorului cu ocazia verificarilor.

Capitolul 16 Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

Art. 16.1 - Operatorul are obligatia de a incepe operarea/prestarea Serviciului/Serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.

Art. 16.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului Operatorul nu respecta anumite termene sau intervale de timp stabilite prin Caietul de Sarcini,Oferta Tehnica sau Regulamentul serviciului acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Delegatarului. Modificarea termenelor sau intervalelor de prestare cu acordul partilor, se face prin act aditional, cu conditia ca termenele aflate in discutie a fi modificate sa nu fi reprezentat factori de evaluare a ofertelor pe baza carora Operatorul a fost declarat castigatorul licitatiei publice organizate pentru atribuirea prezentului contract de delegare, caz in care contractul inceteaza de drept fara punerea in intarziere si fara nicio alta formalitate sau interventia instantei judecatoresti, Delegatarul fiind obligat sa declare rezilierea contractului.

Art. 16.3 - In afara cazului in care Delegatarul este de acord cu o prelungire a termenelor/intrervalelor de mai sus, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Delegatarului de a solicita penalitati Operatorului.

Art. 16.4 - Prezentul contract poate inceta fara nicio formalitate, punere in intarziere sau interventia unei instante judecatoresti, in urmatoarele situatii:

 • a. in cazul in care Operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

 • b. la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • c. in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre Delegatar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia;

 • d. in cazul nerespectarii obligatiilor prevazute in Contract si in Caietul de sarcini al procedurii de delegare, asumate de catre Operator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina acestuia;

 • e. in cazul neplatii redeventei de catre Operator pe o perioada de 3 luni.

 • f. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Delegatar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina acestuia;

 • g. in cazul in care Operatorul nu detine alte autorizatii legale relevante sau cand acestea ori licenta sunt retrase;

 • h. in cazuri de forta majora sau caz fortuit, cand Operatorul se afla in imposibilitatea de a continua contractul.

 • i. la data intrarii in vigoare a contractului de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare, de catre ADI deseuri Valcea, ca efect a implementarii Sistemului de management integrat al deseurilor din Judetul Valcea, dar nu mai devreme de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.

Art. 16.5 - (1) In cazul in care, pe parcursul derulării Contractului, Delegatarul constata neconformitati ale Operatorului in indeplinirea cerintelor de performanta si calitate stabilite prin prezentul contract si anexele sale, Delegatarul va fi indreptatit sa solicite Operatorului remedierea, indeplinirea sau conformarea la anumiti parametri si/sau obligatii contractuale, cel din urma fiind obligat sa se conformeze solicitarilor Delegatarului in termenul stabilit de acesta.

 • (2) Fara a afecta prevederile alineatului 1 de mai sus, Delegatarul poate decide suspendarea executarii contractului, in situatia in care exista suspiciuni cu privire la eventuale neconformitati ale Operatorului in indeplinirea cerintelor de performanta si calitate stabilite prin prezentul contract si anexele sale, notificand in acest sens Operatorul cu cel putin 5 zile inainte. Prevederile de mai sus nu vor exonera Operatorul de plata penalitatilor prevazute prin prezentul contract.

Art. 16.6 - Prezentul contract inceteaza prin executarea, de catre ambele parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a disparitiei, fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabila.

Art. 16.7 - Prezentul contract inceteaza si in urmatoarele cazuri:

 • a) prin acordul scris al partilor;

 • b) prin denuntare unilaterala de catre Delegatar, cu un preaviz de 15 zile;

Art. 16.8 - Delegatarul are dreptul de a considera contractul ca reziliat, fara nicio compensatie si fara sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru delegatar, printr-o notificare scrisa adresata Operatorului, urmand ca rezilierea sa-si produca efectele dupa un termen de 15 zile lucratoare de la data primirii acesteia in cazul in care Operatorul:

 • a) intra in procedura de reorganizare judiciara sau in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

 • b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la litera a); c) a fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita profesionala, dovedite de Delegatar prin orice mijloace permise de lege;

 • d) a fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru frauda, coruptie, implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala prin care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Delegatarului, Statului roman sauUniunii Europene;

 • e) este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;

 • f) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea corespunzatoare a prezentului contract;

 • g) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poate respecta angajamentele asumate.

In situatiile prevazute mai sus, Operatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii contractului.

Art. 16.9 - (1) In cazurile in care Delegatarul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau executare necorespunzatoare din partea Operatorului, Delegatarul va fi indreptatit sa perceapa de la operator daune interese, in cuantum egal cu contravaloarea redeventei ramasa de achitat pentru perioada cuprinsa intre data rezilierii si data incetarii contractului prin ajungere la termen. Redeventa de recuperat in acest caz este la nivelul perioadei de raportare de dinainte de data la care a operat rezilierea inmultit cu numarul trimestrelor ramase pana la data la care are loc incetarea contractului prin ajungere la termen.

 • (2) Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, Operatorul va lua toate masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniera prompta si organizata, in asa fel incat costurile sa fie minime.

Capitolul 17 Programul lucrarilor de investitii. Sarcinile si responsabilitati

Art. 17.1 - Partile vor respecta programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric prezentate in Caietul de Sarcini al procedurii de delegare si asumate prin oferta tehnica si financiara de catre Operator.

Capitolul 18 - Indicatorii de performanta

Art. 18.1 - Indicatorii minimi de performanta sunt cei stabiliti in Regulamentul de salubrizare, aprobat, vor fi actualizati periodic, si se constituie anexa la contract (Anexa nr. ___).

Art. 18.2 - Standardele minime de calitate ale activitatilor si serviciilor publice prestate sunt cele asumate de catre Concesionar prin oferta, prezentate in Caietul de Sarcini si oferta tehnica si se refera la:

 • Prestarea de servicii pentru toti utilizatorii din zona deservita;

 • Colectarea la timp a deseurilor si golirea containerelor conform programului de lucru;

 • Colectarea si transportul deseurilor pe fractiuni; se interzice amestecarea diferitelor fractiuni de deseuri colectate selectiv intre ele sau cu deseuri reziduale, biodeseuri sau alte tipuri de deseuri;

 • Solutionarea corespunzatoare si in cel mai scurt timp a tuturor plangerilor, sesizarilor si reclamatiilor venite de la utilizatori;

 • Intretinerea si igienizarea corespunzătoare a containerelor;

 • Inlocuirea la timp a containerelor pierdute sau stricate;

 • Utilizarea exclusiv a vehiculelor de transport conforme si care respecta cerintele Caietului de sarcini;

 • Mentinerea in permanentă a curateniei si igienei in zona platformelor de colectare;

 • Initierea si derularea de campanii periodice de informare si constientizare a publicului;

 • Raportarea si comunicarea cu Delegatarul si toate autoritățile competente, conform reglementarilor in vigoare;

Capitolul 19 Tarifele practicate de Operator

Art. 19.1. - Tarifele se propun de catre Operatori si se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale Delegatarului, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta si potrivit dispozitiilor prezentului contract..

Art. 19.2. - Tarifele stabilite si practicate cu incalcarea dispozitiilor articolului 19.1 de mai sus sunt nule de drept, iar sumele incasate necuvenit si constatate ca atare de catre autoritatile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, dupa caz.

Art. 19.3 - Aplicarea de catre operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decat cele stabilite si aprobate potrivit art. 19.1 este interzisa. Tarifele aprobate de Delegatar trebuie sa conduca la atingerea urmatoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestarii Serviciului/Serviciilor la nivelurile de calitate si indicatorii de performanta stabiliti de catre Delegatar prin Caietul de Sarcini, regulamentul serviciului si prin prezentul contract de delegare a gestiunii;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru Serviciu si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile contractante;

 • c) asigurarea functionarii eficiente a Serviciului/Serviciilor si a exploatarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum si asigurarea protectiei mediului.

Capitolul 20 Declaratii si garantii

Art. 20.1 - Operatorul declara si garanteaza Delegatarului următoarele:

 • a. Operatorul este o societate comerciala legal constituita, conform legilor romane/_________;

 • b. Operatorul are puteri depline si autoritatea sa semneze prezentul Contract precum si sa isi asume si sa respecte obligatiile prevazute in Contract;

 • c. Operatorul a intreprins toate diligentele si actiunile necesare conform legilor in vigoare si documentelor sale statutare pentru a obtine autorizarea semnarii prezentului Contract, asumarii si indeplinirii obligatiilor prevazute de acesta;

 • d. Operatorul detine capacitatea functionala si financiara necesara derularii Contractului si indeplinirii obligatiilor asumate prin acesta;

 • e. Prezentul Contract instituie obligatii legale, intemeiate si deplin acceptate de Operator;

 • f. Semnarea si derularea Contractului, precum si indeplinirea obligatiilor prevazute de acesta nu vor intra in contradictie si nu vor avea ca rezultat incalcarea prevederilor documentelor statutare ale Operatorului, a prevederilor unor contracte sau intelegeri la care Operatorul este parte, sau a prevederilor legale in vigoare;

 • g. Nu exista nicio actiune in justitie, proces aflat pe rol sau investigatie judiciara sau extrajudiciara, in desfasurare sau iminenta, indreptate impotriva Operatorului care ar putea ca avea efect neindeplinirea de catre Operator a uneia dintre obligatiile asumate prin Contract, sau care ar putea afecta in orice mod derularea Contractului conform obiectivelor Delegatarului si prevederilor prezentului contract.

Art. 20.2 - Operatorul va garanta si va apara pe Delegatar, inclusiv angajatii si imputernicitii acestuia, impotriva oricaror reclamatii, pretentii sau revendicari din partea unor terte parti precum si impotriva unor daune si/sau pagube, costuri si/sau cheltuieli ivite ca urmare a nerespectarii de catre Operator a legilor in vigoare si/sau a prevederilor prezentului Contract;

Art. 20.3 - Operatorul va notifica de indata Delegatarului orice situatii in urma carora declaratiile si/sau garantiile de mai sus nu mai pot fi sustinute.

Capitolul 21 Raspunderea contractuala

Art. 21.1 - Operatorul se obliga sa despagubeasca Delegatarul impotriva oricaror:

 • - reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si

 • - daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Delegatar.

Art. 21.2 - In executarea prezentului contract Operatorul intelege sa actioneze pe riscul si raspunderea sa.

Art. 21.3 - Nerespectarea in tot sau in parte, ori executarea necorespunzatoare de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul Contract atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. Raspunderea contractuala naste obligatia repararii intregului prejudiciu cauzat precum si plata de daune interese, dupa caz.

Art. 21.4 - Operatorul se afla de drept in culpa in urmatoarele situatii:

 • a orice declaratie sau garantie data de Operator prin acest Contract se dovedeste a fi falsa sau de natura sa induca in eroare pe Delegatar;

 • b Operatorul greveaza Infrastructura sau elemente ale acesteia cu orice fel de sarcina;

 • c Cesiunea drepturilor si obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre Operator catre un tert.

 • d Operatorul abandoneza gestiunea Serviciului fara instiintarea si/sau permisiunea prealabila a Delegatarului;

 • e Operatorul nu isi indeplineste obligatia de plata a redeventei conform art. 5 si/sau a oricarei obligatii financiare sau de alta natura asumate prin Contract;

 • f Operatorul nu isi indeplineste obligatia de instituire a garantiei sau de reintregire a acesteia in caz de executie de catre Delegatar;

 • g Operatorul nu isi executa obligatiile asumate prin Contract si Caietul de sarcini al procedurii de delegare;

Art .21.5 -Partile sunt de acord ca Forta majora exclude raspunderea contractuala pentru incalcarea Contractului, in conditii cumulative prevazute la art. 24.

Art. 21.6 - Partile recunosc, de asemenea, incidenta exoneratoare de raspundere a evenimentelor, care constituie Cazuri fortuite, ivite pe parcursul executarii prezentului Contract. Partile sunt de acord ca fapta tertului exclude incalcarea Contractului.

Art. 21.7 - Raspunderea Delegatarului este exclusa in toate situatiile in care acesta exercita un drept contractual. Astfel, Operatorul nu-l va tine raspunzator pe Delegatar pentru limitari si pierderi sau lipsa castigului in toate situatiile in care acesta din urma intervine pentru exercitarea/apararea drepturilor ce rezulta din prezentul contract.

Art. 21.8 - Nerespectarea de catre Operator a obligatiei de plata a redeventei datorate in baza prezentului contract, la scadenta stabilita, obliga pe acesta la plata unor penalitati de intarziere conform art. 5.4 de mai sus. Penalitatile calculate conform dispozitiilor contractuale pot depasi suma asupra careia poarta.

Art. 21.9 - Nerespectarea de catre Operator a oricaror obligatii contractuale nonfinanciare obliga pe acesta la plata unei penalitati de 1%/zi din valoarea redeventei aferenta ultimei perioade de raportare fata de data constatarii nerespectarii obligatiei, calculata pentru fiecare zi de intarziere de la data implinirii termenului de executare pana la indeplinirea efectiva si corecta a obligatiei.

Art. 21.10 - Penalitatile mai sus mentionate nu exclud dreptului Delegatarului de a aduce la indeplinire el insusi sau prin incheierea de conventii cu terti, acolo unde exista posibilitatea, a oricarei obligatii ce incuba Operatorului si care nu a fost indeplinita in termen. In toate situatiile in care Delegatarul va indeplini obligatii contractuale care, potrivit prevederilor contractuale revin Operatorului, acesta din urma va suporta toate costurile directe sau indirecte cauzate ca urmare a incalcarii obligatiilor asumate prin Contract si oricare dintre riscurile executarii contractelor incheiate de catre Delegatar pentru Operator.

Delegatarul va putea recupera costurile mai sus aratate in oricare dintre modalitatile prevazute in Contract, inclusiv executand garantia constituita de Operator.

Art. 21.11 - In cazul incetarii anticipate a valabilitatii Contractului, prin reziliere din culpa Operatorului, acesta va fi obligat, fara a lua in considerare alte drepturi sau masuri reparatorii aflate la dispozitia Delegatarului, la plata catre acesta a unei penalitati egale cu:

 • - suma redeventei, a costurilor administrative si a costurilor proprii, pentru perioada cuprinsa intre data rezilierii si data la care urma sa expire durata delegarii gestiunii conform prezentului Contract;

 • - orice alte costuri suportate de Delegatar in legatura cu rezilierea Contractului.

Art. 21.12 - Nerespectarea de catre Operator a obligatiei de predare a Infrastructurii la expirarea duratei contractului, indiferent de cauza, fara a reprezenta o prelungire a duratei acestuia, obliga pe acesta la plata catre Delegatar a unei penalitati de intarziere egale cu dublul redeventei calculate pentru un trimestru, si a tuturor costurilor administrative si a celor proprii pentru fiecare trimestru sau partea din trimestru in care acesta continua sa foloseasca Infrastructura.

Art. 21.13 - (1) Operatorul se obliga sa despagubeasca Delegatarul impotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Delegatar.

 • (2) Delegatarul notifica in scris Operatorul asupra unor astfel de reclamatii si actiuni in justitie sau daune, nu mai tarziu de 30 de zile dupa ce Delegatarul ia cunostinta de acestea;

 • (3) Despagubirile ce vor fi acordate de Operator in baza acestui articol privesc numai acele reclamatii si actiuni in justitie sau daune care sunt cauzate in mod direct de actiunea sau omisiunea Operatorului in executarea contractului.

Capitolul 22 Recuperarea debitelor

Art. 22.1 - In cazul in care Delegatarul este indreptatit sa perceapa, penalitati, majorari de intarziere si/sau daune interese, poate deduce sumele corespunzatoare acestora din orice plata datorata Operatorului, sau poate executa garantia de buna executie cu suma corespunzatoare.

Art. 22.2 - Delegatarul este indreptatit sa recupereze de la Operator orice prejudicii suferite din vina Operatorului, care sunt descoperite dupa incetarea contractului, in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti aplicabile.

Art. 22.3 - Partile pot agrea compensarea intre sumele astfel datorate de Operator si orice sume datorate de catre Delegatar Operatorului, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului partilor de a conveni plata in transe.

Art. 22.4 - Comisioanele bancare si alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata sumelor datorate de Operator Delegatarului cad in integralitate in sarcina Operatorului.

Capitolul 23 Conditiile de redefinire a clauzelor contractuale

Art. 23.1 - Prevederile specifice ale prezentului contract vor putea fi modificate prin acordul partilor, prin incheierea de acte aditionale daca nu aduc atingere conditiilor rezultate ca urmare a derularii procedurii de licitatie. Pot face obiectul actului aditional modificator numai acele aspecte a caror modificare nu a putut fi previzionata.

Art. 23.2. - Prevederile contractului vor putea fi modificate unilateral de catre Delegatar atunci cand ratiuni tehnice, economice sau de alta natura impun prezervarea interesului public.

Capitolul 24 Subcontractanti

Art. 24.1 - Operatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Delegatarul.

Art. 24.2 - (1) Operatorul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

 • (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

Art. 24.3 - (1) Operatorul este pe deplin raspunzator fata de Delegatar de modul in care indeplineste contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Operator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

 • (3) Operatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

Art. 24.4 - Operatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului contractului si va fi notificata Delegatarului.

Art. 24.5 - Nici un subcontract nu poate crea relatii contractuale intre subcontractor si Delegatar. Orice clauze existente in acest sens in subcontracte sunt nule. Operatorul ramane responsabil in integralitate fata de Delegatar pentru actele, faptele si/sau omisiunile subcontractorilor, personalului si/sau agentilor acestora, ca si cum ar fi pentru actele, faptele si/sau omisiunile Operatorului.

Capitolul 25 Forta majora

Art. 25.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

Art. 25.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Art. 25.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Art. 25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

Art. 25.5- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

Capitolul 26 Solutionarea litigiilor

Art. 26.1 - Delegatarul si Operatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Art. 26.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Delegatarul si Operatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

Capitolul 27 Limba care guverneaza contractul

Art. 27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Capitolul 28 Comunicari

Art. 28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Art. 28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Capitolul 29 Conflictul de interese

Art. 29.1 - Operatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv si impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al altor legaturi sau interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre Operator imediat Delegatarului, in scris.

Art. 29.2 - Operatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla intr-o situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Operatorul va inlocui, imediat si fara nici un fel de compensatie din partea Delegatarului, orice membru al personalului sau care se afla intr-o astfel de situatie.

Art. 29.3 - Delegatarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de Operator in conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare daca va considera acest lucru ca fiind necesar.

Art. 29.4 - Operatorul se va abtine de la orice legaturi si relatii, comerciale sau de alta natura, care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. In cazul in care Operatorul nu poate mentine aceasta independenta, Delegatarul are dreptul de a rezilia contractul, fara obligatia notificarii formale a Operatorului si fara a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.

Capitolul 30 Pastrarea si evidenta documentelor

Art. 30.1 - Toate documentele justificative ale activitatilor derulate de Operator in executarea contractului, inclusiv extrase de cont, facturile in baza carora operatorul a efectuat cheltuieli, bonuri fiscale, state de plata si alte documente similare, trebuie pastrate de catre Operator pentru o perioada de minim 7 ani de la incetarea prezentului contract.

Art. 30.2 - Operatorul are obligatia de a permite Delegatarului si persoanelor autorizate de acesta, precum si autoritatilor competente si/sau persoanelor/agentilor desemnati de acestea, sa verifice si sa auditeze aceste documente, inclusiv sa obtina copii de pe acestea, in orice moment atat pe durata de executie a contractului cat si ulterior, in termenul mentionat la art. 30.1.

Art. 30.3 - In cazul in care Operatorul nu va respecta obligatia de realizare si pastrare a acestor documente, Delegatarul este in drept sa solicite daune interese la valoarea redeventei platite pe ultimul an de operare al contractului.

Capitolul 31 Politica de mentinere si recalificare a fortei de munca, precum si protectia acesteia pe durata valabilitatii contractului de delegare

Art. 31.1 - Personalul angajat al concesionarului beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul colectiv sau individual de munca aplicabil. Concesionarul va intocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajati, in vederea perfectionarii acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

Art. 31.2 - Numarul anual al angajatilor concesionarului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile strategiile actionariatului, prin consultari periodice cu delegatarul, astfel incat sa corespunda Caietului de Sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii prevazute de lege sau contracte colective din partea concesionarului si sunt responsabilitatea exclusiva a operatorului

Capitolul 32 Legea aplicabila contractului

Art. 32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Capitolul 33 Clauze finale

Art. 33.1 - In situatia in care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract devin, din orice motiv, neexecutabile, ilegale sau in alt fel invalide in orice privinta, in baza legilor ce guverneaza prezentul Contract sau derularea acestuia, o asemenea invalidare nu va afecta celelalte prevederi ale prezentului Contract, si Contractul va fi astfel interpretat ca si cand asemenea prevederi neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost continute in prezentul Contract.

Partile convin sa accepte negocierea unui text contractual rezonabil pentru modificarea, suplimentarea ori substituirea oricaror asemenea prevederi nevalabile, ilegale sau neaplicabile cu prevederi legale, aplicabile si valabile, care sa produca, pe cat posibil, rezultatul economic intentionat anterior de catre Parti.

Art. 33.2 -In cazul in care Partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Art. 33.3 - Neexecutarea sau intarzierea de catre oricare Parte contractanta de a-si exercita anumite drepturi in cadrul prezentului Contract, nu echivaleaza cu renuntarea la aceste drepturi sau cu o incurajare tacita a incalcarii Contractului.

Art. 33.4 - Prezentul Contract este destinat exclusiv beneficiului Partilor semnatare; nici o clauza a acestui Contract nu va putea fi interpretata ca instituind drepturi sau obligatii in sarcina altor persoane decat Partile Contractului, in afara de cazurile expres stipulate.

Art. 33.5 - Incetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a Partilor in cazul in care, prin natura lor, obligatiile respective raman in vigoare si dupa incetarea Contractului. De asemenea, Partile raman raspunzatoare pentru orice fapte/acte intreprinse de catre o Parte pe perioada desfasurarii Contractului ale caror rezultate care s-ar ivi dupa incetarea efectelor Contractului si care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealalta Parte.

Art. 33.6 - Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale.

Partile au decis sa incheie azi ________________ prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

Delegatar,

Operator,


(semnatura autorizata)                            (semnatura autorizata)

LS                              LS

. - Contractul de poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult