Hotărârea nr. 250/2013

hotarirea 250 - 30 septembrie 2013 - modificare HCL 93 din 2013 ADI Zona Metroplitana

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 250

privind desemnarea domnului primar Emilian Valentin Frâncu ca reprezentant al municipiului în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr 32610 din 25.09.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune înlocuirea domnului viceprimar Gigi Ion Matei din calitatea sa de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” cu domnul primar Emilian Valentin Frâncu;

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin art.4 din hotărârea Consiliului Local nr. 93/2013, a fost împuternicit domnul Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale asociației, iar ulterior ca urmare a Ordinului nr. 229 din 08.05.2013 emis de Prefectul județului Vâlcea, atribuțiile funcției de primar au fost îndeplinite de către domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 14321 din 18.09.2013 prin care Instituția Prefectului - județul Vâlcea a comunicat faptul că prevederile Ordinului Prefectului nr. 229/2013 și au încetat aplicabilitatea;

în baza art.36f alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se înlocuiește domnul viceprimar Gigi Ion Matei din calitatea sa de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” cu domnul Emilian Valentin Frâncu, primar al municipiului.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - A.D.I „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”;

  • - Direcției Resurse Umane;

Domnului Gigi Ion Matei.
jurist TQnfa MIHĂESCUcea, 30 septembrie 2013