Hotărârea nr. 25/2013

Hotarirea 25 - 30 ianuarie 2013 - aprobare plan de actiuni in baza legii 416

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 25

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinara la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 391 din 18.01.2013 întocmit de către Direcția de Protecție Socială prin care se propune aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2012 prin care au fost aprobate unele măsuri de acordare a ajutorului social;

în temeiul prevederilor art.6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi

dusă la îndeplinire:

  • - Direcției de Protecție Socială;

  • - Direcției Economico -Finaciare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

o ,<

SECRETARMUNICIPIU^ jurist To^MIHĂEȘCtJ

, //

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

ANEXA NR.1 LA HCL-^\t'Z^ Ol-Zo/b

/y ■ l'ANUL2013

DE CĂTRE , RA1de ajutor !; {TIVIND VENITUL

OARE


PLAN DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRl ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ORELOR DE MUNCĂ PRESTATE LUN PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIA BENEFICIA SOCIAL, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.416/2001 F MINIM GARANTAT, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE UL

Obiectiv strategic

Activități/măsuri întreprinse

Locul desfășurării acțiunilor de interes local

Termen de realizare

Responsabili /Instituții partenere

Incluziunea socială și asigurarea participării active a beneficiarilor de ajutor social prin prestare ore la solicitarea primarului municipiului

Rm.Vâlcea, în cadrul unor acțiuni sau lucrări de interes local

Curățarea și îndepărtarea zăpezii și a gheții, atunci când este cazul

trotuare, căi publice, spații publice

ianuarie-martie noiembrie-decembrie

Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea/SC Piețe Prest SA

Manipularea/distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul programului PEAD, efectuat curățenie la locul distribuției

Depozit produse comunitare

str. Ferdinand nr.3

octombrie-decembrie

Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea

Curățenia/întreținerea căilor publice, spațiilor publice

Curățenia și salubrizarea stradală (măturat, adunat peturi, crengi și alte deșeuri, transport gunoi, desfundat canale, efectuare de lucrări de curățenie în parcuri, zone verzi, spălat banei, curățat stâlpii de afișe, curățat albie Râu Olănești)

Colonia Nuci

lunar

Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea/ lider informai zona Colonie Nuci

Piața Centrală

lunar

Direcția de Protecție Socială

Rm.Vâlcea/SC Piețe Prest SA

Târg Râureni

lunar

Cimitirul Sf.loan

lunar

Zona Capela

lunar

Zona Troianu

lunar

Zona Petrișor

lunar

Albia Râului Olănești

lunar

Zona Centrală/Zăvoi

lunar

Zona Goranu/Școala

lunar

Zona Ostroveni

lunar

Sediul DPS

lunar

* Pentru repartizarea orelor de muncă, primarul va întocmi lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local. Modalitățile concrete de organizare și desfășurare a activității de prestare a orelor de muncă, în cadrul acțiunilor/lucrărilor planificate, se vor stabili, lunar, prin Dispoziția Primarului.

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de a efectua acțiunile și lucrările de interes local în funcție de numărul de ore calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

Evidența efectuării orelor de muncă se realizează într-un registru separat, iar pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local se asigură instructajul privind normele de tehnică a securității muncii.

In vederea asigurării plății ajutorului social, pontajele cu persoanele care au efectuat lucrări sau acțiuni de interes local, precum șl dovada realizării instructajului privind normele de tehnică a securității muncii, vor fi depuse de instituțiile partenere la Direcția de Protecție Socială până la data de 21 ale fiecărei luni.