Hotărârea nr. 249/2013

hotarirea 249 - 30 septembrie 2013 - acordare titlu cetatean Lazar Ioan

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 249 privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan St. Lazăr

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Raportul nr. 32316 din 23.09.2013, precum și expunerea de motive, întocmite de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune conferirea titlului de "Cetățean de Onoare" al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului conferențiar universitar doctor loan St. Lazăr; raportul a fost întocmit ca urmare a memoriului Forumului Cultural al Râmnicului înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 32218 din 23.09.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor „Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr.148 din 27.05.2010;

în baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului conferențiar universitar doctor loan St. Lazăr, pentru performanțele de excepție și meritele pe care le-a avut și le are în dezvoltarea și promovarea culturii și literaturii vâlcene, precum și în creșterea prestigiului și îmbogățirea imaginii municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Domnului loan St. Lazăr.    ALITATE