Hotărârea nr. 248/2013

hotarirea 248 - 30 septembrie 2013 - mentinere HCL 199 din 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Mun icipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 248

privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199 din 25.07.2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 32487 din 24.09.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane prin care se propune menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.199 din 25.07.2013, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; raportul a fost întocmit ca urmare a plângerii prealabile formulate de către doamna Noaje Carmen Ioana înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 29192 din 26.08.2013 prin care a solicitat revocarea parțială a acesteia urmare a faptului că nu a fost suficient motivată;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că Hotararea Consiliului Local nr. 199/2013 a fost adoptată în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 77 din 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013, care prevede obligația instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a acesteia, respectiv până la data de 29 iulie 2013, să adopte acte normative de modificare a structurilor funcționale și de stabilire a numărului de posturi, în concordanta cu măsurile prevăzute la art. 1-3 din ordonanță și având în vedere că la adoptarea acesteia s-a ținut cont și de prevederile Legii nr.155/2010 a Politiei Locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale și ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, hotărârea nr. 199/2013 a avut la baza adoptării raportul compartimentului de specialitate al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Valcea, avizul nr. 26132/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, avizul Comisiei Locale de Ordine Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin.(2), 45 alin.(1) și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi «pentru» din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mențin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 199 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2013.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Poliției Locale a municipiului;

  • - Doamnei Noaje Oana Carmen.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGA SECRETAR JVIUNICIPIU, jurist T MIHĂE