Hotărârea nr. 247/2013

hotarirea 247 - 30 septembrie 2013 - aprobare parteneriat intre Directia de Protectie Sociala si Centrul pentru Familie

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.247

privind aprobarea încheierii convenției de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația "Centrul pentru Familie”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 201 la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.4072 din 17.09.2013 întocmit de Direcția de Protecție Socială prin care se propune încheierea unui parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația "Centrul pentru Familie" -Râmnicu Vâlcea, precum și virarea către această asociație, în tranșe trimestriale, din bugetul Direcției de Protecție Socială a sumei reprezentând cheltuielile cu utilitățile (încălzire, apă) pentru spațiul în care asociația funcționează;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere cererea nr.3126/05.07.2013 prin care Asociația “Centrul pentru Familie”, cu sediul în municipiul Rm.Vâlcea, str. Avram lancu nr.7, a solicitat prelungirea parteneriatului cu Direcția de Protecție Socială în vederea susținerii serviciilor de asistență și îngrijire acordate în cadrul Centrului de Zi ce funcționează la adresa de mai sus, în scopul prevenirii abandonului și instituționalizării copiilor cu varsta cuprinsă între 1 lună și 5 ani; ținând seama, totodată, de faptul că această asociație este o organizație non-guvernamentală, care și-a început activitatea în anul 2001 cu scopul de a preveni abandonul copiilor și de a promova o viață sănătoasă și pozitivă de familie și având în vedere, de asemenea, că este singura organizație care administrează un centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 1 lună și 5 ani, din această perspectivă Asociația venind în sprijinul municipalității;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.292/2011 a asistenței sociale ;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Convenția de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația "Centrul pentru Familie” - Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Suma reprezentând obligațiile Consiliului Local - Direcția de Protecție Socială, așa cum sunt prevăzute în convenția aprobată conform alin.(1), va fi acoperită din bugetul Direcției de Protecție Socială Rm.Vâlcea - capitolul 68.02.50.02 - Serviciul public de asistență socială, alineat 59 11 - Asociații și fundații.

 • (3) Sumele de bani deblocate conform alin.(2) vor acoperi cheltuielile de utilități (încălzire, apă) aferente spațiului în care funcționează Asociația “Centrul pentru Familie”, din str. Avram lancu nr.7. și vor fi virate trimestrial.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției de Protecție Socială;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Asociației "Centrul pentru Familie" - Râmnicu Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE

  Florentina Adina4D^BRETEn\ pEcIt)

  \\o             '       c

  ---

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, \       SECRETAR MUNICIPIU,/^

  > J         jurist Tgm^MIHA^StfU

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2013
Convenție de partenerLm

V CX \x
l.Părtile contractante:

Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea din cadrul Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea, cu sediul în Rm.Vâlcea, strada Matei Basarab nr.28, bl.H3-parter, Cod fiscal: 15412972 reprezentată prin doamna Virginia Fulgescu, în calitate de Director executiv.

și

Asociația „Centrul pentru Familie” persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Rm.Vâlcea, strada Avram lancu nr.7, Cod fiscal nr. 14392575, fiind constituită și înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în baza Sentinței Civile nr.2566/21.12.2001 pronunțată de Judecătoria Rm.Vâlcea, reprezentată prin doamna Camelia Păsat - Director,

Având în vedere dispozițiile art.12 din O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, aprobata prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art.112 și art.136 alin.l lit, a din Legea nr.292/2011 -Legea asistenței sociale;

în considerarea scopului Asociației “Centrul pentru Familie” prevăzut în actele sale constitutive și ale activității acesteia de la înființare până în prezent, constând în furnizarea serviciilor sociale de consiliere socială si suport pentru familii aflate în risc; asistentă și îngrijire pentru copii cu vârsta între 1 lună -5 ani;

în scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Rm.Vâlcea;

Convin următoarele:

 • 2. Obiectul convenției:

Colaborarea între cele două părți, în scopul prevenirii abandonului copiilor si promovarea unei vieți de familie sănătoase si pozitive, prin furnizarea serviciilor de asistență și îngrijire pentru copiii cu varsta intre 1 luna - 5 ani, proveniți din familii aflate în dificultate, cu domiciliul în municipiul Rm.Vâlcea.

 • 3. Responsabilități:

  A. Consiliul Local al municipiului Rm.Vâlcea - Direcția de Protecție Socială Rm.Vâlcea:

  • identificarea copiilor proveniți din familii aflate în dificultate de pe raza municipiului care necesită acordarea unor servicii de asistență și îngrijire;

 • • evaluarea inițială a copiilor identificați si intocmirea planului de servicii pentru prevenirea separării acestora de familie, precum și urmărirea realizării acestuia;

 • • referirea cazurilor identificate către Asociația „Centrul pentru Familie”;

 • • suport în furnizarea unor servicii de informare și consiliere destinate părinților copiilor identificați, beneficiari ai centrului, în vederea incluziunii lor sociale;

 • • diseminarea în comunitate a informațiilor legate de activitatea asociației, grupul țintă și serviciile oferite în cadrul centrului;

 • • facilitarea accesului la alte tipuri de prestații și servicii sociale destinate acestei categorii de beneficiari (copiii și familiile acestora, aflate în dificultate), oferirea de informații vizând serviciile acordate de instituțiile (ne)guvemamentale;

 • • susținerea financiară a serviciilor oferite de asociație, prin asigurarea cheltuielilor cu utilitățile aferente spațiului în care funcționează centrul (încălzire, apă), dar nu mai mult de 6000 lei/an, suma ce se va achita trimestrial;

 • • realizarea controlului financiar asupra fondurilor alocate, prin solicitarea trimestrială a unor rapoarte justificative privind modul în care au fost utilizate sumele acordate.

 • B. Asociația „Centrul pentru Familie”
 • • asigurarea egalității de șanse și nediscriminarea în furnizarea serviciilor sociale;

 • • susținerea activității necesare furnizării serviciilor sociale menționate, în scopul respectării standardelor generale de calitate și a tuturor reglementărilor legale în vigoare;

 • • acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentei convenții, cu prioritate, cazurilor referite de către Direcția de Protecție Socială, în limita locurilor disponibile;

 • • folosirea fondurilor alocate de la bugetul local exclusiv pentru achitarea cheltuielilor cu utilitățile aferente spațiului în care funcționează centrul (încălzire, apă) și prezentarea, trimestrial, de documente justificative în acest sens;

 • • prezentarea trimestrială a unor rapoarte de monitorizare a serviciilor care fac obiectul prezentei convenții;

 • • colaborarea cu toate compartimentele DPS Rm.Vâlcea în scopul facilitării accesului la alte ‘tipuri de prestații și servicii sociale destinate copiilor provenind din familii în dificultate de pe raza municipiului

 • 4. Responsabilități comune:

Părțile vor promova un comportament profesional, vor respecta etica profesională în activitate și în relațiile de colaborare.

Transmiterea reciprocă de informații cu privire la orice aspect legat de îndeplinirea convenției.

 • 5. Durata convenției de parteneriat:
  • 5.1. Prezenta convenție intră în vigoare din momentul emiterii hotărârii consiliului local și este valabilă un an.

  • 5.2. Convenția poate fi prelungită prin hotărâre a Consiliului local al Municipiului Rm.Vâlcea

 • 6. încetarea convenției de parteneriat

Constituie motiv de încetare a convenției:

 • a. Expirarea duratei pentru care a fost încheiată convenția, cu excepția situației în care aceasta este prelungită prin hotărârea Consiliului local al Municipiului Rm.Vâlcea;

 • b. Acordul părților privind încetarea convenției;

 • c. Retragerea sau anularea autorizației de funcționare sau a acreditării Asociației “Centrul pentru Familie”;

 • d. Schimbarea obiectului de activitate a asociației sau încetarea activității acesteia prin desființare, lichidare, dizolvare;

 • e. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una din părți;

 • f. Forța majoră, dacă este invocată

 • 7. Soluționarea litigiilor:
  • 7.1. Părțile contractante vor depune toate eforturie pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndelinirea prezentei convenții.

  • 7.2. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

  • 7.3. Limba care guvernează convenția este limba română

Prezenta convenție a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Direcția de Protecție Socială Director Executiv, Virginia Fulgescu


Asociația “Centrul pentru Familie” Director, Camelia Păsat