Hotărârea nr. 246/2013

hotarirea 246 - 30 septembrie 2013 - modificare stat de functii la Serviciul de Asistenta Medicala

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.246

privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.31514 din 16.09.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea, începând cu data de 01.10.2013, a statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, aprobat prin anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013; modificarea constă în transformarea funcției actuale de medic primar, clasa de salarizare 72, din cadrul Dispensarului Medical nr.2 - Stomatologie, în funcția de medic stomatolog, clasa de salarizare 53 ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.56/200977/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanțe;

în baza art.36, alin.(2), lila), alin.(3), lît.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 1 octombrie 2013, se modifică statul de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, aprobat prin anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013, în sensul transformării funcției actuale de medic primar, clasa de salarizare 72, din cadrul Dispensarului Medical nr.2 - Stomatologie, în funcția de medic stomatolog, clasa de salarizare 53.

  • (2) Statui de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, modificat conform alin.(1), este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare.


JEMNEAZĂPENTRU LEGAI SECRETARMUNICIPIU^ jurist T^a MIHAESCU

Râmnicu


>a, 30 septembrie 2013


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA


Anexa nr.

la H.C.L nr2î£L


STAT DE FUNCȚII AL SERVICIULUI DE ASISTENȚA MEDICA


Nr. crt.

STRUCTURA

0

1

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ


Funcția publică

de conducere

de execuțîe/nivetul de sataiizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

3de conducereiH z 8.8


Total funcții


SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ(CAB1NETE MEDICALE Șl STOMATOLOGICE ȘCOLARE )

60


DISPESAR MEDICAL ȘCOLAR NR.1___ ___5

1

MEDIC PRIMAR

72

S

1

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

5

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.2____________ 5

6

MEDIC PRIMAR

72

s

1

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

9

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

JȘ.

PL

1

10

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

DISPENDAR MEDICAL ȘCOLAR NR.2 - STOMATOLOGIE__________ ,_____ 2

11

MEDIC STOMATOLOG

53

S

1

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

j        Funcția contractuală

L

Grad sau treaptă j profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de cenducere(gradul) ______ _______ ________

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/niveiul de salaiîzare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

zj ; « ț

■Ș 1

1 de conducere

de execuție

0

1

1

3

5

s

S '              9

10

11

12

1?

14

15

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.3_____________ '__9

13

MEDIC PRIMAR

72

S

1

14

MEDIC SPECIALIST

62

S

1

15

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

20

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

21

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.3 - STOMATOLOGIE__._____4

22

MEDIC PRIMAR

72

S

1

23

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

24

MEDIC SPECIALIST

62

S

1

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.4___r~___ ,__ __-

26

.     j  ...

i

MEDIC PRIMAR

î 72

S

1

27

i

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

' 46

PL

1

28

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

i 46

PL

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

1

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

1

Nivel studii j

Total funcții

de conducere

de execuție/niveiul de salalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

1

.1

$

r

6

t

s

$

10

11

iz

13

14

15

29

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.4 - STOMATOLOGIE                                           2

30

DENTIST PRINCIPAL

45

SSD

1

31

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.5

9

32

MEDIC PRIMAR

72

S

1

33

MEDIC PRIMAR

72

S

1

34

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

35

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

36

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

37

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

38

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

39

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

40

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.5 -STOMATOLOGIE            ___________1

41

I

MEDIC STOMATOLOG

; 53

S

1            |

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.6______________ __________£

42

MEDIC PRIMAR

■ 72

S

1

43

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa       |

Grad profesional

Clasă de salarizare !

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

| Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

3

fi

7

3

9     _ _

10

11

12

13

14

1S

44

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

45

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.6 - STOMATOLOGIE__ ___3

46

MEDIC SPECIALIST

62

S

1

47

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

48

DENTIST PRINCIPAL

45

SSD

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.7 ______ 4

49

MEDIC PRIMAR

72

S

1

50

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

51

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

52

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.8       ________________________ 4

53

MEDIC PRIMAR

72

s

1

54

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

55

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

56

_

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

DISPENSAR MEDICAL ȘCOLAR NR.8 - STOMATOLOGIE            __________ __2

57

[

DENTIST PRINCIPAL

45

SSD

1

_58

DENTIST PRINCIPAL

i 45

SSD

____

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de saializare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

a

1

•>

3

4

5

6

7

$

5

10

n

1J

13

14

15

59

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Ș 42

M

1

60

MEDIATOR SANITAR

___________| 39

M

1

NR. FUNCȚII LA CAPITOLUL SĂNĂTATE-UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT - COD 66.02

60


DIRECȚIA RESURSE UMANE,