Hotărârea nr. 244/2013

hotarirea 244 - 30 septembrie 2013 - modificare stat de functii aparat primar

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.244

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.31757 din 18.09.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2013, prin transformarea postului de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, clasa de salarizare 39, din cadrul Direcției Urbanism - Serviciul Autorizare Lucrări de Construcții și Rețele Edilitare în post de consilier, clasa I, grad profesional superior, clasa de salarizare 50, în cadrul aceluiași serviciu;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.10.2013, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea postului de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, clasa de salarizare 39 din cadrul Direcției Urbanism - Serviciul Autorizare Lucrări de Construcții și Rețele Edilitare în post de consilier, clasa I, grad profesional superior, clasa de salarizare 50, în cadrul aceluiași serviciu.

 • (2) Modificarea prevăzută la alin.(1) se regăsește în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;


  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA


  STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Șl AL DIRECȚIEI DE EVIDENȚ  Mr. ort

  STRUCTURA

  FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

  Funcția publici

  Clasa

  Grad profesional | ____ i

  Clasă de salarizare

  Nivel studii ] __________ J

  Funcția contractuală

  , Grad sau treaptă profesională

  Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradui)

  Clasă de salarizare ! _______1

  Nivel studii j ___1

  Total funcții

  de conducere

  de execuție/nivelul de salalizare ptr.

  funcțiile de conducerețg radul)

  de conducere

  de execuție

  - o

  1

  2

  9

  4

  5

  6

  7

  «

  &

  w

  12

  B

  14

DEMNITARI__ _________ 3

1

PRIMAR

S

1

2

VICEPRIMAR

S

1

3

VICEPRIMAR

S

1

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

s I 1

5

SECRETAR MUNICIPIU

II i

85

S

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

21

I 6

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGLEMENTARI Șl APLICARE LEGEA 10/2001

9

7

Șef serviciu

II

I

76

S

1

8

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

9

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

10

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

11

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

12

CONS. JURIDIC

I

Debutant

24

s

1

13

CONS. JURIDIC : I

Principal

39

s

1

14

INSPECTOR ; I

Principal

39

S

1

15

CONS. JURIDIC < I

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE

3

16

INSPECTOR I

Asistent

34

s

1

17

REFERENT

III

Superior

23

M

1

18

INSPECTOR I

Asistent

34

S

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

ț

Grad profesional

Clasă de salarizare 1

Nivel studii i

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salariza re pentru funcțiile de conducere(gradui)

Clasă de salarizare i 1.                                                                 1

Nivel studii | 1____1

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul J de salal iza re ptr. ; C funcțiile de conducere(gradul) i

de conducere

de execuție

__0

1

î

3

i

-------------------------3--!____5___

8

5

1lL

11

IX

14

15

SERVICIU L- J U RIDIC, CONTENCIOS           ___ _ _____________8

19

Șef Șervtciu

11

76

S

1

20

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

S

1

21

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

S

1

22

CONS. JURIDIC

1

Asistent

34

S

1

23

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

S

1

24

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

S

1

25

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

S

1

26

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE             ____ 24

27

Director Executiv

II                  I

80

S

j

1

BIROUL RESURSE UMANE                             ________ 7

28

Șef Birou

II

74

S

1

29

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

30

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

31

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

32

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

33

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

34

INSPECTOR

*

Superior

50

s

1

BIROUL ADMINISTRATIV                                     _____ 13

35

Șef Birou

II

72

s

1

36

REFERENT

IA

21

M

1

37

ȘOFER

I

15

M

1

38

ȘOFER

I

15

M

1

39

ȘOFER

I

15

M

1

40

ȘOFER

I

15

M

1

41

I

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

42

I

ÎNGRIJITOR

12

G

1

43

ÎNGRIJITOR

12

G

1

44

îngrijitor

12

G

1

45

ÎNGRIJITOR

12

G

1

46

îngrijitor

12

G

1

47

i

ÎNGRIJITOR

12

G

1

_________________________ COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII          ___ ____ 1

l_48__[_2_zz_________! ~. . r ~ ______r n [ ~^ț'insp.spec. j ii i ~~ i33Ts~r~ 1 n

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Grad profesional

Clasă de salarizare ‘

1

Nivel studii

Funcția contractuală

;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul)

Clasă de salarizare 1

1

Nivel studii [

1

Total funcții

i-uncția puDtica

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere(g radul)

Clasa

de conducere

de execuție

0

1

3

4

6

8

9

11?

11

12

14

15

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN

2

49

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

50

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

BIROUL INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR

8

51

Șef Birou

II

74

s

1

52

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

53

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

54

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

55

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

56

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

57

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

58

INSP.SPEC.

II

33

s

1

COMPARTIMENT AUD1T INTERN

4

59

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

60

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

61

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

62

AUDITOR

1

Superior

55

s

1

CABINET PRIMAR

4

63

CONSILIER

IA

48

s

1

64

CONSILIER

IA

48

s

1

65

CONSILIER

IA

48

s

1

66

CONSILIER

IA

48

s

1

COMPARTIMENT COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ

3

67

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

68

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

69

REFERENT

III

Superior

23

M

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

73

70

Director Executiv

II

80

s

___!___I

71

Director Executiv Adjunct

78

S

1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE                                                     10

72

Șef Serviciu

II                      I

76

S

1

73

INSPECTOR   I

Superior

50

S

1

74

INSPECTOR   I

Superior

50

S

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------! Grad profesional

Clasă de salarizare ।

1

Nivel studii j

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul)

Clasă de salarizare

L

Nivel studii j

1

Total funcții

i-uncția puoiica

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

Clasa

de conducere

de execuție

__a

1

2

3

-

9

11

1?

14

15

75

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

76

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

TI

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

78

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

79

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

80

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

81

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE                                                          16

82

Șef Serviciu

II

76

s

1

83

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

84

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

85

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

86

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

87

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

88

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

89

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

90

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

91

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

92

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

93

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

94

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

95

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

96

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

97

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE                                                          16

98

Șef Serviciu

II                        i

76

s

1

99

INSPECTOR ■ 1

Superior

50

s

1

100

CONS. JURIDIC ; 1

Superior

50

s

1

101

INSPECTOR î

1

Superior

50

s

1

102

INSPECTOR :

1

Principal

39

s

1

103

INSPECTOR l

Superior

50

s

1

104

REFERENT i III

Superior

23

M

1

105

INSPECTOR i 1

Asistent

34

s

1

106

REFERENT III

Superior

23

M

1

107

INSPECTOR 1

Principal

39

s

1

bir. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa ____

Grad profesional | _______i

Clasă de salarizare !

_____ _      1

Nivel studii |

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerețgradul}

Clasă de salarizare !

____________________ _______ 1

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețg radul)

de conducere

de execuție

n

1

2

3

s

6

6

9

H'l

11

12

14

15

108

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

109

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

110

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

111

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

112

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

113

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , OPERATORI GHIȘEU

13

114

Șef Serviciu

II

76

S

1

115

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

116

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

117

REFERENT

III

Superior

23

M

1

118

REFERENT

III

Superior

23

M

1

119

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

120

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

121

REFERENT

III

Superior

23

M

1

122

REFERENT

III

Superior

23

M

1

123

REFERENT

III

Superior

23

M

1

124

REFERENT

III

Superior

23

M

1

125

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

126

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET

12

127

Șef Serviciu

II

76

S

1

128

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

129

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

130

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

131

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

132

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

133

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

134

REFERENT

III

Superior

23

M

1

135

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

136

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

137

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

138

REFERENT

III

Superior

23

M

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURĂ

4

139

REFERENT

IA

21

M

.. 1

140

J

ÎNGRIJITOR

12

G

1

fir crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare ! _______ . I

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere^ gradul)

Clasă de salarizare !

____________________ ____1

Nivel studii | _______J

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

î

3

8

9

11.

Iz

14

15

141

INSP.SPEC.

I

38

s

1

142

ARHIVAR

13

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ

58

143

Director Executiv

II

80

s

1

144

I Director Executiv Adiunct

II

78

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                                               2

145

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

146

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL                                          8

147

Șef Serviciu

II

76

S

1

148

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

149

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

150

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

151

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

152

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

153

REFERENT

III

Superior

23

M

1

154

INSP.SPEC.

I

38

s

1

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI                                                8

155

Șef Serviciu

II

76

s

1

156

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

157

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

158

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

REFERENT । III

Superior

23

M

1

161

INSPECTOR ; I

Superior

50

S

1

162

REFERENT

IA

21

M

1

SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

8

163

Șef Serviciu

II                       i

74

S

1

164

INSPECTOR ' I

Superior

50

s

1

165

INSPECTOR I

Superior

50

s

1

166

REF. DE SPEC. II

Superior

39

SSD

1

167

REFERENT III

Superior

23

M

1

168

REFERENT III

Superior

23

M

1

169

INSPECTOR I

Principal

39

S

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

.      Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare !

1

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare 1

1 .......         J

Nivel studii | 1 _          _     1

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducere(gradut)

de conducere

de execuție

0

1

2

4

6

10

11

12

14

170

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT CONTRACTE

3

171

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

172

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

173

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE

3

174

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

175

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

176

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC

1

I 177

.......

INSPECTOR

1

Superior I 50 1 S

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

12

178

Șef Serviciu

II

76

s

1

179

CONSILIER

1

Debutant

24

s

1

180

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

181

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

182

CONSILIER

1

Debutant

24

s

1

183

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

184

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

185

INSP.SPEC,

1

38

s

1

186

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

187

INSP.SPEC.

II

33

s

1

188

INSPECTOR

II

33

s

1

189

INSPECTOR

11

33

s

1

BIROUL PROIECTE, PROGRAME                                                  11

190

Șef Birou

ll

74

S

1

191

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

192

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

193

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

194

INSPECTOR

l

Asistent

34

S

1

195

INSPECTOR I

Principal

39

s

1

196

INSP.SPEC.

IA

48

S

1

197

I

INSP.SPEC.

II

33

S

1

198

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

199

INSP.SPEC.

I

38

s

1

200

INSPECTOR

II

33

s

1

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Grad profesional __J

Clasă de salarizare । __________I

r                                        I

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

। NNel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare ! L______l

r

Nivel studii | _________ J

Total funcții

de conducere

ra

de execuție/nivelul jȘ de salallzare pir. ; o funcțiile de conducerefgradul) î

de conducere

de execuție

.. ?

I

2

_________3

A                           i 5

s

9

10

II

țl

14

15

DIRECȚIA URBANISM        __ __ _________ 19

. 201..1                                       |

Arhitect Șef

_n M

81

s i          r • ’i t ' r i.

1

202

Director Executiv

I

. h .            ; I

80

S                                         I

1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE_______r.______9

203

Șef Serviciu

II

76

S

1

204

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

205

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

206

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

207

CONSILIER

l

Superior

50

s

1

208

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

209

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

210

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

211

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.I.S.                                                6

212

Șef Birou

II

74

S

1

213

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

214

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

215

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

216

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

217

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI__- — .________*

218

INSPECTOR   I

Superior

50

S

I I 1 ..

219

INSPECTOR   I

Asistent

34

S

i                          1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE                                                    18

220

Director Executiv

11

80 | S

1

i 1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE _ ; _______ ___________ ~ __ 8

221

Șef Serviciu

II

76

S

1

222

CONSILIER    I

Superior

50

S

1

223

CONSILIER . I

Superior

50

S

1

224

CONSILIER ■ I

Superior

50

s

1

225

CONSILIER    I

Superior

50

s

■ 1

226

CONSILIER    I

Superior

50

s

1

227

REF, DE SPEC. II

Principal

28

SSD

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PLBLÎCÂ

Funcția publică

L esei°

......n

Grad profesional

Clasă de salarizare । _____I

Nivel studii | ____j

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradui)

ClasS de salarizare ! _ _____ J

Nivel studii j

1

Total funcții

de conducere

de execuție/nivetul de salalizare ptr. funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

0

1

3

6

-

8

9

Vi

11

<■>

ii

ti

15

228

REF. DE SPEC.

ii

Superior

39

SSD

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAI

ni

2

229

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

230

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE__________ 7

231

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

232

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

233

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

234

CONS.JURIDIC

1

Asistent

34

S

1

235

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

236

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

237

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI                                            11

238

Șef Serviciu

II

76

S

1

239

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

240

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

241

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

242

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

243

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

244

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

245

REFERENT

III

Superior

23

M

1

246

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

247

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

248

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ                                2

249

REFERENT

III

Superior

23

M

1

250

MUNCITOR CALIFICAT

1

15

M

1

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR                                             23

251

Director Executiv

II

80

S

1

BIROUL STARE CIVILĂ                                                             8

252

Șef Birou

II

74

S

1

253

INSPECTOR ! I

Superior

50

s

1

254

REFERENT : III

Superior

23

M

1

255

REFERENT III

Superior

23

M

1

256

INSPECTOR I

Superior

50

S

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii j

Funcția contractuală

t             ■ ■                                              1

Grad sau treaptă profesională    |

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(gradui)

Clasă de salarizare !

1

Nivel studii _ _____

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

3

-

9

Jfl

11

12

ti

14

15

257

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

258

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

259

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR                   __ '    ______ ________14

260

Șef Serviciu

II

76

S

1

261

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

262

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

263

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

264

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

265

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

266

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

267

REFERENT

III

Superior

23

M

1

268

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

269

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

270

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

271

INSP.SPEC.

I

38

S

1

272

REFERENT

IA

21

M

1

273

REFERENT

II

13

M

1

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

30

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

199

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE

273PRIMAR, ing. Emilian FRÂNCU