Hotărârea nr. 243/2013

hotarirea 243 - 30 septembrie 2013 - aprobare Plan de ocupare functii publice 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.243

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice ~ 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcției de Protecție

Socială și Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.31564 din 17.09.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Direcția de Protecție Socială și pentru Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2014;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că proiectul Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului a fost transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin adresa nr.27745/2013, al Direcției de Protecție Socială prin adresa nr.482/2013, iar al Politiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea s-a transmis prin adresa nr.5717/2013;

în temeiul prevederilor art.23, alin.(2), lit.b), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu completările și modicările ulterioare, și ale Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 pentru aprobarea Instrucțiunilor de elaborare a Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în baza art.36, alin.(3), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru Direcția de Protecție Socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire :

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției de Protecție Socială;

 • - Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

  PREȘEDINTE

  Florentina Adinja&păREIEx^ X

  P fiui)

  l/NI

  CONTRASEMNEAZĂR^NTRU LEGALIT SECRE^MUNICIPIU^^ jurist Torpă MIHĂEȘOtJ

  Râmnicuvâlcea, 30 septembrie 2013
  PRJMARIA MUNICIPIULUI RM VALCEA


  Aparat de specialitate al Primarului cod fiscal 2540813


  STRUCTURA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA P PE ANUL 2014  Denumirea funcției publice

  Număr maxim de funcții publice

  Număr de funcții publice ocupate

  Număr de funcții publice vacante

  Număr maxim de funcții publice care vor fi înființate

  Număr maxim defunctii publice supuse reorganizării

  Număr maxim de funcții publice rezervate promovării

  Număr maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

  Număr maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

  secretar al consiliului local

  1

  1

  director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

  7

  7

  director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

  2

  2

  __...

  arhitect sef

  1

  1

  1

  șef serviciu

  15

  12

  3

  3

  șef birou

  5

  4

  1

  1

  Total categoria fijDclirmariloff publici de conducere

  3i

  26

  ■? 5

  ' 5

  auditor clasa 1 grad profesional principal

  auditor clasa I grad profesional superior

  4

  4

  consilier juridic clasa I grad profesional debutant

  1

  1

  1

  consilier juridic clasa I grad profesional asistent

  3

  3

  1

  1

  1

  consilier juridic clasa I grad profesional principal

  8

  8

  1

  5

  1

  consilier juridic clasa I grad profesional superior

  4

  4

  5

  5

  consilier clasa I grad profesional debutant

  2

  2

  2

  consilier clasa I grad profesional asistent

  3

  3

  2

  1

  2

  consilier clasa I grad profesional principal

  3

  1

  2

  1

  1

  2

  consilier clasa I grad profesional superior

  27

  27

  inspector clasa I grad profesional debutant

  inspector clasa 1 grad profesional asistent

  26

  24

  2

  9

  2

  inspector clasa I grad profesional principal

  37

  36

  1

  9

  18

  9

  1

  inspector clasa I grad profesional superior

  50

  49

  1

  18

  18

  1

  Total funcții publice clasa I

  168

  162

  6

  37

  37

  37

  6

  referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

  referent de specialitate clasa II grad profesional principal

  1

  1

  1

  referent de specialitate clasa II grad profesional superior

  6

  6

  1

  1

  Total funcții publice clasa II

  7

  7

  1

  1

  1

  referent clasa III grad profesional debutant


-gâ&s&g                                          -z -«^w^aMBms^OTm^s^wsasrattBsmDenumirea funcției publice

Număr maxim de funcții publice

Număr de funcții publice ocupate

Număr de funcții publice vacante

Număr maxim de funcții publice care vor fi iirfimtate

Număr maxim de funcții publice supuse reorganizării

Număr maxim defunctii publice rezervate promovării

Număr maxim defunctii publice rezervate promovării rapide

Număr maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

referent clasa IU grad profesional asistent

»

referent clasa IR grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

24

24

B3» -tt

1»®

h8»r

^lggg|-

Total funcții publice execuție

199

193

6

38

38

38

6

IM

i

Jl de ocupare Direcția de Protecjtie Soci I

!

aicea /L ^7 li c

țfi-A

Nr.

Crt.

Funcții publice

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim dî funcții publice care vor fi infiintah

Nr. maxima^ funcții publice supuse reorganiiarii

»--<a\V s

oîrffineții publice rezervate promovării

'Nr. maxim de funcții publice supuse rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1

secretar al județului

2

secretar al consiliului loc^l

3

director general

4

director general adjunct

5

director in cadrul aparatuljui propriu al autoritarilor administrației publice locale

6

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate             :

1

1

--------------------------------------------------------------------i-------------------------------

7

director adjunct din cadru autoritatilor administrației

aparatului propriu al

8

director executiv adjunct i subordonate

n cadrul instituțiilor publice

1

1

1

9

sef serviciu

3

3

!

10

sef birou                  j

11

funcții publice de conducejre specifice

12

Total categoria funcționari publici de conducere

5

4

1

1

13

auditor clasa I grad profesional asistent

14

auditor clasa I grad profesional îprincipal

15

auditor clasa I grad profesional i'superior

16

consilier juridic clasa I graki profesional debutant

1

17

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

i ■

18

consilier juridic clasa I grajd profesional principal

19

consilier juridic clasa I grajd profesional superior

1

1

i

1 •

20

consilier clasa I grad profejsional debutant

i

i

-fi-

21

consilier clasa I grad profesional asisten

22

consilier clasa I grad profesional principal

1

1

1

23

consilier clasa I grad profesional superior

6

3

: 3

3

24

expert clasa I grad profesional debutant

25

expert clasa I grad profesional asistent

26

expert clasa I grad profesional principal

27_

expert clasa I grad profesional superior

28

inspector clasa I grad profesional debutant

29

inspector clasa I grad profesional asistent

6

2

4

1

4

30_

inspector clasa I grad profesional principal______________

12

7

!5

1

3

1

5

31

inspector clasa I grad profesional superior______________

8

8

3

3

32

funcții publice specifice clasa I

33

alte funcții publice specifice(manageri publici)_________

34

Total funcții publice clasa I

34

21

113

4

4

4

13

35

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

36

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

37

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

38

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

39

funcții publice specifice clasa II

i

40

Total funcții publice clasa II

41

referent clasa IU grad profesional debutant_____________

42

referent clasa IU grad profesiorial asistent_______________

43

referent clasa III grad profesiorial principal      ________

1

1

1

44

referent clasa III grad profesional superior______________

2

1

■ 1

1

1

1

45

funcții publice specifice clasa III

46

Total funcții publice clasa III

3

2

1

1

1

1

1

47

Total funcții publice execuție

37

23

14

5

5

5

14

48

Total funcții publice

42

27

15

5

5

5

15


Compartiment Resurse-Umane

Jr. Emilia Plăvițu

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE AL POLITIEI LOCALE-A MUN. RM. VALCEA PENTRU ANUL 2014


NEXAnr.J 2 fi CL •r&M


Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fî înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propnu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

4

4

sef birou

1

1

1

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

6

5

1

1

PLANUL DE OCUPARE A^UNCTHLOR PUBLICE AL POLITIEI LOC A MUN. RBL .VALCEA PENTRU ANUL 2014


Funcția publica ț

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

_

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

i' '

-

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propnu al autorităților administrației publice locale

director executiv dm cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct m cadrul institutelor publice subordonate

sef serviciu

4

,4

*

sef birou

1

1

1

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

6

5

1

1

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice . rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa î grad profesional principal

auditor clasa 1 grad profesional superior

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

1

1

1_

consilier jundic clasa 1 grad profesional principal

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

1

1

consilier clasa 1 grad profesional debutant

consilier clasa 1 grad profesional asistent

consilier clasa 1 grad profesional principal

consilier clasa 1 grad profesional superior

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

1

1

1

inspector clasa 1 grad profesional asistent

1

1

—■

inspector clasa 1 grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

polițist local clasa 1 grad profesional asistent

8

8

4

4

4

polițist local clasa 1 grad profesional principal

2

2

4

4

2

polițist local clasa 111 grad profesional superior

2

2

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

loial funcții publice clasa 1

17

13

4

8

4

8

4

2(

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

referent de specialitate clasa 11 grad profesional debutant

asistent

referent de specialitate clasa 11 grad profesional principal

referent de specialitate clasa H grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

referent clasa in grad profesional debutant

referent clasa in grad profesional asistent

referent clasa HI grad profesional principal

1

1

referent clasa III grad profesional superior

4

4

polițist local clasa III grad profesional asistent

2

2

1

polițist local clasa HI grad profesional principal

10

10

1

1

1

polițist local clasa m grad profesional superior

64

64

1

4

1

funcții publice specifice clasa HI

Total funcții publice clasa IU

81

81

2

6

2

Total funcții publice execuție

98

94

4

10

10

10

4

Total funcții publice .......... .......

104

99

5

10

10

10

5Director             SA       /

Jr.Deaconu

WlzWw

Pt Sef Birou Juridic,Salarizare,Resurse Umane,Preg.Prof,             întocmit,

Ec.Paun Miham Simona                    Popescu Maria

3