Hotărârea nr. 242/2013

hotarirea 242 - 30 septembrie 2013 - realizare acces bdul Dem Radulescu (Mutu Constantin - SC ANNABELLA SRL)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.242

privind aprobarea realizării unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.32170 din 23.09.2013 întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune realizarea, pe cheltuiala investitorului, a unui acces carosabil din b-dul Dem Rădulescu, pe lățime de 5,0 m., cu trotuar de 1,0 m., paralel cu bulevardul, precum și supralărgirea accesului existent pe latura sud, de la 3,20 m. la 5,0 m. și trotuar de 1,0 m.;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă realizarea unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu pentru proprietatea d-lui Mutu Dan Constantin, pe o lățime de 5,0 m., cu trotuar de 1,0 m., paralel cu bulevardul, precum și supralărgirea accesului existent pe latura sud, de la 3,20 m. la 5,0 m. și trotuar de 1,0 m., conform planului de situație - anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) Cheltuielile necesare realizării noului acces și supralărgirii celui existent, prevăzute la alin.(1), vor fi suportate de către proprietar.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - d-lui Mutu Dan Constantin.


  PREȘEDINTE DE Ș^INȚÂ,7^fâ\ CONTRASEMNE

  Florentina Adin
  SECRI jurist


  JM5NTRU LEGALITATE, ^MUNICIPIILE-~ ia MIHĂESCU


  Râmnicu^yâfcea,:


  30 septembrie 2013