Hotărârea nr. 241/2013

hotarirea 241 - 30 septembrie 2013 - modificare si completare HCL 20 din 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 241

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2009 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 32309 din 23.09.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea anexei nr.1 la caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/2009, așa cum a fost modificată și completată prin hotărâri ale Consiliului Local, în sensul desființării unor trasee și a înființării altor trasee efectuate cu autobuzele și microbuzele aparținând societății ETA S.A;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea nr.86 din 29.03.2012, Consiliul Local a aprobat delegarea directă a gestiunii serviciului public de transpot public local din municipiu către societatea ETA S.A, cu acționar unic Consiliul Local al municipiului, pentru o perioadă de 6 ani, cu plata unei redevențe anuale de 850 euro, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/27.04.2012 a fost aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de adresa nr. 4781/16.09.2013, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 31539/17.09.2013, prin care societatea ETA S.A a solicitat modificarea anexei nr. 1 la caietul de sarcini, ca urmare a desființării unor trasee și înființării altor trasee noi;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se modifică anexa nr. 1 - traseele și programul de transport deservit de autobuze și microbuze la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2009, după cum urmează:

 • I. Se desființează traseele următoare:

 • > linia de transport cu microbuze "A" Dispecerat Hermes - Muzeul Satului;

 • > linia de transport microbuze “C“ Dispecerat Nord - Oltchim;

 • > linia de transport microbuze "D" Dispecerat Nord - Vilmar;

 • > linia de transport autobuze ”2” Dispecerat Nord - Ocnița;

 • > linia de transport autobuze "118” Goranu - Vilmar.

 • II. Se înființează traseele următoare:

 • > linia de transport ”5” Dispecerat Nord - Pasarelă Sud;

 • > linia de transport autobuze ”8” Dispecerat Nord - Vilmar.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, anexa 1 - traseele și programul de transport deservit de autobuze și microbuze la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de călători se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico- Financiare;

 • - Societății ETA S.A.ANEXA 1

la CAIETUL DE SARCINI al serviciului de transport public local


TRASEELE ȘI PROGRAMUL DE TRANSPORT DESERVITE DE AUTOBUZE ȘI MICROBUZE

Ar. crt

Indicativ traseu

i                          Ruta

' 1 !

1

NORD-COLONIE

I 2                 1

3

NORD - VLĂDEȘTI                          ।

■                     3                     Ș

!           ...... ........ „____1

113

i VLĂDEȘTI - VILMAR

!                 4                 ;

i

4

NORD- MĂGURA

:                   5                    i

5

NORD - PASARELĂ - SUD

i                6                i

6

; HERMES - FEDELEȘOIU

7

116

! VILMAR - FEDELEȘOIU

8 '

7

HERNES - BUJORENI

;                  9                  :

8

NORD - CAROL - VILMAR

10

9

HERMES - FEȚENI                    ____

ii

18

NORD-USG

12

110

NORD - ELECTROLIZĂ

13

111

NORD-USG

14

112

NORD - GARA -VILMAR

15

114

NORD - UZINA MECANICĂ

16

115

NORD - OLTCHIM

Nr. crt

Indicativ traseu

17

119

18

166

19

167

20

211

21

214

22

215

23

B

24

C

25

E

Ruta

BUJORENI - VILMAR

NORD-GARAJ

HERMES - GARAJ

HERMES-USG

HERMES - UZ MECANICĂ

HERMES - OLTCHIM

NORD - BUDA

NORD - PETRISOR

BUDA - VILMAR

Mers autobuze și microbuze Luni - Vineri

AUTOBUZE

TRASEUL 1 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - COLONIE : Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian - M. Basarab -M. Viteazu-Gară- Regina Maria-Carol — Calea lui Traian-Colonie 6.00 7.05 8.00 10.00 11.00 12.10 13.10 14.15 15.00 16.20 17.10 18.10 19.15 20.10 j !

I PLECĂRI NORD


TRASEUL 1 LUNI - VINERI COLONIE - DISPECERAT NORD : Colonie- Calea lui Traian -G-ral Magheru- Gară - M. Viteazu-M. Basarab- Spital-Republicii-Dispecerat Nord

PLECĂRI .Iii       '  ;  । i    iii'

'COLONIE 5.55 i 6.50 i 7.05 I 8.15 i 9.00 11.00 i 12.00 j 13.15 114.101 15.10 i 17.00 18.10j 19.10i20.101 21.00

TRASEUL 3 și 113 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - VLĂDEȘTI: Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian - M. Basarab -M. Viteazu-Gară- Regina Maria — Știrbei Vodă -Vlădești

PLECĂRI 6.30* NORD |     8.20 9.30

10.30

11.30

12.30

13.20

15.20# 14.00 15.00          16.40

_____________1___________________________ ______________—.


17.40 | 19.05 [20.10j21.30 23.50


-*cursa pleacă de la Bujoreni

 • - # cursa pleacă de la VILMAR și circulă cu nr. 113

TRASEUL 3 și 113
LUNI - VINERI

VLĂDEȘTI - DISPECERAT NORD : Vlădești - Știrbei Vodă -G-ral Magheru- Gară - T. Vladimirescu - N. Bălcescu - Calea lui Traian - Spital - Republicii - Dispecerat Nord

I PLECĂRI


[VLĂDEȘTI 5.50 6.00 7.00 7.25 9.00 10.00 11.00 112.00 13.00 13.50 14.30 15.30 17.10 18.05 [ 19.30 20.40'21.50';

 • - * cursa se execută la Bujoreni

 • - # cursa se execută la VILMAR și circulă cu numărul 113

 • - & cursa nu se execută în vacante

TRASEUL 4 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - MĂGURA : Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian - M. Basarab -M. Viteazu-Gară- Regina Maria - Carol- Calea lui Traian - Copăcelu - Căzănești - Măgura

PLECĂRI NORD

6.10

7,10

8.15

9.00

10.00

11.00

12.15

13.10

|                                   21.00#$ 22.10#$ 23.45*$

14.10 15.20 16.10 | 17.10   18.15    19.05   20J5

- Scursele se execută cu microbuzul

- - cursele merg la moara Măgura

- # cursa se execută pînă la Sanatoriu

TRASEUL 4 LUNI - VINERI

MĂGURA - DISPECERAT NORD : Măgura - Căzănești - Copăcelu - Calea lui Traian -G-ral Magheru- Gară - T. Vladimirescu -N. Bălcescu - M. Viteazu - M. Basarab - Calea lui Traian — Republicii - Dispecerat Nord

......n.....- “t-.....r.......r......।.......~ '!......r   r ;                                             ’                                                       i                                              ;                                          i                                                                                                 ;                                         ;

12.00 | 13.05 j 14.00 j 15.10 ! 16.15 | 17.15 | 18.10 ] 19.15 | 20.00

-#cursa pleacă de la Sanatoriu___

 • - $ cursa se execută cu microbuzul

 • - - cursele pleacă de la mor a Măgura


PLECĂRI ! MĂGURA |


5.45 | 6.30


7.00 | 8.00 i 9.10


10.00


11.00


i 21.30#$


TRASEUL 5 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - PASARELA SUD : DISPECERAT NORD - REPUBLICII - SPITAL - N. BĂLCESCU - R. BELLU -LIBERTĂȚII - CRIȘAN - TINERETULUI - L. BLAGA - OSTROVENI - ȘTRANDULUI - CALEA LUI TRAIAN

! PLECĂRI NORD

6.45

7.30

8.15

9.00

9.45

10.30

11.15

12.00

12.45

13.30

14.15

15.00

15.45

16.00

17.15

!

18.00

18.45

19.30

20.15

_____________

TRASEUL 5 LUNI - VINERI PASARELA SUD - - DISPECERAT NORD : CALEA LUI TRAIAN , ȘTRANDULUI, OSTROVENI, TINERETULUI, CRIȘAN, LIBERTĂȚII, R. BELLU, N. BĂLCESCU, CALEA LUI TRAIAN, REPUBLICII, DISPECERAT NORD.

i PLECĂRI

PASARELA SUD

6.00

6.45

7.30

. — ...

8.15

9.00

9.45

10.30

i

11.15 ■ 12.00

12.45

13.3 j

0 514.15

.....4 ■--------------

1                                          '                                            5

i                                                                       i                                                                         ■

15.oo! 15.45! 16.30 î 17.15

i '                    '                  ------ " -------

18.00

18.45

19.30

...------------- ..

— —.1------- . .

. : . .

■■                  r" "■ ■ ’ î..... '' '' '

i                                                                        i

TRASEUL 6 și 116 LUNI - VINERI DISPECERAT HERMES - FEDELEȘOIU : Dispecerat Hermes - IC Brătianu - M. Eminescu -Calea lui Traian - G-ral Magheru -N. Bălcescu - Calea lui Traian — Republicii — Calea București - Straubing - Fedeleșoiu

PLECĂRI ,

. -... —

6.20*

7.20*

7.25**

—-------------

"--------------- —

12.15*#&

.....

15.25**

r

19.15&

23.20 ♦**

HERMES |

6.00

10.00

11.15

13.00

14.10

17.00

[ 18.15

20.30

.... . ..

-*cursa se execută pînă la Sticlărie

 • - # cursele se execută cu microbuzul

 • - ** cursa pleacă de la VILMAR și nu trece prin Hermes

 • - & cursa nu se execută în vacante

 • - cursele subliniate reprezintă traseul 116

_ *** cursa pleacă de la Uz. Mecanică și nu trece prin Hermes

TRASEUL 6 și 116
LUNI - VINERI

FEDELEȘOIU - DISPECERAT HERMES : Fedeleșoiu - Straubing - Calea București -Republicii - Calea lui Traian - Carol -Calea lui Traian - B. Amaru - Pandurilor - Dispecerat Hermes

PLECĂRI FEDELEȘOIU


5.45** ‘       ।

i 6.45 1 7.10 |

__.__„i_______L._____1


! 8.00*


8.30


'      12.45*#&^13J££Î

11.00 112.00            I


15.05


16.20   17.45


: 20.00& Ș 21.50 i              ! ***

19.15 j        ; —


**cursele se execută la VILMAR prin Copăcelu - PVC și nu trec prin Hermes


- *cursa pleacă de la Sticlărie

- #cursa se execută cu microbuzul


 • - &cursa nu se execută în vacanțe

 • - cursele subliniate reprezintă traseul 116

_ *** cursa merge la Uz. Mecanică și nu trece prin Hermes

TRASEUL 7

DISPECERAT HERMES - BUJORENI: Dispecerat Hermes - IC Brătianu - M. Eminescu -Calea lui Traian - Bujoreni

PLECĂRI HERMES


5.30


6.00 6.30 6.50 7.00 7.30


8.00 8.30


9.0 0


10.0

0


11.0 o


11.3 12.0


12.3 0


13.0


2__L.


13.2


14.0

0


14.3 0


15.00


15.3 0*


16.0 16.3 0 * 0


17.3 | 18.0

17.001 0     0


18.3

0


19.00


20.0 0


21.0 i , 0 i 22.15


 • - *cursa merge pînă la Bogdănești

 • - - cursa este dublată

 • - & cursa pleacă de la locuințe sociale

TRASEUL 7

BUJORENI - DISPECERAT HERMES : Bujoreni - Calea lui Traian - Carol - Calea lui Traian - B. Amaru - Pandurilor -Dispecerat Hermes

PLECĂRI BUJORENI


6.00


6.30


7.0 0


î 8.0          9.0

7.301 0 ! 8.30    0


10.0 o


11.0

0 I


11.3 0


12.0 12.3 0 j 0


------------ —...     ( ..

13.0 13.3 I 14.0   14.3 I 15.0

0 , 0 j 0       0 | 0


16.1 0


î                             i i i ' 20 0 I ‘

I 17.0 i 18.0 : 18.3 1 19.0 ■ £ Ș 2L.0 i 22.0 । 23.1

16.30 j 0     17.30' 0 j 0 ! 0 ;        •' 0       0 • 5


- _ cursa este dublată

- * cursa vine de la Bogdănești

■8

TRASEUL 8 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - VILMAR: Dispecerat Nord - M. Basarab - M. Viteazu - Carol - Calea lui Traian - Căzănești - VILMAR

PLECĂRI

...

NORD

| 6.30

7.50

9.30

11.30

12.00

13.30

15.45

17.30

18.00

19.05

TRASEUL 8

LUNI - VINERI

VILMAR - DISPECERAT NORD : VILMAR - Căzănești - Copăcelu - Calea lui Traian - G- ral Magheru - M. Viteazu - M. Basarab — Spital - Dispecerat Nord

PLECĂRI

VILMAR 5.30


i

I

7.10 i 8.15

__________i__________


8.45   10.45   12.45

__________________________J__________


13.10


14.45


15.20 16.45 19.10


î PLECĂRI

.             J

1

1

"[■ .......

ELECTROLIZĂ

_____

1

__ _____________

__ .......

________—--------- - —X. -

j

16.10

| SOSIRI NORD

__________________1..... .. ..

17.00

...

1 .....

TRASEUL 9 LUNI - VINERI DISPECERAT HERMES - FEȚENI: Dispecerat Hermes - IC Brătianu - M. Eminescu - Calea lui Traian - G-ral Magheru -N . Bălcescu -Ferdinand — Pod Goranu — Staubing — Fețeni

PLECĂRI

HERMES

6.30

12.45

16.00

19.15

TRASEUL 9 LUNI - VINERI

N. Bălcescu - Carol - Calea lui Traian - B.


FEȚENI - DISPECERAT HERMES : Fețeni - Straubing - Pod Goranu - Ferdinand -Amaru - Pandurilor - Dispecerat Hermes

I PLECĂRI ' i FEȚENI j 5.30


■ 1........I......

[                                                       I

!                                              i

7.10| 13.30 | 16.45


20.00


TRASEUL 18

DISPECERAT NORD - UZ. G: Dispecerat Nord - Republicii - Spital - N. Bălcescu - M. Viteazu - Gară - Regina Maria - Carol -Dacia - G. Coșbuc - M. Eminescu - Calea lui Traian - Rîureni - Uz. G

PLECĂRI Ș

NORD î 6.10 '

TRASEUL 18

UZ. G - DISPECERAT NORD :Uz. G - Rîureni - Calea lui Traian - B. Amaru - M. Eminescu - Calea lui Traian - G- ral Magheru - Gară - N. Bălcescu - Spital - Dispecerat Nord

| PLECĂRI i UZ. G [

j 15.10 j


TRASEUL 110 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - ELECTROLIZĂ: Dispecerat Nord - Republicii - Spital - M. Basarab - M. Viteazu - N. Bălcescu - Carol - Calea lui Traian - Rîureni - Electroliză

I PLECĂRI NORD |   [ 6.30^ j | i                         ] J

TRASEUL 110

LUNI - VINERI

ELECTROLIZĂ - DISPECERAT NORD :ELECTROLIZĂ - Rîureni - Calea lui Traia - G- ral Magheru - M. Viteazu - M.

Basarab - Spital - Dispecerat Nord

r * 1 j 16.10 j


; PLECĂRI

i ELECTROLIZĂ |

TRASEUL 111 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - USG : Dispecerat Nord - Republicii - Spital - M. Basarab - M. Viteazu - Gară - Regina Maria - Carol -Calea lui Traian - Rîureni - OLTCHIM - USG

PLECĂRI NORD


6.10


14.00**


22.00


** cursa trece prin Hermes

TRASEUL 111 LUNI - VINERI

USG - DISPECERAT NORD :USG - Rîureni - Ștrand - Hermes - M. Eminescu - Calea lui Traia - G- ral Magheru - Gară - M. Viteazu - M. Basarab - Spital - Dispecerat Nord

PLECĂRI

USG


7.20


15.20


i 23.20


TRASEUL 112 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - VILMAR: Dispecerat Nord - M. Basarab - M. Viteazu - Gară - Regina Maria - Carol - Calea lui Traian -Rîureni - PVC - OLTCHIM - VILMAR

PLECĂRI NORD

: 22.10


TRASEUL 112 LUNI - VINERI

VILMAR - DISPECERAT NORD : VILMAR - Căzănești - Copăcelu - Calea lui Traian - G- ral Magheru - M. Viteazu - M. Basarab - Spital - Dispecerat Nord

| PLECĂRI ! VILMAR

I

| 23.25


L ....   — ..

TRASEUL 114 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - UZINA MECANICĂ : Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian - Carol - Calea lui Traian -Copăcelu - Căzănești - VILMAR - Uz . Mecanică


TRASEUL 114 LUNI - VINERI

UZ. MECANICĂ - DISPECERAT NORD : UZ. MECANICĂ - VILMAR - Căzănești - Copăcelu - Calea lui Traian - G-ral

Magheru - N. Bălcescu - Calea lui Traian — Spital - Republicii — Dispecerat - Nord

PLECĂRI 1 i

i

n ' 'n' i'

■11

.....             1                   i ■■■■■■   1 ■

1                                          i                                   I

.....

UZ. |    |

i

l !

i i i

i MECANICĂ i i

:. .... .... ______________ . 1. .. ... l...

i 7.20

.                      ।                       ।

.1.......i__________L. ...L

i ... ...1......I15-20

.. .

TRASEUL 115 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - OLTCHIM : Dispecerat Nord - M. Basarab -M. Viteazu-N. Bălcescu - Carol - Calea lui Traian-Rîureni -OLTCHIM

PLECĂRI NORD

6.10

6.30

7.00

7.30 . ...

8.30

10.30

12.00

■           -     • - ------ ----------------j -      ---------|                    -i -   -

12.50      13.20       14.10       15.30   _ 16.50 }    18.40

TRASEUL 115 LUNI - VINERI OLTCHIM - DISPECERAT NORD : OLTCHIM - Rîureni - Calea lui Traian -G-ral Magheru- M. Viteazu-M. Basarab-Dispecerat Nord

PLECĂRI !

OLTCHIM 1 6 50

7.25 ’ 7.50

............ i   ..         . ........

9.00

10.00

11.30

12.40

13.30

14.00

14.50

15.20


16.10


17.20


LUNI - VINERI

BUJORENI - VILMAR : Bujoreni - Dispecerat Nord - M. Basarab - M, Viteazu - Gară - Regina Maria - Carol - Calea lui Traian -Copăcelu - PVC - OLTCHIM - VILMAR

PLECĂRI !

BUJORENI |     6.00

TRASEUL 119 LUNI - VINERI

VILMAR - BUJORENI: VILMAR - OLTCHIM - PVC - Copăcelu - Calea lui Traian - G-ral Magheru - Gară - M. Viteazu - M. Basarab - Dispecerat Nord - Bujoreni

PLECĂRI i    [     '              i

VILMAR |    L    j             [

15.25


TRASEUL 166 LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - GARAJ : Dispecerat Nord - Republicii - Spital - M. Basarab - M. Viteazu - Gară - Carol - Calea lui Traian - Garaj

PLECĂRI |          j 7-25* |

NORD         6.15 I I


ri......’

i...... >15


14.45 ]


122.15*1 ■

I * i


 • - * cursa circula pe la barieră Ostroveni

 • - ** cursa se execută cu microbuzul

TRASEUL 166 LUNI - VINERI

GARAJ - DISPECERAT NORD : Depozit SOCOM - Garaj - Calea lui Traian - B. Amaru - Barieră Ostroveni - M. Eminescu -

Calea lui Traian - G- ral Magheru - M. Viteazu - M. Basarab - Spital - Dispecerat Nord

PLECĂRI !

GARAJ i


■Ț-- ■                      ■■■■ r

!                                               !                                                                                                                    î

. i _ i - J -. - -


15.15* î ! 16.20* ■ 17.15* I î î 21.05# '23.15# j

I 15.45 i s                       ?                     i 1 0.15^

.. ... L . ... .1                   I ..              . L .    . i                                  ! ■

* cursa trece pe la barieră Ostroveni # cursa se execută cu microbuz

TRASEUL 167 LUNI - VINERI DISPECERAT HERMES - GARAJ: Dispecerat Hermes - IC Brătianu - M. Eminescu - Calea lui Traian - Garaj

PLECĂRI HERMESTRASEUL 211 LUNI - VINERI DISPECERAT HERMES - USG : Dispecerat Hermes - Ștrand - Rîureni - USG


PLECĂRI     ' I

HERMES      i 6.15 [

__________________________..... _____L

TRASEUL 211 LUNI - VINERI USG - DISPECERAT HERMES :USG - Rîureni - Ștrand - Hermes

PLECĂRI i

USG î

| 15.20


TRASEUL 214 LUNI - VINERI

DISPECERAT HERMES - UZINA MECANICĂ : Dispecerat Hermes - Ștrand - Rîureni - OLTCHIM - VILMAR - Uz. Mecanică

j PLECĂRI ' ■ HERMES |

TRASEUL 214 LUNI - VINERI UZ. MECANICĂ - DISPECERAT HERMES : UZ. MECANICĂ - VILMAR - OLTCHIM - Rîureni - Ștrand - Dispecerat

Hermes

!PLECĂRI UZ

1 MECANICĂ


I 7.20* I I


15.20 [


< 23.20


*cursa trece prin PVC

TRASEUL 215

LUNI - VINERI

DISPECERAT HERMES - OLTCHIM : Dispecerat Hermes - Stand - Rîureni - OLTCHIM - PVC - PESTICIDE

PLECĂRI , HERMES i ।      7.10

TRASEUL 215 LUNI - VINERI OLTCHIM - DISPECERAT HERMES : OLTCHIM - PVC - Rîureni - Ștrand - Dispecerat Hermes

14.50*          16.10**


PLECĂRI OLTCHIM

 • - * cursa circulă numai vinerea

 • - ** cursa nu se execută vinerea

MICROBUZE

TRASEUL B LUNI - VINERI DISPECERAT NORD - BUDA : Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian - Carol - Calea lui Traian - 1 Mai - Antim Ivireanu - Morilor - Buda

PLECĂRI | I

NORD I 6.35 i 8.00


9.00


10.30 12.05


13.00 i 13.30 i 14.30 | 16.00 ; 17.00 , 18.00


19.00 20.00 21.10


BUDA - DISPECERAT NORD : Buda - Morilor - 1 Mai - G-ral Magheru.- N. Bălcescu - Calea lui Traian - Republicii -Dispecerat Nord

PLECĂRI i BUDA


6.05


7.00


7.15


8.30 9.30 11.30


12.35


13.30 14.00


15.15 16.30

...._______ j________ _..


17.30


18.30 I 19.30 20.30


TRASEUL C

LUNI - VINERI

NORD - PETRIȘOR: NORD - REPUBLICII - CALEA LUI TRAIAN - CAROL - 1 MAI - PETRIȘOR

PLECĂRI NORD


6.40 | 7.40 | 8.40


VILMAR - BUDA : Vilmar — Oltchim - Rîureni - Calea lui Traian - 1 Mai - Morilor - Buda


j PLECĂRI I 6.10 j 7.10 '.8.10 i 9.10

PETRIȘOR ii îl


12.40 13.40


— K°)


TRASEUL E

LUNI - VINERI

BUDA- VILMAR : Buda - Morilor - 1 Mai - Calea lui Traian - Rîureni - Oltchim - Vilmar

PLECĂRI

BUDA J5.10

VILMAR - BUDA : Vilmar - Oltchim - Rîureni - Calea lui Traian - 1 Mai - Morilor - Buda

PLECĂRI

VILMAR       15.25

_________________________________L.._____ _ _

Mers autobuze și microbuze sîmbăta - duminica

Autobuze

TRASEUL 1 SÎMBĂTA + DUMINICA

DISPECERAT NORD - COLONIE : Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian -M. Basarab -M. Viteazu-Gară- Regina Maria-Carol — Calea lui Traian-Colonie

| PLECĂRI NORD


6.10


7.301 9.001 | j 11.00


15.30 18.15


- 1 cursa se execută numai sîmbăta

TRASEUL 1 SÎMBĂTA + DUMINICA

COLONIE - DISPECERAT NORD : Colonie- Calea lui Traian -G-ral Magheru - Gară - M. Viteazu-M. Basarab- Spital-Republicii-Dispecerat Nord

i PLECĂRI 6.00* |     1 8.151

COLONIE I 7.00 î

.        -......  .                         .                         i .


! 10.001 ’ i 14.151 ! 12.00 !


16.20


19.15


TRASEUL 3 SÎMBĂTA + DUMINICA

DISPECERAT NORD - VLĂDEȘTI: Dispecerat Nord - Republicii - calea lui Traian -M. Basarab -M. Viteazu-Gară- Regina Maria •                                  - Știrbei Vodă -Vlădești

TRASEUL 3 SÎMBĂTA + DUMINICA

VLĂDEȘTI - DISPECERAT NQRD : Vlădești - Știrbei Vodă -G-ral Magheru- Gară - T. Vladimirescu - N. Bălcescu - Calea lui Traian - Spital - Republicii - Dispecerat Nord

PLECĂRI

VLĂDEȘTI


6.00 8.40


13.50    16.30
TRASEUL 4 SÎMBĂTA + DUMINICA

DISPECERAT NORD - MĂGURA : Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian - M. Basarab -M. Viteazu-Gară- Regina Maria - Carol- Calea lui Traian - Copăcelu - Căzănești - Măgura

PLECĂRI

î 8.00

9.00 j

10.00 i

12.00

14.00     |

|      18.00      |                          |

i                                                              !

22.00

23.40$

NORD

6.30 i

j

i 1100

............ .1

16.00      1                !       20.00

....  ..... i. ...       ..... L          ....

- $ cursa se execută cu microbuzul

TRASEUL 4 SÎMBĂTA + DUMINICA

MĂGURA - DISPECERAT NORD : Măgura - Căzănești - Copăcelu - Calea lui Traian -G-ral Magheru- Gară - T. Vladimirescu -N. Bălcescu - M. Viteazu - M. Basarab - Calea lui Traian - Dispecerat Nord

PLECĂRI     !

9.00 ! 10.00 | 11.00*

j 13.00

15.00

! !

19.00

MĂGURA

5.45 ?

7.30

i                                       !

_________ i.. _.i_._.

12.00 i                 i

____________ _ J —. - -...... - - 1

i

17.00     |

- . _


21.00


22.40$


- - $ cursa se execută cu microbuzul

TRASEUL 6 și 116 SÎMBĂTA + DUMINICA

DISPECERAT HERMES - FEDELEȘOIU : Dispecerat Hermes - IC Brătianu - M. Eminescu -Calea lui Traian - G-ral Magheru -N. Bălcescu - Calea lui Traian - Republicii - Calea București - Straubing - Fedeleșoiu

PLECĂRI

7.25*

15.25*

23.25*

HERMES

13.00

___________

21.00

_________________1__________________

-*cursa se execută de la VILMAR și nu trece pe la Hermes - cursele subliniate reprezintă traseul 116

TRASEUL 6 și 116 SÎMBĂTA + DUMINICA

FEDELEȘOIU - DISPECERAT HERMES : Fedeleșoiu - Straubing - Calea București -Republicii - Calea lui Traian - Carol -Calea Iui Traian - B. Amaru - Pandurilor - Dispecerat Hermes

: PLECĂRI i LSQl i j 1335* i i2L5C£ FEDELEȘOIU !        8.30 ■ i 1630 ]

- *cursele se execută la VILMAR prin Copăcelu - PVC și nu trec prin Hermes

- cursele subliniate reprezintă traseul 116

. TRASEUL 7 SÎMBĂTA + DUMINICA

DISPECERAT HERMES - BUJORENI: Dispecerat Hermes - IC Brătianu - M. Eminescu -Calea lui Traian - Bujoreni

PLECĂRI I 6.00*1      ! 7.00* I

HERMES 5.30 | I 6.30 j j 7.30


10.30 I 11.30


i 14.00*

12.30 13.30 |


I 15.00* ! I 16.00* '                ■ '         ; I

!                                            I                                         i                                                                   I ।

14.30 |          | 15.30 |          j 16.30 17.30 | 18.30 I 19.30 !


20.30      21.00


- * cursele nu se efectuează duminica

TRASEUL 7 SÎMBĂTA + DUMINICA

BUJORENI - DISPECERAT HERMES : Bujoreni - Calea lui Traian - Carol - Calea lui Traian - B. Amaru - Pandurilor -Dispecerat Hermes

I PLECĂRI |6.30* | BUJORENI 6.oo ]


7.30* î j 8.30* | 8.00 j


9.00


10.00


11.00     12.00    13.00


14.00


14.30*


15.30*

15.00


| 16.30* |                                 i ;

16.00 i I 17.00 18.00 19.00 ! 20.00 1 21.00


23.15


- * cursele nu se efectuează duminica

TRASEUL 9 SÎMBĂTA

DISPECERAT HERMES - FEȚENI: Dispecerat Hermes - IC Brătianu - M. Eminescu - Calea lui Traian - G-ral Magheru - N . Bălcescu -Ferdinand - Pod Goranu - Staubing - Fețeni

PLECĂRI | i

HERMES i 7.00 i 16.00 - cursele de execută numai sîmbăta

TRASEUL 9SÎMBĂTA

FEȚENI - DISPECERAT HERMES : Fețeni - Straubing - Pod Goranu - Ferdinand - N. Bălcescu - Carol - Calea lui Traian - B. Amaru — Pandurilor - Dispecerat Hermes

PLECĂRI FEȚENI


6.00 8.00


16.45- cursele se execută numai sîmbăta


TRASEUL 111 SÎMBATA + DUMINICA

DISPECERAT NORD - USG : Dispecerat Nord - Republicii - Spital - M. Basarab - M. Viteazu - Gară - Regina Maria - Carol -1 Mai - B. Amaru — Hermes - Ștrand - Rîureni - USG


| PLECĂRI

I NORD        6.10


TRASEUL 111

SÎMBATA + DUMINICA


22.10 |


USG - DISPECERAT NORD :USG - Rîureni - Ștrand - Hermes - M. Eminescu - Calea lui Traia - G- ral Magheru - Gară - M. Viteazu - M. Basarab - Spital - Dispecerat Nord


PLECĂRI !    i

USG ’     ; 7.20


15.20


23.20


TRASEUL 112 SÎMBĂTĂ + DUMINICĂ DISPECERAT NORD - VILMAR: Dispecerat Nord - M. Basarab - M. Viteazu - Gară - Regina Maria - Carol - Calea lui Traian -Rîureni - PVC - OLTCHIM - VILMAR

I PLECĂRI NORD

22.10 ;


TRASEUL 112 SÎMBĂTĂ + DUMINICĂ VILMAR - DISPECERAT NORD : VILMAR - OLTCHIM - PVC - Rîureni - Calea lui Traian - G- ral Magheru - Gară - M. Viteazu - M. Basarab - Dispecerat Nord

j PLECĂRI ! VILMAR


r.......|

!

I           (  23.20

TRASEUL 115 SÎMBĂTĂ + DUMINICĂ DISPECERAT NORD - OLTCHIM : Dispecerat Nord - M. Basarab -M. Viteazu-N. Bălcescu - Carol - Calea lui Traian-Rîureni -OLTCHIM

PLECĂRI :    । I

NORD ! 6.10 \ 14.10 I

_____________ i      ______L._...______i.

TRASEUL 115 SÎMBĂTĂ + DUMINICĂ OLTCHIM - DISPECERAT NORD : OLTCHIM - Rîureni - Calea lui Traian -G-ral Magheru- M. Viteazu-M. Basarab-Dispecerat Nord

PLECĂRI OLTCHIM 6.50


15.20TRASEUL 212 SÎMBĂTĂ + DUMINICĂ

DISPECERAT HERMES - VILMAR i HERMES - Ștrand - Calea lui Traian - Rîureni - PVC - OLTCHIM - VILMAR

PLECĂRI HERMES


6.15


14.15 j


| 22.15 |


TRASEUL 212 SÎMBĂTĂ + DUMINICĂ VILMAR - DISPECERAT HERMES : VILMAR - OLTCHIM - PVC - Rîureni - Ștrand - Hermes

i PLECĂRI I


15.25


| 23.25


i VILMAR ... ...________________1_____ ______L....

Microbuze

TRASEUL B SÎMBĂTĂ - DUMINICĂ DISPECERAT NORD - BUDA: Dispecerat Nord - Republicii - Calea lui Traian - Carol - Calea lui Traian - 1 Mai - Antim Ivireanu - Morilor - Buda

| PLECĂRI 6.30 NORD


8.00


12.00


14.30


BUDA - DISPECERAT NORD : Buda - Morilor - 1 Mai - G-ral Magheru - N. Bălcescu - Calea lui Traian - Republicii -Dispecerat Nord

Director general ec. lonfop/scu /1

cursa se execută numai sîbăta