Hotărârea nr. 240/2013

hotarirea 240 - 30 septembrie 2013 - prelungire contract baza de agrement ostroveni

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.240

privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.32066 din 19.09.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea, până la data de 30.09,2014, a perioadei de închiriere a contractului, încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L., având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, necesare desfășurării activităților comerciale specifice ștrandurilor și bazelor de agrement, la prețul de 104.090 lei, fără TVA, rezultat din indexarea chiriei stabilite pentru perioada 01.10.2013 -30.09.2013 cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică; prin același raport se propune ca actul adițional la contract să cuprindă în mod obligatoriu clauza referitoare la rezilierea acestuia fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, în situația în care, pe parcursul executării lucrărilor de construire la obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni", desfășurarea activității comerciale din Baza de agrement Ostroveni nu va mai fi posibilă ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.57/2006, modificată prin Hotărârea nr.30/2008, prin care s-a aprobat închirierea unitară, prin licitație publică, a tuturor obiectivelor necesare desfășurării activităților comerciale specifice, situate în incinta Bazei de Agrement Ostroveni, în urma licitației fiind declarată câștigătoare S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L., al cărei contract a fost încheiat până la data de 30.09.2009, care a mai fost ulterior prelungit prin acte adiționale până la data de 30.09.2012;

In aplicarea art.2 din contractul de închiriere susamintit și ținând seama de adresa nr.28200 din 14.08.2013, prin care S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L. a solicitat prelungirea contractului de închiriere până la data de 30.09.2014;

Ținând seama de faptul că în sezonul estival 2013, Baza de Agrement Ostroveni a reprezentat pentru locuitorii municipiului un punct de petrecere în mod plăcut a timpului liber, la aceasta aducându-și contribuția în mare măsură activitatea desfășurată de S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L., și având în vedere că societatea și-a îndeplinit obligațiile din contractul încheiat cu Primăria Municipiului privind plata chiriei;

Luând în considerare, totodată, că printre proiectele incluse în Lista de rezervă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea se află și obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni”, astfel încât se impune adoptarea unor măsuri care să asigure atât realizarea acestui obiectiv, cât și funcționarea, în continuare, a Bazei de agrement Ostroveni, în condiții optime;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Contractul de închiriere încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L., având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, necesare desfășurării activităților comerciale specifice ștrandurilor și bazelor de agrement, se prelungește până la data de 30.09.2014.

(2) Pentru perioada de închiriere prevăzută la alin.(1), prețul închirierii este de 104.090 lei, fără TVA. rezultat din indexarea chiriei, stabilită pentru perioada 01.10.2012 -30.09.2013, cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

Art.2.(1) Se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional la contractul de închiriere încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L, în termenii stabiliți conform art.1.

 • (2) Actul adițional menționat la alin.(1) va cuprinde în mod obligatoriu clauza referitoare la rezilierea contractului fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, în situația în care pe parcursul executării lucrărilor de construire la obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni", desfășurarea activității comerciale din Baza de agrement Ostroveni nu va mai fi posibila.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locala;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - SC PIEȚE PREST SA,

  - SC MAGIC TIC TAC SRL.

  PREȘEDINTE DE ȘEDJlsg^T^ Florentina Adina J)QoReTeȚZ?x /w

  îk CONTRASEMNEAZĂ PgNTRU LEGALITATE, A      SECR^JA^UNICIPIU^^^

  \ * A        jurist T^ha MIHĂEȘOU

  Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2013