Hotărârea nr. 24/2013

Hotarirea 24 - 30 ianuarie 2013 - evaluare activitate asistenti personali 2012

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 24

privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav tn cursului sem.ll al anului 2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 38 din 12.01.2013 întocmit de către Direcția de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea prin care se propune aprobarea raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul sem. II al anului 2012, precum și suplimentarea pentru anul 2013 cu încă 50 de locuri a numărului de 900 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în baza art.36, alin.(2), lit.’d’ și alin.(6), lit.”a”, pct.2, art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2012, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru anul 2013 se aprobă un număr de 950 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în îndeplinire:

 • - Direcției de Protecție Socială;

 • - Direcței Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

copie pentru a fi adusă laRâmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUN. RM.VALCEA DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALA SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA Nr. 38/12.01.2013RAP privind evaluarea activității ai persoanelor cu handicap gr sem.ll 2012

în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum și cu cele stipulate în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției de Protecție Socială Rm. Vâlcea, rolul instituției noastre este de a sprijini persoanele cu dizabilități în procesul de incluziune socială, atât prin creșterea calității serviciilor prestate de către asistenții personali ai acestora (instruire, atestare profesională), cât și prin monitorizarea modului în care ei își desfășoară activitatea propriu-zisă. Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă, persoanele cu dizabilități au dreptul fundamental la autodeterminare și individualitate pentru depășirea condiției de handicap și reinserție socială, îngrijirile acordate de către asistenții personali permițându-le valorificarea potențialului fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social.

Potrivit dispozițiilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și H.G.nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, serviciul public de asistență socială are obligația de a prezenta semestrial consiliului local un raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. Pentru semestrul II 2012 situația se prezintă astfel:

 • a) Dinamica angajării asistentilor personali

Prin HOL nr.34/31.01.2012, pentru anul 2012 a fost aprobat numărul de 900 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiu. La data de 31 decembrie erau angajați cu contract individual de muncă 1^8 de asistenți personali și alte 758 de persoane cu dizabilități beneficiau de indemnizația lunară.

în intervalul la care ne raportăm, au fost angajați pe perioadă determinată 2 asistenți personali (titularii posturilor fiind în concediu pentru creșterea copilului) și s-au înregistrat 5 încetări ale contractului individual de muncă, din următoarele motive:

 • - decesul persoanei cu dizabilități -1 caz

 • - schimbarea încadrării în grad de handicap - 2 cazuri

 • - opțiune pentru acordarea indemnizației lunare - 2 cazuri

Pe parcursul acțiunii de monitorizare a activității, nu au fost semnalate situații care să impună desfacerea contractelor de muncă ale asistenților personali. De asemenea, subliniem caracterul familial al serviciilor prestate - 94% dintre aceștia sunt rude, până la gradul IV inclusiv, cu persoana asistată (de regulă, mama este cea care a renunțat la un alt loc de muncă, chiar mai bine remunerat, sau nu a putut accesa piața muncii, fiind nevoită să se dedice îngrijirii, supravegherii copilului cu nevoi speciale).

Situația sintetică a beneficiarilor Legii nr.448/2006 aflați în plată la data de 31.12.2012 se prezintă

astfel:

Nr crt

Nr. asistenti personali la

31.12.2012

Nr.indemn.cuvenite părinților,adultului, reprezentantului legal

Total as.pers.

si indemn.

Total as. pers., benef. indemn. introduși       in

plata in cursul anului 2012

Suma totala platîta de la începutul anului pana la 31.12.2012, cumulata ptr. salariile asist pers.si indemn

Ultima luna ptr. care s-a efectuat plata drepturilor salariale (as.pers., indemn.)

Total

ptcopii

ptadulti

total

părinți

adulti

as. pers

indemn.

1

138

35

103

758

172

586

896 ’

2

95

6.468.246 lei

luna noiembrie

în ceea ce privește salarizarea asistenților personali și achitarea indemnizațiilor lunare, în cursul sem.ll 2012 DPS a efectuat plățile la zi, suma aferentă acestor obligații financiare fiind de 3.374.796 lei.

Precizăm că, potrivit art.1 al.1 din OUG nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cuantumul brut al salariilor de bază pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, angajați cu contract individual de muncă, a fost majorat în două etape:

 • - cu 8%, începând cu data de 01.06.2012, față de nivelul acordat pentru luna mai 2012, ajungând la 756 lei/lună, iar indemnizația lunarâ de însoțitor fiind în sumâ netă de 570 lei;

 • - cu 7,4%, începând cu 01.12.2012, fațâ de nivelul acordat pentru luna noiembrie a aceluiași an, ajungând la 812 lei/lunâ și indemnizația lunarâ de însoțitor fiind în sumâ netă de 610 lei.

 • b) Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro

Ținând cont de dispozițiile Legii nr.448/2006 (art.37 al,2 și al.3) și de faptul că în municipiu nu există un centru de tip respiro, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către asistentul personal, persoanei cu dizabilitâți i s-a acordat indemnizația prevăzută la ari 43 al.1 din lege, respectiv o sumâ echivalentă cu salariul lunar net al asistentului personal - 570 lei.

în perioada raportată au efectuat concediul de odihnă legal 71 asistenți personali, valoarea totală a indemnizațiilor de concediu acordate fiind de 38.464 lei.

 • c) Informații privind numărul de asistenti personali instruiti

Luând în considerare prevederile art. 38 lit.a) din actul normativ menționat anterior, asistentul personal are obligația „să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator1',

întrucât nu au fost prevăzute sume în buget pentru pregătirea profesională a asistenților personali, în urma unei rectificări bugetare s-a reușit ca, în cursul lunii dec. 2012, DPS, cu sprijinul unui furnizorul autorizat de formare profesională, să organizeze instruirea a 40 de asistenți personali (20 dintre aceștia nu aveau certificate de absolvire a cursurilor de formare profesională/perfecționare pentru ocupația „asistent personal”). Acest aspect a fost luat în calcul la fundamentarea bugetului instituției pe anul 2013 și, în cursul trimestrului I, vor fi instruiți și ceilalți asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

Semnalăm faptul că, permanent, asistenții personali beneficiază de servicii de informare, consiliere și suport, din partea compartimentului de specialitate din cadrul DPS.

 • d) Numărul de controale efectuate si problemele sesizate

Potrivit art.40 al.2 din lege, serviciul public de asistență socială are obligația de a efectua vizite periodice de monitorizare a activității asistenților personali, în scopul asigurării respectării drepturilor și interesului superior al persoanei cu dizabilitâți.

Verificările efectuate de către inspectorii compartimentului de specialitate pe parcursâl sem. II 2012 au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, implicarea acestuia în realizarea obiectivelor prevăzute în programul individual de reabilitare și integrare socială a persoanei cu nevoi speciale, evaluarea socio-medicală a asistentului personal și persoanei cu dizabilitâți, în vederea angajarii asistentului personal în baza contractului individual de muncă, conform Legii nr. 448/2006 sau primirii indemnizației lunare.

în cursul sem. II2012 au fost verificate la domiciliu un număr de 173 persoane cu dizabilitâți (76 pers, beneficiau de asistent personal, iar 97 pers, beneficiau de indemnizație lunară) care nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea celor care le asigură supraveghere, îngrijire, dar și-au manifestat dorința ca societatea să fie mai deschisă la nevoile lor, în special privind socializarea (centre de zi), încadrarea în muncă (în special pentru tinerii care au absolvit învățământul obligatoriu sau special), participarea la activități culturale, distractive și sportive.

Totodată, în cadrul acestor acțiuni de verificare s-a realizat și informarea/sau consilierea de specialitate persoanei cu nevoi speciale, a familiei.

Pentru a responsabiliza mai mult asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și pentru a avea o situație clarâ a prezenței acestora, lunar (sau la solicitare), se prezintă la sediul instituției noastre pentru a semna un pontaj și/sau a comunica absența din localitate din diverse motive (tratamente în clinici de recuperare, vacanțe, etc.).

De asemenea, în conformitate cu prevederile HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav, modificată prin HG nr. 463/2005, au fost întocmite și supervizate 136 rapoarte de activitate ale asistenților personali (în alte 2 cazuri, persoana cu nevoi speciale a lipsit din localitate-investigații de specialitate).

în activitatea noastră am încercat să consiliero familia persoanei bolnave și asistentul personal cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încheierii contractului de muncă, la necesitatea respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana cu handicap și la posibilitatea de a apela la servicii sociale specializate cum ar fi: recuperare neuropsihomotorie (centre aflate în subordinea DGASPC, ONG-uri de profil cu care DPS a încheiat parteneriate/convenții de colaborare, alte asociații/fundații); servicii tip respiro (DGASPC-Băbeni); servicii specializate pentru copiii cu autism (Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism „Mara” din cadrul DPS).

Alte forme de sprijin pentru persoanele cu dizabilităti $i familiile oferite în cursul sem.ll 2012 :

 • > promovarea și facilitarea accesului la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale prevăzute de legislația specifică -1.152 pers.;

 • > prevenirea marginalizării / excluderii / abandonului persoanelor cu dizabilifăți (informare și consiliere de specialitate, internare în centre rezidențiale) - 376 pers.;

 • > suport financiar în depășirea unor situații de risc socio-medical - 8 pers. (8.300 lei);

 • > servicii specializate de recuperare/reabilitare și suport pentru copiii cu tulburări din spectrul autist din municipiu și reprezentanții legali ai acestora în cadrul Centrului „Mara”;

 • > marcare festivă a Sărbătorilor de iarnă de către autoritățile locale, prin acordarea de cadouri-pachete cu alimente și dulciuri;

 • > colaborare cu organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap (ASCHFR-filiala Vâlcea, SNIHR-filiala Vâlcea, ANSR-filiala Surzilor Vâlcea, Asociația Nevăzătorilor-filiala Vâlcea, Asociația copiilor cu autism, Fundația Soul to Soul).

Concluzionând, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat persoanele cu handicap grav pe parcursul sem. II 2012 au corespuns standardelor de calitate în domeniu, monitorizarea lor și acțiunea preventivă a inspectorilor de specialitate din cadrul DPS Rm.Vâlcea, conducând la evitarea apariției stărilor conflictuale, neglijării sau abuzului persoanelor asistate.

Reținând că:

 • ✓ în evidențele DPS avem înregistrate (și în diferite etape de lucru) 73 de solicitări de acordare a indemnizației de însoțitor, dintre care 39 de cazuri cu dosare complete ce nu pot fi onorate din lipsă de locuri, devenind astfel necesară suplimentarea, pentru anul 2013, a numărului de posturi destinate încadrării de asistenți personali și acordării de indemnizații lunare, cu cel puțin 50 locuri;

 • V "promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităților administrației locale unde își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap...” (art. 7 al.1 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată), acestea având, totodată „...obligația să asigure resursele financiare necesare și să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit și neîngrădit la servicii" (art.7 al.2 din actul normativ invocat mai ^us);

 • ✓ nevoile persoanelor cu handicap și ale familiilor aparținătoare sunt diverse și este important să fie conceput un răspuns al comunității cât se poate de cuprinzător, care să țină seama atât de persoană ca întreg, cât și de diversele aspecte ale vieții acesteia;

propunem Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea emiterea unei hotărâri privind:

 • 1. aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul sem.ll 2012;

 • 2. suplimentarea, pentru anul 2013, cu încă 50 de locuri, a numărului de 900 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm. Vâlcea.