Hotărârea nr. 239/2013

hotarirea 239 - 30 septembrie 2013 - disponibilizare animale de la Gradina Zoologica

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.239

privind disponibilizarea unor animale din dotarea Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.31467 din 16.09.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune :

disponibilizarea unui număr de 17 animale din cadrul Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A., în vederea transmiterii lor fără plată unor instituții publice și/sau organizații neguvernamentale pentru protecția animalelor, sau, după caz, a valorificării acestora;

modificarea, în mod corespunzător a listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului care se concesionează către S.C. PIEȚE PREST SA, listă anexă la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat;

împuternicirea administratorului Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, S.C. PIEȚE PREST SA, să întreprindă toate formalitățile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

precum și împuternicirea d-lui Gîgi Ion Matei - Viceprimarul municipiului, să semneze protocolul de predare-primire a animalelor disponibilizate;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin hotărârea nr.244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către S.C. PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, printre care și organizarea si exploatarea grădinilor botanice $i/sau zoologice, iar prin hotărârea nr.372/23/2010, Consiliul Local a aprobat completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către societatea susmenționată, cu bunurile preluate de la Direcția Administrării Piețelor și Târgurilor și de la Direcția Administrării Domeniului Public în care sunt cuprinse animalele și păsările din dotarea Grădinii Zoologice;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.25218 din 19.07.2013 prin care S.C. PIEȚE PREST S.A. a solicitat, în vederea reducerii cheltuielilor cu întreținerea și hrănirea animalelor și asigurării unor condiții optime de confort pentru animalele în captivitate, "relocarea definitivă, cu titlu gratuit, a unui număr de 17 animale din cadrul Grădinii Zoologice din municipiul Râmnicu Vâlcea, către grădini zoologice autorizate și organizații neguvernamentale pentru protecția animalelor din țară sau din străinătate", după cum urmează: Specia Phantera Leo (Leul African) - un număr de 6 exemplare (2 femele și 4 masculi); Specia Ursus Arctos (Ursul Brun) - un număr de 3 exemplare (2 femele și 1 mascul); Specia Capra Hircus (Capra) - un număr de 8 exemplare (4 femele și 4 masculi);

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă disponibilizarea unui număr de 17 animale din dotarea Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A., în vederea transmiterii lor fără plată unor instituții publice și/sau organizații neguvernamentale pentru protecția animalelor, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică, sau după caz a valorificării acestora, după cum urmează:

  • - Specia Phantera Leo (Leul African) - un număr de 6 exemplare (2 femele și 4 masculi);

  • - Specia Ursus Arctos (Ursul Brun) - un număr de 3 exemplare (2 femele și 1 mascul);

  • - Specia Capra Hircus (Capra) - un număr de 8 exemplare (4 femele și 4 masculi).

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se modifică în mod corespunzător "Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate S.C. PIEȚE PREST S.A" - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010.

Art.3. Se împuternicește administratorul Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, S.C. PIEȚE PREST S.A., să întreprindă toate formalitățile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.841/1995 pentru animalele disponibilizate conform art.1.

Art.4. Se împuternicește d-l Gigi Ion Matei - Viceprimarul municipiului, să semneze protocolul de predare-primire a animalelor ce fac obiectul art.1.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la

îndeplinire;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - S.C. PIEȚE PREST S.A.

PREȘEDINTE DE^£Oli™^   CONTRASEMNEZI

Florentina AdinaTMDBRElTxAA           SECKEi

^PENTRU LEG^krfATE, AR MUNICIPIUL


jurisJ

/        A/

RâmnicjrVă

LTtfma MiyĂEâcu

ilcea, 30 septembrie 2013