Hotărârea nr. 238/2013

hotarirea 238 - 30 septembrie 2013 - modificare anexa 1 contract delegare SC PIETE PREST

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.238

privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.31962 din 19.09.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune radierea imobilului "Lacul nr. 1 Zăvoi" din anexa nr.1 la Contractul de delegare nr. 28077/20.09.2010 - Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Rm.Vâlcea și concesionate SC PIEȚE PREST SA și includerea acestuia în anexa nr. 2 - Lista cuprinzând suprafețele zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice ce vor fi întreținute și amenajate de SC PIEȚE PREST SA.;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârile nr. 244/31.08.2010 si nr. 47/28.02.2011, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către S.C. PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat printre care și amenajarea, întreținerea și exploatarea laturilor, a ștrandurilor si a bazelor de odihna si tratament

Ținând seama de adresa nr. 28300/19.08.2013, prin care SC PIEȚE PREST SA a solicitat ca următoarele bunuri, transmise în concesiune și prevăzute la "Alte Zone de Agrement" din anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii de admnistrare a domeniului public și privat nr. 28077/20.09.2010: Lacul Ostroveni, Baza de Agrement Nord și Lacul 1 Zăvoi, să fie incluse în Lista cuprinzând suprafețele zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice ce vor fi întreținute și amenajate de aceasta societate;

Luând in considerare faptul ca Lacul Ostroveni si Baza de Agrement Nord pot fi exploatate pentru realizarea de activitati aducătoare de venituri si implicit pentru realizarea serviciului public delegat, si avand in vedere ca proiectul finanțat prin POR 2007-2013 "Modernizarea Parcului Zăvoi in municipiul Ramnicu Valcea” este eligibil doar in condițiile in care beneficiarul proiectului face dovada atat a dreptului de proprietate cat si a celui de administrare a bunului ce face obiectul investiției;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba radierea imobilului "Lacul nr. 1 Zăvoi" din anexa nr.1 la Contractul de delegare nr. 28077/20.09.2010 - Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Rm.Vâlcea și concesionate SC PIEȚE PREST SA și includerea acestuia în anexa nr. 2 -Lista cuprinzând suprafețele zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice ce vor fi întreținute și amenajate de SC PIEȚE PREST SA.

Art.2 Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locala;

  • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

  • - Politiei Locale a municipiului;

  • - S C PIEȚE PREST S A.