Hotărârea nr. 236/2013

hotarirea 236 - 30 septembrie 2013 - modificare art.3 HCL 210 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlc ea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 236

privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210/2013 referitoare la aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne, contractată de S.C. ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi, în valoare de 2.093.988 lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 48672 din 23.09.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 14.08.2013 referitoare la aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne, contractată de societatea ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.210/2013 s-a aprobat contractarea împrumutului bancar în sumă de 5.887.000 lei, de către societatea ETA S.A. de la Banca Românească S.A., a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la un cost în valoare de 1.380.544 lei, iar prin draftul contractului de fidejusiune Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de garant fidejusor, garantează rambursarea către împrumutant a creditului în valoare de 5.887.000 lei, precum și a dobânzilor, comisioanelor și oricăror altor costuri aferente, acordat de creditor împrumutantului și se obligă la achitarea oricăror sume pe care împrumutantul le va avea de plătit creditorului până la concurența sumei de 2.093.988 lei, reprezentând 30% din valoarea bunurilor finanțate prin contractul de credit (respectiv 6.979.960 lei);

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții, precum și ale Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi «pentru» din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 14.08.2013 referitoare la aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne, contractată de societatea ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi, care va avea următorul conținut:

”Art.3. Din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea se asigură garantarea plății în limita sumei de 2.093.988 lei> ce reprezintă 30% din valoarea bunurilor finanțate prin Contractul de credit în sumă de 6.979.960 lei a serviciului anual al datoriei publice locale”.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și Prefectului județului Vâlcea și se aduce la cunoștință publică, prin publicarea în Monitorul Oficial al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și pe pagina de internet a Primăriei municipiului, www.primariavl.ro.