Hotărârea nr. 235/2013

hotarirea 235 - 30 septembrie 2013 - rectificare buget autofinantat unitati invatamant pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.235

privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.40624 din 18.09.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2013 s-a aprobat bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013, iar prin rectificări ulterioare, valoarea bugetului aprobat s-a majorat la suma de 4.592.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), 'lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se rectifică bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 5.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(2) Bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, rectificat conform alin.(l), va avea valoarea totală de 4.597.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.2. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează: anexa nr.1 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 - Venituri; anexa nr.2 -bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 - Cheltuieli; iar anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013, rămâne nemodificată.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico-Financiare.

1

PREȘEDINTE DE ȘEQțJ^A, Florentina Adina

_        BA

vf     ----//

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAJJTATE, SECRETAR MUNICIPIUL juri<£jdfep MIHĂESCU

RâmniCu Vâlcea, 30 septembrie 2013
MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

VENITURIBUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE ANUL 2013

lei

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2013

TOTAL VENITURI

SOLD LA

30.12.2012

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte ven. din prest. serv, si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetic

430,000.00

3.00

429,997.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

727,000.00

5,824.00

63,016.00

658,160.00

Colegiul Forestier

445,000.00

2,640.00

10,000.00

432,360.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

6,997.00

163,003.00

Liceul Tehnologic Ferdînand

20,000.00

97.00

19,903.00

Liceul Antlm Ivireanul

920,000.00

737,352.00

182,648.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,567.00

73,000.00

1,433.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

37,000.00

13,877.00

23,123.00

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

37,000.00

11,094.00

14,904.00

11,002.00

Seminarul Teologic

323,000.00

12,598.00

310,402.00

Grădinița cu PP Cozia

142,000.00

9,685.00

132,315.00

Grădinița cu PP Ostroveni 1

180,000.00

7,501.00

172,499.00

Grădinița cu PP Ostroveni 2

200,000.00

30,150.00

169,850.00

Grădinița cu PP Ostroveni 3

116,000.00

4,531.00

111,469.00

Grădinița cu PP Nicolae Bălcescu

70,000.00

0.00

70,000.00

Grădinița cu PP Nord I

199,000.00

10,576.00

188,424.00

Grădinița cu PP Nord II

190,000.00

2,105.00

187,895.00

Grădinița cu PP Traian

115,000.00

30,693.00

84,307.00

Grădinița cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

2,422.00

197,578.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,597,000.00

889,712.00

270,568.00

23,123.00

2,097,827.00

1,433.00

0.00

1,314,337.00

,4

DIRECTOR EXEQUTIV, Ec. Ion LepadM /


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. Narcisa Colțoș

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


CHELTUIELI BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PE ANUL 2013

lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2013

TOTAL

CHELTUIELI

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

2013

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

430,000.00

430,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

727,000.00

727,000.00

Colegiul Forestier

445,000.00

445,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

170,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

20,000.00

20,000.00

Liceul Antim Ivireanu

920,000.00

279,800.00

559,000.00

81,200.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,600.00

74,400.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

37,000.00

12,000.00

25,000.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

37,000.00

37,000.00

Seminarul Teologic

323,000.00

323,000.00

Grădiniță cu PP Cozia

142,000.00

142,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

180,000.00

180,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

200,000.00

200,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 3

116,000.00

116,000.00

Grădiniță cu PP Nicolae Balcescu

70,000.00

70,000.00

Grădiniță cu PP Nord I

199,000.00

199,000.00

Grădiniță cu PP Nord II

190,000.00

190,000.00

Grădiniță cu PP Traian

115,000.00

115,000.00

Grădiniță cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

200,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,597,000.00

293,400.00

4,222,400.00

81,200.00

DIRECTOR EXECI Ec. Ion Lepj^d

JTIV,                   ȘEF SERV.CONTABILITATE,

rt                              Ec. Narcisa Colțoș