Hotărârea nr. 234/2013

hotarirea 234 - 30 septembrie 2013 - rectificare buget si lista de investitii 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 234

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară Ea data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 49650 din 23.09.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare, precum și completarea la raport nr. 50196 din 26.09.2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico - sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 8.683.180 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 234.867.180 lei, la partea de venituri, din care 224.613.070 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 234.867.180 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifica lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 140.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.877.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013» în plus cu suma de 5.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.294.000 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 1.220.000 lei, ajungând la valoarea totală de 24.761.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 4.252.180 lei, ajungând la valoarea totală de 38.681.250 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 5, iar anexele 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr.9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat»rămân nemodificate.

Art.7. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.    VENITURILOR ESTIMATE- lei -

Nr. crt

*

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

234,867,180.00

66,678,570.00

63,760,550.00

60,727,060.00

43,701,000.00

1. VENITURI PROPRII

124,056,340.00

41,649,510.00

27,063,250.00

31,792,580.00

23,551,000.00

A.VENITURI FISCALE

103,928,000.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,022,000.00

21,265,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

2

Imp. ven, din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

250,000.00

350.000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

65,000,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,165,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

450,000.00

6

Impozit clădiri pers .juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,250,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

70,000.00

___8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

500,000.00

350,000.00

___9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

132,000.00

0.00

32,000.00

50,000.00

50,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

14,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.flzice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

820,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

35,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,449,110.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,221,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,326,000.00

794,000.00

1,200,000.00

1,232,000.00

100,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,790,000.00

700,000.00

570,000.00

1,090,000.00

430,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare cheit.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

450,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,550,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,200,000.00

300,000.00

300,000.00

450,000.00

150,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

284,110.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000,00

130,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

110,810,840.00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,480.00

20,150,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,382,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032.000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații insotitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

7,809,530.00

1,150,000.00

5,031,700.00

1,577,830.00

50,000.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

0.00

56,430.00

0.00

0.00

2

Subvenții reabilitare*termîca locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

6,146,400.00

1,100,000.00

3,468,570.00

1,577,830.00

0.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

21,983,250.00

1,800,000.00

10,066,600.00

10,116,650.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

21,233,250.00

1,800,000.00

9,643,600.00

9,789,650.00

0.00

___2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0.00

0.00

0,00


DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LSEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘPRIMAR

ING. EMIUĂNiP
SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

234,867,180

66,678,570

63,760,550

60,727,060

43,701,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

133,456,230

41,723,970

30,096,250

38,028,580

23,607,430

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

101,410,950

24,954,600

33,664,300

22,698,480

20,093,570

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

133,456,230

41,723,970

30,096,250

38,028,580

23,607,430

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,115,000

5,071,000

5,198,000

6,910,000

4,936,000

din care:

____1

Autoritati executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

___2

Evidenta persoanei

CAP. 54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

_ 3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Invatamant

CAP.65

1,700,000

0

0

1,700,000

0

_ 6

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

7

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

180,000

170,000

8

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,654,000

401,000

412,000

466,000

375,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000

210,000

210,000

210,000

10

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

11

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

13

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

_14

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

15

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,256,000

302,000

310,000

332,000

312,000

16

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

_17

Străzi - DADP

CAP.84

1,063,000

271,000

271,000

251,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

86,527,900

15,845,590

30,124,350

24,899,960

15,658,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

12,484,590

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,600,000

- aparat propriu

4,784,590

1.200,000

1.918.030

666,560

1,000,000

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,350,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

1,075,000

- dobanda împrumut

4,200,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

601,000

91,000

301,000

120,000

89,000

- Politia Locala

496,000

61,000

276,000

100,000

59,000

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

___5

Invatamant

CAP. 65

6,661,350

1,085,000

2,191,350

1,559,000

1,826,000

- cheltuieli funcționale-reparatii scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

1,043,350

0

888,350

155,000

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

- internate

550,000

125,000

200,000

75,000

150,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

110.000

__6

Sanatate

CAP. 66

308,000

53,000

69,000

141,000

45,000

- dispensare medicale scoli

228,000

35,000

47,000

121,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

zu.uuu

7

Cultura si recreere

CAP. 67

9,245,660

2,332,590

2,523,670

2,863,400

1,526,000

- obiecte inventar+reparatii

960,000

110,000

200,000

450,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,250,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,880,000

754,000

941.000

705,000

480,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

____________0

- Asoc. Handbal Club Municipal Rm. Valcea

300,000

0

0

250,000

50,000

- cheltuieli din sponsorizări

283,660

72,590

13,670

197,400

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

282,000

66,000

66,000

88,000

62.000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,640,000

325,000

505,000

726,000

84,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

125,000

185,000

85,000

105.000

___8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

3,335,500

1,494,000

544,500

865,000

432,000

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

27,000

0

17,000

10,000

0

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49.000

- Cantina ajutor social

500,000

110,000

110,000

160,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente însoțitori

590,000

120,000

120,000

230,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,431,000

1,123,000

0

303,000

5,000

9

Dezvoltare public^

CAP. 70

9,332,800

2,320,000

2,382,800

2,400,000

2,230,000

-DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180.000

2,180,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație +alte ch. zona metropolitana

58,000

0

38,000

20.000

0

- fond IID

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,440,000

835,000

1,135,000

785,000

685,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,070,000

770,000

1,000,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

7,891,000

700,000

6,241,000

950,000

0

12

Transporturi

CAP. 84

28,878,000

2,460,000

10,118,000

11,150,000

5,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- rambursare credit intern

10,000,000

0

4,000,000

6,000,000

0

• subvenție ETA

4,378,000

1,060,000

1,718,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTI|1I

70

24,813,330

20,807,380

-5,226,100

6,218,620

3,013,430

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

974,640

500,000

268,690

72,000

133,950

___2

Ordine publica

CAP. 61

206,180

200,000

-96,400

154,500

-51,920

___3

Invatamant

CAP. 65

526,800

200,000

-70,000

282,000

114,800

___4

Invatamant

CAP. 65

52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

___5

Sanatate

CAP. 66

53,000

0

0

53,000

0

___6

Cultura recreere

CAP. 67

974,380

744,000

-27,000

110,000

147,380

___7

Majorare capital social - Handbal Club Mun.

CAP. 67

1,000

1,000

0

0

___8

Asistenta sociala

CAP. 68

766,030

500,000

-17,500

148,000

135,530

___9

Dezvoltare publica

CAP. 70

7,739,240

3,000,000

1,921,880

1,365,400

1,451,960

10

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

280,000

1,000,000

-860,000

70,000

70,000

12

Străzi

CAP. 84

13,239,060

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

1,008,730

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

101,410,950

24,954,600

33,664,300

22,698,480

20,093,570

^UME DIN TVA_______________

76,123,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,100,000

din care

1

Salarii invatamant .

CAP.65

57,974,000

15,400.000

16,356,000

11,836,000

14,382,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,149,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,606,700

50,000

1,563,130

0

-6,430

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

0

0

56,430

0

-56,430

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

23,681,250

7,720,600

10,502,170

5,458,480

0

_ 1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

___3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

19,694,100

5,045,500

9,190,120

5,458,480

0

DIRECTOR EXEC UTIV,

EC. ION L


SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS

Anexa nr.


PRIMAR, /j_\

ING. EM1LIAN F


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

Nr. crt

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

17,921,609

8,877,350

1,834,000

2,913,350

2,138,000

1,992,000

din care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget local

3,220,083

1,527,350

424,000

953,350

150,000

0

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

506,000

75,000

209,000

111,000

111,000

-sursa buget de stat

309,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget local

121.000

98,000

0

98,000

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

680,000

100,000

243,000

169,000

168,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget local

308,839

74,000

0

74,000

0

0

3

COLEGIUL "ENERGETIC"

588,951

514,000

80,000

233,000

100,000

101,000

-sursa buget de stat

314.000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget local

274,951

133,000

0

133,000

0

0

4

COLEGIUL "FORESTIER"

585,997

451,000

125,000

119,000

104,000

103,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget local

255,997

60,000

45,000

15,000

0

0

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget local

0

61,000

0

61,000

0

0

6

COLEGIUL "ECONOMIC"

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget local

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL "OLTCHIM"

830,434

594,000

126,000

222,000

175,000

71,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget local

549.434

309,000

56,000

150,000

103,000

0

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

572,000

145,000

227,000

100,000

100,000

-sursa buget de stat

399,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget local

283,982

172,000

45,000

127,000

0

0

9

LICEUL. "ANTIM IVIREANUL"

239,739

256,500

60,000

77,500

59,000

60,000

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget local

68.739

18,500

0

18,500

0

0

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

459,403

444,450

114,000

166,450

100,000

64,000

-sursa buget de stat

240,000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-sursa buget local

219,403

194,450

54,000

103,450

37,000

0

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget de stat

196.000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget loca/

29,000

0

0

0

0

__________0

12

GRUP ȘC. "N. PLEȘOIANU"

388.040

393,000

00,000

114,000

100.000

116.000

-sursa buget de stat

341,000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget local

47,040

5,000

0

5,000

0

0

13

LICEUL DE ARTĂ

148.891

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget local

9,891

0

0

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

206,000

65,000

74,000

34,000

33,000

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget local

95,000

71,000

20,000

51,000

0

0

15

ȘCOALA "TAKE1ONESCU"

369.961

516,000

108,000

147,000

130,000

131,000

-sursa buget de stat

333.000

451,000

60,000

130,000

130,000

131,000

-sursa buget local

36.961

65,000

48,000

17,000

0

0

16

ȘCOALA "I.GH. DUCA"

430.480

340,400

117,000

89,400

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget local

215,480

79,400

57,000

22,400

0

0

17

ȘCOALA Nr. 4

429,981

348,000

105,000

91,000

76,000

76,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

60,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget local

206,981

60,000

45,000

15,000

0

0

18

ȘCOALA Nr. 5

309,802

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget local

76,802

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 8 COLONIE

157,911

118,000

45,000

23,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget local

72,911

16,000

0

16,000

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

560,000

114,000

177,000

140,000

129,000

-sursa buget de stat

302.000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget local

298,771

111,000

54,000

47,000

10,000

0

21

ȘCOALA Nr. 10

317,901

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget de stat

274,000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget local

43,901

0

0

0

0

0

DIRECTOR EXECUTIV,'                             ȘEF SERV. CONTABILITATE,

EC. ION LEPĂDAT/ ’                          EC. NARCISA COLȚOȘ

Anexa nr. 4

HCL nr......./.......

PRIMAR,

ING. EMILIAN FRANCU

SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013

- lei -

Nr. crt

DENUMIRE UNITATE

PLĂȚI

31,12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,294,000

337,000

456,000

224,000

265,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000

207,000

206,000

216,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528,583

190,000

49,000

136,000

5,000

0

•CREȘE BL

305,680

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 1

166,375

186,000

34,000

64,000

32,000

44,000

- ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000

39,000

39,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

7,000

0

7,000

0

0

•CREȘE

39,283

41,000

9,000

18,000

5,000

9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

109,000

34,000

30,000

21,000

24,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000

14,000

17,000

18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

0

0

0

0

0

•CREȘE

43,999

35,000

9,000

16,000

4,000

6,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

101,000

34,000

33,000

14,000

20,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000

10,000

11,000

15,000

* ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

11,000

0

10,000

1,000

0

•CREȘE

36,806

29,000

9,000

13,000

2,000

5,000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169,563

157,000

34,000

53,000

36,000

34,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,000

34,000

34,000

31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16,648

0

0

0

0

0

•CREȘE

44,915

33,000

9,000

19,000

2,000

3,000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

224,000

83,000

74,000

31,000

36,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000

27,000

26,000

27,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

35.180

79,000

49,000

30,000

0

0

* CREȘE

50,692

40,000

9,000

17,000

5,000

9,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166,121

138,000

34,000

61,000

21,000

22,000

■ • ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000

13,000

19,000

19,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

35,000

0

35,000

0

0

•CREȘE

40,985

27,000

9,000

13,000

2,000

3,000

7

GRĂDINIȚĂ P.P. DUMBRAVA MINUNATA

209,998

219,000

34,000

96,000

40,000

49,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

117,000

129,000

25,000

34,000

35,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

43,998

45,000

0

45,000

0

0

•CREȘE

49,000

45,000

9,000

17,000

5,000

14,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86,000

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

1,800

0

0

0

0

0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA

88,571

76,000

25,000

24,000

12,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

63,000

25,000

15,000

8,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL      f\

32,571

13,000

0

9,000

4,000

0

DIRECTOR EXECUTIV,                       SERV. CONTABILITATE,

EC. ION LEPĂSAm                        EC. NARCISA COLȚOȘ

Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


poziția “Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare


Nr. crt.

Nominalizarea achtz. de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

23.191.380

Din care C+M

4.028.412

1

ACHIZIȚII IMOBILE

8.305.915

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publlca

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

150.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

50.000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

buc

1

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

7.106.915

6

Achiziție teren ob. amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

488.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

350.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

6.268.309

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.810.840

Cap. 51.02 Autorități publice

972.140

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

0

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

30

298.000

12

Periferice, printare

buc

22

177.940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

1

0

15

Licențe Softwore

buc

1

100.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (NetWork Storage) conform cerințelor SR ISO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

Instalație de climatizare - sedii primărie

buc

10

80.000

22

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

23

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri sl a altor chelt. de Investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Cap. 61.02 ~ Ordine Publica si siguranța naționala

206.180

24

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

25

Statii radio emisie TETRA

buc

15

____0

26

Autoturism

buc

1

54.500

27

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

28

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

29

Statie de lucru sistem IT supraveghere video

buc

1

20.460

30

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

buc

10

62.000

31

Sirena alarmare - SU

buc

1

35.000

Cap.65.02. - Invatamant

195.000

32

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

4

50.000

33

Plita bucătărie gradinita cu pp Nord 2

buc

1

65.000

34

Echipament de bucătărie gradinita Sud

buc

1

80.000

Cap.66.02. - Sanatate

53.000

34

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant, din care:

53.000

Unit dentar complet

buc

2

53.000

Alte dotări cabinete medicale

0

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

716.980

35

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

buc

1

8.000

36

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

37

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

38

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

buc

1

489.000

39

Statuie in bronz - bust Spiru Haret

buc

1

11.000

40

Multifuncțional color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

41

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

42

Dotări zone picnic , din care:

buc

1

72.000

foisoare

buc

8

59.600

toalete eco

buc

4

12.400

gratare

buc

8

0

43

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

- Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

0

44

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) - Filarmonica I Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsoclala

118.030

45

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

46

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

38.030

Sistem de coloana cu bule de aer

buc

1

10.040

Sistem fibre optica cu efecte luminoase

buc

1

5.200

Sistem de proiecție de efecte luminoase in camera

buc

1

5.620

Aromaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

2.660

Stimulare senzoriala-tactila

buc

1

3.020

Stimulare motrica-motricitate fina

buc

1

1.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomotrica

buc

1

7.760

Set - covoare, mese scaune

buc

1

1.280

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

3.549.510

47

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

48

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

49

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

50

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

51

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

52

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADP

buc

1

3.530

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

53

Generator curent putere 2.6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

54

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max

200mm - DADP_____________________________________

buc

1

2.690

55

Etuva termoreglabila, temp max 200gr, capacitate 100 L - DADP

buc

1

_ o’

56

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

57

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

58

Penetrometru electronic -1 buc - DADP

buc

1

0

59

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai - DADP

buc

1

d

60

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

61

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

62

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

63

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

64

Remorca platforma - DADP

buc

1

0

65

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

66

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

1

380.000

67

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

160.000

68

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

69

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

70

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

130.000

71

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

73

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

0

74

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

77

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

0

78

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

80

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

set

6

33.610

III.

CONSOLIDĂRI

4.241.395

din care C+M

4.028.412

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.650

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14,700

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreere sl religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala

400.000

din care C+M

390.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica

1.532.540

din care C+M

1.446.288

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64.000

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

74.000

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

100.000

din care C+M

92.000’

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

5.280

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

ml

1000

223.060

din care C+M

211.630

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

317.530

din care C+M

306.060

18

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1,P1,P2,N3,N5

ml

700

568.500

din care C+M

547.080

19

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C17,C1(C2,C3,C4

ml

890

0

din care C+M

0

20

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2

Ostroveni iramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal

ml

800

0

din care C+M

0

21

Reabilitare retele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C25lC26,C27

ml

1038

0

din care C+M

0

22

Reabilitare retele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E1F,S1,S21S3, A+0,O,P,R,71-72,73,76,1 Piața

ml

1000

0

din care C+M

0

23

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian -etapa alia

buc

1

36.000

din care C+M

29.518

24

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

ml

2540

0

din care C+M

0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

2.060.155

din care C+M

1.976.474

26

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

din care C+M

27.000

27

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

23.610

din care C+M

23.610

28

Modernizare str. Intrarea Cetaituia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

29

Modernizare str. Izlazului

ml

540

10.500

din care C+M

4.590

30

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

31

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

32

Modernizare str. Bicazului

ml

200

135.045

•            din care C+M

117.304

33

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

34

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

Nr. crt

Nominalizarea achlz. de bunuri sl a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

35

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

221.000

din care C+M

217.000

36

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

.         din care C+M

0

37

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

dîn care C+M

0

38

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

mp

4620

5.000

din care C+M

0

39

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

92.000

din care C+M

90.000

40

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

250.000

dîn care C+M

245.000

41

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

92,000

din care C+M

89.500

42

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

213.000

din care C+M

208.000

43

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150.000

din care C+M

145,000

44

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

3.831.230

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

59.000

8

Conservare reabilitare casa “Oianescu"

buc

1

4.500

Cap.68.02-Asigurări,aslst.sociala

24S.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

248.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica

1.317.840

10

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a

□raselor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. -Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

11

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficiente energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12

Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

0

15

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

16

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

18

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea - concurs de soluții, proiectare

buc

- 1

0

Nr. crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

19

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 -utilități

buc

1

0

20

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii regenerabile si

buc

1

0

21

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5.000

23

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

24

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

375.000

25

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

100.000

26

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

100.000

27

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

28

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmează a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

29

Asistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

buc

1

50.000

30

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

5.000

32

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

33

Extindere rețea jjuminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5.000

34

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

buc

1

5.000

35

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5.000

36

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

42.700

37

Amenajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte doc thnice)

buc

1

5.000

38

Elaborare PUZ -Amenajare cimitir zona târgului Raureni

buc

1

28.520

39

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian -etapa a II a

buc

1

2.600

40

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

50.000

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

20.000

Cap.84.02 Transport urban

2.092.990

37

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

38

Subtravereare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

0

39

Subtravereare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

buc

1

81.500

40

Subtravereare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

41

Amenajare parbare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

80.000

42

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

43

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

44

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V, Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

45

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

2.440

46

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

47

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

48

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

20.000

49

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31,000

50

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

51

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu -260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

42.100

52

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

Nr. crt.

Nominalizarea achîz. de bunuri sl a altor chelt. de investitii

UNI

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

53

Artera de legătură intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Corneliu Tamas)

buc

1

80.000

54

Refacere canal colector str.Bîcaz - proiectare

buc

1

9.950

55

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

buc

1

18.000

56

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

57

Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni(proîectare, verificare)

buc

1

18.000

58

Stafie de autobuz str. Ștrandului - avize

buc

3

300

59

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

60

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

61

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

62

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

5.000

63

Sistematizare intersecției inters.b-dul Calea Traian cu str.Timis prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42.000

64

Bretea de legătură intre str. Petrisor si str. A Ivireanu - verificare proiect,alte avize

buc

1

5.000

65

Col. alim.firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T. Vladimirescu"

buc

1

4.500

66

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

buc

1

6.500

V

MAJORARE CAPITAL

1.002.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv, sl dezv. publica

1.000

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

3

Majorare capital ETA SA

buc

1

J      1.000.000

Primar

Ing. Emilian fcfancu


Viceprlmar

Glgi Ion Matei


Director, Ec. Ion Iu


,Economic epadat


Director Investiții

Ing. Liviu Miftode


LISTA

Privind influentele valorice in Lista de investitii - septembrie 2013 ca urmare a rectificării de buget local

Nr. crt.

Nominalizarea achlz.de bunuri siaattor cheit.de Investiții

. Progr.iista

. Influente * / -

rectlf.

30.09.2013 \

:: 0 :

;.....:■

LUCRĂRI

900

5.000

5.900

Cap.70.02. Locuințe,serv .si dezv.publica

900

5.000

5.900

Locuințe ANL ext.Ostrov.6-utilitati-completare

900

5.000

5.900

Plusuri

6,000

5.000

Minusuri

0

.             TOTALI

■'.< 9oo

6.000

5.900

I

ACHIZIȚII IMOBILE

1.418.606

-530.000

888.606

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

180.000

-130.000

50.000

Depozit ecologic Feteai - despăgubiri proprietari imobile afectate

180.000

-130.000

50.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

1.238.606

400.000

838.606

Achiziție teren ob. amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

688.606

-200.000

488.606

Amenajare cale acces intrarea Sudului

550.000

-200.000

350,000

III

CONSOLIDĂRI

550.000

-300.000

250.000

Cap.84.02 Transport urban

560.000

-300.000

250.000

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

550.000

-300.000

250.000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITA TE A PROIECTELOR si AL TE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

500.000

-125.000

375.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

600.000

-125.000

375.000

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane* extindere lucrări conf noul PUG

500.000

-125.000

375.000

Plusuri

-125.000

425.000

Minusuri

•300.000

............. TOTALII            ..... '■

2468,606

-955.000

1.613.606Primar

Ing. EmtliafC Francu


Viceprimar

Gig! Ion Matei

cc


Director

Ec. Ion L(


ne


Director Investiții

Ing. Liviu MiftgdeSef Serviciu investitii

Ing. Corina TomaROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 130.05.^0/3

lei RON

Nr.crt crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data inceperii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PIF

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

208.898.564

212.962.073

21.679.207

24.761.330

24 761.330

24.761.330

0

0

0

din care C+M

151.715.997

156.639.119

19.512.483

5.473.762

5.473.762

5.473.762

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE • TOTAL

42.874.511

49.233.759

12458.914

877.950

877.950

877.950

0

0

0

din care C+M

27.108.412

31.787.793

11.237.355

815.100

815.100

815.100

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

36.034450

36.034.450

0

692.000

692.000

692.000

0

0

0

din care C+M

34.845.950

34.845.950

0

630.250

630.250

630.250

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

129.989.603

127.693.864

9.220.293

23.191.380

23.191.380

23.191.380

0

0

0

din care C+M

89.761.636

90.005.376

8.276.128

4.028.412

4.028.412

4.028.412

0

0

0

Cap. 51.02. Autorități publice

974.640

974.640

0

974.640

974.640

974.640

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

972.140

972.140

0

972.140

972.140

972.140

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

d

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

972.140

972.140

0

972.140

972.140

972.140

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5 Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206.180

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

206.180

206.180

0

206.180

205.180

206.180

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

206.180

206.180

0

206.180

206.180

206.180

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

11.177.537

11.219.402

6.884.824

526.800

526.800

526.800

0

0

0

din care C+M

10 363.293

10.419.108

6.496.250

279.750

279.750

279.750

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

34.100

34.100

34.100

0

0

0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100

27.100

27.100

0

0

0

2

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14.100

0

0

0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

3

Sala de sport gr. Școlar sanitar Antim tvireanu-utilitati

350.000

350.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

4

Grădiniță 4 grupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

5

Alimentare cu energie electrica (curtea interioara) aferenta Obiectivului,, Reabilitare si modernizare Colegiul National A.Lahovari"

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

din care C+M

82.000

82.000

0

82.000

82.000

82.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.015.537

8.008.629

4.620.108

410.700

410.700

410.700

0

0

0

din care C+M

7.354.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

195.000

195.000

0

195.000

195.000

195.000

0

0

0

C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178.700

178.700

178.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

6

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

0

7

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

0

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

0

0

8

Extindere local Grădiniță nr. 6 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100.000

100.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95.000

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

ol

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

53.000

53.000

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

53.000

53.000

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

53.000

53.000

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

30.273.490

30.273.490

110.899

975.380

975.380

975.380

0

0

0

din care C+M

20.265.407

20.265407

0

91.000

91.000

91.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

9

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

10

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumrtrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

11

Bazin de inot - zona Chimistu

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

6

0

0

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.026.250

30.026.250

105.659

923.380

923.380

923.380

0

0

0

*                  din care C+M

20.033.407

.   20.033407

0

45.000

45.000

45.000

.             o

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

716.980

716.9801

0

716.980

716.980

716.980

0

0

0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

70.000

70.000

70.000

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

12

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

_0

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

13

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0_

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000

0

0

______0

14

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

0

15

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

16

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

135400

135.400

0

135400

135.400

135.400

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala -TOTAL

8459.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

b

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

8459.770

11.707.773

35.930

766.030

766.030

766.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C1, Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

118.030

118.030

0

118.030

118.030

118.030

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

17

Cămin de babani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

248.000

248.000

0

248.000

248.000

248.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

69.171.458

69.352.752

11.672.161

7.870.240

7.870.240

7.870.240

0

0

0

din care C+M

54.375.781

54460.040

10.321.321

1.831.288

1.831.288

1.831.288

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

181.350

181.350

181.350

0

0

0

din care C+M

9.572400

11.997.826

8.680.589

162.500

162.500

162.500

0

0

0

18

Locuințe ANL-Zona Morilor-utilitati-et.ll

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

0

0

din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

0

0

0

0

0

19

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0

20

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

483

81.000

81.000

81.000

0

0

0

din care C+M

74.000

74.000

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

21

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

100

84.750

84.750

84.750

0

0

0

din care C+M

80.000

80.000

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

22

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilități

2.513.860

2.513.860

59.250

9.500

9.500

9.500

0

0

0

din care C+M

2.065.550

2.065.550

0

8.500

8.500

8.500

0

0

0

23

Locuințe ANL ext.Ostrov.6-irtilitati-completare

955.120

955.120

803.743

5.900

5.900

5.900

0

0

0

din care C+M

658.500

658.500

670.447

0

0

0

0

0

0

24

Extindere rețea iluminat public zona str. Cema, bl 27

13.000

13.000

• 12.760

200

200

200

0

0

. 0

din care C+M

11.000

11.000

10.875

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

331.000

331.000

0

239.000

239.000

239.000

0

0

0

din care C+M

254.000

254.000

0

222.500

222.500

222.500

0

0

0

25

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

48.500

48.500

48.500

0

0

0

26

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

27

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

23.500

23.500

0

23.500

23.500

23.500

0

0

0

din care C+M

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

din care C+M

22.000

22.000

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

29

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

din care C+M

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

0

0

0

30

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

59.000

0

59.000

59.000

59.000

0

0

0

din care C+M

57.000

57.000

0

57.000

57.000

57.000

0

0

0

31

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

32

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

0

4.000

4.000

4.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

57.717.149

54.820.428

1.963.931

7.449.890

7.449.890

7.449.890

0

0

0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

1.446.288

1.446288

1.446.288

ol

0

0

C1 .Achiziții de imobile

1.049.000

1.049.000

0

1.049.000

1.049.000

1.049.0001

0

0

0

C2. Dotări independente

3.549.510

3.549.510

0

3.549.510

3.549.510

3.549.510

0

0

0

C3. Consolidări

51.799.799

48.903.078

1.963.930

1.532.540

1.532.540

1.532.540

0

0

0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

1.446.288

1.446.288

1.446.288

0

0

0

33

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea tui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

0

66.000

66.000

66.000

0

0

0

din care C+M

65.000

65.000

0

64.000

64.000

64.000

0

0

0

34

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

1.315

76.100

76.100

76.100

0

0

0

din care C+M

76.100

76.100

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

35

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

0

0

0

0

0

0

din care C+M

8.500.000

8.500.000

0

0

0

0

0

0

36

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

442.000

442.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

37

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

293.000

293.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

38

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

5.280

5.280

5.280

0

0

0

din care C+M

13.000.000

13.000.000

0

0

0

0

0

0

39

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5A3,A4,A5

1.327.420

772.816

321.600

223.060

223.060

223.060

0

. 0

0

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

211.630

211.630

211.630

0

0

0

40

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

2.964.406

1.403.633

907.258

317.530

317.530

317.530

0

0

0

din care C+M

2.652.292

1.363.250

889.898

306.060

306.060

306.060

0

0

0

41

Reab. ret. termice * PT38-bloc N1 ,P1,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

568.500

568.500

568.500

0

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

547.080

547.080

547.080

0

0

0

42

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0,A1 ,A2, B1,016,017.01,02,03.04

660.000

660.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

608.040

608.040

0

0

0

0

0

0

0

43

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,021 ,022,023,032,52-

600.000

600.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

546.560

546.560

0

0

0

0

0

0

0

44

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,020,024,C25.C26.C27

765.000

765.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

709.163

709.163

0

0

0

0

0

0

0

45

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2.S3, A+B,O,P,R,V1-

737.000

737.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

683.200

683.200

0

0

0

0

0

0

0

46

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

47

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

43

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

36.000

36.000

0

36.000

36.000

36.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt eiab. SPF si SF

1.317.840

1.317.840

0

1.317.840

1.317.840

1.317.840

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CS. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

88.432.489

89.024.836

2.975.393

13.239.060

13.239.060

13.239.060

0

0

0

din care C+M

59.602.227

61.916.783

2.694.912

2.874.224

2.874.224

2.874.224

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.458.452

31.690.922

480.728

645.000

645.000

645.000

0

0

0

din care C+M

14.417.206

16.608.578

371.897

609.000

609.000

609.000

0

0

0

49

Sistem de manag. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

50

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

780.000

780.000

0

0

0

0

0

0

0

51

Subtraversare pietonala Intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

3.814.090

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

1.980.000

3.266.822

0

. 90.000

90.000

90.000

0

0

0

52

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

din care C+M

1.980.000

53

Subtraversare pietonala int. Calea lui Traian cu str. G-ral Maqheru

2.600.000

din care C+M

2.400.000

54

Bretea de legătură intre str. Petrîsor si str. A Mreanu

527.472

din care C+M

429.000

55

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdoteanhu si str. PI. Marina"

660.000

din care C+M

639.296

56

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

177.000

din care C+M

175.000

Sens giratoriu inters.DN7 cu Calea Traian-str.Timiș

1.285.490

din care C+M

1.200.000

B

LUCRĂRI NOI

35.584.450

din care C+M

34477.950

57

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

din care C+M

30.390.450

58

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

din care C+M

1.980.000

59

Artera de legătură intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

din care C+M

55.000

60

Lucrări prevenire inundatii

568.000

din care C+M

554.750

61

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

din care C+M

90.000

62

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

din care C+M

1.300.000

63

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat b-dul T. Vladimirescu

32.000

din care C+M

25.250

64

Cuplare conducte gaze aferente obiectivului "Pasaj denivelat suprateran pe bdul. T. Vladimirescu"

20.000

din care C+M

20.000

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

72.000

din care C+M

62.500

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

24.389.577

din care C+M

10.707.071

C1 .Achiziții de imobile

7.106.915

C2. Dotări independente

0

3.418.370

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

2.884.550

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

2.600.000

0

0

0

0

2.400.000

0

0

0

0

527.472

22.467

431,000

431.000

431.000

0

0

0

429.000

0

429.000

429.000

429.000

0

0

0

660.000

262.832

0

0

0

0

0

0

639.296

262.832

0

0

0

0

0

0

177.000

109.065

0

0

0

0

0

0

175.000

109.065

0

0

0

0

0

0

1.285.490

4.525

8.000

8.000

8.000

0

0

0

1.200.000

0

0

0

0

0

0

0

35.584.450

0

334.000

334.000

334.000

0

0

0

34.477.950

0

293.750

293.750

293.760

0

0

0

31.196.450

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

30.390.450

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

1.980.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

55.000

0

0

0

0

0

0

568.000

182.000

182.000

182.000

0

0

0

554.750

181.000

181.000

181.000

0

0

0

94.000

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

25.250

0

25.250

25.250

25.250

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

20,000

20.000

20.000

0

0

0

72.000

0

72.000

72.000

72.000

0

0

0

62.500

0

67.500

67.500

67.500

0

0

0

21.749.464

2.494.655

12.260.060

12.260.060

12.260.060

0

0

0

10.830.255

2.323.015

1.976.474

1.976.474

1.976.474

0

0

0

7.106.915

0

7.106.915

7.106.915

7.106.915

0

0

0

0

0

0

.0

o

0

0

0

C3. Consolidări

14.189.672

14.642.549

2.494.665

2.060.155

2.060.155

2.060.155

0

0

0

din care C+M

10.707.071

10.830.255

2.323.015

1.975.474

1.976.474

1.976.474

o’

0

0

63

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

3.568.723

3.568.723

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

0

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

27.000

27.000

27.000

0

0

0

64

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

1.500.000

2.091.715

1.461.169

23.610

23.610

23.610

0

0

0

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

23.610

23.610

23.610

0

0

0

65

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

0

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

0

0

66

Modernizare str. Islazului;

966.540

966.540

553.410

10.500

10.500

10.500

. 0

0

0

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.590

4.590

4.590

0

0

0

67

Modernizare str. Berzei

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

0

0

0

68

Modernizare str. Spicului

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

0

0

0

0

69

Modernizare str. Bicazului

140.643

140.643

5.598

135.045

135.045

135.045

0

0

0

din care C+M

117.304

117.304

0

117.304

117.304

117.304

o

0

0

70

Modernizare str. Lacului

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

0

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

0

71

Modernizare str.Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

0

0

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

0

72

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

221.000

221.000

221.000

0

0

6

din care C+M

453.840

453.840

0

217.000

217.000

217.000

0

0

0

73

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

0

0

0

0

0

0

75

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

76

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

77

Modernizare tronson str. Patr. 1. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

89.500

89.500

0

0

0

78

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

313.000

313.000

313.000

0

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

306.000

0

0

0

79

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

406.000

267.162

30.895

213.000

213.000

213.000

0

0

0

din care C+M

396.000

207.314

0

208.000

208.000

208.000

0

0

0

80

Modernizare str. Episcop Clement

150.000

150.000

0

150 000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

145.000

145.000

0

145.000

145 000

145.000

0

0

0

81

Modernizare str. lazului

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

2.092.990

0

0

2.092.990

2.092.990

2.092.990

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000.000

J o

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

0ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIȚII


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL


z

M

; j.::'; Chelt.uieȘt-'n^ ilIfflBB

MO?

OiBWWiB

Ci:.'’.-

'■Total'-.;:

■■■■' alocalir.;.:1.’.^ ■ ; bugetare . si

0

________ 1

2

3

4

6

7

8

9

10

n

12

^^owsja&moo

^iM^soodțdooxo

^^1<j8®33MiO6

. 6,817,400X0

5,121,350.00

0.00

rtxxQ

din care C+M

121,895,525.00

99,466,160.00

7,434,942.00

50,430X0

14,107,020.00

15,650,010.00

€;393.4Cd.CM>

1,605X50 X0

4,788,350.00

oxo

0.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

^!®uQW231639^5O0]

________9,800,000X0

10,192,090.00

-     3,647,660.00

1,500,860.00

2,146,800.®

0.00

0.00

___ din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

■Mm

9,650,000.00

9,797,350.00

3,647,680X0

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0X0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

C-Alte chelt. de investitii

70,192,851.00

87.525,017.00

5,765,741.00

5,200,000.00

6,671,760.00

■•rl; 3.169,740X0

195,190.00

2,974,550.00

0X0

0.00

____ din care C+M

55,377,105.00

48,243,320.00

4,624,583.00

4,457,020.00

5,852,660.00

;V,-. 2,745,746.®

104,190.00

2,641,550.00

0.00

0.00

WPhfiii sOMSr; o.oo

K1 = - 321 & r^’îl

.>■■. ■■ •• =        .?6j»

?x.oo

____din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0x6

0.00

0.00

oxo

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

ft:nn

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■.r^k^a.ofl

b.oo

0.00

0.00

0X0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

‘      ’ ■■:»» Wft

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

0X0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

'XXO

________________0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

■           '■ Q+OO.

0.00

0.00

0.00

oxo

0.00

0X0

iif.Tr’k-1-’; 7,085.650.00

ii!?>13(-i\î,076.M0nX0

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170,00

4,624,583.00

■>y. 75<N:X;400,52G.Q0

3,430,020.00

1,900,490.00

*‘.\î^,'<!ii-iib,7o;6i.4ij6

38,580.Ooi

1,031,4®.®

0.00

0.00

A. Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

^■7=' *Tr. 7?;. i*!ygp

0.00

0.00

o.ool

0.00

0X0

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

«MB

0X0

oxo

0X0

0.00

_____ B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

=:■■■.??: :=■ tr n-jnri

0.00

0.00

* 8WKS4 nw

0.00

oxo

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

;::TKOd

0.00

0.00

0X0

0.00

0X0

0.00

C.AIte chelt. de investitii

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

7,085,650.00

4,073,000.00

1,942,640.001

■^nrafywpÂift»

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0X0

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

'-■■fi JuUl_n7u.fln

3,430,020.00

1,900,490.00

•^(•£-:?i1,O76,owxo

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0X0

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

5 :    7X85,650.00

_________4,073,000.00

1,942,640.00

> 1.070X10XP

38,580.00

1,031,430X0

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

n^;.-.6,400;520Xfli

3,430,020.00

1,900,490.00

Jif&i A:;1X7QX1OXO

38,580.00

1,031,430X0

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A.Lahovari

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

tp ■ r . ,               *T ff -■

^' 7,035,650.00

t.> ■:.■■■' 1:. J-. ■ ■■. ?>■

4,073,000.00

1,942,640.00

i/jfW*,' !î'7- ■" ^fețrt’'-

38,580X0

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

d;4001520,00

3,430,020.00

1,900,490.00

-^iV.-..îiX7bx!i«x6

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

'•-ii--:- :.:;!.■■ 33X000X0

iOWațfU

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

.rf-T:-                    n AA

0.00

0.00

/;:::.oxd

0.00

6.00

0X0

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

.0X0

0.00

0.00

0.00

oxo

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

' oxo

0.00

0.00

6x6

0.®

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

: 0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

din care C+M

0.00

0.00

0.00

:: ' ■ 0;00

0.00

0.00

.;:■■■■       ;' <6X0

oxo

0X0

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investiții

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

0.00

641,500.00

./ ■>, ::,T -33Si;OQOXO

0.00

333,000X0

0X0

0.00

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

■                  0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări Independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

567,000.00

: :. ■ . 333X00X0

0.00

______333X0000

C3 Consolidări

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

SMW

0.00

74,500.00

:<V ■■■••••■• ' . 0X6

oxo

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

X'4^4^ > TSti’   iM

0.00

0.00

"■ ■ '■ '■: o.(K>

0X0

0X0

0.00

_ 0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25.256,750.00

25.256,750.00

116,550.00

0.00

74,500.00

-ȚȚ-;—---r—“

../m

0.00

0.00

0.00

_______________din care C+M

22.562,780.00

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■■';■■■ o.qo

0.00

I 0.00

0.00

1 ■ Nf.crt; j

' ■ -l ?DENUMIREA OBIECTIVULUI

:'ș        j   ■' K’i- ÎS-*

: Valoare

■X*JT’? \ T: ffrî»L

’ Cheltuieli ; ,.V V ’ --:;totaiea'-;;§i;’ 2013

tW

î;:;neraSr^ti^abUe|;:; ?i:s?i^oșiSăerarași^i;:

bugetare.

II

B

0

1

2

3

4

: 5

6

7

9

10

11

12

< Cap;70.!02.1tocuirrieJserv^lde2V-pubJk^^

R .i £ ■ V-i i ■      iî'

..    0.00

; ; :0.00

;        . 0,00

03M

din care C+M

0.00

0.00

0.00

■                   i ■ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari în continuare

0.00

0.00

0.00

-      ■■■ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

. ■ JO.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

■: o.oo

0.00

0.00

* . ■ ■».«>

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

<0.00

•    0.00

0.00

o-oo

0.00

.0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investitii

0.00

0.00

0.00

■ ,l ...•=.*•••'. 0-00

0.00

0.00

■..,0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ £;           08                                             —=*’*'" =; -4

i v .106,858,630.00

: 30,621,100.00

gW®,657,470.00

|1M^?S756i920W

: .0.00

iL®sOJJO

din care C+M

85,810,625.00

85,902,990.00

2,810,359.00

. 29,749,910.00

10,677,000.00

13,749,520.00

j 5.323390£uQ

1,566,470.00

3,756,920.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

■ 23,639,750.00

9,800,000.00

10,192,090.00

4 ■■ ■3,647,660-00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

23,095,010.00

9,650,000.00

9,797,350.00

•       3,647,660 00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

3

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

38,758,450.00

40,029,640.00

3,235,005.00

8,000,000.00

6,871,940.00

1,456,200.00

1,856,500.00

0.00

0.00

din care C+M

32,520,060.00

35,301,860.00

2,810,359.00

■ J . : 17 ,919:360 00

7,950,000.00

6,656,660.00

1,456,200.00

1,856,500.00

0.00

0.00

4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dui Dem Radulescu de la int. cu str. Ostroveni pana la înt cu DN 67

36.842,810.00

23,209.510.00

243,036.00

1,800.000.00

3,320,150.00

44,660.00

290,300.00

0.00

0.00

din care C+M

33,998,360.00

15,920,980.00

0.00

5,175,650.00

1,700,000.00

3,140,690.00

44,660.00

290,300.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investitii

26,249,404.00

43,619,480.00

518,193.00

6,981,350.00

1,127,000.00

4,087,620.00

156,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

din care C+M

19,292,205.00

34,680,150.00

0.00

■ fi3M.9tlO.OO

1,027,000.00

3,952,170.00

65,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

26,249,404.00

43,619,480.00

518,193.00

1,127,000.00

4,087,620.00

156,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

din care C+M

19,292,205.00

34,680,150.00

0.00

;S}-<7 ■■ ','f 6,354,900.00

1,027,000.00

3,952,170.00

65,610.00

1,610,120.00

0.00

0.00

5

Amenajare si modernizare str Aureiian Sacerdoteanu si str Patriarh iustinian Marina

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

1,127,000.00

3,979,030.00

63,050.00

1,593,510.00

0.0(

0.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

1,027,000.00

3,862,170.00

^^;1;656iS6q.OO

63,050.00

1,593,510.00

0.00

0.00

6

Reabilitare pod peste OLT

4,374,664.00

21,744,740.00

158,200.00

76000

0.00

108,590.00

.iiaf.fîjo.oa

93.560.00

16,610.00

0.00

0.00

din care C+M

3,832,055.00

19,220,000.00

0.00

W.-..■■;'<■'• >1O9;170.00

0.00

90,000.00

2,560.00

16,610.00

0.00

0.00

C4 Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LISTA 2013


poziția "Alte cheltuieli de investitii’' defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

9,841,500.00

din care C+M

8,598,400.00

a

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

900,000.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE Sl RELIGIE

900,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

III

CONSOLIDĂRI

8,941,500.00

din care C+M

8,598,400.00

Cap. 65.02.1NVATAMANT

3,012,650.00

din care C+M

2,970,500.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

3,012,650.00

din care C+M

2,970,500.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE Sl RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN            1

5,854,350.00

din care C+M

5,627,900.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinlan Marina

buc

1

5,635,590.00

din care C+M

5,518,730.00

4

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

218,760.00

din care C+M

109,170.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

Primar              . f

Emilian Valentin Francu

Director Executiv Adjunct

Mirela Turcu

Director E

Ion Lepădat
Sef Serviciu Contabilitate sl Buget

Narcisa Colțos

Anexa 7.2 la hci

Anexa 1 b) din OG 1169/1997   /-';j \\ j

poziția-Alte cheltuieli de investiții’defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente eu. AM-rx-rr-                              repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

5,200,000.00

din care C+M

4,457,020.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

5,200,000.00

din care C+M

4,457,020.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

4,073,000.00

din care C+M

3,430,020.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

4,073.000.00

din care C+M

3,430,020.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

1,127,000.00

din care C+M

1,027,000.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinlan Marina

buc

1

1,127,000.00

din care C+M

1,027,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE _________OBIECTIVELOR__

0.00

I

Primar

Emilian Valentin Francu

Director Exfr Ion Lepadat


Director Executiv Adjunct

Mirela Turcu

Sef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos