Hotărârea nr. 233/2013

hotarirea 233 - 30 septembrie 2013 - aprobare impozite si taxe locale 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.233

privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.48775 din data de 17.09.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se aprobă tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile pentru anul fiscal 2014;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; luând în considerare, totodată, propunerea formulată în plenul ședinței de către comisia nr.2 în sensul acordării unei bonificații de 10% la impozitul pe clădiri, teren si mijloace de transport, și contribuabililor persoane juridice care achită anticipat, până la 31 martie 2014, obligațiile calculate pentru întregul an la rolul nominal unic;

în conformitate cu prevederile art.288, alin.(1), ale art.292, alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare si ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013 ;

în baza art.36, alin.(4), lit."c", art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cotele procentuale pentru calculul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2014, prezentate în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru anul 2014, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliția Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni cotravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2014, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aproba taxele precum și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale pentru anul 2014, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. La calcularea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice și a impozitului pe terenuri, în cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, care se stabilesc în funcție de zonele din intravilanul și extravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea va fi avuta în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 30 ianuarie 2013 privind aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Râmnicu Valcea (delimitarea grafica a zonelor in funcție de care se vor calcula impozitele si taxele locale in anul 2014 va fi data publicității si aprobata pana la sfârșitul anului 2013).

Art.7. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10% la impozitul pe clădiri, teren si mijloace de transport, contribuabililor persoane fizice, precum și contribuabililor persoane juridice care achită anticipat, până la 31 martie 2014, obligațiile calculate pentru întregul an la rolul nominal unic.

Art.8. Termenele pentru plata obligațiilor către bugetul local constând din impozite, taxe și alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite și aprobate pentru anul 2014, sunt următoarele:

 • a) Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se datorează anual și se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice. în condițiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice și persoane juridice, este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plătește integral până la primul termen de plată.

a1) Aprobarea regulamentelor privind procedurile de acordare a facilităților fiscale în Municipiul Rm. Vâlcea pentru anul fiscal 2014, în temeiul art.286, alin.(8) si (9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se achită anticipat eliberării acestora.

 • c) Taxele pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate datorată aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice de până la 50 de lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2012 referitoare la aprobarea «Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea».

 • d) Taxa pentru deținere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2014;

 • e) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii.

 • f) Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 • g) Taxa hotelieră se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa.

 • h) Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare.

 • i) Taxele de urgență se achită anticipat eliberării actelor administrative.

 • j) Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor.

 • k) Tarifele pentru servicii, despăgubirile și amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea.

Art.9. Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2013 mai mici de 40 de lei se anulează conform art.178, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003.

Art.1O. Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014, iar prevederile acesteia se completează cu cele ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, precum si cu act^lâ normative subsecvente in vigoare.

Art.11. Prezenta hotărâre va fi dată publicității și se comunică pentru a fi dusă iâ îndeplinire Direcției Economico-Financiare, celorlalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor înființate de Consiliul Local.Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2013

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM Șl

AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU AN

AL 2014


COTE PROCENTUALE; ,;’i! Anexa nr. 1

.......11

pentru calcul impozite și taxe locale pentru anul 2014

Nr. crt

Denumire impozit sau taxă

Limite L.571/2003

Cotă impozitare

2013

2014

Art. 257 alin (1) din Legea 571/2003 - actualizată

1

Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice

0,1%

0,1%

0,1%

Cota de impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii stabilită în condițiile legii

Art. 253 alin (2), (6), (9) si (10) din Legea 571/2003 - actualizată Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice

a) pentru clădirile dobândite sau reevaluate după 1 ianuarie 2011

0,25- 1,5%

1,5%

1,5%

a1) pentru clădirile cu destinație turistica noi sau reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, ce nu funcționează in cursul unui an calendaristic

min 5%

5%

5%

b) pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani

10-20%

10%

10%

anteriori anului fiscal de referința (ultima reevaluare a fost înregistrata in contabilitate pana la 31.12.2010)

b1) pentru clădirile cu destinație turistica care nu au fost

20%

20%

2

reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, ce nu funcționează in cursul unui an calendaristic

c) pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani

30 - 40%

30%

30%

anteriori anului fiscal de referința (ultima reevaluare a fost înregistrata in contabilitate pana la 31.12.2008)

c1) pentru clădirile cu destinație turistica care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința, ce nu funcționează in cursul unui an calendaristic

40%

40%

Cota de impozitare se aplică la valoarea de inventar a clădirii așa cum este stabilit in Normele aprobate prin HG nr. 44/2004 cu modificările ulterioare

Art. 267 din Legea 571/2003 - actualizată

a) alin (3) - Taxă pentru eliberarea unei autorizații de construire

0,5%

0,5%

0,5%

pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință

3

Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

b) alin (5) - Taxă pentru eliberarea autorizației pentru lucrările de

3%

3%

3%

organizare de șantier.

Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

c) alin (5) - Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de

2%

2 %

2 %

tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea autorizată a lucrărilor de construire

d) alin(8) - Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute la alin (3)

Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente si

1%

1 %

1 %

nu include TVA.

 • e) alin (9) - Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare a unei construcții

Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea impozabilă a construcției

 • f) alin (10) - Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire si desființare

Taxele se calculează și se încasează în momentul eliberării certificatelor, avizelor și autorizațiilor

0,1%

30%

0,1 %

30% din taxa inițială

0,1 %

30% din taxa inițială

4

Art. 270 din Legea 571/2003 - actualizată

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Taxa se calculează prin aplicarea cotei la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate (exclusiv TVA)

1 - 3%

3%

3%

5

Art. 274 din Legea 571/2003 - actualizată

Impozitul pe spectacole

 • a) pentru spectacolele și manifestările nominalizate la alin (2) lit. a art. 274

Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, valoare care nu include TVA

 • b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la alin (2) lit. a

Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, valoare care nu include TVA

2%

5%

2%

5%

2 %

5%

6

Art. 279 din Legea 571/2003 - actualizată

Taxa hotelieră

Se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare

1%

1 %

1 %

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii in patrimoniu, înregistrata in contabilitatea;proprietarulurcladirii, conform prevederilor legale ih vigoare^

In cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligația sa comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

In cazul persoanelor juridice câte aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii in patrimoniu, înregistrata: in contabilitatea, proprietarului, valoare care nu.se diminuează cu amortizarea calculata potrivit legii, cu excepția clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, pentru care legea preVede ca valoarea impozabila se reduce cu 15%.

In cazul instituțiilor de credit care aplica Standardele Internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale.

In cazulunei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datoreaza de locatar;

 • b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, asa cum este ea înregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare;

 • c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

Impozitul pe clădiri se aplica pentru orice clădire deținuta de o persoana juridica aflata in funcțiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizării.

In cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului Civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare tranferate in cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administartiv teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei in care a fost încheiat contarctul de fiducie.

In cazul extinderii, îmbunătățirii, distrugerii parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de intai a lunii următoare celei in care a fost finalizata modificarea.

Prin lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, astfel cum sunt menționate la art. 253 alin. (3A1) din Codul fiscal, se înțelege acele lucrări care au ca rezultat creșterea valorii clădirii respective cu cel puțin 25%.

în cazul în care valoarea lucrărilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere nu depășește 25% din valoarea clădirii, locatarul nu are obligația să o comunice locatorului.

în cazul în care în cursul unui an fiscal se efectuează mai multe lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, a căror valoare individuală este sub 25%, dar cumulat depășește 25%, locatarul are obligația de a comunica locatorului valoarea totală, în termen de 30 de zile de la data la care se atinge acest nivel.

Orice persoana care dobândește, construiește sau instraineaza o clădire are obligația de a depune o declarație fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale in a cărei raza de competenta se afla clădirea, in termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.

Orice persoana care extinde, imbunatateste, demolează, distruge sau modifica in alt mod o clădire existenta are obligația sa depună o declarație in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

Impozitul pe clădiri se plătește anual, in doua rate egale, pană la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

Scutiri/facilitati

Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

 • • clădirile proprietate a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a oricăror instituții publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;

 • • clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • • clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România și componentelor locale ale acestora, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • • clădirile care constituie patrimoniul unităților și instituțiilor de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • • clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • • clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice și nuclearo-electrice, stațiilor și posturilor de transformare, precum și stațiilor de conexiuni;

 • • clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • • clădirile funerare din cimitire și crematorii;

 • • clădirile din parcurile industriale, științifice și tehnologice, potrivit legii;

 • • clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • • clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată;

 • • clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi

 • ș i cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

 • • clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

 • • construcțiile speciale situate în subteran, indiferent de folosința acestora și turnurile de extracție;

 • • clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

 • • clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale în lipsă de moștenitori legali sau testamentari;

 • • clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte, potrivit hotărârii consiliului local;

 • • clădirile care aparțin organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania, cu statut de utilitate publica, cu excepția incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.

Scutirea de impozit se aplică pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

Prin sintagma "incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice", se înțelege spatiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de comerț, astfel cum sunt definite in Codul comercial, altele decât destinațiile specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri.

Pentru calculul impozitului pe clădiri in cazul incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, se vor efectua următoarele operațiuni:

 • a) se determina suprafața construita desfasurata a clădirii;

 • b) se determina suprafața construita desfasurata a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

 • c) se determina cota procentuala din clădire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin impartirea suprafeței prevăzute la lit. b) la suprafața prevăzută la lit. a);

 • d) se determina valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii de inventar a clădirii cu cota procentuala determinata la lit. c);

 • e) se determina impozitul pe clădiri corespunzător incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit stabilita de Consiliul Local.

Prin sintagma clădirile care, prin destinație, constituie lacasuri de cult, se înțelege bisericile - locașurile de închinăciune, casele de rugăciuni - si anexele acestora.

Anexele bisericilor se refera la orice incinta care are elementele constitutive ale unei clădiri, proprietatea oricărui cult recunoscut oficial in Romania, cum ar fi: clopotnița, cancelaria parohiala, agheasmatarul, capela mortuara, casa parohiala cu dependințele sale, destinata ca locuința a preotului/preotilor slujitori/personalului deservent, incinta pentru aprins lumanari, pangarul, troita, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, asezamantul cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfasurarea activitatilor cu caracter administrativ-bisericesc, reședința chiriarhului, precum si altele asemenea; prin asezamant cu caracter social-caritabil se înțelege căminul de copii, azilul de batrani, cantina sociala sau orice alta incinta destinata unei activitati asemanatoare.

Cultele religioase recunoscute oficial ,im Romania, organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice. Cultele religioase recunoscute oficial in Romania sunt:

 • a) Biserica Ortodoxa Romana;

 • b) Biserica Romano-Catolica;

 • c) Biserica Romana Unita cu Roma (Greco-Catolica);

 • d) Biserica Reformata (Calvina);

 • e) Biserica Evanghelica Lutherana de Confesiune Augustana (C.A.);

 • f) Biserica Evanghelica Lutherana Sinodo-Presbiteriala (S.P.);

 • g) Biserica Unitariana;

 • h) Biserica Armeana;

 • i) Cultul Creștin de Rit Vechi;

 • j) Biserica Creștina Baptista;

 • k) Cultul Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica;

 • I) Biserica Creștina Adventista de Ziua a Șaptea;

 • m) Cultul Creștin după Evanghelie;

n) Biserica Evanghelica Romana;

 • o) Cultul Musulman;

 • p) Cultul Mozaic;

 • r) Organizația Religioasa "Martorii lui lehova":

 • s) alte culte religioase recunoscute oficial in Romania.

Persoanele juridice, inclusiv instituțiile publice, pentru clădirile pe care le dobândesc, construiesc sau instraineaza au obligația sa depună declarațiile fiscale, chiar daca, potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru acestea nu datoreaza impozit pe clădiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit.

Consiliul local poate acorda facilitati la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice doar în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat , în vederea respectării legislației comunitare în domeniul ajutorului de stat, consiliul local va elabora scheme de ajutor de stat cu obiectiv dezvoltarea regională, destinate finanțării realizării de investiții.

Schemele de ajutor de stat vor avea în vedere criteriile și condițiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor naționale pentru investițiile cu finalitate regională și în Liniile directoare ale Comisiei Europene privind ajutorul regional pentru perioada 2007-2013. Pentru schemele de ajutor de stat ce urmează a fi elaborate vor fi parcurse procedurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.


Anexa nr. 2

. JL33...../JP.-.O9:.

NIVELURILE SUMELOR FIXE CI             RE

LA CALCULUL IMPOZITELOR Șl TAXELOF^0XSA(S PENTRU ANUL 2014


 • I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOĂ Art. 251 / L571/2003

  VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

  Tipul clădirii

  Valoarea impozabilă - lei/m2-

  Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

  2013

  2014

  2013

  2014

  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  806

  935

  478

  555

  B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  219

  254

  137

  159

  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  137

  159

  123

  143

  D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  82

  95

  54

  63

  E. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  75% din suma care s-ar aplica clădirii

  F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

  50% din suma care s-ar aplica clădirii

  50% din suma care s-ar aplica clădirii

  50% din suma care s-ar aplica clădirii

  50% din suma care s-ar aplica clădirii

La calcularea valorii impozabile a clădirii și a impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se au în vedere:

 • 1. Valorile impozabile pe metru pătrat suprafață construită desfășurată, pe tipuri de clădiri;

 • 2. Rangul localității și zona în care este amplasată clădirea.

Pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, localitate de rangul II, coeficienții de corecție pe zone sunt:

ZONA

Coeficient

Coef. pt. blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente

Zona A

2,40

2,30

Zona B

2,30

2,20

Zona C

2,20

2,10

Zona D

2,10

2,00

 • 3. în cazul clădirii utilizată ca locuință, a cărei suprafață construită desfășurată depășește 150 de metri pătrați, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătrați sau fracțiune din aceștia;

 • 4. Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în funcție de elementele prezentate la punctele 1 - 3, se reduce în funcție de anul terminării acesteia după cum urmează:

 • a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie 2014 (construită până la 31 decembrie 1962)

 • b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv ( construită între anii 1962 - 1982)

 • 5. Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, care nu sunt dobândite prin moștenire legala, impozitul pe clădire se majorează după cum urmează:

 • a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • b) cu 150% pentru cea de-a doua

 • c) cu 300% pentru cea de-a treia și următoarele.

Aceste majorări nu se aplică în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

In cazuf persoanelor, fizice care încheie contracte de fiducie;conform Codului Civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare tranferate in cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administartiv teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de intai a lunii următoare celei in care a fost încheiat contractul de fiducie.

Impozitul pe clădiri se datorează anual și se plătește în două rate egale, până la datele de 3i martie și 30 septembrie inclusiv, cu excepția obligațiilor calculate cumulat sub 50 de lei inclusiv, care se plătesc integral până la 31 martie.

 • II. IMPOZITUL Șl TAXA PE TEREN

Art. 258 / L571/2003

 • a) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEI/HA

Zona în cadrul localității

Nivelurile impozitului/taxei, pentru localitate rangul II

2013

2014

pers fizice și juridice

pers fizice și juridice

A

6.508

7.553

B

4.540

5.269

C

2.874

3.335

D

1.519

1.763

Impozitul se datorează anual, se plătește în două rate egale până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv și se calculează prin înmulțirea sumelor fixe prezentate în tabel cu suprafața terenului exprimată în ha, liberă de construcții (suprafața construită la sol a clădirii impozabile).

în cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte construcții care NU sunt de natura clădirilor, pentru stabilirea impozitului pe teren nu se scade suprafața ocupată de construcțiile respective.

 • b) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEI/HA

Nr. crt.

Categoria de folosință

Zona

A

B

C

D

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1

Teren arabil

115

112

86

84

75

76

64

60

2

Pășune

86

84

75

76

64

60

52

52

3

Fâneațâ

86

84

75

76

64

60

52

52

4

Vie'

191

184

144

140

116

112

75

76

5

Livadă

220

212

191

184

144

140

116

112

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

115

112

86

84

75

76

64

60

7

Teren cu ape

64

60

52

52

35

32

X

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

în cazul persoanelor juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se calculează avându-se în vedere sumele fixe prevăzute în tabelul de la punctul 2 numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • • au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

 • • au înregistrate în evidența contabilă venituri și cheltuieli din desfășurarea de activități agricole.

în caz contrar se aplică nivelurile din tabelul de la punctul a).

 • c) IMPOZITUL PE TERENURILE DIN EXTRAVILAN

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

LEI/HA

Nr. Cit

Categoria de folosință

Nivelurile impozitelor pe zone

2013

2014

A

B

A

B

1

Teren cu construcții

78

68

74

64

2

Teren arabil

125

114

120

110

3

Pășune

70

62

67

60

4

Fâneață

70

62

67

60

5

Vie pe rod

140

128

132

122

6

Vie pana la rod

X

X

X

X

7

Livadă pe rod

140

128

134

122

.8

Livada pana la rod

X

X

X

X

9

Pădure în vârstă de peste 20 ani sau alt teren cu vegetație forestieră

41

34

38

32

10

Pădure < 20 ani

X

X

X

X

11

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

15

12

14

12

12

Teren cu amenajări piscicole

84

77

82

71

13

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

14

Teren neproductiv

X

X

X

X

Pentru calculul impozitului datorat în anul 20143 sumele fixe prezentate în anexa nr. 2/II, lit. b) și c) în tabele, care au fost stabilite având în vedere nivelurile din HGR 956/2009 la care au fost aplicați coeficienții de corecție prevăzuți de Codul fiscal, la Art. 258 punctele 5 și 6 și Alt 287, se înmulțesc cu suprafața terenului deținut exprimat în ha.

Impozitul pe teren, indiferent de categoria de folosință din intravilan sau extravilan și zona din cadrul localității, se datorează anual și se, plătește în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv, cu excepția obligațiilor calculate cumulat/an Sub 50 de lei inclusiv, care se plătesc integral până la 31 martie.

 • III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Art. 263 / L571/2003

 • a) MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MECANICĂ

LE

Nr. crt.

TIPURI DE AUTOVEHICULE

Suma, în LEI, pentru fiecare grupă de 200 cnr? sau fracțiune din aceasta

2013

2014

/. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu

*3

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm , inclusiv

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmJ și 2600 cm3 inclusiv

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmJ și 3000 cm3 inclusiv

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 „„3 cm

290

290

6

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

7

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

30

8

Tractoare înmatriculate

18

18

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200 cmc

lei/200 cmc

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc

3

3

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc

5

5

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata

100 lei/an

100 lei/an

b.) AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE

LEI

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

II

trei axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

III

patru axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973___

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

c.) COMBINAȚII DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE

LEI

*

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe            ________________

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

d.IREMORCI. SEMIREMORCI SAU RULOTE

LEI

Masa totală maximă autorizată

Impozit

2013

2014

a. Până la 1 tonă, inclusiv

8

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

52

d.* Peste 5 tone

55

64

eJMIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

LEI

2013

2014

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

18

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

56

3. Bărci cu motor

181

210

4. Nave de sport și agrement *)

964

1119

5. Scutere de apă

181

210

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

482

559

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

783

909

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1205

1398

d) peste 4000 CP

1928

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

157

182

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

157

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

241

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

422

490

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează anual și se plătește în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv, cu excepția obligațiilor calculate cumulat/an sub 50 de lei inclusiv, care se plătesc integral până la 31 martie.

Pentru categoriile de autovehicule de transport marfa prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, impozitul anual se stabilește in suma fixa in lei/an, in mod diferențiat, in funcție de numărul de axe, de masa totala maxima autorizata si de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

Prin masa totala maxima autorizata se înțelege masa totala a vehiculului incarcat, declarata admisibila cu prilejul autorizării de către autoritatea competenta.

Numărul axelor si masa totala maxima autorizata, avute in vedere la calcularea impozitului, sunt cele inscrise in cartea de identitate a autovehiculului in rândul 7 si, respectiv, rândul 11.

Daca sistemul de suspensie nu este înscris in caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informație suplimentara, deținătorii vor prezenta o adeverința eliberata in acest sens de către Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".

în cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcție atât transportului de persoane, cât și de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 7 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal. Intră sub incidența acestui alineat automobilele mixte și automobilele specializate/autospecializateie, astfel cum sunt definite de prevederile legale în vigoare.

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pentru fiecare mijloc de transport cu tracțiune mecanică, precum și pentru fiecare remorcă, semiremorcă și rulotă care are carte de identitate a vehiculelor distinctă, chiar dacă circulă în combinație.

în cazul combinațiilor de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, omologate ca atare prin cartea de identitate a vehiculului, impozitul datorat este cel prevăzut la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

Impozitul pe mijloacele de transport se stabilește pentru fiecare mijloc de transport cu tracțiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circula in combinație.

Sub incidența prevederilor de la art. 263 alin. (7), rândul 4 din tabel, respectiv, nave de sport si agrement, se include orice ambarcațiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile si care este destinata utilizării in scopuri sportive si recreative definite de art. (2) alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața si/sau punere in funcțiune a ambarcațiunilor de agrement.

Dacă mijlocul de transport, înregistrat, nu are caracteristicile unui autovehicul, nu intră sub incidența prevederilor art. 263 alin. (2), (4), (5) sau (6) din Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe mijloace de transport, fiind considerat utilaj.

Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este prevăzut cu roți și axe fără a avea autopropulsie se impozitează conform art. 263 alin. (6) din Codul fiscal, pentru categoria remorci, semiremorci sau rulote.

Dacă mijlocul de transport, înregistrat, este prevăzut cu roți, axe și autopropulsie, impozitul se stabilește conform art. 263 alin. (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, după caz.

Dacă un mijloc de transport prevăzut la alin. (1) și (3) nu are carte de identitate atunci se datorează taxa prevăzută la art. 283 alin. (2) și (3) din Codul fiscal.

Scutiri/facilitati comune

Impozitul pe clădiri, impozitulpe teren, impozitulpe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avidelor și autorizațiilor, precum și alte taxe prevăzute la art. 282 și art. 283 nu se aplică pentru:

 • a) veteranii de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează:

a)Jmpozitul pe clădiri pentru locuința situată la adresa de domiciliu;

 • b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);

 • c) impozitul pe mijloacele de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute anterior.

Scutirea de la plata impozitului pe teren șe aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute anterior.                              .    < ,

, Scutirea de la plata, taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute anterior.

Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren si taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru desfasurarea unei activitati economice se acorda pentru:

 • a) persoanele cu handicap grav;

 • b) persoanele cu handicap accentuat;

 • c) persoanele invalide de gradul I.

Scutirile prevăzute la art. 284 alin. (1)-(4) din Codul fiscal se acorda in proporție de 100% pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune ale soților, stabilite potrivit Codului familiei.

Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale prevăzute de art. 284 din Codul fiscal se acorda persoanelor in cauza pe baza cererii acestora, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza prezintă actele prin care se atesta situația respectiva. Copia actului ramane ca document oficial la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale, care il certifica pentru conformitate.

Daca au intervenit schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care se acorda scutirile prevăzute la art. 284 din Codul fiscal, persoanele in cauza trebuie sa depună noi declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la apariția schimbărilor.

Scutirea de la plata impozitelor si taxelor menționate anterior se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 din Codul Fiscal nu se aplica:

 • a) oricărei instituții sau unitati care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului, cu excepția incintelor folosite pentru activitati economice',

 • 6) fundațiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta instituții de cultura naționala, precum si de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

 • c) organizațiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura găzduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in condițiile legii.

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

 • a) autoturismele, motocicletele cu ataș si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

 • b) navele fluviale de pasageri, bărcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei si Insula Balta lalomitei;

 • c) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

 • d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in condiții de transport public;

 • e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de intai a lunii următoare celei in care contribuabilii interesati prezintă compartimentelor de specialitate ale administrației publice locale documentele prin care atesta situațiile, prevăzute de lege, pentru care sunt scutiti.

Intra sub incidența prevederilor art. 262 lit. d) din Codul fiscal operatorii de transport public local de calatori a căror activitate este reglementata prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 284/2002, denumita in continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001.

Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare si microbuze, prevăzute in tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 3 din Codul fiscal, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in condițiile Ordonanței Guvernului nr. 86/2001.

Contribuabilii care au ca obiect al activitatii producția si/sau comerțul cu mijloace de transport nu datoreaza taxa prevăzută la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport înregistrate in contabilitate ca stocuri, respectiv mijloacele de transport noi, care nu au fost înmatriculate niciodată, înregistrate ca marfa in contabilitatea producătorilor sau dealerilor.

Prin vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare, se au in vedere vehiculele definite prin Reglementările privind condițiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulație pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuinței nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 • IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Șl A AUTORIZAȚIILOR

Art. 267 și 268 din Legea 571/2003 - actualizată

Nr. crt.

Taxa

NIVELURI ANUL 2013

NIVELURILE

APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014

1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

X

x

. a) până la 150 n/ inclusiv

6 lei

6 lei

b) între 151 și 250 m^ inclusiv

7 lei

.7 lei

c) între 251 și 500 nr/ inclusiv

10 lei

9 lei

d) între 501 și 750 rr/ inclusiv

12 lei

12 lei

e) între 751 și 1.000 n/ inclusiv

15 lei

14 lei

f) peste 1.000 nr/

15,00+0,01 lei/rrZ pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

14,00+0,01 lei/nt/ pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

2.

ART. 267 alin{4) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje și excavâri - pentru fiecare m2 afectat

9 lei

8 lei

3.

ART, 267 alin(7) - Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe câile și în spațiile publice - pentru fiecare m2 afectat acestor lucrări

 • - Taxa pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișa} - pentru fiecare m2 afectat acestor lucrări

 • - Taxa pentru amplasarea firmelor și reclamelor -pentru fiecare m2 aferent acestor lucrări

9 lei

9 lei

9 lei

8 lei

8 lei

8 lei

4.

ART, 267 alinți 1) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

14 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

5.

ART. 267 alinți 2) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

17 lei

15 lei

6.

ART. 267 alinți3) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10 lei

9 iei

7.

ART. 268 alinți) Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice ■ în mediul urban

80 lei

80 lei

8.

ART. 268 alinț2) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

21 lei

20 lei

9.

ART. 268 alinț3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan sau fracțiune

34 lei

32 lei

10.

Taxă pentru identificare și delimitare teren conform titlului de proprietate emis în baza Legilor restituirii proprietăților, prin remăsurare - lei / punct radiat

7 lei

7 lei

11.

Taxă pentru furnizarea către persoanele autorizate ANCPI a coordonatelor punctelor de detaliu și a coordonatelor punctelor de stație ale imobilelor aparținând domeniului public sau privat al municipiului - lei/punct radiat

5 lei

5 lei

12.

ART. 268 alințS) Taxa pentru elîberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

țtaxa viză anuală se plătește până la 31 dec. a anului în curs pentru anul următor)

X

X

- unități tip restaurant cu SU de până la 200 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

900 lei/unitate

900 lei/unitate

- unități tip restaurant cu SU cuprinsă între 201 mp - 300 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

2000 lei/unitate

2000 lei/unitate

- unități tip restaurant cu SU cuprinsă între 301 mp - 500 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

2300 lei/unitate

2300 lei/unitate

- unități tip restaurant cu SU peste 500 mp -eliberare sau viză anuală

2700 lei/unitate

2700 lei/unitate

- unități tip bar cu SU de până la 50 mp inclusiv -eliberare sau viză anuală

400 lei/unitate

400 lei/unitate

- unități tip bar cu SU cuprinsă între 51 mp -100 mp inclusiv - eliberare sau viză anuală

600 lei/unitate

600 lei/unitate

- unități tip bar cu SU peste 100 mp - eliberare sau viză anuală

1000 lei/unitate

1000 lei/unitate

13.

Taxă certificat de producător

68 lei

80 lei

 • V. TAXA PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE

Art. 271 din Legea 571/2003 - actualizată

Taxa

NIVELURI ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014

a) Panouri publicitare, copertine, afișaj sau structură de afișaj pe suport informațional fix pentru reclamă și publicitate situate la locul în care persoana derulează o activitate economică

- lei/mp sau fracțiune de mp/an

34 lei

32 lei

b) Panouri publicitare, copertine, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate situate în alte locuri decât cel în care se desfășoară activitatea

- lei/mp sau fracțiune de mp/an

24 lei

23 lei

c) Afisaj pe suport informațional mobil, situat la locul in care persoana deruleză o activitate comercială

până la 0,50 mp -1,0 leu/zi între 0,51-1 mp - 2,0 lei/zi peste 1 mp - 3 lei/mp/zi

până la 0,50 mp -1,0 leu/zi între 0,51-1 mp - 2,0 lei/zi peste 1 mp - 3 lei/mp/zi

d) Afisaj'pe suport informațional mobil - case schimb valutar, situat la locul desfășurării activității

până la 0,50 mp -1,0 leu/zi între 0,51-1 mp - 2,0 lei/zi peste 1 mp - 5,ț) lei/zi

până la 0,50 mp -1,0 leu/zi între 0,51-1 mp - 2,0 lei/zi peste 1 mp - 5,0 lei/zi

e) Afișaj în scop de reclamă și publicitate pe banere amplasate pe căile publice sau în alte locuri - lei/mp sau fracțiune de mp/an

24 lei

24 lei

f) Panouri indicatoare pentru propria firmă

- lei/mp sau fracțiune de mp/an

34 lei

34 lei

Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile HCL nr.146/2012 referitoare la aprobarea "Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate in municipiul Ramnicu Valcea

Taxa datorata se calculează prin înmulțirea numărului de metri patrati sau a fracțiunii de metru patrat a afisajului cu taxa stabilita de autoritatea deliberativa.

Suprafața pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar in care se înscriu toate elementele ce compun afișul, panoul sau firma, după caz.

Firma instalata la locul in care o persoana derulează o activitate economica este asimilata afișului.

Termenul de depunere al declarațiilor privind taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate de la pct. a.) , b.), e.) si f.) este de 31 ianuarie al fiecărui an fiscal sau 30 de zile de la data afisarii .Taxa se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 de lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Termenul de depunere al declarațiilor privind taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate de la pct. c) si.d.) si achitarea taxei este de 15'zile de la data obținerii avizului de ocupare a domeniului public.

 • VI. IMPOZITUL PE SPECTACOL PENTRU VIDEOTECI Șl DISCOTECI

Art. 275 din Legea 571/2003 - actualizată

Impozitul

NIVELURI ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014

Manifestări artistice sau activități distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă.

- Se calculează pe baza suprafeței incintei prin înmulțirea numărului de mp cu suma stabilită, corectată cu rangul localității pentru fiecare zi de manifestare

X

X

a) în cazul videotecilor- lei/mp/zi

2 lei

2 lei

b) în cazul discotecilor- lei/mp/zi

3 lei

3 lei

Prin discoteca se iritelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevăzută cu instalatii electronice speciale de lumini, precum si de redare si audiție de muzica, unde se danseaza, indiferent cum este denumita ori de felul cum este organizata ca activitate, respectiv:

 • a) integrata sau conexa activitatilor comerciale de natura celor ce intra sub incidența diviziunii 55 sau a activitatilor de spectacole specifice grupei 923 din CAEN-rev.1;

 • b) integrata sau conexa oricăror alte activitati nementionate la lit. a);

 • c) individuala;

 • d) cu sau fara disc-jockey.

Nu sunt de natura discotecilor activitatile prilejuite de organizarea de nunti, de botezuri si de revelioane.

Prin videotecase înțelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevăzută cu instalatii electronice speciale de redare si vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intra sub incidența clasei 9213 din CAEN-rev.1.

In cazul videotecilor si discotecilor nu se aplica prevederile referitoare la tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor.

. Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, prin incinta se intelege spațiul închis in interiorul unei clădiri, suprafața teraselor sau suprafața de teren afectata pentru organizarea acestor activitati artistice si distractive.

Pentru dimensionarea suprafeței incintei in funcție de care se stabilește impozitul pe spectacole se însumează suprafețele utile afectate acestor activitati, precum si, acolo unde este cazul, suprafața utila a incintelor in care se consuma băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent daca participantii stau in picioare sau pe scaune, precum si suprafața utila a oricăror alte incinte in care se desfasoara o activitate distractiva conexa programelor de videoteca sau discoteca.

Prin zi de funcționare,, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se intelege intervalul de timp de 24 de ore, precum si orice fracțiune din acesta înăuntrul caruia se desfasoara activitatea de videoteca sau discoteca, chiar daca programul respectiv cuprinde timpi din doua zile calendaristice consecutive.

Contribuabilii care intra sub incidența art 275 alin. (1) din Codul fiscal au obligația sa prezinte releveul suprafeței incintei o data cu depunerea declarației fiscăle si ori de cate ori intervine o modificare a acestei suprafețe.

In cazul contribuabililor care organizează activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se determina pe baza suprafeței incintei afectate pentru organizarea acestor activitati, nefiind necesare bilete sau abonamente.

 • VII. TAXA HOTELIERA

Pentru șederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie taxa hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Taxa pentru șederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de către persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Unitatea de cazare are obligația de a varsa taxa colectata in conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.

Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au obligația ca in documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare sa evidențieze distinct taxa hoteliera incasata determinata in funcție de cota si, după caz, de numărul de zile stabilite de către autoritatile deliberative.

Sumele încasate cu titlu de taxa hoteliera se varsa la bugetul local al municipiului lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, cu excepția situațiilor in care aceasta data coincide cu o zi nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare următoare.

Taxa hoteliera se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare.

Taxa hoteliera se datoreaza pentru întreaga perioada de ședere.Cota de 1% se aplică la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

Scutiri

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

 • a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

 • b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

 • c) pensionarii sau studentii;

 • d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

 • e) veteranii de război;

 • f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

  3) taxă modificare autorizație dispecerat taxi                     I

  50 lei/ autorizație

  50 lei/ autorizație

  4) taxă eliberare duplicat autorizație dispecerat taxi

  32 lei/ autorizație

  32 lei/ autorizație

  5) taxă pentru eliberare autorizație transport (fosta taxă eliberare autorizație operator taxi)

  32 lei/ autorizație

  32 lei/ autorizație

  6) taxă modificare autorizație transport

  12 lei/ autorizație

  12 lei/ autorizație

  7) taxă eliberare duplicat autorizație transport

  32 lei/ autorizație

  32 lei/ autorizație

  8) taxă eliberare autorizație taxi

  32 lei/ autorizație

  32 lei/ autorizație

  • 9) taxă viză autorizație taxi:

  • • dacă se achită integral până la data de 10.01.2014

  • • dacă se achită în două tranșe egale la termenele

  10,01.2014 și 10.07.2014

  272 lei/an/autorizație

  300 lei/an/autorizație

  272 lei/an/autorizație

  300 lei/an/autorizație

  10) taxă modificare autorizație taxi

  12 lei/ autorizație

  12 lei/ autorizație

  11) taxă eliberare duplicat autorizație taxi

  32 lei/ autorizație

  32 lei/ autorizație

  • 12) taxă eliberare cazier conduită profesională:

  • • dacă se eliberează în ziua depunerii cererii

  • • dacă se eliberează începând cu ziua următoare depunerii cererii

  50 lei

  30 lei

  50 lei

  30 lei

  13) taxă de înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

  20 lei/ vehicul

  20 lei/ vehicul

  14) taxă viză anuală certificat înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării:

  • • dacă se achită până la data de 15.03.2014

  • • dacă se achită după data de 15.03.2014

  20 lei/ an/ vehicul

  40 lei/ an/ vehicul

  20 lei/ an/ vehicul

  40 lei/ an/ vehicul

  15).taxă eliberare duplicat certificat de înregistrare a autovehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării

  30 lei/certificat

  30 lei/certificat

  16) taxa pentru radierea autovehiculelor pentru care nu exista obligația Înmatriculării

  10 lei/vehicul

  10 lei/vehicul

  • 17) taxă pentru eliberarea autorizației de liberă trecere

  • • grad I

  • • grad II

  • • specială

  • • autorizație de o zi - vigneta lei/zi

  lei/lună/autorizație

  396

  132

  1100

  100

  lei/ lună/autorizație

  396

  132

  1100

  100

  Dacă durata solicitată pentru autorizare este fracțiune a unei luni calendaristice, taxa datorată se calculează prin rotunjire în plus la nivelul unei decade din lună.

  18) taxă aviz - obținere autorizație de către cei care execută operații de recuperare a deșeurilor refolosibile

  260 lei

  260 lei

  19) taxă eliberare certificat de atestare administrator imobile

  50 lei

  50 lei

  20) taxă eliberare duplicat certificat de atestare administrator imobile

  50 lei

  50 lei

  21) taxă eliberare adeverință privind plata integrală a locuințelor proprietate de stat sau proprietate a municipiului / adeverința privind regimul juridic al terenurilor aferente blocurilor de locuințe contruite de stat

  • • dacă se eliberează în ziua depunerii cererii

  • • dacă se eliberează începând cu ziua următoare depunerii cererii

  10 lei 5 lei

  10 lei

  5 lei

  • 22) tarife pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public aflate în administrarea unităților de învățământ:

  • • închiriere terenuri în vederea amplasării de construcții provizorii (chioșcuri)

  • • Închiriere spatii cu destinația chioșc alimentar in incinta unităților de invatamant

  {Pentru unitățile de învățământ situate în cartierele limitrofe ale municipiului (Goranu, Râureni, Stolniceni, Copăcelu, Căzănești, Colonia Nuci, Aranghel), tarifele se reduc cu 50%)

  • * închiriere săli festivități

  • • închiriere săli de curs, amfiteatre, ateliere școlare, cabinete si laboratoare

  • * închiriere săli și terenuri de sport

  • • închiriere spații pentru cabinet medical, pentru medicii de familie________________________________________________

  28 lei/mp/lună

  45lei/mp/luna

  30 lei/ora

  30 lei/oră

  30 lei/oră

  50 lei/lună/medic

  28 lei/mp/lună

  45lei/mp/luna

  30 lei/ora

  20 lei/oră

  30 lei/oră

  50 lei/lună/medic

 • g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-leqe nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

 • h) soțul sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana menționata la lit. b)-g).

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie sa faca dovada cu: certificatul de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt document similar, insotit de actul de identitate. In cazul persoanelor in varsta de pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de naștere sau alte documente care atesta situația respectiva.

La virarea sumelor reprezentând taxa hoteliera, unitățile de cazare, persoane juridice, prin intermediul carora se realizează cazarea, vor depune la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale declaratia-decont care sa cuprindă sumele încasate si virate pentru luna de referința. Virarea sumelor se

face in primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.

'.«-Anexa nr. 3 28» / ăg.o9-V .........


ALTE TAXE INSTITUITE DE CONSILÎI

Art. 283 din Legea 571/2003 - actualizată

Nr. crt.

Taxa

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014

0

1

2

3

I.

Art. 283 alin. (1) - Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

X

X

a) Pentru activități de comerț ocazional

x

X

ZONA I - lei/mp/zi

4 lei

4 lei

ZONA II - lei/mp/zi

3 lei

3 lei

ZONA III - lei/mp/zi

1 leu

1 leu

b) Taxă pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de terase și cafenele de vară

X

X

ZONA I - lei/mp/luna

48 lei /mp/luna

48 lei /mp/luna

ZONA II - lei/mp/luna

30 lei /mp/luna

30 lei /mp/luna

ZONA III - lei/mp/luna

7 lei /mp/luna

7 lei /mp/luna

c) Pentru activități economice pe bază de contract (amplasare construcții provizorii)

X

X

ZONA I - lei/ mp/ lună

33 lei/mp/lună

33 lei/mp/lună

ZONA II - lei/ mp/ lună

26 lei/mp/lună

26 lei/mp/lună

ZONA III - lei/ mp/ lună

19 lei/mp/lună

19 lei/mp/lună

- în cazul comercializării de presă și carte, taxa este de 50% din valoarea taxei pentru activități economice

d) Pentru depozitarea și expunerea unor mărfuri și materiale

X

X

ZONA I - lei/mp/zi

5 lei

5 lei

ZONA II - lei/mp/zi

4 lei

4 lei

ZONA III - lei/mp/zi

2 lei

2 lei

e) Pentru servicii de reclamă și publicitate (prin amplasarea de panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier stradal) - minim 1mp

X

X

ZONA I - lei/zi

5 lei

5 lei

ZONA II -lei/zi

4 lei

4 lei

ZONA III - lei/zi

3 lei

3 lei

f) Pentru manifestări ocazionale (expoziții, concerte) si activitati distractive (spectacole de circ, parcuri distractive)

2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi

II.

Art. 283 alin. (1) - Alte taxe stabilite de Consiliul Local

X

X

1)taxă pentru eliberare autorizație dispecerat taxi

350 lei/ autorizație

350 lei/ autorizație

—.......■..

2) taxă viză anuală autorizație dispecerat taxi___________________

300 lei/ autorizație

300 lei/ autorizație

23) taxa pentru utilizarea sălii de examinare din cadrul Complexului Sportiv Municipal, pentru candidatii care solicita obținerea permiselor de conducere

20 lei/candidat

X

24) taxă pentru avizarea programului de funcționare

20 lei

_________20 lei__________

25) taxă emitere ecuson parcare de reședință

20 lei/an

20 lei/an_______

26) taxă emitere ecuson vizitator, parcare de reședință:

 • • pentru rudele de gradul I și II

 • • pentru alte categorii de vizitatori

20 lei/an

5 lei/zi

20 lei/an

5 lei/zi__________

27) taxa pentru prelungirea valabilitatii - ecusoanele parcare de reședința si vizitator-parcare de reședința gradul de rudenie I si II:

 • • daca prelungirea se face cu o luna inainte de expirarea termenului menționat pe ecuson

 • • daca prelungirea se face după expirarea termenului menționat pe ecuson

8 lei/an

15 lei/an

8 lei/an

15 lei/an

28) taxa pentru eliberare duplicat autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publica

20 lei/autorizatie

20 lei/autorizatie

29) Taxă efectuare fotocopii de pe documentele solicitate de persoane fizice, juridice sau instituții, inclusiv copii

• certificate pentru autencitate si acte din arhiva

X

X

-1 pagină format A4

2

2

-1 pagină format A3

3

3

30) Taxe eliberare extrase din documentațiile de urbanism : - lei / extras

X

X

- format A4

24

24

- format A3

36

36

- format A2

48

48

- format A1

60

60

- format A0

72

72

31) Taxa pentru documentațiile de urbanism inițiate de persoane fizice/juridice pentru:

Planul Urbanistic de Zona cu Regulamentul de

Urbanism aferent

Planul Urbanistic de Detaliu

400

200

400

200

32) Taxe eliberare planuri parcelare

X

X

- format A4

12

12

- format A3

18

18

33) Pentru organizare de șantier - lei/mp/zi

4

2

34) Taxa emitere acord publicitate temporara lei/mp

9

9

 • 35) Pentru ocuparea domeniului public de către societăți comerciale și persoane fizice în vederea executării lucrărilor de branșamente și racorduri:

 • - pentru suprafețe carosabile             - lei/mp/zi

■      - pentru suprafețe pietonale              - lei/mp/zi

- alte terenuri                                - lei/mp/zi

X

4

3

2

X

4

3

2

36) Taxa emitere aviz de către DADP, in vederea execuției lucrărilor de intervenții pe domeniul public de către diverși deținători de rețele subterane, precum si de alte persoane juridice lei/aviz

40

40

37) Taxa înregistrare fiscala a bunurilor impozabile (mobile sau imobile)

3 lei/bun

3 lei/bun

38) Taxa eliberare certificate de atestare fiscala

4

4

39) Taxă oficiere căsătorii

Sâmbătă

Duminica (pentru situatii deosebite) si pentru oficierile din cursul saptamanii si sambata, in afara orelor de program

70

300

70

300

40) Taxă acces pentru filmare căsătorii lei/eveniment

25

25

41) Taxă acces fotografiere căsătorii lei/eveniment

15

15

42) Taxă pentru serviciile specifice prestate către alte localități arondate - 14(paisprezece) localități lei/locuitor

1,20

1,20

43) Taxa de desfacere a căsătoriei prin acordul soților

600

600

III.

Art. 283 alin. (2) - Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri (vehicule lente):

pers, fizice

pers, juridice

pers, fizice

pers, juridice

lei/an/vehicul

48 lei

60 lei

48 lei

60 lei

 • 1. Autocositoare

 • 2. Autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

 • 3. Autogreder

 • 4. Autoscreper

 • 5. Autostiviutor

 • 6. Buldozer pe pneuri

 • 7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

 • 8. Compactor autopropulsat

 • 9. Electrocar cu echimapente: sudură, grup electrogen

 • lO. Excavator cu racleti pentru sapat șanțuri

 • 11. Excavator cu rotor pentru sapat șanțuri

 • 12. Excavator pe peneuri

 • 13. Freza autopropulsata pentru canale

 • 14. Freza autopropulsata pentru pământ stabilizat

 • 15. Freza rutiera

 • 16. încărcător cu o cupa pe pneuri

 • 17. Instalație autopropulsata de sortare - concasare

 • 18. Macara cu greifer

 • 19. Macara mobila pe pneuri

 • 20. Macara turn autopropulsata

 • 21. Mașina autopropulsata multifuncționala pentru lucrări de terasamente

 • 22. Mașina autopropulsata pentru construcția si intretinerea drumurilor

 • 23. Mașina autopropulsata pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

 • 24. Mașina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

 • 25. Mașina autopropulsata pentru forat

 • 25. Mașina autopropulsata pentru forat

 • 26. Mașina autopropulsata pentru turnat asfalt

 • 27. Plug de zapada autopropulsat

 • 28. Sașiu autopropulsat cu ferestrau pentru taiat lemn

 • 29. Tractor pe pneuri

 • 30. Troliu autopropulsat

 • 31. Utilaj multifuncțional pentru intretinerea drumurilor

 • 32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

 • 33. Vehicul pentru macinat si compactat deșeuri

 • 34. Vehicul pentru marcarea drumurilor

 • 35. Vehicul pentru taiat si compactat deșeuri

1.


exa nr. 4


în baza prevederilor Art. 282 din Legea 571Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean


Instituită prin HCL nr. 148/35/31 august 2004 avându-se în vedere prevederile din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal și din OUG 45/2003 respectiv Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

Nr. crt.

Categorii plătitori

Nivel taxă

2013

2014

1

Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și cele autorizate în baza unor legi speciale

7 lei/lună

7 lei/lună

2

Microîntreprinderi

20 lei/lună

20 lei/lună

3

întreprinderi mici

25 lei/lună

25 lei/lună

4

întreprinderi mijlocii

35 lei/lună

35 lei/lună

5

Regii autonome

60 lei/lună

60 lei/lună

6

Contribuabili mari, instituții bancare și de asigurări

200 lei/lună

200 lei/lună

Taxa pentru susținerea financiară ăr culturii și sportului vâlcean este taxă anuală și se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare. Pentru întârzierea la plată se datorează majorări calculate în cotele stabilite pentru creanțe bugetare.

Taxa se datorează de către:

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care desfășoară . activități economice;

persoanele fizice care desfășoară profesii liberale autorizate în baza unor legi speciale;

agenții economici persoane juridice cu sedii, puncte de lucru, filiale, sucursale, reprezentanțe sau alte forme de organizare, deschise pe raza municipiului și care desfășoară activități economice

Pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, reprezentanțe sau alte forme legale de organizare, nivelul taxei datorate se stabilește avându-se în vedere încadrarea în categoria de plătitori a agentului economic de care aparțin.

Taxa se calculează, debitează și încasează prin structurile de specialitate din cadrul Direcției Economico - Financiare .

2. Taxa de urgență

Instituite prin HCL nr. 128/15/22 iulie 2004 pentru urbanism și HCL nr. 199/29 sept. 2005 pentru Direcția Economico - Financiară, avându-se în vedere prevederile din Legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal și din OUG nr. 45/2003 respectiv Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale.

Nr. crt

TAXĂ

Nivel taxă

- lei

2013

2014

1

Pentru eliberare CERTIFICAT DE URBANISM - maxim 10 zile lucrătoare

400 lei

400 lei

2

Pentru eliberare AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE -maxim 10 zile lucrătoare

600 lei

600 lei

3

Pentru eliberarea ADEVERINȚĂ DE ROL AGRICOL necesară la alte .instituții - eliberare imediată

10 lei

10 lei

4

Pentru eliberare CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ - eliberare imediată

X

X

- pentru persoanele fizice

20 lei

20 lei

- pentru persoanele juridice

30 lei

30 lei

5

Pentru aprobare cerere și AVIZARE FIȘE privind înregistrarea (înmatricularea), scăderea (radierea) mijloacelor de transport - eliberare în ziua depunerii cererii

X

X

- înregistrare - persoane fizice

10 lei

10 lei

- înregistrare - persoane juridice

20 lei

20 lei

- scădere - persoane fizice

5 lei

5 lei

- scădere - persoane juridice

10 lei

10 lei

Taxele de urgență se calculează prin grija structurilor de specialitate din cadrul primăriei și se plătesc în momentul depunerii cererilor ori documentelor cu mențiunea "LA URGENȚĂ", la casieriile Direcției Economico -Financiară.

CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA

EMIS DE AUTORITATILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Gertificatulde atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, la solicitarea contribuabilulursau a notarului, respectiv a, împuternicitului acestuia, confrom delegării date de către contribuabil. .

Certificatul de. atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent și cuprinde creanțele fiscale exigibile, existențe în sold îh prima zi a lunii următoare depunerii cererii, ,              ■■■■■ ■                                                  ■.                                   .                                                                  ' ■

Certificatul de âtestafe fiscală se emite pe loc in cazul achitării taxei de urgenta sau în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării și poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioadă lunii în care se emite, in original sau in copie legalizata,Oricărui solicitant.

Pentru înstrăinarea .dreptului de. proprietate asupra clădirilor,, terenurilor și a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorați autorității administrației publice locale îh a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente îh evidența organului fiscal.

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor anterioare, sunt nule de drept.


TARIFE

pentru serviciile prestate de POLIȚIA LOC valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contr ___

de


Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea

 • 1. Servicii prestate de Poliția Locala

  Nr. crt.

  DENUMIRE TARIF

  NIVEL

  2013

  2014   __

  1.

  Servicii specifice - polițist local / lună

  1500 lei

  1500 lei

  2.

  Servicii specifice - polițist local/ oră

  12 lei

  12 lei

  3.

  Servicii specifice de monitorizare și intervenție rapidă - preț lunar pentru abonament

  100 lei

  100 lei

  4.

  Servicii specifice de monitorizare și intervenție rapidă - intervenția echipajului mobil la declanșarea sistemului de alarmare.

  40 lei

  40 lei

Contravaloarea serviciilor va fi facturată prin grija Poliției Locale, iar urmărirea și încasarea serviciilor facturare se efectuează de acest serviciu public, sumele încasate constituindu-se venit la bugetul local.

 • 2. Valoare despăgubiri pentru distrugeri și degradări bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Ramnicu Valcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri

  Nr. crt.

  Categorii distrugeri, degradări bunuri

  NIVEL taxă

  2013

  2014

  1

  Distrugerea a 1 mp stradă pavată

  150 lei

  150 lei

  2

  Distrugerea a 1 mp stradă asfalată

  280 lei

  280 lei

  3

  Distrugerea a 1 mp stradă betonată

  230 lei

  230 lei

  4

  Distrugerea a 1 mp stradă

  150 lei

  150 lei

  5

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn

  160 lei

  160 lei

  6

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton

  210 lei

  210 lei

  7

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă

  150 lei

  150 lei

  8

  Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu

  90 lei

  90 lei

  9

  • Distrugerea a 1 mp zona verde

  150 lei

  150 lei

  10

  Distrugerea unei bănci

  1000 lei

  1.000 lei

  11

  Distrugerea unui scaun

  500 lei

  500 lei

  12

  Distrugerea unui coș pentru colectat hârtie

  500 lei

  500 lei

  13

  Distrugerea unui vas pentru flori din beton

  300 lei

  300 lei

  14

  Distrugerea unui vas pentru flori mozaicat

  300 lei

  300 lei

  15

  Distrugerea unui arbore cu diametru până la 10 cm

  1000 lei

  1000 lei

  16

  Distrugerea unui arbore cu diametru până la 15 cm

  1200 lei

  1200 lei

  17

  Distrugerea unui arbore cu diametru până la 20 cm

  1700 lei

  1700 lei

  18

  Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm

  2000 lei

  2000 lei

  19

  Distrugerea unui semn de circulație

  300 lei

  300 lei

  20

  Distrugerea unui semn de orientare sau dirijare

  450 lei

  450 lei

  21

  Deteriorarea elementelor ornamentale la fântânile arteziene

  410 lei/buc

  410 lei/buc

  22

  Deteriorarea elementelor ornamentale la scările monumentelor

  260 lei/buc

  260 lei/buc

  23

  Degradarea suprafețelor pietonale mozaicate

  210 lei/mp

  210 lei/mp

  24

  Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile

  410 lei/buc

  410 lei/buc

  25

  Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale

  300 lei/buc

  300 lei/buc

  26

  Degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare

  800 lei/buc

  800 lei/buc

  27

  Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau includerea în curți

  3 lei/mp/zi

  3 lei/mp/zi

  28

  Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării ambulante a produselor agroalimentare sau industriale; - târguri - trotuare și spații verzi

  12 lei/mp/zi

  22 lei/mp/zi

  12 lei/mp/zi

  22 lei/mp/zi

  29

  Ocuparea abuzivă de teren cu construcții provizorii pentru comercializarea de bunuri

  8 lei/mp/zi

  8 lei/mp/zi

  30

  Ocuparea de teren domeniu public al municipiului cu autovehicule oferite spre vânzare

  60 iei /autovehicul/zi

  60 lei /autovehicul/zi

Sumele de încasat se calculează prin grija personalului cu atribuțiuni din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice și se constituie venit al bugetului local.

*3. Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea pe diverse domenii

Nr. crt

HCL prin care s-a instituit și fapta sancționată

NIVELURI 2013

NIVELURI 2014

Minim - Max

Minim - Max

1.

HCL nr. 132/19 din 22 iulie 2004 - privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 82/2001 privind stabilirea taxelor, autorizarea și desfășurarea activității de transport greu și aprovizionare în municipiul Rm. Vâlcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 1 lit. M

1.000-2.500

1.000-2.500

2.

HCL nr. 154/25 octombrie 2001 - privind instituirea Normelor specifice pentru reglementarea unor activități desfășurate în mun. Rm. Vâlcea, altele decât cele din sectorul comercial și al serviciilor de piață

Capitolul IV - Răspunderea contravențională

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a

500- 1.500

500- 1.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b

500- 1.000

500- 1.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. c

300 - 800

300 - 800

3.

HCL nr. 104/26 iunie 2003 - privind "Autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice" Capitolul III - Sancțiuni și contravenții

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. a

300-2.000

300 - 2.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. b

200- 1.500

200- 1.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. c

500-2.500

500 - 2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. d

1.000-2.500

1.000-2.500

4.

HCL nr. 248/135/30 noiembrie 2004 - privind procedura de avizare a programului de funcționare a agenților economici Capitolul III - Sancțiuni

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a

300-2.000

300-2.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b

500 - 2.000

500 - 2.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c

200 - 800

200 - 800

5.

HCL nr. 50/2006 - privind aprobarea "Normelor de salubrizare a mun. Rm. Vâlcea"

Capitolul VII - Sancțiuni Art. 55

PENTRU PERSOANELE FIZICE

X

X

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. a

200- 1.000

200- 1.000

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. b

250-2.500

250-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. c

200 - 2.000

200 - 2.000

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. d

300-2.500

300-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit e

500-2.500

500-2.500

PENTRU PERSOANELE JURIDICE

X

X

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. a

300- 1.500

300- 1.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. b

400 - 2.000

400 - 2.000

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. c

500 - 2.500

500-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. d

500-2.500

500-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 55 lit. e

• pentru încălcarea prevederilor art. 39 lit. a si b, art.40; art.

42. - lit. f; art. 43. lit. e, g, i, k, I art.43, lit. n

• pentru încălcarea prevederilor art.41

500-2.500

500 - 2.500

500-2.500

1.000-2.500

Capitolul X - Dispoziții finale - art. 59

500-2.000

500 - 2.000

6.

HCL nr. 266/28 decembrie 2006 - privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică

X

______X______

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.a)

1000-2500

1000-2500

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.b)

100- 500

1.00 - 500

7.

HCL nr.204/52/31 iulie 2008 privind aprobarea "Regulamentului de organizare și executare a Serviciului de transport în regim de taxi în mun. Rm. Vâlcea"

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 8 alin. (4)

100- 500

100- 500

- Sancțiunea prevăzută la art. 36 alin. (1)

100 - 500

100-500

8.

HCL nr. 333/181 din 30 octombrie 2008 - privind gestionarea animalelor abandonate sau lăsate fără supraveghere pe raza municipiului Rm. Vâlcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 13 alin. (1)

200- 1.000

200- 1.000

9.

HCL nr.336/184/30 octombrie 2008 privind stabilirea locurilor de așteptare a clienților în cadrul transportului în regim de taxi

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 5 lit.a

200 - 400

200 - 400

- Sancțiunea prevăzută la art. 5 lit.b

300- 1.000

300- 1.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 6 alin.(2)

300-1.000

300- 1.000

10.

HCL nr. 335/183/30 octombrie 2008 - privind reglementarea, pe teritoriul municipiului Râmnicu-Vâlcea, a transportului public de persoane județean și interjudețean prin curse regulate sau speciale

X

X

Sancțiunea prevăzută la Art. 3 alin.(1) - persoane fizice - persoane juridice

800- 1.500

1.500-2.500

800- 1.500

1.500-2.500

11.

HCL nr.124 din 30 aprilie 2009 referitoare la interzicerea unor activități generatoare de disconfort pentru populație

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 3 alin. (1)

500-2.500

500-2.500

12.

HCL nr.180 din 30 iunie 2010 privind păstrarea curățeniei municipiului Râmnicu-Vâlcea de către posesorii de animale de companie

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 5

100 -500

100-500

13.

H.C.L. nr.361 din 14 decembrie 2010 privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților în municipiul Ramnicu-Valcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 4, alin.(1)

2000 - 2500

2000 - 2500

- Sancțiunea prevăzută la art. 4, alin.(2)

500 - 2500

500 - 2500

14.

HCL nr.165 din 17 iunie 2011 privind aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Râmnicu-Vâlcea”

Capitolul VI Răspunderi

X

X

- Sancțiunea prevăzută de art.31, alin.(1 > lit.a)

50-70

100-500

- Sancțiunea prevăzută de art.31, alin.(1) lit.b)

50-100

100 - 1500

15.

HCL nr.191 din 26 iulie 2011 privind interzicerea accesului circulației vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Râmnicu Vâlcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 2, alin.(1)

200 -400

200 - 400

16.

HCL nr. 87 din 29 martie 2012 - referitoar la completarea “Regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului Râmnicu-Vâlcea" aprobat prin HCL nr.125/2009 și aprobarea formei actualizate a acestuia

X

X

Sancțiunea prevăzută la Art.13 alin.(2) din Regulament - persoane fizice

100-300

100-500

- persoane juridice

200 - 500

200 - 800

17.

HCL nr.146 din 31 mai 2012 referitoare la aprobarea „Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Rămnicu-Vâlcea”

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 68, pentru contravențiile de la art.67, alin.(1) lit.a) și i)

500-2.500

500-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 68, pentru contravențiile de la art.67, alin.(1) lit.b), c) și d)

1.000-2.500

1.000-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 68, pentru contravențiile de la art.67, alin.(1) lit.e) și f)

500- 1.000

500- 1.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 68, pentru contravențiile de la art.67, alin.(1) lit.g), h) și j)

1.000-2.000

1.000-2.000

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se face de persoanele împuternicite de primar prin dispoziție, iar sumele încasate se fac venit la bugetul local.

Anexa nr. 6

- HCL nr:433......

£: '    ^3

TAXE Șl SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE ’ j stabilite în baza unor legi specialei

surse de venit al bugetelor locale pentru anuk2014. . ,

 • 1. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

  ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU__________

  Nr. cit

  Extras din norma juridică

  -LEI-

  CAPITOLUL I

  Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție si de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

  1

  Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt,, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

  2

  2

  Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

  X

  - pentru animale sub 2 ani

  2

  - pentru animale peste 2 ani

  2

  3

  Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

  X

  - pentru animale sub 2 ani

  2

  - pentru animale peste 2 ani

  5

  4

  Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscala fiscală

  X

  5

  Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

  2

  6

  Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

  2

  7

  înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

  15

  8

  înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

  2

  9

  Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

  2

  10

  Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

  2

  11

  Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

  2

  CAPITOLUL II

  Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

  1

  Acte de identitate:

  X

  a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii           străini și pentru persoanele fără cetățenie,

  precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

  5

  b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

  6

  2

  Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

  3

  3

  Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

  2

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

6

b) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și TV____________________________________________________

28

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

145

2

Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3

Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

CAPITOLUL IV1 Taxă pentru furnizare date

1

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

CAPITOLUL V

Taxe* pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15

 • 2. ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

_____                                                         LEI

Nr. crt.

Serviciul efectuat

NIVEL TAXA

2013

2014

1

Contravaloare carte de identitate

7

7

2

Contravaloare carte de identitate provizorie

1

1

3

Furnizare date

1 leu/persoana

1 leu/persoana

4

Identificarea persoanelor pe teritoriul României solicitată de cetățenii străini

35 lei/persoană

35 lei/persoană

Se stabilesc și se încasează prin grija personalului din cadrul Direcției de Evidență a persoanelor.

3. LEGEA NR. 7/1996 - a cadastrului și a publicității imobiliare

LEI

Nr. crt.

Denumire

NIVEL

2013

2014

1

Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a edificării unei construcții

- persoane fizice

50

50

2

Taxă eliberare certificat de atestare a edificării unei construcții

- persoane juridice

500

500

Se stabilesc și se încasează prin grija celor care emit certificatele de atestare.

 • 4. SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE STABILITE PRIN LEGI SPECIALE

 • a) Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - niveluri minime și maxime actualizate prin HGR nr. 956/2009

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin. (6)

(6) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin.

 • (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:

 • - contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1300 de lei la 6312 lei.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor este în competența persoanelor împuternicite de primar din cadrul Direcției Economico - Financiare.

 • b) Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă

LEI

Nr. crt.

Faptele sancționate contravențional

Niveluri sancțiuni

2013 minim - maxim

2014

minim - maxim

1

Contravențiile prevăzute la art.62 alin(1) lit. a-c

50- 150

50- 150

2

Contravențiile prevăzute la art.62 alin(1) lit. d-r

100-200

100-200

Constatarea și aplicarea sancțiunilor este în competența persoanelor împuternicite de primar din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor.

 • c) Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

LEI

Nr. crt.

Faptele sancționate contravențional

Niveluri sancțiuni

2013 minim - maxim

2014 minim - maxim

1

Contravențiile prevăzute la art. 15 alin (1), art. 22 alin(1), art. 23 și art.37 alin(4)

25-50

25-50

2

Contravențiile prevăzute la art.14 alin(1), art. 17 alin(1), art. 18 alin(2) și (3), art.38 și art.39

40-80

40-80

3

Contravențiile prevăzute la art.24 și 35

75-150

75-150

Constatarea și aplicarea sancțiunilor este în competența persoanelor împuternicite de primar din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor.

Anexa nr. 7

REGULAMENT

privind procedura de acordare a facilității fiscale de reducere cîJ^SO^^ă impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în Municipiul Rm.Vâlcea pentru anul fiscal 2014, în temeiul art.286, alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu cadrul legal de reglementare, respectiv dispozițiile :

 • • art.286 alin.(8) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare ;

 • • Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare ;

 • • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 158/2011, modificata si completata de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/07 noiembrie 2012

 • • Ordinul 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 158/2011;

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea nr.233/31.08.2010

se aproba prezentul Regulament care reglementează procedura de acordare a facilitatii fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in municipiul Rm.Valcea pentru anul fiscal 2014, în temeiul arL286, alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

Art.(1)

 • a) Pentru anul fiscal 2014 se reduce cu 50% impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie , pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, modificata si completata de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/07 noiembrie 2012.

 • b) Lucrările de interventie/activitatile pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, eligibile in sensul actelor normative menționate, sunt:

S lucrări de reabilitare termică a anvelopei;

lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;

J instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziționarea acestora în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

v' Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:

 • > izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

 • > izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante;

 • > închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;

 • > izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

J Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire cuprind:

 • > repararea/refacerea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

 • > repararea/în locui rea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO(2).

J Odată cu executarea lucrărilor de intervenție pot fi eligibile și următoarele lucrări conexe, în condițiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și, după caz, în auditul energetic:

 • > repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

 • > repararea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

 • > demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • > refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

 • > repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate;

 • > realizarea lucrărilor de rebranșare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;

 • > montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie;

 • > repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe.

J Lucrările se fundamentează în raportul de audit energetic și, după caz, în raportul de expertiză tehnică și se detaliază în proiectul tehnic și detaliile de execuție.

Art.(2) - De facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) beneficiază doar proprietarii (persoane fizice) de apartamente din blocurile de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 și care au executat lucrările de intervenție pe cheltuială proprie, precum si proprietarilor de locuințe realizate după proiecte elaborate in perioada 1950-1990, cu destinația de:

 • a) Locuințe sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;

 • b) Locuințe unifamiliale, proprietari persoane fizice, cu adaptarea soluțiilor in funcție de caracteristicile, particularitățile si valoarea arhitecturala a locuințelor.

Conform art.2 din OG nr. 18/2009 , expresia “bloc de (ocuintd are următoarea semnificație : “ cladire-imobilu/ format din proprietăți individuale definite ca apartamente si proprietatea comuna indiviza. Expresia vizeaza atat clădirea in ansamblul sau, cat si parti ale acesteia -tronsoane de bloc - separate prin rost", iar expresia “locuința unifamiliala" are următoarea semnificație ."clădire cu destinația de locuința care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii."

Art.(3) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) nu se acordă proprietarilor care au beneficiat de lucrări de intervenție realizate cu contribuție financiara de la bugetul local/stat conform OUG nr. 18/2009 și proprietarilor care au beneficiat de facilități fiscale pentru lucrări realizate în baza Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor.

Art.(4) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) se acordă pe o perioadă de 7 (șapte) ani și doar pe baza certificatului energetic care confirmă realizarea recomandărilor propuse în auditul energetic, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.

Art.(5)

 • a) Cererile pentru acordarea facilității fiscale în anul 2012, se depun de contribuabilii persoane fizice la Primăria Municipiului Rm.Vâlcea - Direcția Economico - Financiară, individual, până la data de 31 martie 2014 inclusiv. Termenul este de decădere.

 • b) Cererile vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

S Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (în cazul in care sunt mai mulți proprietari se vor prezenta toate documentele de identitate);

S Copie act proprietate și schiță cadastrală;

 • ✓ Extras CF al imobilului, valabil la data depunerii cererii;

z Copia autorizației de construire pentru lucrările de reabilitare termică;

'f Copia procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din care să rezulte că s-au realizat lucrările recomandate de auditorul energetic, semnat de reprezentantul administrației publice locale și încheiat, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2013;

 • ✓ Certificatul de audit energetic prin care se confirmă realizarea recomandărilor propuse în auditul energetic, eliberat până cel mai târziu, la data de 31 decembrie 2013;

J Declarația pe propria răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie;

J Certificat de atestare a obligațiilor fiscale către bugetul local;

J In cazul lucrărilor efectuate în comun, Direcția Urbanism va emite un înscris solicitanților - Asociații de Proprietari, care va cuprinde : numărul și data procesului verbal de recepție, certificatul de performanță energetică a clădirii și copia autorizației de construire. Asociația de proprietari va înmâna câte o copie a acestui înscris fiecărui proprietar, care o va depune anexată la celelate documente , la cererea pentru acordarea facilității fiscale.

Art.(6) - în cazul în care se constată ulterior acordării facilității fiscale, ca documentele prezentate de solicitant cu privire la realizarea lucrărilor, au fost întocmite cu încălcarea reglementărilor legale, facilitățile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligațiile de plată referitoare la impozitul pe clădiri corespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în situația în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală și, până la data efectuării plății, inclusiv, daca este cazul, recalcularea bonificației acordate pentru plata cu anticipație a obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014.

Art.(7) - Beneficiază de aceasta facilitate fiscala, contribuabilii, persoane fizice, care la data depunerii cererii nu au obligatii de plata restante către bugetul local, inclusiv amenzi.

Art.(8) - Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului Regulament, nu se menține în cazul în care beneficiarul facilității fiscale înstrăinează sub orice formă imobilul respectiv.

Art.(9) - Prezentul regulament este aplicabil proprietarilor, persoane fizice cu domiciliul în Rm.Vâlcea, care utilizează imobile definite conform art.(2), cu destinația de locuință și numai pentru o clădire folosită ca domiciliu , conform actelor de identitate.

Art.(10)*- Beneficiarii facilității fiscale și cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu într-o anexă la hotărârea prin care se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2014.


REGULAMENT

privind procedura de acordare a facilității fiscale               'a^a a

impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoanefizfcefin Municipiul Rm.Vâlcea pentru anul fiscal 2014, în temeiul art.286, alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu cadrul legal de reglementare, respectiv dispozițiile :

 • • art.286 alin.(9) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare ;

 • • Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare ;

 • • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor;

 • • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor;

 • • Ordonanța Guvernului nr.30/2011 pentru modificare șl completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum șl pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

 • • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii rir.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

se aproba prezentul Rețgulâmerit care reglementează procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire la plată- a iirripozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in municipiul Rm.Valcea pentru anul fiscal. 2014, în temeiul art.286, alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

Art.(1)

 • a) Pentru anul fiscal 2014 se scutește la plata impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, proprietari ai imobilelor care au executat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor.

 • b) Lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură și pot consta, după caz, în:

J lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;

J lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea;

s lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire;

lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea;

J lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea;

z lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

Art.(2) - Sunt exceptate de la aplicarea art.(1):

 • a) Clădirile expertizate tehnic și încadrate, în condițiile legii, în clasa I de risc seismic și pentru care proprietarii, persoane fizice, sunt obligați să acționeze pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție privind reducerea riscului seismic al clădirilor;

 • b) Clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrării în vigoare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor, precum și blocurile de locuințe înscrise în programe locale multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condițile legislației în vigoare privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • c) Clădirile și ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condițiile legii, ca monumente istorice.

 • c) Art.(3) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) nu se acordă proprietarilor care au beneficiat de lucrări de intervenție realizate cu contribuție financiara de la bugetul local/stat și proprietarilor care au beneficiat de facilități fiscale pentru lucrări realizate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

Art.(4) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) se acordă pe o perioadă de 5(cinci) ani și doar dacă finalizarea lucrărilor s-a efectuat în termenul stabilit de autoritatea locală.

Art.(5)

 • a) Cererile pentru acordarea facilității fiscale în anul 2014, se depun de contribuabilii persoane fizice la Primăria Municipiului Rm.Vâlcea - Direcția Economico -Financiară, individual, până la data de 31 martie 2014 inclusiv. Termenul este de decădere.

 • b) Cererile vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

J Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (în cazul in care sunt mai mulți proprietari se vor prezenta toate documentele de identitate);

J Copie act proprietate și schiță cadastrală;

J Extras CF al imobilului, valabil la data depunerii cererii;

J Copia autorizației de construire pentru lucrările de reabilitare arhitectural - ambientale;

J Copia procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din care să rezulte că s-au realizat lucrările autorizate în baza Legii nr. 153/2011, semnat de reprezentantul administrației publice locale și încheiat, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2013;

s Declarația pe propria răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie;

J Certificat de atestare a obligațiilor fiscale către bugetul local;

In cazul lucrărilor efectuate în comun, Direcția Urbanism va emite un înscris solicitanților - Asociații de Proprietari, care va cuprinde : numărul și data procesului verbal de recepție și copia autorizației de construire. Asociația de proprietari va înmâna câte o copie a acestui înscris fiecărui proprietar, care o va depune anexată la celelate documente , la cererea pentru acordarea facilității fiscale.

Art.(6) - în cazul în care se constată ulterior acordării facilității fiscale, ca documentele prezentate de solicitant cu privire la realizarea lucrărilor, au fost întocmite cu încălcarea reglementărilor legale, facilitățile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligațiile de plată referitoare la impozitul pe clădiri corespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în situația în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală și, până la data efectuării plății, inclusiv, daca este cazul, recalcularea bonificației acordate pentru plata cu anticipație a obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2014.

Art.(7) - Beneficiază de aceasta facilitate fiscala, contribuabilii, persoane fizice, care la data depunerii cererii nu au obligatii de plata restante catre bugetul local, inclusiv amenzi.

Art.(8) - Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului Regulament, nu se menține în cazul în care beneficiarul facilității fiscale înstrăinează sub orice formă imobilul respectiv.

Art.(9) - Prezentul regulament este aplicabil proprietarilor, persoane fizice cu domiciliul în Rm.Vâlcea, care utilizează imobile cu destinația de locuință și numai pentru o clădire folosită ca domiciliu , conform actelor de identitate.

Art.(10) - Beneficiarii facilității fiscale și cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu într-o anexă la hotărârea prin care se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2014.