Hotărârea nr. 232/2013

hotarirea 232 - 30 septembrie 2013 - completare componenta CL Musat

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 232

privind completarea componenței Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 32537 din 24.09,2013, întocmit de Secretarul municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se propune să se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ene Gabriela Ana, ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Democrat Liberal și a demisiei acesteia din calitatea de consilier local, să se declare vacant locul de consilier local și să se completeze componența Consiliului Local cu următorul membru supleant, aflat pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal (P.D.L) cu care acesta a participat la alegerile locale din 10 iunie 2012;

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, precum și de procesul-verbal al comisiei de validare; de asemenea, luând în considerare și opțiunea domnului Mușat Constantin de a face parte din comisia de specialitate nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 32486 din 24.09.2013 prin care Partidul Democrat Liberal - Organizația județeană Vâlcea a comunicat că doamna Ene Gabriela Ana și-a pierdut calitatea de membru al Partidului Democrat Liberal și a făcut cunoscut numele următorului supleant aflat pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2012, respectiv dl Mușat Constantin; de asemenea, având în vedere și adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 32303 din 23.09.2013 prin care doamna Ene Gabriela Ana și-a dat demisia din calitatea sa de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu data de 1 octombrie 2013;

în temeiul prevederilor art.9, alin.(2), lit. a) și h1 și art.12 din Legea nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local, aprobat prin hotărârea nr.228/2009;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea, al doamnei Ene Gabriela Ana, ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Democrat Liberal și a demisiei acesteia din calitatea de consilier local.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1 se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de doamna Ene Gabriela Ana.

Art.3. (1) Se validează mandatul de consilier local al domnului Mușat Constantin, supleant pe lista de candidați a Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 10 iunie 2012.

(2) începând cu ședința în care se adoptă prezenta hotărâre, se completează componența Consiliului Local cu domnul Mușat Constantin.

Art.4. Consilierul nou validat conform art.3, și-a exprimat opțiunea și va face parte din comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Art.5. Prezenta se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Serviciului Administrație Publică Locală;

  • - Dnei Ene Gabriela Ana;

  • - Dlui Mușat Constantin.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETA? MUNICIPIU/ jurist Târna MIHĂESCu

Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2013