Hotărârea nr. 231/2013

hotarirea 231 - 3 septembrie 2013 - modificare proiect Reabilitare Baza de agrement Ostroveni

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 231

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/198/2012 de aprobare a proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 03 septembrie 2013, la care participă 16 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 29914 din 02.09.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198/2012 de aprobare a proiectului «Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, așa cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 12/2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198/2012 a fost aprobat proiectul «Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din bugetul proiectului fiind omisă înregistrarea cheltuielilor efectuate pentru elaborarea Planului de afaceri, respectiv suma de 9500 lei fără TVA, iar cu adresa nr. SMIS 45761/1046/12.08.2013, s-a solicitat Agenției de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia un punct de vedere privind efectuarea corelării datelor menționate cu capitolul 3.4 Achiziții Publice din Cererea de Finanțare;

Ținând cont de adresa nr. SMIS/45761/048/29.08.2013, prin care Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a comunicat faptul că, Cererea de finanțare depusă pentru Proiectul "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” se încadrează în categoria de operațiuni "Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri” și intră sub incidența unei scheme de ajutor de stat, impunându-se în acest sens respectarea prevederilor subcapitolului 11.1.4 Criterii de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul Solicitantului conform cărora, orice cheltuială care nu se regăsește în categoriile de cheltuieli eligibile potrivit Ordinului 1360/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional (POR) 2007-2013, este considerată cheltuială neeligibilă pentru cofinanțare prin POR;

în temeiul prevederilor Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională,cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198/2012, așa cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 12/2013, care va avea următorul conținut:

« Art.1. (1) Se aprobă proiectul "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

  • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile este de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15.539.134,40 lei;

  • - acoperirea cheltuielilor legate de TVA, în valoare de 6.015.148,80 lei, care va fi recuperat în condițiile rambursării/decontării ulterioare de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

  • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil în valoare de 897.030 lei, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului"

  • A rt.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

Florentina Adina DOBRETE #

SECRETAR MUNICIPIU,


jurist Ti

Râmnidu Vâlcea, 03 septembrie 2013

< v i 7 /         Anexa V

. 4 \ / '/ ■

, 7 ; Bugetul proiectului

BUGETUL PROIECTULUI           Z '

„Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în murii^iTiîuIRâmnicu Vâlcea”

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TVA NEELIGIBILA

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

306.360,00

73.526,40

379.886,40

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

961.760,00

230.822,40

1.192.582,40

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.268.120,00

304.348,80

1.572.468,80

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

144.340,00

34.641,60

178.981,60

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

144.340,00

34.641,60

178.981,60

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

3.000,00

0,00

0,00

0,00

720,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

7.780,00

0,00

0,00

0,00

1.867,20

3.3

Proiectare și Inginerie

381.500,00

0,00

0,00

0,00

91.560,00

3.4

Consultanță

9.500

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Asistență tehnică

187.450,00

0,00

0,00

0,00

44.988,00

TOTAL CAPITOL 3

589.230,00

0,00

0,00

0,00

139,135,20

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

0,00

22.787.215,00

5.468.931,60

28.256.146,60

0,00

4.2

Dotări de specialitate

0,00

265.090,00

63.621,60

328,711,60

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

23.052.305,00

5.532.553,20

28.584.858,20

0,00

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

152.505,00

36.601,20

189.106,20

0,00

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier.

0,00

104.458,00

25.069,92

129.527,92

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

48.047,00

11.531,28

59.578,28

0,00

5.2

Cote legale

115.940,00

0,00

0,00

0,00

27.825,60

TOTAL CAPITOL 5

115.940,00

152.505,00

36.601,20

189.106,20

27.825,60

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

445.850,00

107.004,00

552.854,00

0,00

7 Cap.7- Cheltuieli pentru audit, informare fi publicitate

7.1

Audit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

informare și publicitate

20.080,00

0,00

0,00

0,00

4.819,20

TOTAL CAPITOL 7

20.080,00

0,00

0,00

0,00

4.819,20

8 Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibite

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

g 0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

1 f

’ TOTAL GENERAL i

• 725.250,00 i

25.063.120,00

> 6.015.148,80 i

’ 31.078,268,80 i

* 171.780.00 i

SURSELE DE FINANȚARE

NR. CRȚ.

SURSEDEFINANȚARE

VÂLOARCte^:!^'?<:^A<^

. ■' :■ . ."s ■nii?i?7p.r11-;                । ■ ■

1

Valoarea totală a proiectului, din care :

31.975.298,80

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

725.250,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

31.078.268,80

c.

TVA neeligibilă

171.780,00

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

16.436.164,40

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

15.539.134,40

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

725.250,00

c.

Autofinanțarea proiectului

0,00

d.

TVA neeligibilă

171.780,00

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

15.539.134,40