Hotărârea nr. 230/2013

hotarirea 230 - 3 septembrie 2013 - modificare studiu de fezabilitate Reabilitare Baza de agrement Ostroveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 230

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2013 de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 03 septembrie 2013, la care participă 16 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 29915 din 02.09.2013, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2013 de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de faptul că în procedura de analizare a documentației de contractare pentru proiectul mai sus amintit, s-a constatat că la întocmirea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului în cadrul subcapitotului 3.1.- Studii de teren -elaboratorul a înregistrat eronat valoarea studiului geotehnic, înscrisă în Contractul de prestări servicii nr. 4476/14.02.2011 aferent "Studiului de fezabilitate pentru reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", respectiv 1000 lei fără TVA, în loc de 3000 lei fără TVA, ceea ce impune corectarea datelor înscrise în devizul general anexă la hotărârea nr. 42/28.02.2013, cu încadrarea în valoarea totală a investiției, respectiv 31.940,90 mii lei cu TVA;

In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2013, care va avea următorul conținut:

“Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", la valoarea totală de 31.940,8996 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,9441 mii euro cu TVA, din care C+M - 21.193,0049 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,0841 mii euro cu TVA, (prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21.01.2013), conform devizului general anexat"

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Dezvoltare Locală.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE


Râmnicu Vâlcea, 03 septembrie 2013

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului                                                      .4 P r / ?

REABILITARE SI MODERNIZARE BAZA DE AGREMENT OSTROVENI IN MUN. RM. VALGEA?

in mii lei/mii euro, la data de 21 ianuarie 2013                                                        „ < ■ > .?

Curs BNR din 21 ianuarie 2013 - 1 euro = 4.3481 lei ’                                           > ‘    "

Nr ort.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrări

Valoare

ara TVA

:^VA‘A.

;      Valoare

cu TVA

(mii lei)

(mii euro)

(mii lei)

(mii lei)

(mii euro)

1

CAPITOL 1-Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1.2.

Amenajarea terenului

306,3600

70,4584

73,5264

379,8864

87,3684

1.2.1.

Lucrări de intervenție bazin existent

306,3600

70,4584

73,5264

379,8864

87,3684

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la stare inițiala

961,7600

221,1909

230,8224

1192,5824

274,2767

TOTAL CAPITOL 1

1268,1200

291,6493

304,3488

1572,4688

361,6451

2

CAPITOL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

2,1

Rețele exterioare

144,3400

33,1961

34,6416

178,9816

41,1632

TOTAL CAPITOL 2

1443400

33,1961

34,6400

178,9816

41,1632

’ 3

CAPITOL 3-CheltuieIi pentru proiectare si asistenta tehnica

-

3,1

Studuii teren

3,0000

0,6900

0,7200

3,7200

0,8555

3,2

Taxe obținere avize acorduri autorizație

7,7800

1,7893

1,8672

9,6472

2,2187

3,3

Proiectare si ingineering

381,5000

87,7395

91,5600

473,0600

108,7969

3,4

Organizarea procedurii de achiziție publica

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,5

Consultanta

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,6

Asistenta tehnica

187,4500

43,1107

44,9880

232,4380

53,4574

TOTAL CAPITOL 3

579,7300

1333294

139,1352

718,8652

165,3286

CAPITOL 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

15429,9550

3548,6661

3703,1892

19133,1442

4400,3459

4,2

Montaj utilaj tehnologic

144,2600

33,1777

34,6224

178,8824

41,1404

4,3

Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

7213,0000

1658,8855

1731,1200

8944,1200

2057,0180

4,5

Dotări

265,0900

60,9668

63,6216

328,7116

75,5989

4.6.

Active necorporale

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

total capitol 4

23052,3050

5301,6961

5532,5532

28584,8582

6574,1032

CAPITOL 5-Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

152,5050

35,0739

36,6012

189,1062

43,4916

5.1.1

Lucrări de construcții

104,4580

24,0238

25,0699

129,5279

29,7895

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

48,0470

11,0501

11,5312

59,5782

13,7021

5,2

Comision taxe cote legale costuri de finanțare

115,9400

26,6645

27,8256

143,7656

33,0640

5.2.1

Comision taxe cote legale

115,9400

26,6645

27,8256

143,7656

33,0640

5.2.2

Costul creditului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,3

Capitol cheltuieli diverse si neprevăzute

445,8500

102,5390

107,0040

552,8540

127,1484

TOTAL CAPITOL 5     ‘

714,2950

- 164,2775

171,4308

885,7258

-   203,7040

CAPITOL 6-CheItuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6,2

Probe tehnologice si teste

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

TOTAL CAPITOL 6

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

TOTAL GENERAL DEVIZ

25758,7900

5924,1484

6182,1080

31940,8996

7345,9441

DIN CARE C+M

17091,1330

3930,7130

4101,8703

21193,0049

4874,0841