Hotărârea nr. 23/2013

Hotarirea 23 - 30 ianuarie 2013 - aprobare criterii locuinte sociale

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 23

privind aprobarea criteriilor în baza cărora se vor întocmi listele de priorități pentru soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor sociale

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2985 din 24.01.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și a listei actelor justificative pe care solicitanții le vor depune în vederea analizării cererilor;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.21 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă lista actelor justificative pe care solicitanții le vor depune în vederea analizării cererilor, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 213/61/2008 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 305/2009.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice; Direcției Economico- Financiare. »

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Gheorghe MIHÂILESCJU


SECRETAR MUNICIPIU, jurist T&ma MIHAESCU


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

■, ANEXA Nr, d ja ■HOTĂRÂTA .CONSILIULUI LOCAL !                    OJ- 2oț$

l**"*1"1 ................... ,

h f ■

*i          Anexa nr.1

CRITERIILE ÎN BAZA CĂRORA SE VOR ÎNTOCMI LISTELE

DE PRIORITĂȚI PENTRU ACORDAREA LOCUINȚELOR SOCIALE

 • A. CRITERII DE ACCES
 • 1. Pot beneficia de locuințe sociale persoanele sau familiile care:

 • a) nu dețin și nu au deținut în proprietate/coproprietate o locuință;

 • b) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • c) nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • d) nu au fost evacuate dintr-o locuință sau dintr-un spațiu de locuit, proprietate de stat sau proprietate a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru ne respecta rea clauzelor contractuale.

NOTA : Fac excepție de la acesta prevedere coproprietarii locuințelor obținute prin moștenire, în indiviziune, în situația în care cota obținută nu satisface exigențele minimale de suprafață prevăzute de anexa nr.1 din Legea 114/1996, republicată.

 • 2. Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimile 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.

NOTĂ : Venitul net lunar pe familie se stabilește pe baza declarației de venit și a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.
 • 3. Au acces la locuință socială persoanele fizice care împreună cu familia au domiciliul stabil în municipiul Râmnicu Vâlcea și la data analizării solicitării locuiesc efectiv în municipiu.

 • 4. Titularul cererii de atribuire a unei locuințe sociale trebuie să aibă minim 18 ani împliniți.

Cererea se face individual și în nume propriu.

NOTĂ : Prin familie, se înțelege soțul, soția, copii și părinții soților, care locuiesc și se gospodăresc împreună.

 • B. CRITERII DE IERARHIZARE

  Nr.crt

  CRITERII DE IERARHIZARE

  PUNCTAJ

  1.

  Situația locativă

  a) Chiriaș cu contract de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale

  6

  b) Tolerat în spațiu (cu acordul proprietarului) - fără contract de închiriere

  3

  2.

  Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu) -mp/locatar

  a) mai mare de 20 mp

  2

  b) mai mare de 10 mp și până la 20 mp inclusiv

  3

  c) până la 10 mp inclusiv

  5

  f) pentru familiile sau persoanele singure care nu pot face dovada situației locative

  0

  NOTA

  Suprafața locuibilă pentru persoanele tolerate în spațiu se calculează prin împărțirea întregii suprafețe locuibile la numărul de persoane care locuiesc efectiv în locuință conform adeverinței de la Asociația de proprietari, indiferent dacă fac parte sau nu din familia titularului de cerere.

  în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locuibilă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului.

  Pentru cei care locuiesc în case individuale și suprafața nu apare în actele legale va fi calculată conform declarației notariale privind suprafața locuibilă și numărul de persoane care locuiesc efectiv, dată de proprietarul imobilului.

  Suprafața locuibilă este suprafața desfășurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafața dormitoarelor și a camerei de zi.

  3.

  Numărul de persoane în întreținere

  a) copii în întreținere în vârstă de până la 22 ani: -1 copil

  2

  - 2 copii

  4

  - 3 copii

  6

  - mai mult de 3 copii

  8

  b) copii majori dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, fără a depăși vârsta de 26 de ani

  1 punct pentru fiecare copil

  4.

  Familiile ai căror copii au înregistrat performanțe la olimpiadele școlare naționale/internaționale sau campionatele sportive naționale/intemaționale în ultimii 5 ani, organizate de către/în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Federațiile Române de Sport:

  a) premiile I - III la olimpiadele/campionatele naționale

  2

  b) premiile I - III la olimpiadele/campionatele internaționale

  4

  5.

  Persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

  5

  6.

  Tinerii - titulari ai cererii de locuință - care au vârsta de până la 35 de ani

  1

  7.

  Tinerii - soț sau soție - proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani

  5

  8.

  Beneficiarii prevederilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața

  2

  sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare și ai prevederilor Decretului Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.republicat, cu modificările și completările ulterioare

  9.

  Persoane - soț sau soție - care au executat pedepse privative de libertate (Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale)

  1

  10.

  Veteranii de război și văduvele de război (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată)

  1

  11.

  Starea sănătății solicitantului de locuință sau a membrilor familiei acestuia:

  a) invalizi de gradul I

  5

  b) invalizi de gradul II

  4

  c) persoane cu handicap grav

  5

  d) persoane cu handicap accentuat

  4

  e) persoane cu handicap mediu

  3

  f) persoane cu handicap ușor

  2

  g) în cazul familiilor în care există mai multe persoane cu handicap, începând cu a doua persoană cu handicap se acordă suplimentar:

  - pentru handicapul mediu și ușor

  1

  - pentru handicapul grav și accentuat și invalizi de gradul I și II

  2

  NOTA

  în cazul în care o persoană posedă mai mult de un certificat de invaliditate/handicap se acordă punctaj pentru certificatul care conferă cele mai multe puncte.

  12.

  Vechimea cererii solicitantului

  - pentru fiecare an

  1

  NOTA

  Data de la care se calculează vechimea este data depunerii cererii de atribuire a unei locuințe sociale, dar nu mai devreme de data aprobării Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, respectiv data de 07.12.2000.

  13.

  Modalitatea de realizare a veniturilor

  a) venituri din salarii, din activități independente, din pensii și din activități agricole, așa cum sunt ele reglementate de Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, precum și șomeri aflați în plată :

  - venitul net realizat pe membru de familie pe ultimele 12 luni este cel mult 850 lei

  10

  - venitul net realizat pe membru de familie pe ultimele 12 luni este mai mare de 850 lei

  6

  NOTA

  Veniturile pot fi realizate fie de solicitantul de locuință, fie de soțul/soția și copiii majori ai acestuia, care locuiesc și se gospodăresc împreună .

  b) ajutor social, indemnizații sau beneficiare de venit minim garantat conform Legii 416/2001, actualizată, persoane fără venit și alte venituri neîncadrate la punctul a).

  2

NOTĂ:

în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua, luna, anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are o vechime mai mare.

Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se face în funcție de situația locativă (criteriile 1 și 2) constatată la data analizării solicitărilor pentru atribuirea unei locuințe sociale, având prioritate solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod imminent gravă. In cazul când departajarea nu se poate face nici după acest criteriu, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea sănătății solicitantului de locuință sau a membrilor familiei acestuia).

 • - ANEXA Nț, £ la ;

^HOTĂRÂREA CONSIL^IJf LOCAL] Anexa nr. 2 W -2 3 diHO'oA^/Js

 • «          ...........*"***u **" ll1"—*um»x«- J j.                                 _._LLU-

ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA^ȘAțULUI 'Mlo

DE LOCUINȚA SOCIALA

 • 1. Cerere

 • 2. Copii după actele de identitate Și de stare civilă ale tuturor membrilor familiei (soț - soție-copii): cărți identitate, certificate naștere, certificat căsătorie, hotărâre divorț (după caz);

 • 3. Declarație pe propria răspundere, autentificată, a titularului cererii și după caz, a soțului/soției și a copiilor majori din care să rezulte că nu deține și nu a deținut în proprietate / coproprietate o locuință; nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe; nu deține, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Rm. Vâlcea; nu a fost evacuat dintr-o locuință sau spațiu de locuit, proprietate de stat sau proprietate a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru nerespectarea clauzelor contractuale;

 • 4. Acte doveditoare ale venitului net lunar realizat în ultimele 12 luni pentru toți membrii familiei (soț, soție, copii) : adeverință salariat însoțită, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, declarație autentificată din care să rezulte că titularul sau alt membru al familiei nu a realizat venituri, precum și perioada pentru care nu au realizat venituri, alte acte doveditoare după caz;

 • 5. Acte doveditoare din care să rezulte situația locativă actuală (actul de proprietate al imobilului în care locuiește solicitantul de locuință socială și schița acestuia dacă există, contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale dacă acesta locuiește cu chirie) însoțite de adeverință eliberată de către asociația de proprietari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc efectiv în locuință împreună cu titularul cererii; pentru cei care locuiesc în case individuale și suprafața locuibilă nu figurează în actele legale, declarație autentificată a proprietarului locuinței privind suprafața locuibilă și numărul de persoane care locuiesc efectiv în aceasta ;

 • 6. Acte doveditoare ale performanțelor înregistrate la olimpiadele școlare naționale/intemaționale sau campionatele sportive naționale/intemaționale în ultimii 5 ani, organizate de către/în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Federațiile Române de Sport (premiile I-III) - dacă este cazul;

 • 7. Proces-verbal de evacuare sau hotărâre de restituire a imobilului pentru persoanele sau familiile evăcuțe sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari în municipiul Râmnicu Vâlcea - dacă este cazul;

 • 8. Adeverință care să ateste calitatea de asistați pentru tinerii proveniți din instituțiile de ocrotire socială, care au împlinit 18 ani (soț sau soție) - dacă este cazul;

 • 9. Acte din care să rezulte că solicitantul de locuință socială se încadrează în prevederile art. 3 alin (1) lit.b, precum și ale art.4 alin.(l) din Legea 341/12.07.2004, actualizată, a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 - dacă este cazul;

 • 10. Acte din care să rezulte că solicitantul de locuință socială se încadrează în prevederile art.l din Decretul Lege nr. 118/30.03.1990, republicat și actualizat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - dacă este cazul;

 • 11. Hotărâre judecătorească din care rezultă că solicitantul de locuință socială sau soția/soțul acestuia a executat o pedeapsă privativă de libertate - dacă este cazul;

 • 12. Acte din care să rezulte că solicitantul de locuință socială are calitatea de veteran sau văduvă de război conform Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată- dacă este cazul;

 • 13. Acte medicale din care să rezulte că solicitantul de locuință socială sau membrii familiei acestuia se încadrează într-una din următoarele categorii (dacă este cazul):

 • - invalid de grad I

 • - invalid de grad II

 • ■ persoană cu handicap grav

 • - persoană cu handicap accentuat

 • - persoană cu handicap mediu

 • - persoană cu handicap ușor.