Hotărârea nr. 229/2013

hotarirea 229 - 29 august 2013 - alegere presedinte de sedinta Dobrete Adina

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 229

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia doamna consilier local, Dobrete Adina Florentina, a fost nominalizată pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2013;

în temeiul art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea doamna consilier local, Dobrete Adina Florentina, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv septembrie, octombrie și noiembrie 2013.

CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE


SECRETAR MUNICIPIU, /Jurist Tom a MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013