Hotărârea nr. 228/2013

hotarirea 228 - 29 august 2013 - mentinere HCL 189 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 228

de reanalizare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 189(2013, privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28921 din 22.08.2013, întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2013, privind atribuirea de denumiri unor 27 de artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, printre care și « aleea Progresului» în zona Dovali; raportul a fost ca urmare a plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27720 din 09.08.2013 prin care Societatea SCAVIL S.A. a solicitat revocarea hotărârii mai sus menționate, motivat de faptul că traseul arterei de circulație traversează parțial proprietatea societății SCAVIL S.A.;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 189 din 25.07.2013 a fost atribuită denumirea “aleea Progresului” arterei de circulație din zona Dovali, delimitată astfel: aleea de legătură între străzile lancu Pop și Nicolae Titulescu, după imobilul S.C. Continente S.R.L, prin complexul Dovali, cu ieșire la S.C. SCAVIL S.A, ca urmare a apariției unor disfuncționalități în această zonă comercială, în ceea ce privește adresa poștală, eliberarea autorizațiilor de construire și funcționare, necesitatea racordării spațiilor comerciale la rețelele de utilități publice; de asemenea, ținând cont de faptul că în actul normativ care reglementează modalitatea de atribuire/schimbare de denumiri, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 63/2002, nu se prevede regimul juridic al proprietății asupra terenului afectat de artera de circulație a cărui denumire se dorește a fi atribuită;

în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin.(2), 45 alin.(1) și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mențin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 189 din 25.07.2013, privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Societății SCAVIL S.A.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Tom^MIHÂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013