Hotărârea nr. 227/2013

hotarirea 227 - 29 august 2013 - mentinere HCL 170 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 227

privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28501 din 20.08.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.170 din 27.06.2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C ETA S.A. pentru modificarea organigramei, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 208/2013; raportul a fost întocmit ca urmare a adreselor înregistrate la Primăria municipiului sub nr. 26117 din 26.07.2013 și sub nr.26051 din 26.07.2013 prin care domnul Borza Florian și domnul Văduva Aurel Cătălin au solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că potrivit prevederilor art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, în toate cazurile, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare a Consiliului Local prevede o altă majoritate, iar prin hotărârea nr. 170/2013 nu se reglementează niciuna din situațiile în care legea sau regulamentul de organizare a Consiliului Local prevede o altă majoritate calificată;

în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin.(2), 45 alin.(1) și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mențin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013, referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru modificarea organigramei, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.208/2013.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății ETA S.A;

  • - Domnului Borza Florian;

  • - Domnului Văduva Aurel Cătălin.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Torn? MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013