Hotărârea nr. 226/2013

hotarirea 226 - 29 august 2013 - mentinere HCL 152 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 226

de reanalizare a Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2013, privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor consiliilor de administrație la SC ETA SA și SC PIEȚE PREST SA, precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 26354 din 20.08.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2013, privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A. și S C. PIEȚE PREST S A, precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți; raportul a fost întocmit ca urmare a adresei nr. 4008/29.07.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 26354/29.07.2013 prin care domnul Popescu Ion, director general la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea, a solicitat reanalizarea hotărârii mai sus menționate, în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/04.06.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței referitoare la faptul ca veniturile nete ale directorilor celor două societăți comerciale să nu depășească veniturile nete ale viceprimarului municipiului, ceea ce impune modificarea art. 2 și 3 din hotărârea nr. 152/2013;

Ținând seama de faptul că hotărârea nr. 152 din 05.06.2013 a fost adoptată de către Consiliul Local al municipiului ca o măsură de limitare a cheltuielilor publice, având în vedere faptul că cele două societăți la care municipiul este acționar unic, respectiv S.C. ETA S.A. și S.C PIEȚE PREST S.A. echilibrează bugetele prin subvenții acordate din bugetul local;

în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin.(2), 45 alin.(2) și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local Local nr. 152/2013, privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A. și S.C. PIEȚE PREST S.A., precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți, care vor avea următorul conținut:

« Art.2. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA SA, în baza prevederilor articolului 4.3., litera e) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O. U. G nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării veniturilor nete pentru funcția de director la S.C. ETA S.A. astfel încât să nu depășească veniturile nete ale funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art3. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A, în baza prevederilor articolului 11.2 litera k) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării veniturilor nete pentru funcția de director la S.C. PIEȚE PREST S.A. astfel încât să nu depășească veniturile nete ale funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea ».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - S.C. ETA S.A;

  • - S.C. PIEȚE PREST SA;

  • - Domnului Popescu Ion.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /jurist TomșjMIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013