Hotărârea nr. 225/2013

hotarirea 225 - 29 august 2013 - mentinere HCL 198 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 225

de reanalizare a Hotărârii Consiliului Local nr. 198/2013 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea si

Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică conform dispozițiilor O.U.G. nr. 77/2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 26761 din 14.08.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane prin care se propune menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013, privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea si Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică conform dispozițiilor O.U.G. nr. 77/2013; raportul a fost întocmit ca urmare a plângerii prealabile formulate de către doamna Duță Ramona Elena înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 26761 din 01.08.2013 prin care a solicitat suspendarea aplicării hotărârii mai sus menționate, precum și anularea acesteia, motivat de faptul că, prin hotărârea respectivă, a fost desființat postul de șef Serviciu Achiziții Publice;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că Hotararea Consiliului Local nr. 198/2013 a fost adoptată în baza prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 77 din 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013, care prevede obligația instituțiilor publice ca, în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a acesteia, respectiv până la data de 29 iulie 2013, sa adopte acte normative de modificare a structurilor funcționale si de stabilire a numărului de posturi, in concordanta cu măsurile prevăzute la art. 1-3 din ordonanță, ocazie cu care s-a procedat si la o nouă organizare a aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor Legii nr. 215 din 2001, fiind obținut în acest sens chiar și avizul nr. 26132/2013 al Agenției Naționale a Functionarior Publici, în conformitate cu art. 100, 107 si 112 din Legea nr. 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici; prin adoptarea hotărârii mai sus menționate postul de Sef Serviciu Achiziții publice a fost transformat în postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, conform prevederilor art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 77 din 2013 care prevede ca "în situația în care, prin aplicarea prevederilor art 1, 2 și alin. (1)-(3) din prezentul articol, se desființează o funcție de conducere ocupată, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcție de execuție corespunzătoare studiilor și condițiilor de vechime ale acesteia” și chiar dacă, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din O.U.G. nr. 77 din 2013, pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minim 7 posturi de execuție, în conformitate cu prevederile legale, nu este obligatoriu să existe serviciu, cu post de conducere;

în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin.(2), 45 alin.(1) și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge cererea de suspendare a hotărârii nr. 198/2013 și se mențin în totalitate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 198 din 25.07.2013, privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea si Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică conform dispozițiilor O.U.G. nr. 77/2013.

Art2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Dnei Duță Ramona Elena.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, EduardVÎRLAN

  * Cf !               ' ■■■■     /       ■ i

  CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Jorn^MIHĂESCU

  Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013