Hotărârea nr. 224/2013

hotarirea 224 - 29 august 2013 - aprobare ROF Politia Locala

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 224

privind aprobarea "Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 5367 din 08.08.2013, întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.199 din 25.07.2013 de aprobare a organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea;

Luând în considerare și avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale și ale Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Reguiamentului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă “Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare aprezentei hotărâri, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă Ea îndeplinire:

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Poliției Locale.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN


  CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE  SECRETAR MUNICIPIU,


  IHĂESCU


  Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013
Municipiul Râmnicu Vâlcea Politia Locală


Județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 94 Tel.: +40-250-71.14.01, fax: +40-250-71.14.01

E-mail: politialocala@primariavl.ro, website: www.priinariavl.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 15467

CERTIFICAM MRC-OCS: SR EN ISO 9001:2008 410/C/2012 ; SR EN ISO 14001:2005 223/M/2012 ; SR ISO/CE1 27001:2006 019/S1/2012 ; SR OHSAS 18001:2008 190/HS/2012

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI RM.VALCEA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea este înființată, organizată și“ funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr.33/2011,’ fiind o instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea și sub directa coordonare .   •

a Primarului.

 • (2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Locale Rm. Vâlcea sunt prevăzute în Legea poliției locale nr. 155/2010, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și în prevederile prezentului regulament.

Art.2 Prevederile prezentului Regulament reglementează modul de organizare și funcționare a Poliției locale a municipiului Rm.Vâlcea și se aplică întregului personal din cadrul instituției.

 • Art.3.(l) Poliția locală a municipiului Rm.Vâlcea își desfășoară activitatea pe -baza principiilor legalității, încrederii, previzibilității, proximității, proporționalității șt. f gradualității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

 • (2) Poliția locală a municipiului Rm.Vâlcea își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea și ale Dispozițiilor Primarului, respectiv, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu dc. activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice J '■■■ centrale și locale.

Art.4. (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția locală cooperează cu, structurile teritoriale județene ale Poliției Române, ale Jandarmeriei, și ale Inspectoratului Teritorial pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

 • (2) în relațiile cu acestea, Poliția Locală a municipiului Rm. Vâlcea este reprezentată de directorul executiv.

 • (3) Poliția locală solicită intervenția structurilor sau unităților Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice situații ce excedează atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA POLIȚIEI LOCALE

Art.5. (1) în municipiul Rm.Vâlcea, Poliția locală este organizată ca serviciu local -instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.

 • (2) Poliția locala a municipiului Rm. Vâlcea este organizată pe următoarele structuri:

 • a) structura de ordine publică, activitate comercială, evidenta persoanelor și intervenții;

 • b) structura de disciplina în construcții, afișaj stradal și protecția mediului;

 • c) structura de siguranța circulației pe drumurile publice;

 • d) structura de dispecerat, monitorizare, pază si instruire.

 • (3) Structura organizatorică a Poliției locale este compusă din 4 servicii, 1 birou și 8 compartimente, după cum urmează:                                     ;

 • a) Serviciul Ordine publică, Activitate comercială, Evidența persoanelor și Intervenții structurat în 4 compartimente - Compartiment Ordine publică; Compartiment Ordine publică-Activitate Comercială, Compartiment Ordine publică-; Intervenții, Compartiment Evidența persoanelor

 • b) Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire structurat în; Compartiment Dispecerat Monitorizare, Compartiment Operatori sistem supraveghere, Compartiment Pază;

 • c) Serviciul Financiar Contabilitate , Achiziții publice, Administrativ, SSM;

 • d) Serviciul Disciplina în construcții, Afișaj stradal și Protecția Mediului;

 • e) Biroul Juridic, Salarizare, Resurse umane, Pregătire profesională;

 • f) Compartimentul Siguranța circulației pe drumurile publice.

 • (4) Serviciul și Biroul sunt compartimente funcționale ale Poliției Locale Rm. Vâlcea, prin care se realizează atribuțiile acesteia și sunt conduse de un șef de serviciu sau, după caz, șef de birou, iar în lipsa acestora, de către un funcționar public desemnat în acest scop.

 • (5) Personalul serviciului, respectiv al biroului este subordonat, după caz, șefului de serviciu sau șefului de birou care organizează, îndrumă, coordonează, controlează și răspunde de activitatea acestora în condițiile prezentului Regulament și ale dispozițiilor legale, activitatea personalului din cadrul compartimentelor este organizată și coordonată de către un. funcționar public desemnat prin decizie a Directorului executiv - coordonator compartiment.

Art.6. Conducerea,- organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității structurilor organizate sunt asigurate de directorul executiv, potrivit organigramei aprobate și a atribuțiunilor stabilite prin prezentul Regulament, astfel:

 • > Directorul executiv are în subordine directă toată structura organizatorică a poliției locale.

CAPITOLUL IU PERSONALUL POLIȚIEI LOCALE
Secțiunea I - Categorii de funcționari publici

Art.7 (1) Personalul Poliției Locale a municipiului Rm.Vâlcea este compus din :

 • - funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;

 • - funcționari publici care ocupă funcții publice generale;

 • - personal contractual.

Art.8 Funcțiile publice din politia locală se clasifică după cum urmează:

 • a) clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studn superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

 • b) clasa a Il-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

 • c) clasa a IlI-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Art.9 (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul poliției locale sunt, funcționari puțjHcj dg conducere și funcționari publici de execuție, astfel

 • a. luneui puoiîCe geueiitic.

 • • funcții publice de conducere:

 • - director executiv;

 • - șef serviciu;

 • - șef birou;

• funcții publice de execuție:

■- consilier, consilier juridic, inspector, referent, polițist local.

 • (2) Funcționarii publici din poliția locală care ocupă funcții publice de conducere trebuie să fie absolvenți ai unei forme de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent.

 • (3) Funcționarii publici din poliția locală, numiți în funcțiile publice prevăzute pentru clasele a Il-a și a IlI-a, pot ocupa numai funcții publice de execuție.

 • ■ (4) Funcția publică de execuție este structurată pe grade profesionale astfel :

 • a) superior, ca nivel maxim;

 • b) principal;

 • c) asistent;

 • d) debutant.

Art.10 Personalul contractual din cadrul poliției locale ocupă numai funcții de execuție, astfel: referent, conducător auto, îngrijitor.

Art.ll Funcționarii publici din poliția locală pot fi numiți debutanți sau definitivi. Ei își desfășoară stagiul și sunt evaluați în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12 (1) Activitatea desfășurată de către structurile Poliției Locale Rm. Vâlcea, în scopul realizării atribuțiilor, are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale, de coordonare, de control și de colaborare), potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare _ serviciu, birou sau compartiment în parte. -                                           ■ . .

 • (2) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv și structurile subordonate acestora, în scopul organizării, menținerii și perfecționării stării. : de funcționare a sistemului. Același tip de relații se stabilesc între șefii serviciilor birourilor, coordonatorii compartimentelor și personalul subordonat acestora.

 • (3) în cadrul compartimentelor în care nu sunt prevăzute funcții de conducere, sc stabilesc relații de autoritate funcțională între personalul cu funcția cea mai mare, numit, prin decizie a directorului executiv, coordonator compartiment și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și coordonării în mod unitar a activității acestora, în conformitate cu scopurile și obiectivele propuse.

 • (4) între structurile Poliției locale se stabilesc relații de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în vederea integrării acestora în obiectivele instituției.

 • (5) La nivelul Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea activitatea de coordonare și de control este atributul directorului executiv și se realizează direct ori prin intermediul șefilor de serviciu și de birou.

Secțiunea II - Selecționarea, pregătirea și încadrarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Poliției locale

Artl3 (1) Calitatea de funcționar public din Poliția locală se dobândește și se pierde în condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999. privind Statutul funcționarilor publici.< republicată, cu modificările ulterioare și prin excepție, conform Legii nr. 155/2010'a politiei locale.                                                                   .

 • (2) Contractul individual de muncă al personalului contractual din cadrul Poliției locale se încheie, se modifică, se suspendă și încetează în condițiile prevăzute de legislația muncii.

Art.14 (1) Funcțiile publice vacante din cadrul Poliției locale a municipiului Rm.Vâlcea se ocupă prin transfer, redistribuire sau concurs, în condițiile legii.

 • (2) Condițiile de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor publice se realizează conform prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 • (3) Ocuparea posturilor contractuale vacante se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selecție stabilite prin prezentul regulament, în raport cu cerințele postului.

Art.15 Persoana care se înscrie la concurs și urmează să fie numită pe o funcție publică în cadrul Poliției locale trebuie să îndeplinească condițiile generale legale / prevăzute pentru funcționarii publici și condițiile specifice de ocupare a funcției publice pentru care se organizează concurs.

Art.16 (1) Condițile de participare și procedura de organizare a concursului în vederea _ ocupări posturilor vacante din cadrul Poliției locale se stabilesc, astfel:

 • a) selectarea dosarelor de înscriere;

 • b) probele eliminatorii (probă suplimentară): examen psihologic, medical, aptitudini sportive;

 • c) lucrare scrisă/teste-grilă, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției sau postului;

 • d) interviu.                                                                                j

 • (2) Condițiile generale, condițiile specifice, precum și bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale.

 • (3) Personalul contractual din cadrul poliției locale cu atribuții de pază, trebuie șă îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza ;/ obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările șt ' completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 ■> din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Dosarele candidaților se întocmesc, în condițiile legii, diferențiat pentru . ' -funcționarii publici sau personalul contractual, după caz.

 • (5) Documentele privind organizarea si desfășurarea concursului, lucrările candidaților la probele susținute si procesul-verbal cuprinzând punctajul obținut se îndosariază separat, pentru fiecare concurs.

Art.17 (1) Candidații declarați admiși au obligația să se prezinte în. vederea numirii în funcția publică / încheierea contractului individual de muncă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire în funcție.

 • (2) Dosarele candidaților admiși se prezintă directorului executiv de către comisia de concurs, însoțite de propunerea de numire/încheierea contractului individual de muncă. La solicitarea scrisă și motivată a candidatului declarat admis, directorul executiv poate prelungi termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicării propunerii de numire în funcție.

 • (3) Neprezentarea candidaților în vederea numirii/nesemnarea contractului individual de muncă, atrage decăderea din dreptul de a fi numiți / angajați, în funcțiile publice /posturile, pentru care au candidat. în acest caz, este notificat următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, cu condiția ca acesta sa fi obținut punctajul final minim necesar promovării concursului.

Art.18 (1) Pentru instruirea și pregătirea personalului, Poliția locală a municipiului Rm.Vâlcea asigură participarea persoanelor nou angajate la cursuri de formare inițială în instituțiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin grija directorului executiv.

 • (2) Programele de formare inițială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.

 • (3) Pentru funcțiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.

 • (4) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învățământ.

 • (5) în urma promovării examenului, polițiștii locali obțin un certificat de absolvire eliberat în condițiile legii de către instituția organizatoare de specialitate, cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Afacerilor Interne și au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii.

 • (6) Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul instituției.

Art.19 (1) La numirea în funcția publică, funcționarii publici din poliția locală depun jurământul de credință în fața Directorului executiv al Poliției Locale a municipiului Rm.Vâlcea, în prezența superiorilor ierarhici și a unor colegi.

 • (2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcție.

 • (3) Jurământul de credință este semnat de către funcționarul public din poliția locală și de către Directorul executiv al Poliției Locale a municipiului Rm.Vâlcea, în două exemplare. Unul se păstrează la dosarul personal, iar cel de-al doilea sc înmânează, semnatarului,........................... .....................

 • (4) Jurământul are următorul conținut: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce imi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu." Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.                                              .

Art.2O (1) Polițiștii locali care promovează programele de formare inițială prevăzute mai sus încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliția locală o perioadă de cel puțin 5 ani de la data promovării examenului.

 • (2) Angajamentul se încheie în formă scrisă și cuprinde clauze pentru ambele părți, referitoare la condițiile de pregătire și perioada pentru care salariatul se obligă să desfășoare activități în cadrul Poliției locale.

 • (3) După semnare, angajamentul va fî inclus în dosarul personal al fiecărui salariat din Poliția locală.

Art.21 Dacă funcționarului public/personalul angajat pe bază de contract, din Poliția locală numit în funcția publică / post, îi încetează raportul de serviciu / contract individual de muncă, din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, acesta este obligat sa restituie. contravaloarea $ cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporțional cu perioada rămasă neefectuată până la expirarea termenului de 5 ani de la data promovării examenului.

Art.22 (1) Personalul poliției locale are dreptul la uniformă de serviciu și echipament de protecție specific locului și condițiilor de desfășurare a serviciului, care se acordă, gratuit și se finanțează din bugetul Poliției locale.

 • (2) Uniforma Poliției locale a municipiului Rm.Vâlcea, articolele componente și durata maximă de uzură, sunt prevăzute în Anexa I din prezentul Regulament.

 • (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Poliției locale a municipiului Rm.Vâlcea este' -prevăzută în Anexa II la prezentul Regulament.

 • (4) Normele de dotare cu armament și mijloace specifice a polițiștilor locali sun* prevăzute în anexa III.

 • . (5) Uniforma și însemnele distinctive se poartă numai în timpul executării serviciului.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI POLITIEI LOCALE

Art. 23. Personalul Poliției locale a municipiului Rm.Vâlcea își desfășoară activitatea . profesională în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;                                                             L

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege,

Art. 24. (1) Personalul poliției locale este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția . și legile țării, jurământul, angajamentul de . ‘ serviciu, prevederile normelor interne și să îndeplinească dispozițiile legale ale; superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

 • (2) Personalul poliției locale răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu.

Art. 25. Personalul de conducere din cadrul poliției locale răspunde pentru legalitatea * dispozițiilor date subordonaților și sunt obligați să verifice dacă acestea au fost înțelese corect și să controleze modul de îndeplinire a acestora.                                      H

Art. 26. (1) Directorul executiv își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub . autoritatea și controlul primarului, este șef al întregului personal din subordine și are următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • b) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • c) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

 • d) analizează trimestrial activitatea Poliției locale și indicatorii de performanță.. stabiliți de comisia locală de ordine publică;                                                 ;

 • e) asigură informarea operativă a Consiliului local al municipiului Rm. Vâlcea* precum și structurile teritoriale ale Poliției și Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității Poliției locale;

 • f) reprezintă Poliția locală a municipiului Rm.Vâlcea în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • g) asigură, ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • h) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • i) organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

 • j) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

 • k) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt v îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul poliției locale;                    V

 • 1) întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare â“ ’ aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire ;                             -       ‘ ;

 • m) propune spre aprobare consiliului local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;

 • n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

o) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin directorului executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art.27 (1) Șeful Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Administrativ și S,S.M. se subordonează Directorului Executiv; are ca obiectiv analizarea și organizarea resurselor financiare la nivelul instituției și are următoarele atribuții: .

 • ■ exercită obligația organizării și conducerii contabilității proprii a instituției, în conformitate cu prevederile legii contabilității (Legea nr. 82/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare) și a NM/OMF nr. 2861/2009;

 • ■ asigură, controlul financiar preventiv și controlul financiar de gestiune asupra operațiunilor patrimoniale înregistrate în propria contabilitate;

 • ■ analizează oportunitatea, legalitatea și încadrarea în bugetul aprobat a diferitelor categorii de cheltuieli;

 • ■ întocmește, urmărește și raportează execuția bugetară pe capitole, articole, alin.;

 • ■ întocmește documente de plată pentru cheltuielile instituției conform reglementărilor în vigoare;

 • ■ asigură întocmirea bilanțului contabil, în conformitate cu normele legale;

 • 11 asigură ținerea contabilității pe modelele registrelor contabile, formularele comune privind activitatea financiară și contabilă conform normelor metodologice privind utilizarea acestora, emise de Ministerul Finanțelor;

 • ■ asigură furnizarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului instituției;

 • ■ organizează și conduce contabilitatea veniturilor și cheltuielilor instituției, în calitatea acesteia de instituție publică specializată de subordonare locală, cu personalitate juridică și al cărei director are calitatea de ordonator terțiar de credite;

 • ■ întocmește documentele justificative privind operațiile patrimoniale și urmărește înregistrarea lor cronologică în propria contabilitate, prin respectarea succesiunii acestora, după data de întocmire sau de intrare în unitate, și sistematic în conturi sintetice și analitice;                                                                       :■

 • ■ întocmește și transmite, conform obligațiilor legale ce-i revin, dări de seama contabile privind situația bugetului instituției;

 • ■ întocmește lunar ordinele de plată privind contribuțiile instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor sociale de sănătate, fondul pentru plata ajutorului de șomaj și ale unor salariați care au rețineri;

 • ■ stabilește strategia de informatizare pe termen scurt, mediu și lung a Poliției Locale a mun. Rm. Valcea;

 • ■ întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le directorului executiv spre vizare.

 • ■ respectă normele de securitate și sănătate în muncă precum și normele privind situațiile de urgență potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca și angajații din subordine să o facă;

 • ■ colaborează cu toate compartimentele din cadrul Poliției Locale a mun. Rm. Valcea, cu Primăria mun. Rm. Valcea și cu celelalte organisme și instituții abilitate ale statului;

 • ■ îndeplinește orice alte atribuții date de către Directorul Executiv care prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în atribuțiile serviciului

 • (2) Personalul din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice , Administrativ și S.S.M. are pe linie de financiar-contabilitațe, achiziții publice și „ administrative următoarele atribuții:

 • ■ execută decontarea cu debitorii și creditorii;

 • ■ elaborează lucrările pentru bugetul propriu al.instituției;

 • ■ coordonează activitățile de aprovizionare cu materiale și obiecte de inventar, inclusiv mijloace fixe din dotare; urmărește amortizarea acestora în condițiile legii;

 • ■ asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute, atât pentru necesitățile proprii ale instituției, cât și relațiile instituției în calitate de unitate patrimonială, cu clienții, furnizorii, băncile, trezoreria, organele fiscale, alte persoane fizice sau juridice;

 • ■ întocmește programul logistic anual și urmărește încadrarea acestuia în limita fondurilor alocate prin buget;

 • ■ asigură evidența tehnico-operativă, păstrarea, depozitarea tuturor bunurilor . mijloacelor tehnice și materialelor aflate în patrimoniul sau dotarea instituției; .

 • * organizează activitatea de gestionare și distribuire a armamentului, muniției, precum și a mijloacelor din dotare necesare executării serviciului;

 • ■ urmărește și răspunde de buna exploatare a aparatelor telefonice mobile, a stațiilor de radio emisie-recepție, mijloacelor auto, armamentului și muniției, a instalațiilor de sonorizare și înregistrarea video din dotare;

 • ■ coordonează activitatea parcului auto și conducătorilor auto, punând la dispoziție și deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituției;

 • ■ răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizare rațională a consumabilelor, și evidența bunurilor mobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materialelor și obiectelor în folosință de curta și de lunga durată din dotarea instituției;

 • ■ ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor și altor materiale și obiecte în folosință și consum;

 • " propune reparațiile privind mobilierul și celelalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea instituției, urmărind realizarea lucrări lor respective și participă la recepționarea acestora;

 • ■ întocmește planul și face propuneri de aprovizionare cu echipament, materiale de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite de birou și-, tipizate necesare instituției;                                                             .<: ■

 • ■ participă la recepția bunurilor materiale a mijloacelor fixe și obiectelor de. inventar care se primesc în instituție;

 • • răspunde de depozitarea și conservarea echipamentului și celorlalte materiale de birou și asigură distribuirea acestora salariaților instituției;

 • ■ . urmărește lucrările de . întreținere și reparații curente a bunurilor și autovehiculelor;

 • ■ organizează și efectuează inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul instituției;

 • ■ face propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar și de clasare sau casare a unor stocuri;

 • ■ asigură condiții pentru arhivarea în condiții legale a documentelor și actelor Poliției Locale amun. Rm. Valcea;

 • ■ îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici

 • (3) Personalul din cadrul Serviciului Financiar-Cofitabilitate, Achiziții Publice, Administrativ și S.S.M. are următoarele atribuții pe linie de S.S.M. și P.S

 • ■ răspunde de aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor la sediul ..    :

instituției;                                                                                             “

 • ■ întocmește propuneri privind materialele și accesoriile specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • ■ întocmește planul de evacuare în caz de incendii, asigură instruirea personalului asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incendiilor;

 • ■ întocmește toate documentele legale in vederea desfășurării unei activitati normale in domeniul protecției muncii, reprezentând interesele societății pe . aceasta linie în relațiile cu unitățile specifice domeniului de activitate luând împreuna cu aceștia toate masurile ce se impun conform cerințelor pe fiecare loc de muncă, asigurând cunoașterea de către fiecare salariat, a obligațiilor ce-i revin in domeniul sanatatii si securității muncii;

 • ■ asigura însușirea și respectarea de către salariatii Poliției Locale a instrucțiunilor de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora.

 • ■ elaborează Instrucțiuni proprii pe linie de securitate si sanatate in munca, pe meserii , menite sa asigure instruirea corespunzătoare a tuturor salariatilor dir.- -instituție;                                                                                          C

 • ■ asigura prin instrucțiunile proprii elaborate si utilizarea corecta echipamentele 5 . tehnice, substanțele toxice, substanțele periculoase și a celorlalte mijloace de"; producție;

 • ■ aduce la cunoștiința conducerii în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau alți angajați;

 • ■ cooperează cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securitții și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condițiile de muncă sunt corespunztoare și nu prezintă riscuri pentru securitate și sănătate la locul de muncă;

 • ■ cooperează cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securitții și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea ori erei sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competent pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;

 • ■ participa la cercetarea tuturor evenimentelor sau accidentelor de munca care au loc in instituție;

 • ■ asigura organizarea punct cu punct a activitatilor de prevenire si protecție in concordanta cu Legea nr.319/2006, HG 1425 /2006, Legea nr.307/2006 și ... Ordinul nr. 163/2007 cu modificările și complectările ulterioare. Răspunde dc; prelucrarea periodica a legislației in vigoare si aduce la cunoștința salariatilor modificările legislative aparute in domeniu;

 • ■ întocmește la timp situațiile si rapoartele solicitate de autoritatea de control;

 • • ■ să realizeze si sa fie in posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor;

 • ■ asigura informarea fiecărei persoane, anterior angajarii in munca asupra riscurilor la care aceștia sunt expuși precum si masurile de prevenire si protecție necesare;

 • ■ asigura împreuna cu Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca informarea, consultarea si participarea lucratorilor privind activitatile din unitate si probleme privind securitatea si sanatatea in munca:

 • ■ asigură obținerea avizelor de funcționare a societății din punct de vedere al protecție muncii;

 • ■ răspunde de luarea celor mai eficiente măsuri în vederea amenajării locurilor pentru fumat, amenajarea și funcționarea corectă a filtrelor sanitare, acționează permanent pentru asigurarea unor condiții corespunztoare de muncă și de viață ? ; pentru întregul personal.                                                            > ■ •

 • (4) Conducătorii auto au următoarele atribuții:                                    X

 • ■ se preocupă dc bună întreținere și funcționare a mijlocului de transport pe care/ își desfășoară activitatea, luând măsuri de remediere a defecțiunilor tehnice apărute pe parcurs;

 • ■ înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autoturismului pe care il conduce;

 • ■ respectă cu strictețe itinerariul de deplasare și anume doar pe raza municipiului Rm. Vâlcea;

 • ■ completează în mod corespunzător foile de parcurs aferente deplasărilor auto și le înaintează spre justificare;

 • ■ parchează obligatoriu autoturismul la sediul Poliției Locale, indiferent de ora . sosirii din cursă și nu folosește mijlocul auto în interes personal;

 • ■ răspunde de starea tehnică și de curățenia autoturismului, precum și de inventarul acestuia;

 • ■ respectă cu strictete O.U.G. 195/2002 privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, cu modificările și complectările ulterioare;

 • ■ comunică imediat șefului ierarhic, directorului executiv - telefonic sau prin orice alt mijloc - orice eveniment de circulație in care este implicat;

 • ■ îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhiei.                                                                                                    -

 • (5) Personalul auxiliar ( îngrijitor) are următoarele atribuții:                        .

 • ■ răspunde de executarea curățeniei în birourile funcționale și curtea interioara a sediului Politiei Locale;

 • ■ are obligația sa poarte echipament de lucru si protecție adecvat.

 • ■ efectuează lucrări de îngrijire la sediul Politiei Locale

 • ■ se preocupă de buna gospodărire a materialelor și dotărilor necesare bunei desfășurări a activității de curățenie in incinta instituției;

 • ■ să anunțe în prealabil șeful ierarhic superior și directorul instituției orice fel de deficiențe în desfășurarea activității;

 • ■ îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

Art.28 (1) Șeful Biroului Juridic, Salarizare, Resurse Umane și Pregătire Profesională, se subordonează Directorului executiv și are următoarele atribuții principale:

 • - conduce, coordonează, controlează și verifică activitatea personalului din cadru- . biroului;                                                                                         ~

 • - analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadru: instituției și pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al mun. Rm. Valcea:

' J raport de specialitate privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 • - păstrează evidența organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare, fișelor de post pentru personalul contractual și a fișelor de post pentru funcționarii publici ai instituției;

 • - organizează promovarea personalului ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale;

 • - organizează la nivelul instituției acțiunea de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici conform H.G. nr. 611/2008, cu completările și modificările ulterioare precum și a personalului contractual din cadrul instituției;

 • - răspunde de elaborarea planului anual de perfecționare profesională, precum și a oricăror altor măsuri privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici din

■ ’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • J                      -

■ • . ■ ■ 1>. ■ •” cadrul instituției și asigură transmiterea acestora, către Primăria a Mun. Rm. Valcea si Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

 • - asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul instituției în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din subordine;

 • - monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției și întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

 • - răspunde de întocmirea raportului anual privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției;

 • - centralizează propunerile funcționarilor publici de conducere privind necesarul de formare profesională a personalului din subordine cu evidențierea programelor de perfecționare;

 • - respectă normele de securitate și sănătate în muncă precum și normele privind situațiile de urgență potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca și angajații din subordine să o facă

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către directorul executiv care, prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în atribuțiile biroului.

 • (2) Personalul din cadrul Biroului are următoarele atribuții pe linie de salarizare:

salarizare;                                                                                     -

 • - întocmește state de plată până la brut si face reglările de salarii necesare, ori de cate ori este cazul;' •                                                                           '

 • - completează si actualizeaza bazele de date privind organigrama, statul de funcții, drepturile salariale si datele personale ale personalului din cadrul instituției;

 • - urmărește acordarea sporului de vechime pentru tot personalul si întocmește referate si proiecte de decizii; cu privire la majorarea sporului de vechime, ori de cate ori este cazul;

 • - calculează drepturile salariale încasate necuvenite si urmărește ca acestea sa fie reținute pe statul de plata;

 • - calculează drepturile salariale cuvenite si neacordate si urmărește ca acestea sa fie incluse pe statul de,plata;

 • - calculează indemnizațiile pentru acei salariăți aflați în concediu, precum și alte concedii, prevăzute de lege;

 • - întocmește fișele fiscale 1 pentru angajații instituției și fișele fiscale 2;

 • - întocmește centralizatorul privind cheltuielile salariale la nivelul instituției;

 • - întocmește statistici privind salarizarea personalului instituției;                  .    . ;

 • - eliberează adeverințe salariaților instituției cu privire la drepturile bănești acordate

 • - întocmește lunar statele de plata, fluturașii de salarii și situațile aferente pentru plata drepturilor salariale conform pontajului, legislației în vigoare și o transmite corect și la timp biroului contabilitate pentru a face viramentele;

 • - întocmește notele de lichidare pentru personalul care părăsește instituția;

 • - întocmește și depune declarațiile lunare cu privire la salarizare către instituțiile de stat(CĂS, CASS, Șomaj si ITM);                                                      -

 • - la solicitarea salariaților, întocmește adeverințe ce dovedesc calitatea de angajat, salariul de baza si salariul net;

 • - îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

 • (3) Personalul din cadrul Biroului are următoarele atribuții pe linie de resurse umane și pregătire profesională:

 • - întocmește lunar file de pontaj pentru personalul din cadrul instituției;...

 • - verifică foile de prezență și calculează drepturile salariate ale salariaților, precum și alte drepturi bănești ale acestora;                                                              *

 • - centralizează și arhivează rezultatele evaluărilor profesionale ale angajaților;

 • - ține evidența rapoartelor privind recuperările, schimburile de tură, evenimente etc;

 • - în colaborare cu compartimentele funcționale întocmește graficul cu planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor;

 • - urmărește întocmirea fișelor de post și actualizarea acestora ca urmare a modificărilor apărute în legislație, în structura organizatorică și în ROF, pentru personalul din cadrul instituției;

 • - obținerea în timp util a avizului șefului ierarhic pentru eliberarea documentelor de’ ? personal; •

 • - operează la zi modificările intervenite în baza de date a salariaților;

 • - gestionează și înregistrează declarațiile de interes ale funcționarilor publici, ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul instituției în „Registrul declarațiile de interes”;

 • - gestionează și înregistreză declarațiile de avere ale funcționarilor publici, ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul mstituției în „Registrul declarațiilor de avere”

 • - gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă;

 • - gestionează rapoartele de evaluare a performanțele individuale ale funcționarilor publici;

 • - elaborarează planul anual de perfecționare profesională, precum și a oricăror alte măsuri privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției și asigură transmiterea acestora, către Agenția Națională a Funcționarilor Publici; : - întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției; '                                                                                       -:

 • - monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției și întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

 • - îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

 • (4) Consilierul juridic din cadrul Biroului are următoarele atribuții:

 • ■ Avizează pentru legalitate deciziile Directorului excutiv al Poliției Locale a municipiului Rm. Valcea;

 • ■ Exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituției sau 1a cererea celorlalte compartimente, dacă aceste solicitări privesc activitatea Poliției Locale;

 • ■ Analizează și avizează legalitatea deciziilor privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.);

 • ■ Avizează actele ce urmează a fi înscrise în registrul de evidență al salariaților;

 • ■ Participă la întocmirea contractelor încheiate de către Poliția Locala a municipiului Rm. Valcea cu terții și le avizează de legalitate;

 • ■ Sesizează conducerea Poliției Locale cu orice aspecte legate de nerespectarec legislației în vigoare pe care le constată în activitatea compartimentelor instituției;                                                                                                         .;: -

 • ■ Transmite, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe, relații. • solicitate sau copii după acte;

 • ■ Acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări și îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea;

 • ■ Aduce la cunoștința celorlalte compartimente actele normative cu incidență în activitatea Politiei Locale, precum și toate modificările legislative ale acestora;

 • ■ Asigura reprezentarea Poliției Locale a municipiului Rm. Valcea în fața instanțelor judecătorești;

 • ■ Promovează la cererea conducerii acțiuni judecătorești pentru recuperare? debitelor pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de conducerea Poliției Locale a municipiului Rm. Valcea;

 • ■ Formulează apeluri, recursuri și redactează acțiuni judecătorești și întâmpinări;

 • “ Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și prezintă conducerii instituției, trimestrial, situația procesuală;

 • ■ Prezintă lunar conducerii instituției deficiențele constatate în activitatea dc . ■ constatare și sancționare contravențională și propune măsurile ce se impuri . pentru îmbunătățirea acesteia;

 • ■ In caz de insolvabilitate a debitorului persoană fizică, sesizează instanța competentă material și teritorial pentru preschimbarea sancțiunii amenzii cu

 • 1 sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității

 • ■ Asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere;

 • ■ Are obligația să comunice, la cerere, următoarele informații de interes public: => actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției; => structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare;

,                        1 7                                                                                                                                                                  ■                                                                                                                                 *

=> numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

=> coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

=> programele și strategiile proprii;

lista cuprinzând documentele de interes public;

lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;                                                                                                >

modalitățile de contestare a deciziei instituției în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes . public solicitate.

 • ■ Asigură accesul la informațiile menționate mai sus prin:

=^> consultare la sediul instituției;

 • ■ Asigură relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale;

 • ■ Ține evidența adreselor formulate în baza Legii 544/2001 (atât a celor scrise și a celor telefonice) prin intermediul registrelor aferente, precum și evidența petițiilor sosite care au ca destinatar Poliția Locala a mun. Rm. Valcea;

 • ■ înregistrează, păstrează și arhivează documentele repartizate de către Directorul Executiv;

 • ■ îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

Art.29 (1) Compartimentul Siguranța Circulației se subordonează directorului executiv.

 • (2) In domeniul circulației pe drumurile publice, polițistul local arc următoarele atribuții specifice:                                                       .

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competenta, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de \ prezentă lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru iiilaturarea ' efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vânt puternic, ploaie torențiala, grindina, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participa, impreuna cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulație ocazionate de adunari publice, mitinguri, marșuri, demonstratii, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promotionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerări de persoane;

 • e) sprijină structurile teritoriale ale Politiei Române in asigurarea masurilor de circulație in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competența;

 • f) acorda sprijin structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si siguranței traficului;

 • g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificare^;; martorilor si a făptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;

 • h) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru incalcarea normelor rutiere dc către pietoni, biciclisti, conducători de mopede si vehicule cu tracțiune animala;

 • k) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația in zona pietonala, in zona rezidențiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • 1) cooperează cu structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționari; neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • m) îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa posțului șau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea.

Art.30 (1) Șeful Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire se subordonează directorului executiv și are următoarele atribuții specifice :

 • - conduce, coordonează și răspunde de întreaga activitate a Serviciului Dispecerat Monitorizare, Pază și Instruire care este structurat oraganizatoric în 3 compartimente -Compartiment Dispecerat Monitorizare, Compartiment Operatori sistem supraveghere, Compartiment Pază;

 • - organizează, conduce, coordonează și evaluează activitățile de instruire a întregului personal din cadrul Poliției locale;

 • - întocmește planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmărește modul de desfășurare a pregătirii și ține evidența rezultatelor obținute;

 • - asigură cunoașterea armamentului din dotare, condițiile de păstrare și întreținere r '?. acestuia și instruiește personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

 • - sesizează de îndată șefii ierarhici și structurile Inspectoratului Județean de Poliție ' Rm.Vâlcea, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale .

 • - introduce datele noilor abonați în baza de date a centrului de monitorizare (adresa, tipul centralei de alarmă, telefonul obiectivului, .persoane de contact, descrierea zonelor protejate, ora testului periodic etc.) și actualizează permanent baza de date;

 • - răspunde de stabilirea codurilor (parole) de recunoaștere a persoanelor beneficiare, de eventuala schimbare a acestora, precum și de instruirea personalului;

 • - răspunde de întocmirea fișelor de intervenție și a hărților cu repartizarea pe echipaje c. abonaților;                                                                                      '

 • - controlează modul de efectuare a serviciului de personalul angrenat;

 • - efectuează recunoașteri la noile obiective și stabilește timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea;

 • - verifică consemnarea în documente de către operatorii dispeceri;

 • - ia măsuri privind limitarea accesului în incinta dispeceratului a persoanelor neautorizate;

 • - urmărește disciplina de utilizare a rețelei radio și ia măsuri de respectare de către tofi . participanții a deontologiei traficului radio;

 • - verifică exploatarea corectă a echipamentelor centrului de personalul calificat; ; ' - analizează rapoartele SEKA, detaliate a activității de monitorizare la obiectivele cam , au solicitat acest lucru (armări, dezarmări, teste, alarme, probleme tehnice);           ’ -

 • - participă, la solicitarea organele abilitate, la elucidarea condițiilor în care au fost comise efracțiile;

 • - întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului executiv al Poliției Locale;

 • - arhivează convorbirile operatorilor dispecerat, înregistrate pe o perioadă de 30 zile;

 • - răspunde de planificarea serviciilor;

 • - răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • - constată contravențiile date în competentă, aplică sancțiunile potrivit legii și ține, evidența acestora;

 • - conduce pregătirea de specialitate a personalului din cadrul Poliției Locale, pe linia executării tragerilor cu armamentul din dotare, în poligoanele autorizate de pe raza municipiului Rm.Vâlcea, prin organizarea, conducerea și coordonarea ședințelor de executare a tragerilor cu armamemntul din dotare pentru personalul cu drept de port armă; -                                                                                          -L*.

 • - informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebita d înregistrate în activitatea Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire;

 • - respectă normele de securitate și sănătate în muncă precum și normele privind, situațiile de urgență potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca și angajații din subordine să o facă;

 • - analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • - întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le directorului executiv spre vizare;

 • - îndeplinește diverse activități administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele pe linie de dispecerat.-monitorizare;

- execută și îndeplinește alte sarcini încredințate de directorul executiv al Poliției Locale.

(2) Atribuțiile personalului din cadrul Compartimentului Operatori sistem supraveghere:

 • - supraveghează în permanență echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la recepționarea evenimentelor;

 • - să cunoască în permanența consemnele (parolele) la obiective și modul de acțiune în cazul producerii unor evenimente deosebite, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al societății;

 • - consemnează în registrul special evenimentele în ordinea producerii lor și modul de soluționare a acestora;

 • - ține permanent legătura cu echipajele mobile/de intervenție, pentru a cunoaște poziția acestora" în teren, în vederea creării premiselor realizării unor intervenții operative în cazul producerii de evenimente deosebite;

 • - sesizează Poliția Romana și proprietarul sau persoana de contact desemnata, în cazul efracțiilor confirmate de agenții de intervenție;

 • - ține legătura cu societatea ce asigură partea tehnică căreia îi transmite operativ toate defecțiunile tehnice apărute în sistem, în scopul remedierii lor în cel mai scurt timp;

 • - clarifică situațiile apărute cu ocazia verificărilor periodice a sistemelor conectate;

 • - să cunoască în detaliu modul de operare al echipamentelor din dotarea dispeceratului;

 • - folosește echipamentele radio în mod corespunzător și intervine pentru respectarea regulilor de către toți participanții la traficul radio;

 • - exploatează corect echipamentele din dotare, numai sub parola proprie, fără să introducă alte programe sau să modifice structura datelor existente;

 • - nu permite accesul în incinta dispeceratului a altor persoane din afară, cu excepția celor abilitate de conducerea instituției;

 • r. execută și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

Personalul din cadrul Compartimentului Dispecerat, Monitorizare arc următoarele atribuții:

a)efectuează* activitățile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliției Locale, precum și cu celelalte instituții cu atribuții pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor și informațiilor;

 • b) colectează toate datele operative furnizate de instituțiile menționate și de agenții din teren;

 • c) să cunoască, în permanență, situația obiectivelor, a posturilor de pază și a celorlalte date referitoare la modul de repartizare a efectivelor și să asigure dirijarea echipajelor și patrulelor la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competenta Poliției Locale;

 • d) să țină legătura cu personalul poliției ce se afla în serviciu, notează problemele pe care le ridică acesta și să raporteze pe cale ierarhică pentru a se dispune măsurile corespunzătoare;

 • e) îndeplinește activitățile specifice dispeceratului de monitorizare antiefracție și colaborează cu celelalte structuri, privind modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu ale personalului;

 • f) aduce la cunoștința șefului ierarhic, la sosirea acestuia în instituție, problemele ivite

pe timpul absenței; .                                                                      ■     ;      ;

 • g) execută activități specifice pentru alarmarea efectivelor la primirea dispoziției; . .. . , h) urmărește buna funcționare a mijloacelor tehnice din dotare și a aparaturii de-monitorizare antiefracție, luând măsuri de anunțare pentru remedierea defecțiunilor apărute;

 • i) ține legătura permanentă cu Poliția Municipiului Rm. Vâlcea și Jandarmeria Vâlcea pentru cooperarea în vederea menținerii și restabilirii ordinii publice;

 • j) verifică modul în care se completează registrele de predare-primire (a serviciului, cheilor de la birouri, alarmărilor, armamentului și muniției, echipamentului de intervenție, evenimente, comunicări, etc.);

 • k) execută și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici.

(4) Compartimentul Pază este organizat în structura Serviciului Dispecerat? Monitorizare, Pază și Instruire. în cadrul acestui compartiment este încadrat numai personal contractual. Lista obiectivelor la care se execută serviciul de pază se stabilește și poate fi modificată prin hotărâre a consiliului local.

Personalul contractual din cadrul acestui compartiment execută activități de pază

și are următoarele atribuții specifice:

 • a) să verifice, în timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existența, si starefu.< încuietorilor, a amenajărilor tehnice si a sistemelor de pază si alarmare si să ia, în car.<■' \ de nevoie, măsurile care se impun;                                                     r

 • b) să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective si regulile stabilite în planurile de pază;

 • c) să supravegheze ca persoanele cărora li. s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;                                                                 y

 • d) să nu părăsească postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

 • e) să verifice obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecințelor acestor evenimente si să sesizeze organele competente;

 • f) în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor poliției competente, potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paze . bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane si anunțg < unitatea de poliție compețentă, întocmind totodată proces verbal cu cele constatate;

 • g) să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor" . =■ legale. Fiecare situație în care ș-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic.

De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

f). îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici; precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea

Art.3'1 (1) Serviciul Ordine publică, Activitate comercială, Evidența persoanelor și Intervenții structurat în 4 compartimente - Compartiment Ordine publică, Compartiment Ordine publică-Activitate Comercială, Compartiment Ordine publică-Intervenții, Compartiment Evidența persoanelor

(2) Șeful Serviciului Ordine publică, Activitate comerciala, Evident? persoanelor și Intervenții se subordonează directorului executiv și are următoarele atribuții specifice:

 • A. în domeniul Ordinii și Liniștii Publice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine privind asigurarea ordinii, și siguranței publice, a vieții și integrității persoanelor;

 • b) organizează, conduce, coordonează și evaluează activitățiile de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat prin întocmirea planurilor comune dc: acțiune cu structurile teritoriale ale Poliției și Jandarmeriei Române;

 • c) întocmește planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmărește modul de desfășurare a pregătirii și ține evidența rezultatelor obținute;

 • d) asigură cunoașterea armamentului din dotare, condițiile de păstrare și întreținere a acestuia și instruiește personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

 • e) sesizează de îndată șefii ierarhici și structurile Inspectoratului Județean de Poliție Rm.Vâlcea, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;

 • f) asigură întocmirea zilnică a raportului sinteză cu principalele evenimente și c prezintă șefului poliției locale și adjunctului acestuia;

 • g) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de asigurare a ordinii și siguranței publice, regulile de conviețuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curățenia și comerțul stradal și a normelor de protecție a muncii;

 • h) constată contravențiile date în competență, aplică sancțiunile potrivit legii și ține evidența acestora;

 • i) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine,. în conformitate cu tematica stabilită;

 • j) stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului și muniției, portul șf folosirea acestora în timpul serviciului, precum și întreținerea și asigurarea deplinei 1q^ securități când nu se afla asupra personalului;

 • k) informează, de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și apărare a ordinii publice și ține evidenta acestora;

 • 1) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • m) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau sancțiuni corespunzătoare;

n) respectă normele de securitate și sănătate în muncă precum și normele privind situațiile de urgență potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca și angajații din subordine să o facă;

 • o) organizează serviciul polițiștilor locali desemnați pentru supravegherea activităților corespunzătoare prestării muncii în folosul comunității efectuată de

. asistații social și? sau de persoanele condamnate de instanțe de judecată să execute astfel de activități;

 • p) îndeplinește diverse activități administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele de colaborare ale instituției pe linie sociala și antidrog.

 • q) organizează echipajele de intervenție și ia măsuri de dispunere a acestora în locuri de unde sa poată interveni, în timp optim, la oricare din obiectivele monitorizate;

 • B. în domeniul Activității Comerciale:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea activității comerciale;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotare;.- -compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;                    , ? . /’

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea' -acestora;                                                                                         -, - 7

 • g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să,aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

C.în domeniul Evidenței Persoanelor:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

 • c) asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din poliția locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d) participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate; ‘

 • f) urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 • g) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • h) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale

 • i) întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le directorului executiv spre vizare.

Art. 32. în cadrul compartimentului Ordine publică polițiștii locali au următoarele atribuții:

 • a) mențin ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică, aprobat în condițiile legii;

 • b) mențin ordinea publică in imediata apropiere a unităților de invatamant publice, a . unităților sanitare publice, in parcările auto aflate pe domeniul public sau privat a! municipiului, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piețe, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice, stabilite prin planul de ordine si siguranța publica;

 • c) participa, împreuna cu autoritariie competente prevăzute de lege, potrivi? competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de* calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) actioneaza pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea părinților sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedează la incredintărea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea soluționării problemelor acestora, in condițiile legii;

 • e) constata contravenții si aplica sancțiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fara stapan si a celei

privind protecția animalelor si sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stapan despre existenta acestor câini si acorda sprijin personalului ■ specializat in capturarea si transportul'acestora la adapost;

 • f) asigura protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

•g) participa, impreuna cu alte autoritati competente,'la asigurarea ordinii si liniștii, publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promotionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spațiul public si care implica aglomerări de persoane;

 • h) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administrației publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;

 • i) executa, in condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penala si instanțele de judecata care arondeaza uni tatea/subdi viziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;

 • h) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine si siguranța publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;

jl) cooperează cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul -Apărării Naționale;

 • k) asigura masuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • 1) acorda, pe teritoriul municipiului, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții in domeniul menținerii, asigurării si restabilirii ordinii publice;

 • m) asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.340/189/2012 privind reglementarea activității de identificare, ridicare, depozitare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Rm. Vâlcea;

 • m) îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea

Art.33. In cadrul compartimentului Ordine publică - Activitate comercială, polițiștii; locali, pe lângă atribuțiile de ordine publică stabilite prin fișa postului, au și următoarele sarcini:

 • a) actioneăza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comerțului stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a condițiilor si a locurilor stabilite de ; autoritatile administrației publice locale;

 • b) verifica legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producători particulari in piețele agroalimentare, târguri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de1 către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifica existenta la locul de desfășurare a activitatii comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniența a mărfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale si locale;

 • d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a băuturilor alcoolice;

 • f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifica mărfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al -municipiului si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifica respectarea regulilor si normelor de comerț si prestări de servicii stabilite prin acte normative in competenta autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează si acorda sprijin autorităților de control sanitar, de mediu si do protecție a consumatorilor in exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifica respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizează autoritățile competente iii cazul in care identifica nereguli;

 • k) Verifica si soluționează, in condițiile legii, petițiile primite in legătură cu actele si faptele de comerț desfășurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale;

 • 1) asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Dispoziției nr.564/2013 a Primarului municipiului Rm Vâlcea privind stabilirea unor măsuri referitoare la procedura de înmânare/afișare a citațiilor sau a oricărui act de procedural din procesul civil;                                                                                                    ■ r

 • m) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)—j), stabilite in sarcina consiliului local;

’n) îndeplinesp; și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții .ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea

Art.34 Personalul din cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor are următoarele atribuții principale'.

 • a) inmaneaza cărțile de alegator persoanelor la implinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autoritati competente in vederea verificării, la cererea acestora, t unor date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitate?. îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

 • c) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor romani, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidența a persoanelor pentru, punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • e) comunica din oficiu, organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat cu plângere în termenul legal;

 • f) îndeplinește și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea

Ârt.35 Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ordine Publică-Intervenții au următoarele atribuții:

 • - asigură' intervenția promptă și rapidă, în cooperare cu Serviciul Dispecerat, Montorizare, Pază și Instruire, la obiectivele monitorizate și conectate la dispeceratul de monitorizare/alarmare din cadrul Poliției locale Rm. Vâlcea

 • - mențin ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ public, unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Rm. Vâlcea, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire,'precum și în alte locuri publice, aflate în proprietatea și/șau. administrarea municipiului sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine .și siguranță publică;

 • - asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile și serviciile publice de interes local, în cazul efectuării unor controalesau acțiuni specifice

 • - participă, împreună cu autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice în cazul organizării mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor dt pichetare, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi și/sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

*                                                                                                                                                                                                                                                  l'

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță public, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • - pentru o' mai bună operativite, cunosc permanent repartizarea polițiștilor locali în ■ teren;

 • - mențin legătura permanentă cu efectivele Poliției locale aflate în misiuni, precum și cu forțele și/sau structurile cu care se cooperează;

 • - participă, împreuna cu autoritatile competente prevăzute de lege, potrivit competentelor, la.activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de c’alamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente, raportează evenimentele deosebite și aplică ■măsurile stabilite de autoritățile administrației centrale și/sau locale în astfel de cazuri;

 • - intervine operativ pentru aplanarea scandalurilor publice sau în alte cazuri grave de tulburare a ordinii, folosind forța numai în urma deciziei date de către Directorul executiv, și numai în lipsa acestuia de către Șeful Serviciului Ordine pubilcă, Activitate Comercială, Evidența persoanelor și Intervenții;

 • - acordă sprijin activ polițiștilor locali aflați în situații deosebite sau când aceștia sunt depășiți numeric, iar viața și integritatea acestora este pusă în pericol, în urma solicitării acestora. în astfel de cazuri asigură conducerea la sediul Poliției Române a persoanelor implicate, în vederea măsurilor legale care se impun;

 • - îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici,-precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea

Art.36 Șeful Serviciului Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecții Mediului, se subordonează directorului executiv și are următoarele atribuții specifice:

(l)ln domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

 • e) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acesțora;                                                                                             ’ .

 • f) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele ? survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • h) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • i) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 • (2) în domeniul protecției mediului:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor . legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) ține- evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • f) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • g) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora; -

 • h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • i) desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • j) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 • k) întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le directorului executiv spre vizare.

Art.37 In domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, funcționarii publici și polițiștii locali, din cadrul biroului, au următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fara autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizația de ■ executare a lucrărilor de reparatii ale pârtii carosabile si pietonale;

 • c) verifica respectarea normelor legale privind afîsajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activitatii economice;

 • d) participa la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fara autorizație pe domeniul public sau privat al municipiului, prin asigurarea protecției perimetrului si a libertății de acțiune a personalului care participa la aceste operațiuni specifice;

 • e) constata, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina in domeniul autorizării executării lucrărilor in construcții si inainteaza procesele-verbale de. constatare a contravențiilor, in vederea aplicării sancțiunii, șefului direcției de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, după caz, primarului municipiului sau persoanei imputemicite de acesta, f) îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea.

Art.38 în domeniul protecției mediului, funcționarii publici și polițiștii locali, din cadrul biroului, au următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport si depozitare a deșeurilor menajere si industriale;

 • b) sesizează autorităților si instituțiilor publice competente cazurile de nereșpectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;

 • c) participa la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor; d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului și aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; f) verifica asigurarea salubrizării străzilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zăpezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;

 • g) verifica existenta contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifica ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifica si soluționează, potrivit competentelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constata contravenții si aplica sancțiuni pentru inculcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)—i), stabilite in sarcina consiliului local, k) îndeplinesc și alte sarcini stabilite prin fișa postului sau primite de la șefii ierarhici, precum .și cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Rm. Vâlcea

CAPITOLUL V

Drepturile si obligațiile polițistului local

Art.39 (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia in următoarele situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregătește, savarsirea unei infracțiuni sau persoana participa la manifestări publice organizate in J. locuri in care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul politiei locale persoanele a căror prezenta este necesara pentru Îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștința, in scris, a scopului si a motivului invitației;

 • c) să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, in condițiile prezentei legi si numai in timpul serviciului, armamentul, muniția si celelalte mijloace de aparare si intervenție din dotare;

 • e) să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

 • f) să folosească forța, in condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectarii dispozițiilor pe care le-a dat in exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • h) să conducă la sediul Politiei Locale sau al unităților/structurilor teritoriale ale. Poliției Române, după caz, pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale ocrotite de lege, precum ți persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu. a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă

 • (2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul Serviciului Dispecerat, Monitorizare, pază și Instruire. în acest scop, Politia Locala și/sau Primăria municipiului Rm.Vâlcea, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire. Art.40 (1) In exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat: a) să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a .. libertăților fundamentale;

 • b) să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • c) să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • e) să respecte normele de conduită profesională și civică, prevăzute de lege;

 • f) să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției, ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să . declare funcția și instituția din care face parte;

 • g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție,. pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • h) să se prezinte de îndată la sediul Poliției Locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • i) să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, in condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea? acestora; ...                                                       , ‘ V

 • j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în asa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială.

 • (2) Polițiștilor locali și funcționarilor publici din cadrul poliției locale le este interzis'.

 • a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

 • b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

 • c) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracte> politic;

 • d) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

 • e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității dc acționar;

 • f) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea funcționarului/,’ public/polițiștului local sau a instituției; ’                                                     - <

 • g) să dețină.orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepție : funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistica;

 • h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau/ privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau. are interese de natură contrară activității specifice de poliție;

 • i) să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la p terță persoană de informații sau mărturisiri;

 • j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă, să i se promită pentru sine sau pentru alții, în considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje; .                                                                                          *

 • k) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, in scopurile prevăzute la lit. j);

 • 1) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 • m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 • 3) Funcționarul public cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele și dispozițiile date subordonaților. El este obligat să verifice dacă acestea au fost ■.< transmise și înțelese corect și să controleze modul de aducere la îndeplinire.          ' :

 • (4) Funcționarul public cu funcție de conducere este obligat să sprijine-propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității desfășurate în cadrul poliției locale, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

 • (5) Funcționarul public și polițistul local răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu. încălcarea de către funcționarul public ■ și polițistul local a atribuțiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

 • (6) Funcționarul public și polițistul local are obligația să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului Poliției Locale și/sau autorităților publice locale.

CAPITOLUL VI
Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma

Art.41 (l) Pentru descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate1 prin utilizarea altor mijloace, polițiștii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene și paralizante, cătușe, câini de serviciu, precum și alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă.

 • (2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care;

 • a) întreprind acțiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane fizice și/sau juridice;

 • b) blochează, în afara condițiilor legii, căile publice de circulație, încearcă să pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autorităților publice, ale partidelor politice, ale instituțiilor și organizațiilor de interes public ori privat, periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfășurarea normală a activității;

 • c) ultragiază persoanele cu funcții ce implică exercițiul autorității publice;

 • d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale polițiștilor locali, numai dacă există o temere legitimă că prin acțiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viața polițiștilor locali.

 • (3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participanților 1;~   /

acțiunile • agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra " ■ - < utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea- : acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițiștilor locali. Orice acțiune în -public se face prin anunțare: „Poliția!”

 • (4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depășească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acțiunilor agresive.

Art.42 (1) Polițistul local, dotat cu arme letale de apărare și pază, poate face uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 • (2) Personalul contractual care desfășoară activitati de pază, dotat cu arme letale de apărare și pază, poate face uz de armă în caz de legitimă apărare ori stare dc necesitate potrivit legii.                                                                      .        -

 • (3) In sensul prezentei legi, prin uz de armă se înțelege tragerea cu arma letală de apărare și pază asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

 • (4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, polițistul local poate face uz de armă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în următoarele situatii:                                                                         . . t

 • a) pentru asigurarea apărării oricărei persoane împotriva unor violențe iminente, prin'' ■ j care se poate provoca moartea sau rănirea gravă ori care constituie amenințare gravă’ -asupra vieții sau integrității corporale a unei persoane;

 • b) pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infracțiuni prin violență, se opune sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia . în stare de libertate poate pune în pericol viața sau integritatea corporală a a altor persoane.

 • (5) Uzul de arma se face numai după somația „Poliția, stai!”. în caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: „Stai, că trag!”. Dacă cel in cauză nu se supune nici de   *'

această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.

 • (6) In cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin.(5), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de arma împotriva acesteia.

 • (7) Uzul de armă, în condițiile și în situațiile prevăzute de alin.(4)-(6), se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

 • (8) în cazurile de legitimă apărare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apărare și pază, fără somație, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta. Art.43 Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență ierarhic. De îndata ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

Art.44 (1) Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art.42 și 43, din prezentul Regulament:

 • a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină și a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excepția cazurilor în care aceștia săvârșesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața ori integritatea corporală a persoanei;

 • b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin

 • (2) Folosirea mijloacelor, prevăzute la art.42 si 43. pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în condițiile și în situațiile prevăzute în prezentul regulament, înlătură caracterul penal al faptei.

 • (3) Persoanelor rănite li se acordă primul ajutor și se iau imediat măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale.

CAPITOLUL VII Dotarea și finanțarea Poliției Locale

Art.45 (1) Politia Locală deține, administrează sau folosește, după caz, în condițiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate și dotate cu dispozitive de avertizare sonore și luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor și valorilor dotate potrivit legii, armament, muniție, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

 • (2) Proprietatea, asupra oricăror bunuri materiale din dotarea Poliției locale a municipiului Rm Vâlcea, aparține unității administrativ-teritoriale, cu excepția celor închiriate, luate în administrare sau în folosință de la alte entități publice sau private, după caz.

 • (3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor și a însemnelor distinctive ale poliției locale cuprinde obligatoriu denumirea municipiului Rm. Vâlcea.

 • (4) Politia Locală Rm. Vâlcea are înființat dispecerat propriu pentru coordonarea activității personalului și intervenția la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea Consiliului Local și Primăriei municipiului Rm. Vâlcea.

Art.46 (1) Personalul Politiei Locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive și, după caz, cu:

 • a) arme letale de apărare și pază sau arme neletale destinate autoapărării;

 • b) mijloace individuale de apărare, intervenție și imobilizare prevăzute de lege.

 • (2) Poliția Locală Rm. Vâlcea este autorizată să procure și să dețină arme letale de apărare și pază, precum și arme neletale destinate pentru autoapărare, precum și .. muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile ârt.68 din.-Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările* și . • completările ulterioare.                                                                    •

 • (3) Polițiștii locali care au obținut certificatul de absolvire a programului de formare inițială, precum și personalul contractual care desfășoară activități de pază și care a fost atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, pot fi dotați cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu . aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.69 și 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.47 Drepturile salariate ale personalului Poliției locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului.

Art.48 (1) Polițistului local și personalului contractual din Poliția locală li se asigură gratuit uniforma și echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care le indeplinesc, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea au dreptul la înlocuirea acesteia.                   ;   /

.. (2) Uniforma polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții in--. -domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, forma și conținutul; ■ însemnelor, precum și ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevăzute în Anexele I, II și III.                                                                                 .

 • (3) La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul Poliției locale are obligația de a preda, de îndată, uniforma, însemnele specifice, echipamentul de protecție și documentele de legitimare.

Art.49 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Politiei Locale a municipiului Rm. Vâlcea -instituție publica cu personalitate juridica se asigura de la bugetul local.

CAPITOLUL VIII
Drepturile și recompensele care se pot acorda personalului Poliției Locale

Art.50 In afara drepturilor salariale prevăzute de art.47 din prezentul regulament, personalul Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea, mai are dreptul și la: a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • b) încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă; 7 potrivit legii prin acordarea unui spor de 15% din salariul de bază;                     1 ■. ?

 • c) acordarea cu până la 3 clase de salarizare succesive conform Legii nr.284/2010 -Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului, plătit din fonduri publice funcționarilor publici, polițiștilor locali și personalului contractual, pentru activități; specifice;                                                                                  ‘

Art.51 (1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local beneficiază dc -protecție specială, în condițiile legii, similară cu a polițistului din cadrul Poliției Române.

 • (2) Polițistul local și membrii familiei sale au dreptul la protecție, în condițiile legii, din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi .supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

Art.52 (1) Recompensarea personalului din cadrul poliției locale se realizează în scopul recunoașterii publice în cadrul comunității profesionale și în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidențiază în îndeplinirea atribuțiilor, a misiunilor sar; pe timpul acțiunilor organizate în zona de competență a poliției locale.

 • (2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

 • (3) Recompensarea trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea și principialitatea acordării recompenselor.

Art.53 La stabilirea și acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în, acest sens se au în vedere următoarele elemente:

a) comportamentul funcționarului public și/sau personalului contractual;               . -S

.b) prestația profesională generală a funcționarului public și/sau personalului contractual și modul de îndeplinire a atribuțiilor/misiunilor;

 • c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra personalului poliției locale;

 • d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activității personalului poliției locale.

Art.54 Recompensele care se pot acorda personalului poliției locale sunt următoarele:

 • a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancțiunea ,își produce efectele și determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de șeful care a aplicat sancțiune?? disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul șef care îndeplinește atribuțiile aceleiași funcții. în situația în care funcționarul public și/sau personalul contractual a fost mutat, ridicarea sancțiunii se acordă ca recompensă de către șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară;

 • b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă, pentru îndeplinirea deosebită L atribuțiilor și a misiunilor și se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;

 • c) titlurile de onoare - se conferă funcționarului public și/sau personalul contractual^ L pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite îi? • îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;

 • d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, și diplomele de merit - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvire?

unor cursuri/competiții sportive, manifestări culțural-artisfice și sociale, cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misiuni;

 • e) recompensele materiale - se acordă personalului poliției lopale care s-a evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art.55 (1) Personalul Poliției locale a municipiului Rm.Vâlcea beneficiază de asistență juridică din partea instituției, cu suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea; "?*•. £ potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație, conform prevederilor legale.

 • (2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt acordate pentru polițiștii împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârșite în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

 • (3) în cadrul instituției se constituie, prin decizie a directorului executiv, o > comisie formată din adjunctul șefului unității, în calitate de președinte, șeful nemijlocit al salariatului și câte un lucrător din cadrul structurilor financiare, juridice și de resurse -    >

umane, în calitate de membri, precum și un secretar desemnat din cadrul unității, care are rolul de a stabili, pe baza analizei fișei postului, a dispozițiilor legale, a cererii și a actelor doveditoare privind demersurile legale împotriva salariatului, precum și a datelor deținute cu privire la împrejurările comiterii faptei, dacă la data săvârșirii faptei salariatul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Pentru lămurirea cauzei, comisia poate audia și salariatul respectiv.

 • (4) Personalul poliției locale îndreptățit să beneficieze de asistența juridică i solicită, prin cerere scrisă, șefului instituției asigurarea acestor sume.

• (5) în situația în care salariatul este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de unul dintre membrii familiei sau de reprezentantul său legal.

 • (6) Cererea scrisă se înregistrează la instituție și este însoțită de documentele care fac dovada că împotriva salariatului sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.                                                           '     ,

 • (7) La momentul solicitării, salariatul completează un angajament, prin care se \ obligă să restituie sumele suportate de instituție pentru asigurarea asistenței juridice, în . cazul în care printr-0 hotărâre judecătoreasca definitivă s-a stabilit vinovăția sa ori că fapta nu a fost săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

 • (8) în cazul nerespectării angajamentului, sumele plătite vor fi recuperate de ' unitate de la salariat, potrivit dreptului comun în cazul personalului contractual, potrivit Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.56 în cazul decesului unui salariat al poliției locale, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de bază avute la data decesului.

Art.57 (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, pentru următoarele categorii de riscuri:

 • a) rănirea polițistului local sau personalului contractual cu atribuții de pază;

 • b) invaliditate de gradul I;

 • c) invaliditate de gradul II;

 • d) invaliditate de gradul III;

 • e) deces;

 • f) prejudicii aduse bunurilor.

 • (2) . în sensul alin. (1) termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) polițist local rănit - polițistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința lui, efectelor unor cauze vătămătoare, îr< urma cărora îi-este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului;

 • b) polițist local invalid - polițistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă;

 • c) polițist local decedat - polițistul local care și-a pierdut viața în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • d) bun - construcții cu destinația de locuit pentru polițist și familia sa, precum și anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosința polițistului.

Art.58 (1) Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art.58 alin.l, lit.a) acoperă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:

 • a) tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țară;

 • b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau din străinătate;

 • c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau din străinătate;

 • d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea * tratamentului, atât pentru polițistul local, cât și pentru însoțitor, când situația o impune. •

 • (2) în situația producerii și a unuia dintre riscurile prevăzute la art.58 alin.l, litb)-d), polițistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local, și despăgubiri în sumă de până la:

 • a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul I;

 • b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al II-lea;

 • c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al III-lea.

 • (3) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art.57 alin.l, lit.e) constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plății, și se plătește familiei polițistului local decedat.

 • 4) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 57,alin. 1. lit. f) nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

 • (5) De prevederile art.58 și 59 beneficiază și personalul contractual cu atribuții de pază.

Art.59 (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament constituie forme dc sprijin cu destinație specială.

 • (2) Despăgubirile prevăzute la art. 58 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

 • (3) Despăgubirile prevăzute la art.59 alin.4 nu se acordă . în cazul în care prejudiciul prevăzut la art.58, alin.l, lit. f) este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistemul privat.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art.60 Poliția Locala Rm.Vâlcea s-a înființat în anul 2011 și s-a organizat prir preluarea personalului Poliției Comunitare Rm.Vâlcea, precum și prin preluarea de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.61 (1) Organizarea si funcționarea Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea se face prin adoptarea unui sistem de control managerial intern, integrat în sistemul dc. management al fiecărei componente structurale a instituției, în conformitate cir prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.946/2005, cu modificările ș\ completările ulterioare

 • (2) Toate serviciile, birourile si compartimentele de lucru din cadrul aparatului propriu al Poliției locale a municipiului Rm. Vâlcea întocmesc, pentru fiecare pos* existent si pentru fiecare activitate desfășurată, procedurile operaționale și fișa postului.

 • (3) Atribuțiile, sarcinile, competențele, responsabilitățile și drepturile prevăzute în Regulament nu sunt limitate, ele urmând a fi completate pe parcurs cu cele rezultate, în mod expres sau implicit, din legi, decrete, ordonanțe, hotărâri si alte acte normative locale (dispoziții și hotărâri).

Art.62 (1) Atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare și funcționam al Poliției Locale Rm Vâlcea se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fișa postului.

 • (2) Obligativitatea întocmirii fișelor de post revine conducătorilor ierarhici a' structurilor pe care aceștia le coordonează.

 • (3) Fișele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art.63 Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Locale Rm. Vâlcea. ; Art.64 Personalul de conducere din cadrul Poliției Locale Rm. Vâlcea este obligat sa asigure cunoașterea și însușirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament.

Art.65 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau, după caz, de Legea nr.53/2003 - Codul muncii.

Art.66 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Rm. Valcea a fost redactat în conformitate cu dispozițiile legale ale Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare, precum, și a altor prevederi legale specifice activităților de administrație publică locală și a propunerilor serviciilor și birourilor din structura organizatorică a Poliției Locale a mun. Rm. Valcea.

Art.67 - Prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, și ale celorlalte acte normative în vigoare referitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător funcționarilor publici din Poliția Locală, în măsura în care Legea nr.155/2010 nu dispune altfel.

Art.68 Personalul Poliției Locale poate înființa și se poate asocia în organizații sindicale sau alte organizații, în condițiile legii.

Art.69 La data intrării în vigoare prezentului Regulament se abrogă orice alte dispoziții, contrare.

Art.70 Anexele I, II, III și IV fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art.71 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea nr./2013.

DIRECTORUL EXECUTIV AL POLIȚIEI LOCALE Jurist,

DEACONUALECU

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali si a personalului contractual cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local si durata maxima de uzura

1

|Nr.

| crt.

1

)   Denumirea articolului

î                                                                               l

|Durata maximă de|

|       uzură        |

(         - an -         |

1 1

(Costum de vară                    . .

1                2.                              1

1                  -                                         1

1 2

L

(Costum de iarnă

1                                                                                            1

1               3                             1

|                                                                               |

I

1 3

(Șapcă pentru costum de vară

1                                                                               1

1            2                        1

1 4

|Șapcă pentru costum de iarnă

1               3                             1

1 5

(Basc

1              2                          1

1 6

|________________

| Șepcuță cu cozoroc

1                2                               1

r

1 ’

[Pălărie (femei)

1               2                             |

1 8

|Căciulă

1             3                          |

1 9

(Cravată

1               1                            1

1 10

|Fular

1                3                               |

1 11

|Cămașă

1'1/2       |

1                               1                                                                                                                                                                            __1________________________________________________:---------------------------------------------------------------1

i—

1

1

12

|Cămașă-bluză

|

1

(

r-

13

|Scurtă de vânt

2

(

)

i

14

]Pulover

1

2

r

15

(Costum de intervenții de vară

1

2

i'

1

16

jCqstum de intervenții de iarnă

‘ 1

1

2

1

1

17

(Pelerină de ploaie

1

|

3

____________________________|

1

1

1

18

|Geacă/Scurtă îmblănită

1

]

3

1

1

L,

19

(Mănuși din piele

1

1

3

__________________________________1

1

1

L

20

(Pantofi de vară -de culoare neagră

1

' 1

1

1

n

1

L

21

(Pantofi de iarnă de culoare neagră

1 i

2

1

1

L

22

(Ghete/Bocanci- din piele de culoare

1 neagră|

|

2

_________________________________________।

1

1

|_

23

(Centura din piele

1

|

6

1

1

L

24

j Curea din piele

1

6

(

1

25

j Portcarnet

1 i

6

1

1

26

|Portbaston din piele

6

| 27 (Emblema pentru șapcă, basc,

căciulă,

1              1                          1

|

(pălărie și șepcuță

| 28

|Ecuson

1                1                               1.

| 29

[insignă pentru piept

1.1      1

1__

1 "

1 30

|Epoleți

[ )

1_________________________

1

| 31

[Portcătușe din piele

[6     ■ |

| 32

(Fes

r i     -i

I_____________________________________________________________________________________________1

L 33

|Vestă

1                                                                                            1

1                      1 . .                    1

_1__________________________________________1

1 34

[Tricou

1       1/2               1

NOTE:

 • 1. însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haina,, cămașă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

 • 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

ANEXAU-

y

Descrierea uniformei de serviciu și a legitimației de serviciu ale polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local

 • A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poliției locale este confecționată în varianta vară-iamă și se compune din:

 • 1, 2. Haina/Sacoul se confecționează din stofa/tergal de culoare.neagră, în varianta de vară, respectiv iamă.

Croiala este dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul).

Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătura pe mijloc, fără șliț. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul. este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Haina/Sacoul se poartă cu cămașa de culoare bleu și cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iamă, se confecționează din aceleași materiale ca și haina, fiind de culoare neagră, cu vipușcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manșetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălțămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul, este prevăzut cu două buzunare laterale și un buzunar la spate, închis cu clapă‘și nasture.

Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuită și este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecționează, din același material ca și haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

'3,4. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vară sau de iarnă;. v-după caz. .                                                                                                   .. .

Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel, pentru a-și menține . forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea șepcii și se confecționează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunze de stejar. Șapca este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, și se fixează la șapcă, înclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. ... Capetele șnurului, sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Șapca are aplicată, în față - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri și compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare gri-argintiu.

 • 5. Bascul se confecționează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

 • 6. Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei ”POLIȚIA LOCALĂ".                                                         :   >

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

în fața, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură. ‘

 • 7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

 • 8. Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofa tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.                                                                                    ~ ~

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.                                         • ;

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

 • 9. Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

 • 10. Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

 • 11. Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare Ț bleu; mâneca, este scurtă său lungă.                                                         ..

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

 • 12. Cămasa-bluză se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Cămașa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară, introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată și sub haină, cu cravată.

 • 13. Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

în partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depășească talia cu 100-120 mm.

 • 14. Puloverul șe confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul "POLIȚIA LOCALĂ".

 • 15, 16. Costumul de intervenție vară/iamă este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioare ale piepților.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă - umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. In regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură..

Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

 • 17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și închisă.

Se încheie în față la un rând cu 4 nasturi ascunși, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare așezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime și de 40 mm lățime) sub guler și sc prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecționată din același material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagră și se confecționează din material textil impermeabil.

In partea stângă sus are o bentiță cusută în exterior (lungă de 100 mm și lată de 30 mm) și prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

 • 18. Scurta îmblănită se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, ușor matlasată, cu mesada detașabilă, de culoare asortată cu fața scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior și cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu șnur ascuns.

în talie și în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu șnur ascuns. Lateral .(stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte,, cu clape care se încheie cu nasturi. în partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiță (100 mir lungime și. 30 mm lățime) cusută în partea dinspre umăr și prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleți.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabilește în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

 • 19. Mănușile sunt din piele de culoare neagră.

 • 20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, fără ornamentație, și se încheie cu șireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaj.

 • 22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, au talpă și tocuri din cauciuc și se încheie cu șireturi sau cu fermoar.

 • 23. Centura; este de culoare neagră, fără diagonală, are lățimea de 50 mm și se.-. încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier.

. centura este de culoare albă, fără diagonală, are lățimea de 50 de mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

 • 24. Cureaua este din piele de culoare neagră.

 • 25. Portcametul se confecționează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, și j se compune din două fețe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub forniă de capac și se încheie în față printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

 • 26. Portbaston din piele

 • 27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliției locale cu drept de a purta uniformă. Se confecționează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru șeful poliției locale, adjunctul și șefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, și are imprimată în relief, în partea superioară, inscripția de culoare albă "ROMÂNIA”, iar în partea inferioară "POLIȚIA LOCALĂ".

 • 28. Ecusonul pentru mânecă se confecționează din material textil, pe fond de culoare -bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut “RÂMNICU VÂLCEA”, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe brațul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă și se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

 • 29. Insigna pentru piept se confecționează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut “ RÂMNICU VÂLCEA”, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol și inscripția "ROMÂNIA".

 • 30. Epoleții sunt confecționați din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

 • 31. Portcătușe din piele

 • 32. Fesul se confecționează din fire acrilice de culoare neagră.                        1

 • 33. Vesta multifuncțională se confecționează din material textil de culoare neagră.

 • 34. Tricoul se confecționează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala esțe cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă și este prevăzut pe umeri cu epoleți din material fond.

 • B. Legitimația de serviciu

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologică), cu. dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mențiuni:                                                                                                •••. ;

 • a) rândul întâi central - tricolorul cu stema României, încadrat într-un chenar, dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

 • b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea țării JUDEȚUL VÂLCEA;

 • c) rândul al treilea - MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA;

 • d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIȚIA LOCALĂ;

 • e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAȚIE;

 • f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deținătorul (POLIȚIST LOCAL/FUNCȚIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL/AGENT PAZĂ);

 • g) rândul al șaselea aliniat stânga - numărul legitimației;

 • h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele și prenumele deținătorului, numărul matricol, data emiterii legitimației, semnătura șefului poliției locale din care face parte deținătorul și ștampila structurii;

 • i) în colțul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deținătorului;

 • j) în partea.inferioară a legitimației se alocă 6 spații orizontale pentru aplicarea . vizelor anuale care se semnează de către șeful poliției locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm și este executată* color (în uniforma de serviciu/sau într-o ținuță decentă, pentru persoanele încadrate în poliția locală care nu poartă uniformă).

 • C. însemnele distinctive de ierarhizare

In raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme și mărimi:                                                                        ,

 • a) șeful poliției locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gn-argmtiu, așezate pe epolet;

 • b) adjunctul șefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

 • c) șeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezată pe epolet;

 • d) șefiîl de birou - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

 • e) funcționarul public superior - doua trese din metal sau textil, de culoare gri -argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele c distanță de 3 mm;

t) funcționarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezată pe epolet;

g) funcționarul public asistent - epolet fără tresă.
5i


Norme de dotare cu armament si mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali si a personalului contractual cu atribuții in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local

NR.

CRT

Denumirea materialelor

U/M

i

Criterii de dotare si mod de repartizare ,

i.

1

Pistol

Cpl.

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domuniul asigurării ordinii si liniștii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de    •

paza                                          i

2

Pistol cu muniție neletala

Cpl

Cate unul pentru 40-60% din efectivele de I polițiști locali cu atribuții in domeniul     J

asigurării ordinii si liniștii publice si        j

fiecare personal contractual care           !

desfasoara activitati de paza, ce executa ! misiuni cu grad scăzut de risc              j

3

Cartuș pentru pistol

Buc

Cate 24 pentru fiecare pistol                1

4

Cartuș pentru pistol cu gaze

Buc

Cate 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5

Baston pentru autoaparare

Buc

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul asigurării ordinii si ! liniștii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza,

6

Baston cu soc electric

Buc

Cate unul pentru 40-60% din efectivele de polițiști locali cu atribuții in domeniul asigurării ordinii si liniștii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza, ce executa j misiuni cu grad scăzut de risc

7

Portbașton

Buc

Cate unul pentru fiecare baston de cauciuc

8

Cătușe pentru mâini

Buc

Cate unul pentru fiecare politișt local cu atribuții in domeniul asigurării ordinii si liniștii publice

9

Portcartuse

Buc

Cate unul pentru fiecare cătușe

10

Pulverizator de mana cu subsatanta iritant-lacrimogena

Buc

Cate unul pentru fiecare polițist local cu ' atribuții in domeniul asigurării ordinii si liniștii publice si fiecare personal contractual care desfasoara activitati de paza,

11

Vesta (ham) cu elemente reflectorizante

Buc

Cate unul pentru fiecare polițist local cu 1 atribuții in domeniul asigurării ordinii si j liniștii publice

12

Costum (bluza+pantaloni) de protecție împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

Cpl

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul asigurării ordinii si liniștii publice

ii'

13

Costum de protecție pentru iarna (scurta matlasata si Ipantaloni)

Cpl

Cate unul pentru fiecare polițist local cu ■ J atribuții in domeniul asigurării ordinii si j liniștii publice, precum si in domeniul       !

mediului , care executa misiuni pe teren ;

14

Costum de protecție pentru vara (bluza +pantaloni)

Cpl

Cate unul pentru fiecare polițist local cu j atribuții in domeniul asigurării ordinii si î liniștii publice, precum si in domeniul       |

mediului , care executa misiuni pe teren i

15

Mânuși albe

Per.

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul circulației pe          .

drumurile publice                     .

16

Scurta reflectorizanta

Buc

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice

17

Vesta pentru protecție împotriva frigului

Buc

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice care executa misiuni in j teren                                           j

18

Fular

Buc

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul asigurării ordinii si liniștii publice, al circulației pe drumurile | publice, precum si in domeniul pazei       |

bunurilor care executa misiuni in teren

19

Radiofon portabil

Cpl

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul ordinii si liniștii publice, al circulației pe drumurile publice/personal contractual cu atribuții in r domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local care executa misiuni

20

Portcarnet

Buc

Cate unul pentru fiecare polițist local/personal contractual cu atribuții in । domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de ' interes local care executa misiuni

21

Uniforma de serviciu

Cpl

Cate unul pentru fiecare polițist local/personal contractual cu atribuții in    |

domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de • interes local                                   J

ANEXA IV

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DISPECERATULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI AL POLITIEI LOCALE RM. VALCEA

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prevederile prezentului Regulament anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a Municipiului Rm. Vâlcea, reglementează modul de organizare și funcționare a dispeceratului de monitorizare al Poliției Locale Rm. Vâlcea.

Art.2. Pentru coordonarea activității personalului propriu și intervenția la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului, Poliția Locală poate înființa dispecerate proprii.                                                          .       \ ■

Art.3 Dispeceratul de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, a fost preluat prin reorganizarea Poliției Comunitare Rm.Vâlcea, funcționează în municipiu’ Rm.Valcea, Calea lui Traian, Nr.94, la sediul Politiei Locale.

Art.4 Poliția Locală Rm.Vâlcea a preluat tehnica necesară recepționării semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu standardele europene și naționale în vigoare, personalul angajat și avizat, echipamentele de comunicații pentru alertarea de echipaje mobile de intervenție.

Art.5 Dispeceratul de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției asigură intervenția la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea Primăriei municipiului Rm. Vâlcea sau a altor servicii/instituții publice de interes local.

Art.6 Dispeceratul realizează monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției ale abonaților din municipiul Rm. Vâlcea prin intermediul legăturii telefonice alt-operatorilor astfel:

 • - servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare ale abonaților pe linie telefonică fixă;

 • - servicii de intervenție în caz de recepție a semnalelor de alarmare prin telefonie; ’ mobilă.

Art.7 Dispeceratul de monitorizare al Poliției Locale asigură preluarea directă a semnalelor de către sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor do -intervenție se face astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor șl protecția persoanelor.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.8 Șeful Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire se subordonează directorului executiv al Poliției Locale Rm.Vâlcea.

Art.9 Operatorii dispeceri sunt coordonați de șeful Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire, este compus din persoane calificate, care îș/ w \ • desfășoară serviciul în ture, având ca responsabilitate principală supraveghere^ permanentă a aparaturii centrului de monitorizare și transmiterea stărilor de alarmare la echipajele mobile de intervenție.

Art.10 Dispeceratul de monitorizare din punct de vedere tehnic este asigurat pe baza, unui contract cu o societate licențiată în domeniul sistemelor de alarmare împotriv? efracției, în condițiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor având ca principală responsabilitate conectarea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a echipamentelor centrului de monitorizare al sistemelor abonatilor.

Art.ll Echipajele de intervenție sunt organizate în cadrul Serviciului Ordine publică. Activitate comercială, Evidența persoanelor și Intervenții, își desfășoară serviciul îff ture, având ca principală responsabilitate deplasarea la obiectivele alarmate, te. solicitarea operatorului dispeceratului.

Art.12 Dispozitivul de intervenție este organizat pe zone, iar intervenția la obiectivei ‘ conectate sistemului de monitorizare/alarmare a abonaților se asigură de către echipajele mobile de intervenție ale Poliției Locale Rm.Vâlcea.

CAPITOLUL HI

DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR FOLOSITE, MODUL DTRANSMITERE AL ALARMELOR ȘI COMFIRMAREA TIMPULUI DE INTERVENȚIE

Art.13 (1). Pentru activitatea de monitorizare sunt folosite următoarele echipamente:A - Receptor semnale tip Surgard GS-SYSTEM III, Producător: DSC Canada, cu următoarele caracteristici:                                                          .

 • - DispeceraT^duîăFSurgard expandabil până la maximum 24 linii, acceptând comunicații pe linie telefonică i IP (LAN/WAN și/sau Internet.)

 • - Expandabil până la maximum 24 de linii folosind module SG-DRL3 IP și SG-DRL3 STD

 • - Include un modul de linie telefonică SG-DRL3 STD

 • - Ecran LCD format QVGA

 • - Capacități DNIS și ANI

 • - Opțiuni de redundanță

 • - Tehnologie handshake automat

 • - Ieșiri de automatizare seriale (RS-232) și TCP/IP

 • - Programabil de la consolă sau prin software (SG-System III Console software)

 • - Facilități integrate de testare a modulelor de recepție la orare predefmite

r Posibilitate de blocare a comunicațiilor nedorite

 • - Memorie flash actualizabilă

- calculator tip PC ASUS-DC XLINE AM3

- imprimantă laser HP LJ 1006

 • (2) . Echipamentul de rezervă este compus din sistem recepție tip XGUARD DPC 08 și asigură preluarea automată a rolului receptorului principal în caz de defectare a acestuia.

 • (3) . Autonomia energetică a echipamentelor este asigurată pe timp de 24 ore, astfel:

- UPS, APC Smart-UPS XL 2200VA / 230V

- Grup electrogen Benza 4200-Generator monofazat (benzină).

Art.14 Monitorizarea sistemelor de alarmare se realizează prin recepționarea a cel puțin 5 tipuri de semnale: armare/dezarmare, efracție, hold-up, cădere rețea tensiune, cădere tensiune acumulator etc.

Art.15 Conectarea abonâților se realizează prin legătură telefonică fixă.

Art,16 Echipamentul dispeceratului va realiza confirmarea electronica a timpului deS?> sosire a polițiștilor locali la obiectiv, pentru determinarea exactă a duratei de-intervenție la evenimentul înregistrat iar principiul realizat va avea ca referință ceasul receptorului semnalelor de alarmă.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE, PREGĂTIREA ȘI DOTAREA PERSONALULUI

Art.17 Atribuțiile șefului Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire:

 • - conduce și răspunde de întreaga activitate a dispeceratului;

 • - introduce datele noilor abonați în baza de date a centrului de monitorizare (adresa, tipul centralei de alarmă, telefonul obiectivului, persoane de contact, descrierea zonelor protejate, ora testului periodic etc.) și actualizează permanent baza de date;

 • - răspunde de stabilirea codurilor (parole) de recunoaștere a persoanelor beneficiare, de eventuala schimbare a acestora, precum și de instruirea personalului;                  ~

 • - răspunde de întocmirea fișelor de intervenție și a hărților cu repartizarea pe echipaje a abonaților;

 • - controlează modul de efectuare a serviciului de personalul angrenat;

 • - efectuează recunoașteri la noile obiective și stabilește itinerarii de deplasare, de bază și de rezervă, precum și timpul maxim de ajungere la fiecare dintre acestea;

 • - verifică consemnarea în documente de către operatorii dispeceri;

 • - ia măsuri privind limitarea accesului în incinta dispeceratului a persoanelor neautorizate;

 • - urmărește disciplina de utilizare a rețelei radio și ia măsuri de respectare de către toți participanții a deontologiei traficului radio;

 • - verifică exploatarea corectă a echipamentelor centrului de personalul calificat;

 • - analizează rapoartele detaliate a activității de monitorizare la obiectivele care au solicitat acest lucru (armări, dezarmări, teste, alarme, probleme tehnice);

 • - participă, la solicitarea organele abilitate, la elucidarea condițiilor în care au fost comise efracțiile;

 • - întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului executiv adjunct sau după caz directorului executiv al Poliției Locale;

 • - arhivează convorbirile ofițerilor de serviciu înregistrate pe o perioadă de 30 zile/ - răspunde de planificarea serviciilor;

 • - răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • - conduce pregătirea de specialitate a personalului din cadrul Poliției Locale, pe lini?: executării tragerilor cu armamentul din dotare, în poligoanele autorizate de pe raza municipiului Rm.Vâlcea;

 • - execută și îndeplinește alte sarcini încredințate de directorul executiv al Poliție: Locale;

 • - întocmește aprecieri anuale ale subordonaților, prezentându-le directorului executiv spre vizare.

Art.19 Atribuțiile societății care asigură funcționarea dispeceratului din punct de vedere tehnic:

 • - asigură conectarea sistemelor locale la dispeceratul de monitorizare;

 • - înainte de conectare verifică dacă echipamentele componente ale sistemului local sunt funcționale și bine orientate pentru a supraveghea corespunzător zonele protejate; - verifică dacă pentru sistemul local există proiect avizat de poliție (pentru obiectivele unde există această obligație) și solicită beneficiarului să facă demersuri în acest sens. Art.20 Atribuțiile echipajelor de intervenție:

 • - să nu părăsească autovehiculul pentru a putea recepționa comunicările operatorului dispecer, iar în cazul în care îl părăsesc să poată fi oricând contactați pe telefonul mobil din dotarea echipajului;

 • - să cunoască traseele de deplasare la obiective și căile de acces, în conformitate cu fișele de intervenție;

 • - să acționeze rapid la sesizarea stării de alarmă transmisă de dispecer și să se deplaseze în cel mai scurt timp posibil pe itinerariul stabilit la obiectiv cu mijloacele auto din dotare;

 • - să cunoască și să verifice căile de' acces în obiectiv (uși, ferestre);

 • - să oprească și să imobilizeze, persoanele care au comis spargerea ori alte fapte antisociale asupra obiectivului și să-le predea de îndată unității de Poliție Română, competente, pe bază de proces verbal;

 • - să asigure locul faptei și conservarea urmelor până la sosirea echipelor de cerecetare, în cazul producerii efracției la obiectivele monitorizate.- să mențină permanent legătura cu operatorul dispecer, comunicând orice situație observată în teren și acțiunile pe care le întreprind;

 • - în cazul în care observă urme de efracție ia masuri pentru protejarea acestora^ comunică dispecerului de serviciu cele constatate în vederea anunțării unității dc Poliție Româna pe raza căreia se află obiectivul;

 • - pe timpul staționării supraveghează zona respectivă și în cazul observării comiterii unor infracțiuni sau alte încălcări ale legii, anunță operatorul dispecer pentru sesizarea Poliției Române, comunicând datele despre faptă și autori;

 • - încheie un proces-verbal cu beneficiarul, la terminarea acțiunii, în care se va consemna cauza acțiunii și modul de soluționare a acesteia;

 • - să păstreze secretul activității proprii;

 • - să efectueze schimbarea în serviciu la orele și în punctele stabilite ;

 • - să colaboreze cu autoritățile competente în cazul acțiunilor comune ;

 • - să nu folosească dotările sale sau ale dispeceratului în scopuri proprii;

 • - să fie echipat în ținută fegulamentară.

Art. 21. Pregătirea personalului se face în aceleași condiții ca pentru personalul de ordine și liniște publică al Poliției Locale, iar constatările activităților de control r . personalului aflat în serviciu sunt consemnate în caietul postului.                       ■-

Art. 22. (1). Dotarea echipajelor mobile de intervenție:

 • a) . Polițiștii locali de intervenție vor fi echipați cu ținuta aprobată și mijloacele de autoapărare permise de lege, care vor fî folosite numai în timpul serviciului.

 • b) . în dotarea polițiștilor locali se află:

 • - pistol cu muniție letală, GLOCK 17, cal.9 mm.

 • - stații de emisie-recepție portabile;

 • - spray-uri iritant-lacrimogene;

 • - bastoane de cauciuc sau tomfe;

 • - cătușe metalice cu vârtej;

 • - vestă multifuncțională;

 • - cască de protecție;

 • - scut de protecție

(2). Este interzis ca polițiștii locali să dețină ori să folosească arme cu aer comprimat ori alte mijloace nepermise de lege.

Art. 23. (1). Polițiștii locali care formează echipele mobile de intervenție la intrarea în schimb, vor fl instruiți și vor semna în registrul special constituit, care va conține ca rubricație: numărul de înmatriculare al autovehiculului, zona de acțiune (post staționare) numele polițiștilor locali de intervenție (și șoferii), ora intrării și ieșirii din schimb și semnăturile.

(2). Registrul se înregistrează la secretariatul Poliției Locale și are regimul documentelor de lucru.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art.24. Modificarea sau completarea Regulamentului se poate face numai prin Hotărârii ale Consiliului Local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, privind administrația publică locală.

Art. 25. în cazul producerii efracției în obiectivele monitorizate se va asigura locul faptei și conservarea urmelor până la sosirea echipelor de cercetare ale Poliției Române.

Art. 26. Evenimentele recepționate la centrul de monitorizare vor fi consemnate în registrul special destinat de operatorul dispecer în ordine cronologică. Registrul va avea ca rubricație: ora recepționării, tipul alarmei, echipaj alarmat, ora sosirii la obiectiv, cauzele alarmei, soluționare.

Art. 27. Poliția Locală va asigura echipaje mobile necesare pentru a realiza o intervenție operativă la obiectivul alarmat.

Art. 28. Arhivarea registrelor de consemnare a evenimentelor, de intrare în dispozitivul de intervenție, a rapoartelor și a proceselor verbale întocmite de echipajele de intervenție, se va face pe timp de doi ani.

Art.29. Prezentul Regulament este anexă la Regulamentul de organizare și funcționare al poliției locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.