Hotărârea nr. 223/2013

hotarirea 223 - 29 august 2013 - mandatare reprezentant ADI APA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 223

privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ "APA VÂLCEA", pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28730 din 21.08.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune mandatarea domnului Gigi Ion Matei, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ "APA VÂLCEA" să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ "APA VÂLCEA", în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, completarea art. 36 - Prețuri tarife și alte surse de venit, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008, în ceea ce privește politica tarifară pentru anii 2015-2016, conform pct. 4) și 5) din Anexa 4 - Strategia Tarifară la Contractul de Credit încheiat de societatea APAVIL S.A cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.);

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Având în vedere că în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu - Axa prioritară 1, a fost promovat proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea", iar prin hotărârea nr. 35/15.02.2011, Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului și politica tarifară pentru perioada 2011-2014, aferentă serviciului de alimentare cu apă și canalizare din municipiu;

Ținând seama de faptul că pentru asigurarea cofinanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea", operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, S.C. APAVIL SA, a încheiat cu BERD, în data de 19.10.2012, contractul de credit pentru suma de 13 701 000 Euro, iar conform prevederilor articolului IV-CONDIȚII PRECEDENTE, Secțiunea 4.01. Prima tragere, din Contractul de Credit mai sus amintit, obligația B.E.R.D. de a efectua prima tragere din credit, va fi condiționată de îndeplinirea în prealabil, în forma și în conținutul satisfăcătoare pentru B.E.R.D., a unor condiții, printre care și cea prevăzută la litera (f), punctul (7) - "dovada că strategia tarifară prezentată în Anexa 4 (Strategia Tarifară) a prezentului contract a fost aprobată de către ADI și a fost inclusă în Contractul de Delegare";

Luând în considerare adresa nr. 280/01.08.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 27546/08.08.2013 prin care conducerea executivă a ADI "APA VÂLCEA", a solicitat, în vederea îndeplinirii acestei condiții, mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ "APA VÂLCEA", pentru completarea art. 36 - Prețuri, tarife și alte surse de venit, din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008, în ceea ce privește politica tarifară pentru anii 2015 - 2016, conform pct. 4) și 5) din Anexa 4- Strategia Tarifară,

la Contractul de Credit încheiat între societatea APAVIL S.A. și B.E.R.D., în conformitate cu prevederile art. 21, alin.(1) din Statutul ADI APA Vâlcea;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi „pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Gigi Ion Matei, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, completarea art. 36 - Prețuri tarife și alte surse de venit - din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008, în ceea ce privește politica tarifară pentru anii 2015 - 2016, conform pct. 4) și 5) din Anexa 4- Strategia Tarifară la Contractul de Credit încheiat de societatea APAVIL S.A. cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.), conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Societății APAVIL S.A;

 • - ADI APA VALCEA.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU,


/jurist Toi


MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013

■;t-H/XA Hc„______’a I                                          X- /

 • n:        7)NS1LIULU1 LOCAL                                         _                    '■■

............. . nz> _• 9-/9 | AIîEXA4-STRATEGIATARIFARA

-------------—-——                                                                           '<;>•<;, i-/<

Această strategie tarifară rebuie să asigure stabilirea tarifelofla nivelurile de recuperare1 a costurilor.

 • A. Creșterile în termeni reali

Tarifele vor fi maj orate ir. termeni reali după cum urmează:

 • (1) nu mai târriu de data de 1 ianuarie 2012, tariful aplicabil atât clienților rezidenți cit și clienților-care nu sunt rezidenți pentru serviciul de alimentare 3u apă pentru Anul Financiar 2012 va fi majorat cu nu mai puțin de 5% și tariful aplicabil serviciului de canalizare va fî majorat cu nu mai puțin de 15% (cu excluderea ajustării tarifare necesare potrivit paragrafului B (Ajustări pentru inflație) de mai jos);

 • (2) nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2013, tariful aplicabil atât clienților rezidenți cit și clienților care nu sunt rezidenți pentru serviciul de furnizare a apei pentru Anul Financiar 2013 va fi majorat cu nu mai puțin de 5% și ta ifiil aplicabil pentru serviciul de canalizare va fi majorat cu nu mai puțin de 15% (cu excluderea ajustării tarifare necesare potrivit paragrafului B (Ajustări pentru inflație) de mai jos);

 • (3) nu mai târ/iu de data de 1 ianuarie 2014, tarifai aplicabil atât clienților rezidenți cât și clienților care nu sunt rezidenți pentru serviciul de furnizare a apei pentru Anul Financiar 2014 va fi majorat cu nu mai puțin de 3% și tariful aplicabil pentru serviciul de canalizare va fi majorat cu nu mai puțin de 4% (cu' excluderea ajustării tarifare necesare potrivit

 • ■ paragrafah i B (Ajustări pentru inflație) de mai jos);

 • (4) nu mai tar; iu de data de 1 ianuarie 2015, tariful aplicabil atât clienților rezidenți cât și clienților care nu sunt rezidenți pentru serviciul de furnizare a apei pentru Anul Financiar 2015 va fi majorat cu nu mai puțin de 3% și te ifal aplicabil pentru serviciul de canalizare va fi majorat cu nu mai puțin fie 10% pentru serviciul de canalizare (cu excluderea ajustării tarifare net esare potrivit paragrafului B (Ajustări pentru inflație) de mai jos); și

 • (5)_nu mai târdu de data de 1 ianuarie 2016, tarifai aplicabil atât clienților rezidenți <ât și clienților care nu sunt rezidenți pentru serviciul de furnizare a apei pentru Anul Financiar 2016 va fi majorat cu nu mai puțin _____de 3% și tarifai aplicabil pentm serviciul de canalizare va fi majorat cu nu mai puțin le 10% pentru serviciul de canalizare (cu excluderea ajustării tarifare necesare potrivit paragrafului B (Ajustări pentru inflație) de mai jos).'

 • B. Ajustări pentru in flație

Creșterile tarifelor pentru serviciile de furnizare a apei și de canalizare în termeni reali prevăzute m paragraful A (Creșterile în termeni reali) de mai sus nu wriud: (a) inflația din perioada cuprinsă între ajustările tarifare realizate în conformitate cu paragraful A (Creșterile în termeni reali); și (b) TVA.

Tarifele pentru serviciile de furnizare a apei și de canalizare majorate în termeni reali conform par; [grafului A (Creșterile în termeni reali), vor fi ajustate pentru a reflecta inflația (d ir în orice caz, nu mai târziu de data de 1 ianuarie a fiecărui An Financiar) potrivii următoarei formule:

Tfl+i= Tn x (1-H n+i) x (l+a^) x.....x (1+an+i) X In+i

Unde:                                                             .

Tn+i - tariful la dai a “n+i”;

Tn - tariful inițial, de la 1 iulie 2012;

aiH-h a ih-2 ~ ajustări în termeni reali ale tarifului la datele “n+l”și “n+2”;

an+i - ajustări în te: meni reali ale tarifului la data “n+iM;

In+i - inflația aferentă ajustării “n+i”, care se calculează conform următoarei formule:

u,=ipc x (i+nrn^ ipi

Unde:

IPC - cel mai rece: it Indice al Prețurilor disponibil;

IPI - Indicele Preț irilor inițial, de la data Tn;

INF - inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al Prețurilor dis îonibil;

m - numărul de lini între data celui mai recent Indice al Prețurilor disponibil și data efectivă i noului tarif; și

Indicele Prețurilor - Indicele General al Prețurilor publicat lunar de Comisia Națională de Statistica a României