Hotărârea nr. 222/2013

hotarirea 222 - 29 august 2013 - inchiriere spatiu PRM

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 222

privind închirierea spațiului în suprafață totală de 67,93 m.p. din strada Carol I nr.19 către Partidul România Mare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr, 28484 din 22.08.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune închirierea spațiului, ce aparține domeniului privat al municipiului, în suprafață totală de 67,93 m.p (rezultată din măsurători), situat în strada Carol I nr.19, Partidului România Mare, pe o perioadă de 5 (cinci) ani;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului sub nr.28484/20.08.2013 prin care domnul Nuică Ion, în calitate de președinte al organizației județene a Partidului România Mare, a solicitat atribuirea unui spațiu pentru desfășurarea activităților specifice ale partidului la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor art.21 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit."a”, art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă închirierea spațiului în suprafață totală de 67,93 mp, situat în strada Carol I nr. 19, identificat în planul de situație - anexa nr.1 la prezenta hotărâre, pentru sediul organizației județene a Partidului România Mare.

(2) închirierea spațiului prevăzut la alin.(1) se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul Consiliului Local, iar prețul chiriei este de 200 lei/lună, conform fișei de calcul - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă ta îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Partidului România Mare.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Tom a MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013

RELEVEU MAGAZIE


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Supr. utila (mp)

1.

Camera

17.88

2.

Camera

24.70

3.

Camera

25.35

Total suprafața utila

67.93

întocmit.                    Data

22.08.2013

îng. Cristina FLOREA

SemnatubalT \   /

.^P»\■SCARA 1:100

îNr, codostral

Suprafota t.erenului(mp')

Adreso imobilului

■ '

MUNICIPIUL RM. VALCEA, STR. CAROL I, NR. 19-23, JUDEȚUL VALCEA

Carte Funciara colectiva nr:

UĂT

Municipiul Ramnicu Valcea

Cod unitate individuala (U)

CE individuala ■

__

Nr.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața

Tarif

suma

crt.

mp

lei/mp

col.2 x col.3

1.

Suprafața locuibilă plătită cu tariful de bază

67,93

0,84

57,06

2.

Reducerea cu 15% a tarifului de baza ce se aplică la suprafața locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aliate direct sub acoperiș ;

3.

Reducerea cu 10% a tarifului de baza ce se aplică la suprafața locuibilă a locuinței lipsite de instalație de apă, calai, electricitate sau numai de una ori uneia dintre ele

4.

Reducerea cu 10% a tarifului de baza ce se aplică la suprafața locuibilă a locuinței construită din materialele inferioare ca: paianta

5.

TOTAL II (rândurile 1,2,3,4(1-2x3x4)

57,06

6.

Dependințe (bucărărie, camara, baie, debara, oficiu, vestibul, culoar, veranda, chicinetă, antreu, tindă, coridor, closetul din interiorul apartamentului, marchiza)

0,00

0,34

0,00

7.

Alte dependințe : terasa acoperită, logia, boxa, pivnița, spălătorie, uscatorie

0,00

0,19

0,00

8.

Suprafață garaje

9.

Suprafață dotări speciale: piscină, saună, seră, crama și alte asemenea

10.

Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural

11.

Suprafața curțile și grădinile aferente suprafețelor locative

12.

TOTAL III (rândurile 6,7,8,9,10,11)

0,00

13.

TOTAL IV (rândurile 5+12)

57,06

14.

Majorarea conform art.26. alin.2 din OG nr.40/1999 și Legea nr.241/2001 conform criteriilor stabilite prin HCL nr.252/28.12.2006, Hotărârea Guvernului nr.310/2007

57,06

3,50

199,71

19,

TOTAL CHIRIE LUNARĂ LEI

200,00

FIȘA DE CALCUL pentru stabilirea chiriei lunare


ANEXA Nr.

..HOTĂfiĂr<EA ^SlUUljJadCAL i

........