Hotărârea nr. 221/2013

hotarirea 221 - 29 august 2013 - administrare grup sanitar 1 Mai

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 221

privind administrarea unui imobil construcție cu destinația Grup sanitar, situat în Râmnicu Vâlcea, zona 1 Mai, Aleea Olânești nr. 1

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 27692 din 20.08.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune preluarea folosinței cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 5 ani, a spațiului în suprafață de 16,81 m.p, având destinația de Grup sanitar, situat în Râmnicu Vâlcea zona 1 Mai- Aleea Olânești nr. 1, în vederea utilizării acestuia ca toaletă publică, împuternicirea d-luî Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, ca prin serviciile de specialitate să întocmească și să semneze Contractul de comodat pentru spațiul mai sus menționat, precum și transmiterea acestuia în administrarea societății PIEȚE PREST SA, operatorul unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/26 februarie 2002, între Municipiul Râmnicu Vâlcea și domnii Brașoveanu Ștefan și Brașoveanu Vasilica a fost încheiat Contractul de schimb autentificat sub nr.753/25.03.2002, prin care aceștia din urmă au dobândit în proprietate un teren pentru construcții în suprafață de 239,44 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, zona 1 Mai-Aleea Olânești nr. 1, împreună cu o construcție cu destinația WC public subteran în suprafață de 57,48 mp, situată pe terenul de mai sus, construcție ce aparținea domeniului public al municipiului; de asemenea, prin aceeași hotărâre s-a prevăzut ca schimbul de imobile să se realizeze cu păstrarea funcției de utilitate publică a construcției subterane (grup sanitar);

Luând în considerare faptul că până la această dată spațiului mai sus menționat nu i s-a asigurat destinația de utilitate publică și având în vedere adresa transmisă Primăriei municipiului de către d-na Brașoveanu Vasilica, reprezentant al S.C. PRIMEXVIL S.R.L, înregistrată sub nr. 27692/09.08.2013;

în temeiul prevederilor al Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG 71/2002 și ale Codului Civil;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și a art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se aprobă preluarea folosinței cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, a spațiului în suprafață de 16,81 m.p, având destinația de Grup sanitar, situat în Râmnicu Vâlcea zona 1 Mai - Aleea Olănești nr. 1 în vederea utilizării acestuia ca toaletă publică.

Art.2. Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, ca prin serviciile de specialitate să întocmească și să semneze Contractul de comodat pentru spațiul prevăzut la art. 1.

Art.3. (1) Se aprobă transmiterea spațiului prevăzut la art. 1, în administrarea societății PIEȚE PREST S.A, operatorul unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului pentru utilizarea acestuia ca toaletă publică.

  • (2) în vederea încheierii contractelor cu furnizorii de utilități (alimentare cu apă, canalizare și energie electrică), societatea PIEȚE PREST va realiza lucrările de separare a consumurilor de utilități.

  • (3) Exploatarea spațiului se va face în aceleași condiții ca la celelalte toalete publice administrate de societatea PIEȚE PREST SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Societății PIEȚE PREST SA;

  • - Doamnei Brașoveanu Vasilica.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU, /jurist TomajMIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013