Hotărârea nr. 220/2013

hotarirea 220 - 29 august 2013 - completare anexa 1 contract Piete Prest

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 220

privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 28838 din 22.08.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune completarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr. 28077 din 20.09.2010 cu imobilul - construcție "Grup Sanitar Catedrala Ostroveni” situat în Râmnicu Vâlcea, bdul Tineretului nr.1A, având suprafața construită desfășurată de 48 mp, data PIF iulie 2013, valoarea de inventar 86.331,81 lei și numărul de inventar DP08617;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010 s-a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, printre care și WC-uiile publice și a fost aprobat caietul de sarcini și contractul de delegare a acestor servicii, împreună cu lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului care se concesionează pentru realizarea acestora și având în vedere că în anul 2013, în baza autorizației de construire nr. 7/1274/21.01.2013 a fost construit obiectivul de investiții "Grup Sanitar Catedrala Ostroveni", situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul Tineretului nr.1A, în valoare de 86.331,81 lei, cu suprafața construită desfășurată de 48 mp., ce a fost finalizat în data de 08.07.2013, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23754;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr. 28077 din 20.09.2010 cu imobilul - construcție "Grup Sanitar Catedrala Ostroveni", situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul Tineretului nr.1A, având suprafața construită desfășurată de 48 mp, data PIF iulie 2013, valoarea de inventar 86.331,81 lei și numărul de inventar DP08617.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - S C PIEȚE PREST S A.


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Toma MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 29 august 2013